$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Use the <use> Element

T. MOTOOKA
August 20, 2016

Use the <use> Element

WCAN mini 2016 Vol.2 SVG Maniax in NAGOYA
http://wcan.jp/event/mini2016_2/
LT : SVGで use 要素を活用するための話。

T. MOTOOKA

August 20, 2016
Tweet

More Decks by T. MOTOOKA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Use the Element
  2016.08.20
  WCAN mini 2016 Vol.2 SVG Maniax in NAGOYA
  by T. MOTOOKA

  View Slide

 2. About the Speaker
  T. MOTOOKA ʗ @t_motooka
  ڌ఺ɿژ౎ɾେࡕ
  ຊۀɿWebΞϓϦ ӡӦɾ։ൃʢḉ؈ʣ
  SVG͸ςΩετΤσΟλͰඳ͘೿

  View Slide

 3. ͓୊
  ͜ΜͳͷΛඳ͖·ͨ͠ʢ஫ɿՖՐͰ͢ʣ

  View Slide

 4. ͓୊
  Ғ͍ਓʮ΋͏ͪΐ͍ଠͯ͘͠ʯ

  View Slide

 5. ͓୊
  ΍ͬͯΈͨ

  View Slide

 6. ͓୊
  Ғ͍ਓʮ΋͏ͪΐ͍௕͍ํ͕͑͑ͳʯ

  View Slide

 7. ͓୊
  ΍ͬͯΈͨ

  View Slide

 8. ࢓༷มߋ΋؆୯ɻ
  ͦ͏ɺ λάͳΒͶɻ

  View Slide

 9. ࣮ԋͷ࣌ؒ

  View Slide

 10. Element
  ಉ͡෦඼Λ࢖͍·Θ͠Ͱ͖Δ
  ࢖͍ճ͢ࡍʹมܗʢҐஔมߋɺ֦େॖখɺճస౳ʣՄೳ
  ݩωλΛม͑ͨΒશ෦มΘΔ
  ίϐϖ͠ͳ͓͢ඞཁແ͠
  ਌ੰɿ ෑ͖٧Ίͯ͘ΕΔ

  View Slide

 11. ͓·͚ɿςΩετΤσΟλ Ͱ SVG
  ϒϥ΢βͰදࣔͰ͖Δ
  σόοάͷཁྖ͸جຊతʹWebϖʔδͱಉ͡

  ʮཁૉΛݕূʯ
  จ๏ϛεͬͯͨΒɺͦ͜·Ͱ͕ඳը͞ΕΔ

  View Slide

 12. ࢀߟ৘ใ
  SVG 1.1 ɿ͍·ྲྀ௨ͯ͠ΔSVGը૾ͷଟ͘͸ίϨʢͷ͸ͣʣ
  ӳޠʢݪจʣ https://www.w3.org/TR/SVG/
  ೔ຊޠ༁ྫ https://triple-underscore.github.io/SVG11/
  SVG 2 ɿࠓޙ͸ͪ͜Β͕ओྲྀʁʢ·ͩ௥͍͔͚͖Εͯͳ͍ʣ
  ࢓༷ॻυϥϑτ https://svgwg.org/svg2-draft/
  ৽ػೳ·ͱΊ https://github.com/w3c/svgwg/wiki/SVG-2-new-features

  View Slide

 13. ׬

  View Slide