Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

33歳モバイルエンジニア道

 33歳モバイルエンジニア道

iOSDC 2016で発表しました。
https://iosdc.jp/2016/

中堅の話。

nakajijapan

August 20, 2016
Tweet

More Decks by nakajijapan

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 33ࡀ
  ΤϯδχΞಓ
  iOSDC 2016
  @nakajijapan

  View Slide

 2. About Me

  View Slide

 3. @nakajijapan
  GMO PEPABO inc.
  Principal Engineer
  iOS / Web / OS X
  About Me
  Daichi Nakajima

  View Slide

 4. NKJMultiMovieCaptureView
  NKJMovieComposer
  NKJPagerViewController
  PhotoSlider
  Teiten
  GitHub
  Sengiri
  Shari
  frustration.me
  Kazaguruma

  View Slide

 5. ϋϯυϝΠυ࡞඼Λ
  ചΕΔɺങ͑Δɻ
  ࠃ಺࠷େڃͷ
  ϋϯυϝΠυϚʔέοτ

  View Slide

 6. Title
  ԿΛ఻͍͑ͨͷ͔

  View Slide

 7. ࣌୅͕WEB͔ΒϞόΠϧͷ࣌୅ʹಥೖ͢Δதɺࢲ͸ӡ͋ͬ
  ͯɺϞόΠϧΤϯδχΞͱͯ͠࢓ࣄΛ͍͖ͨͩɺͦͷ࣌୅Λ
  ͨͩͻͨ͢Βͱۦ͚ൈ͚͍ͯ͘೔ʑͰͨ͠ɻؾ͚ͮ͹ɺࡀ
  ͸ࠓ೥Ͱ̏̏ࡀͱ͍͏ࣾձͰ͸தݎʁͱ͍͏ཱ৔ʹͳͬͯ
  ͖·ͨ͠ɻ࠷ۙͰ͸एऀ͕ͲΜͲΜϞόΠϧΤϯδχΞͱ͠
  ͯ੒௕͍͖ͯ͠ɺࣗ෼ͷཱͪҐஔ͕ةͿ·ΕΔͱ͍͏ڪා
  ৺ͱઓ͍ͳ͕Β೔ʑ࢓ࣄΛ͍ͯ͠·͢ɻ
  ຊൃදͰ͸ɺ͜Ε·ͰΛৼΓฦΓɺࣗ෼͸Ͳ͏͋Δ΂͖ͩͬ
  ͨͷ͔ɾԿ͕ྑ͔ͬͨͷ͔ɺϞόΠϧΤϯδχΞɾதݎΤϯ
  δχΞͱͯ͜͠Ε͔Ͳ͏ੜ͖ൈ͍͍ͯ͘ͷ͔ɺօ͞·ʹগ͠
  Ͱ΋͓໾ʹཱͯͦ͏ͳ࿩Λ͓఻͑Ͱ͖Ε͹ͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 8. ୰͖

  View Slide

 9. Ͳ͏͢Ε͹த
  ݎΤϯδχΞ
  ͱͯ͠ͷੜ͖
  ࢒ΕΔͷ͔

  View Slide

 10. தݎͱ͸

  View Slide

 11. தݎͱ͸
  ܉੎ʹ͓͍ͯͦͷத৺
  ͱͳΔେকʹ௚ଐ͢
  Δकඋͷݎ͍ਫ਼Ӷ෦
  ୂΛ͍͏ɻ
  wikipedia

  View Slide

 12. ਫ਼Ӷ෦ୂ

  View Slide

 13. େক

  View Slide

 14. antipop

  View Slide

 15. ฐࣾCTO
  antipo
  p

  View Slide

 16. कඋͷݎ͍

  View Slide

 17. कඋͷݎ͍
  ձࣾͷઓུʹج͖ͮΤ
  ϯδχΞͱͯ͠஧࣮ʹ
  ೚຿Λ͜ͳ͢

  View Slide

 18. தݎͷఆٛ

  View Slide

 19. தݎͷఆٛ
  • ͋Δूஂͷ͋Δ෼໺Ͱத৺ʹͳͬ
  ͍ͯΔ
  • ೥ྸతʹ͋Δఔ౓࣮຿ܦݧ͕͋Δ
  • 35ࡀલޙ

  View Slide

 20. ࣾձਓ
  ಠΓཱͪ
  Ұਓલ
  ओྗ
  Ϛωδϝϯτ ઐ໳Ո

  View Slide

 21. தݎͱײ͡Δ
  ·Ͱ

  View Slide

 22. 2006

  View Slide

 23. 2006೥ʙ
  • ࣾձਓσϏϡʔ
  • WEBΤϯδχΞ
  • WEB + DB
  • डୗ։ൃ

  View Slide

 24. 2006೥ʙ
  • ໰୊
  • ๩͍͠
  • ͣͬͱಉٕ͡ज़ελοΫ
  • ੒௕͠ͳ͍
  • Πϯλʔωοτָ͠Ίͳ͍

  View Slide

 25. 2006೥ʙ
  • ໰୊
  • ๩͍͠
  • ͣͬͱಉٕ͡ज़ελοΫ
  • ੒௕͠ͳ͍
  • Πϯλʔωοτָ͠Ίͳ͍
  ୀ৬Λܾҙ

  View Slide

 26. 2009

  View Slide

 27. 2009೥ʙ
  • ࠷ॳͷձࣾΛୀ৬

  View Slide

 28. 2009೥ʙ
  • ࠷ॳͷձࣾΛୀ৬
  • ࿈ઓ࿈ഊ

  View Slide

 29. 2009೥ʙ
  • ࠷ॳͷձࣾΛୀ৬
  • ࿈ઓ࿈ഊ
  • େֶͷઌഐʹरͬͯ΋Β͏

  View Slide

 30. View Slide

 31. ࣗ෼͸ੈ͔ؒΒͨ͠Β
  ٻΊΒΕͳ͍ϙϯίπ
  ͩͬͨͱ͍͏֮ࣗΛ͠
  ͭͭɺΠϯλʔωοτ
  ָ͕͠ΊΔձࣾʹೖࣾ

  View Slide

 32. 2009
  ~
  2014

  View Slide

 33. 2009೥ʙ2014೥
  • গਓ਺Ͱӡ༻͍ͯ͠ΔαʔϏε
  • ϑϧελοΫΤϯδχΞ

  View Slide

 34. 2009೥ʙ2014೥
  • গਓ਺Ͱӡ༻͍ͯ͠ΔαʔϏε
  • ϑϧελοΫΤϯδχΞ
  • ʔαʔϏεͷελοϑͱͯ͠ͳΜ
  Ͱ΋Ͱ͖ͨ

  View Slide

 35. ࣗ෼ͷࡋྔͰ৭ʑ
  ֶ΂Δॆ࣮ͨ͠
  ೔ʑʂʂʂ

  View Slide

 36. ~
  2015

  View Slide

 37. View Slide

 38. 2011೥ʙ2015೥
  • ϞόΠϧΞϓϦʹڵຯΛ࣋ͪ࢝ΊΔ
  • ձࣾͷΞϓϦͷ࢓ࣄ͕૿͑Δ

  View Slide

 39. 2011೥ʙ2015೥
  • ໰୊
  • ϞόΠϧͷ࢓ࣄ͕Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 40. 2011೥ʙ2015೥
  • ໰୊
  • ϞόΠϧͷ࢓ࣄ͕Ͱ͖ͳ͍
  పఈతͳϓϩϞʔγϣϯ׆ಈ

  View Slide

 41. Ξ΢τϓοτ

  View Slide

 42. ৺ྶಈըΞϓϦ ΋͏Ұ౓͝ཡ͍ͨͩ͜͏
  http://owkr.nakajijapan.net/movie/
  ৺ྶࣸਅΞϓϦ ͓Θ͔Γ͍͚ͨͩͨͩΖ͏͔
  http://owkr.nakajijapan.net/
  iPhoneήʔϜ தౡਗ਼૟ہ
  Limu
  http://vacuum.nakajijapan.net
  http://limu.nakajijapan.net/

  View Slide

 43. http://teiten.nakajijapan.net/
  Teiten
  Sengiri
  http://sengiri.nakajijapan.net/

  View Slide

 44. View Slide

 45. View Slide

 46. NKJMultiMovieCaptureView
  NKJMovieComposer
  NKJPagerViewController
  PhotoSlider
  Teiten
  GitHub
  Sengiri
  Shari
  frustration.me
  Kazaguruma

  View Slide

 47. NKJMultiMovieCaptureView
  NKJMovieComposer
  NKJPagerViewController
  PhotoSlider
  Teiten
  GitHub
  Sengiri
  Shari
  frustration.me
  Kazaguruma

  View Slide

 48. NKJMultiMovieCaptureView
  NKJMovieComposer
  NKJPagerViewController
  PhotoSlider
  Teiten
  GitHub
  Sengiri
  Shari
  frustration.me
  Kazaguruma

  View Slide

 49. Speaker Deck

  View Slide

 50. పఈతϓϩϞʔγϣϯ
  • Ξ΢τϓοτ
  • ৽͍ٕ͠ज़ʹνϟϨϯδ͢Δ
  • গͳ͘ͱ΋ࣗ෼͕ศརʹͳΔ΋ͷ

  View Slide

 51. ϓϩϞʔγϣϯ
  • Ξ΢τϓοτ
  • ϓϩμΫτΛ࡞Δ
  • ந৅ԽͰ͖Δ΋ͷ͸ϓϥάΠϯ
  • ৼΓฦΓΛϒϩάɾษڧձͰൃද

  View Slide

 52. 2015೥
  • ΞϓϦͷ࢓ࣄ͕΋Β͑ΔΑ͏ʹͳ
  Δ

  View Slide

 53. ͱ͸͍͑

  View Slide

 54. 2015೥
  • ΞϓϦͷ࢓ࣄ͕΋Β͑ΔΑ͏ʹͳ
  Δ
  • αʔόαΠυɾΠϯϑϥ΋ࣗ෼
  • ϑϧελοΫʴʴ


  View Slide

 55. \\\ಥવͷ///

  View Slide

 56. 2015೥
  • minneʹҟಈ

  View Slide

 57. \\\੎͍Ͱ///

  View Slide

 58. View Slide

 59. 2015೥
  • minneʹҟಈ
  • shibuya.swift։࠵

  View Slide

 60. 2016

  View Slide

 61. 2016೥ʙ
  • தݎΛײ࢝͡ΊΔ

  View Slide

 62. ͳͥʁ

  View Slide

 63. ͳͥ?
  • ؀ڥͷมԽ

  View Slide

 64. ͳͥ?
  • ؀ڥͷมԽ
  • ૊৫ͷมԽ
  • ମௐͷมԽ
  • ϓϥΠϕʔτͷมԽ

  View Slide

 65. ૊৫ͷมԽ

  View Slide

 66. খ͍͞νʔϜɹɹ
  νʔϜ֦େɾ֦ࢄ

  View Slide

 67. খ͍͞νʔϜɹɹ
  νʔϜ֦େɾ֦ࢄ

  View Slide

 68. Ҏલͷࣗ෼
  • খ͍͞νʔϜ
  • ͍ΖΜͳ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔ
  • ݸਓͷࡋྔͷ΋ͱɺࣗ༝

  View Slide

 69. খ͍͞νʔϜɹɹ
  νʔϜ֦େɾ֦ࢄ

  View Slide

 70. ૊৫ͷมԽ
  • খ͍͞νʔϜ→νʔϜ֦େɾ֦ࢄ
  • Ͱ͖ΔΤϯδχΞ͕݁ू
  • ࢓૊Έͮ͘Γ
  • ૊৫ମ੍ɾ։ൃମ੍
  ٸ଎ʹਐΉ

  View Slide

 71. ମௐͷมԽ

  View Slide

 72. ମௐͷมԽ
  • ࠊɾݞ͕̏̌Λ௒͑ͨ͋ͨΓ͔Β
  ௧Έͩ͢
  • Ҏલ͸ؾʹͤͣ໷த·Ͱͣͬͱ
  Ҝࢠʹ࠲ΓࠐΜͰϓϩάϥϛϯ
  ά͠·͍ͬͯͨ͘

  View Slide

 73. ੔ܗ֎Պ

  View Slide

 74. #PEZ.BLF4FBU4UZMF

  View Slide

 75. ϓϥΠϕʔτ
  ͷมԽ

  View Slide

 76. View Slide

 77. ݁ࠗ͠·͠
  ͨʂʂʂʂ
  ʂʂʂʂʂʂ

  View Slide

 78. ϓϥΠϕʔτͷมԽ
  • ݁ࠗ͠·ͨ͠ɻ
  • Ո଒ͱͷཱ྆Λ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ
  ͍
  • ͣͬͱϓϩάϥϛϯάʹ࣌ؒΛ
  ౰ͯΒΕΔΘ͚ʹ͸͍͔ͳ͘ͳͬ
  ͨ

  View Slide

 79. View Slide

 80. தݎ͡ΌΜʁ

  View Slide

 81. ෆ҆

  View Slide

 82. ࢥߟ੔ཧ

  View Slide

 83. ݟͭΊ௚͢

  View Slide

 84. ݟͭΊ௚͢
  • ݸਓͱͯ͠Ͳ͏͋Γ͍͔ͨ
  • ΤϯδχΞͱͯ͠Ͳ͏͋Γ͍͔ͨ
  • ձࣾʹԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔͷ͔

  View Slide

 85. ݸਓͱͯ͠
  Ͳ͏͋Γͨ
  ͍͔

  View Slide

 86. ݸਓͱͯ͠Ͳ͏͋Γ͍͔ͨ
  • ࣗ෼͸Ͳ͏͍͏ਓؒͳͷ͔
  • ԿΛ޾ͤͱײ͡Δͷ͔

  View Slide

 87. ݸਓͱͯ͠Ͳ͏͋Γ͍͔ͨ
  • ΋ͷͮ͘ΓͰ͖Δ؀ڥ
  • ϓϩμΫτυϦϒϯͳਓੜ

  View Slide

 88. ϓϩμΫτ
  υϦϒϯ

  View Slide

 89. ੒௕αΠΫϧ
  ΄͍͠
  ৽ٕज़
  ࡞Δ
  ϦϦʔε
  ৼΓฦΔ
  खஈ͕໨తԽ΋্౳
  ͻͨ͢Β
  ϒϩάɾൃද
  ϓϥάΠϯԽ
  ΍Γ͖Δʂʂ

  View Slide

 90. IUUQTTQFBLFSEFDLDPNOBLBKJKBQBOTJGBMTFCBOTIFOHNPGBMTF[VPSJSFOTIFOH
  ݸਓͱͯ͠Ͳ͏͋Γ͍͔ͨ

  View Slide

 91. • ΋ͷͮ͘ΓͰ͖Δ؀ڥ
  • ϓϩμΫτυϦϒϯͳਓੜ
  • ৗʹ௅ઓͰ͖Δ؀ڥ
  • ձࣾͰ΋ϓϥΠϕʔτͰ΋ಉ༷
  ݸਓͱͯ͠Ͳ͏͋Γ͍͔ͨ

  View Slide

 92. ΤϯδχΞͱ
  ͯ͠Ͳ͏͋Γ
  ͍͔ͨ

  View Slide

 93. ΤϯδχΞͱͯ͠
  • มԽʹରԠͰ͖ΔΑ͏ɺΤϯδχ
  Ξͱͯ͠੒௕͚ͭͮ͠Δ
  • ଞͷͻͱʹͳ͍ɺԿ͔ࣗ෼͕Ұ൪
  ͷಘҙ෼໺Λ࡞Δ
  ΤϯδχΞΤϯδχΞϦϯάͷϏοάϐΫνϟ
  IUUQCMPHLFOUBSPLPSHFOUSZ

  View Slide

 94. ձࣾʹԿΛٻ
  ΊΒΕ͍ͯΔ
  ͷ͔

  View Slide

 95. ձࣾʹٻΊΒΕ͍ͯΔࣄ
  • ϓϦϯγύϧΤϯδχΞ
  • ෦໳Ͱͷ୲౰ۀ຿ΛಠྗͰ׬
  ਱Ͱ͖͓ͯΓɺத௕ظతͳશ
  ࣾͷ໰୊΍՝୊ʹऔΓ૊Έɺ
  ղܾ͢Δɻ

  View Slide

 96. Ͱ͸தݎͱͯ͠

  View Slide

 97. தݎͱͯ͠
  • ٕज़໘Ͱ͋Δ෼໺ͷத৺ͱͳΓ͏
  Δਓࡐ

  View Slide

 98. தݎͱͯ͠
  • ٕज़໘Ͱ͋Δ෼໺ͷத৺ͱͳΓ͏
  Δਓࡐ
  • ਖ਼͍ٕ͠ज़Λਖ਼͘͠࢖͏
  • ٕज़ͷऔࣺબ୒
  • ։ൃج൫ͷߏங

  View Slide

 99. ࣗ෼ʹ͔͠
  Ͱ͖ͳ͍
  ໰୊ղܾΛ

  View Slide

 100. தݎͱͯ͠
  • มԽʹରԠͰ͖Δྗ
  • ٕज़ֵ৽
  • νʔϜ֦େ
  • ϓϩμΫτͷڊେԽɾෳࡶԽ

  View Slide

 101. มԽΛڐ༰͠ɺ
  ࣗΒมԽ͢Δ

  View Slide

 102. View Slide

 103. ΍ΕΔ͜ͱ͸
  ·ͩ·ͩ
  ͨ͘͞Μ͋Δʂ

  View Slide

 104. ͦͷͨΊʹɺ

  View Slide

 105. ܧଓྗ

  View Slide

 106. ɹܧଓྗ
  %

  View Slide

 107. ܧଓ͍ͯͨ͘͠Ίʹ
  • ݈߁ҡ࣋
  • ମ͸ྼԽ͍ͯ͘͠΋ͷ

  View Slide

 108. ܧଓ͍ͯͨ͘͠Ίʹ
  • ݈߁ҡ࣋
  • ΢ΥʔΩϯά
  • ମྗ
  • Ϟνϕʔγϣϯ

  View Slide

 109. View Slide

 110. ɹܧଓྗ
  &

  View Slide

 111. ܧଓ͍ͯͨ͘͠Ίʹ
  • ࢓ࣄͱՈఉͷཱ྆
  • ࣌ؒͷ༗ޮ׆༻
  • ೋਓͷ࣌ؒ΋େ੾❤

  View Slide

 112. ܧଓ͍ͯͨ͘͠Ίʹ
  • ࢓ࣄͱՈఉͷཱ྆
  • σʔτͷҠಈதΛར༻͢Δ
  • ՈࣄΛ཰ઌͯ࣌ؒ͠Λ΋Β͏

  View Slide

 113. ·ͱΊ

  View Slide

 114. ·ͱΊ
  • ݟͭΊ௚ͦ͏
  • ݸਓͱͯ͠Ͳ͏͋Γ͍͔ͨ
  • ΤϯδχΞͱͯ͠Ͳ͏͋Γ͍͔ͨ
  • ձࣾ͸ԿΛٻΊ͍ͯΔͷ͔

  View Slide

 115. ·ͱΊ
  • ܧଓ͍ͯ͜͠͏
  • ݈߁Ͱ͋Γଓ͚Δ
  • ࣌ؒͷ༗ޮ׆༻
  • Ո଒ɾ࢓ࣄɾϓϥΠϕʔτ

  View Slide

 116. ਫ਼Ӷ෦ୂ

  View Slide

 117. Thanks.
  )

  View Slide