$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

モダンWebシステム開発

 モダンWebシステム開発

Qcon Tokyo2015 での発表スライド

Naoya Ito

April 21, 2015
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ϟμϯ8FCγεςϜ։ൃ
  /BPZB*UP
  ,BJ[FO1MBUGPSN *OD

  2$PO50,:0

  View Slide

 2. ,BJ[FO1MBUGPSN͔Βདྷ·ͨ͠

  View Slide

 3. ຊۀ͸Ე૊৫ϚωδϝϯτͰ͢
  ϚΠφϏͰϚωδϝϯ
  τஊٛ࿈ࡌத

  View Slide

 4. ຊ೔ͷ࿩ͷྲྀΕ
  •  ࡢࠓݸਓతʹؾʹͳͬͨΞʔΩςΫνϟɾ
  ύϥμΠϜ
  •  ͦΕΒ֓؍ΛݟͭͭʮϞμϯ8FCγες
  Ϝʯͷ܏޲Λߟ࡯
  ڞ௨ͨ͠Կ͔͕ݟ͍ͩͤ
  Δ͔ɺ൱͔

  View Slide

 5. Ϟμϯʮεέʔϥϒϧʯ΁ͷཁ੥
  •  Ϋϥ΢υωΠςΟϒ
  – յΕ΍͘͢ɺ'BJMVSF͠΍͘͢ɺԣʹεέʔ
  ϧ

  View Slide

 6. Πϯϑϥ
  •  *OGSBTUSVDUVSFBT$PEF
  –  $IFG "OTJCMF
  •  *NNVUBCMF*OGSBTUSVDUVSF
  •  ίϯςφܕΫϥ΢υ
  –  %PDLFS
  •  એݴతͳγεςϜ؅ཧπʔϧ
  –  5FSSBGPSN 3PBEXPSLFS

  View Slide

 7. ΞϓϦέʔγϣϯ
  •  .JDSPTFSWJDFT
  •  3FBDU
  •  'VODUJPOBM3FBDUJWF1SPHSBNNJOH

  View Slide

 8. ݁࿦ͱͯ͠Կ͕ݴ͍͍͔ͨ
  •  ࡢࠓͷΞʔΩςΫνϟ΍ύϥμΠϜͷഎޙʹ͋
  ΔςʔϚ͸ʮঢ়ଶʯ΍ʮґଘؔ܎ʯͱͲ͏ઓ͏
  ͔ ͕ɺଟ͍

  •  ྑ͍ύϥμΠϜɺΞʔΩςΫνϟ͸ͦ͜ʹճ౴
  Λ͍࣋ͬͯΔ
  Ϟμϯͱ͍͏͔ɺܭࢉػ
  ͷྺ࢙͕ͣͬͱͦ͏͍͏
  ΋ͷ͔΋

  View Slide

 9. *OGSBTUSVDUVSFBT$PEF

  View Slide

 10. *OGSBTUSVDUVSFBT$PEF
  •  ϓϩϏδϣχϯάϑϨʔϜϫʔΫ
  – $IFG
  – 1VQQFU
  – "OTJCMF

  View Slide

 11. αʔόʔͷʮঢ়ଶʯ ґଘؔ܎

  •  ͋Δ೔ೲ඼͞Εͨ3BJMTαʔόʔ
  –  9݄9೔ʹ%/4ΩϟογϡΛઃఆͨ͠
  –  :݄:೔ʹϓϩηε਺Λνϡʔχϯάͨ͠
  –  ;݄;೔ʹSVCZͷόʔδϣϯΛ্͛ͨ
  –  ŋŋŋ ͍Ζ͍Ζ܁Γฦ͠

  •  ͜ͷαʔόʔʹ൒೥ৼΓʹΞϓϦΛσϓϩΠ
  –  Ռͨͯ͠σϓϩΠ͸ਖ਼͘͠ऴΘΔͷ͔

  View Slide

 12. $IFG
  αʔόʔͷ͋Δ΂͖ঢ়ଶ
  Λએݴతʹهड़͢Δ

  View Slide

 13. ঢ়ଶ͕ίʔυʹͳΕ͹͋Δ΂͖ঢ়ଶ΁
  ͷऩଋ͸ࣗಈԽͰ͖Δ

  View Slide

 14. ঢ়ଶΛهड़͢Δ
  •  ϓϩϏδϣχϯά'8ΛͲ͏ݟΔ͔
  – ηοτΞοϓͷࣗಈԽ ŋŋŋ͜Ε͸ݶఆత
  – ຊ࣭ŋŋŋঢ়ଶͷ એݴతͳ
  هड़
  ͦΕ·Ͱهड़͞Ε͍ͯͳ
  ͍͕ͨΊʹϓϩάϥϜ͔
  ΒऔΓѻ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͳ
  ͔ͬͨ΋ͷ

  View Slide

 15. Ͳ͔ͬͰݟͨͧ
  •  #VOEMFS
  – εΫϦϓτݴޠʹ͓͚ΔϥΠϒϥϦͷґଘؔ
  ܎໰୊ ͋Δ͋Δ

  View Slide

 16. #VOEMFSҎલ
  •  HFNJOTUBMMGPPCBS
  – άϩʔόϧͳྖҬʹΠϯετʔϧ
  – ΞϓϦέʔγϣϯͷಈ࡞ʹඞཁͳHFN͕Կ
  ͔໌ࣔతʹ͸෼͔Βͳ͍
  – HFN͕૿͑Δ㱺ϑΝΠϧγεςϜΛίϐʔ
  ͢ΔҎ֎ͷํ๏Ͱ؀ڥΛ࠶ݱ͢Δͷ͕ࠔ೉ʹ

  View Slide

 17. #VOEMFS

  View Slide

 18. #VOEMFSޙ
  •  ঢ়ଶͷ એݴతͳ
  هड़
  – ඞཁͳHFNΛ(FNpMFʹએݴ
  – ಉ͡ߏ੒Λ࠶ݱՄೳʹ
  •  ϕετϓϥΫςΟε
  – /PEFͷOQN 1FSMͷDQBOpMF

  View Slide

 19. ΋ͱ͍ɺ*OGSBTUSVDUVSFBT$PEF
  •  ͜Ε·Ͱҙࣝ͞Εͯ͜ͳ͔ͬͨʮঢ়ଶʯ΍ʮґଘؔ܎ʯ
  Λهड़͢Δ
  •  ႈ౳ੑ ΂͖ͱ͏ੑ

  –  ͋Δૢ࡞Λճߦͬͯ΋ෳ਺ճߦͬͯ΋݁Ռ͕ಉ͡Ͱ͋Δ͜
  ͱ 8JLJQFEJB

  –  ಉ͡ߏ੒ͷϊʔυΛ͍ͭͰ΋࠶ੜ࢈Ͱ͖Δ
  ݁ՌɺյΕ΍͘͢ɺԣʹ
  εέʔϧ͢Δ؀ڥʹద߹

  View Slide

 20. αʔόʔ؅ཧNFFUT(JU
  •  αʔόʔͷঢ়ଶ͕͢΂ͯίʔυͰهड़Ͱ͖
  ͨͳΒɺ(JUͰ؅ཧ͢Ε͹ྑ͍

  View Slide

 21. ΠϯϑϥNFFUT(JUIVC
  Πϯϑϥ΋QVMMSFRVFTUɺίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 22. ΠϯϑϥΛςετŋŋŋ4FSWFSTQFD

  View Slide

 23. NBTUFSʹมߋ
  QVMMSFRVFTU͕
  NFSHF͞ΕΔ

  $JSDMF$*͕ͦΕ
  Λݕ஌ͯ͠ɺίʔυ
  Λ(JU)VC͔Βऔಘ
  &$ʹରͯ͠
  $JSDMF$*͔Β$IFG
  ద༻
  มߋ͕൓ө͞Ε
  Δ
  Πϯϑϥ΋$*Λى఺ʹσϦόϦʔ

  View Slide

 24. 3PBEXPSLFS
  hosted_zone  "winebarrel.jp."  do  
     rrset  "winebarrel.jp.",  "A"  do  
         ttl  300  
         resource_records(  
             "127.0.0.1",  
             "127.0.0.2"  
         )  
     end  
   
     rrset  "winebarrel.jp.",  "MX"  do  
         ttl  300  
         resource_records(  
             "10  mx.winebarrel.jp",  
             "10  mx2.winebarrel.jp"  
         )  
     end  
  end
  $  roadwork -­‐-­‐apply  
  %/4ϨίʔυΛએݴతʹ
  هड़

  View Slide

 25. 5FSSBGPSN
  resource  "aws_instance"  "dev001_foobar_net"  {  
         ami                          =  "ami-­‐xxxxxxxx"  
         instance_type      =  "t2.micro"  
         key_name                =  "xxxxxxxxxxxxxxxx"  
         security_groups  =  ["sg-­‐xxxxxxxx"]  
         subnet_id              =  "subnet-­‐xxxxxxxx"  
         tags  {  
                 Name        =  "dev001.foobar.net"  
                 Role        =  "common"  
                 Service  =  "operator"  
                 Env          =  "dev"  
         }  
  }
  $  terraform apply  
  Πϯϑϥ Πϯελϯε΍
  ωοτϫʔΫ
  ߏ੒Λએݴ
  తʹهड़

  View Slide

 26. NBTUFSʹมߋ
  QVMMSFRVFTU͕
  NFSHF͞ΕΔ

  $JSDMF$*͕ͦΕ
  Λݕ஌ͯ͠ɺίʔυ
  Λ(JU)VC͔Βऔಘ
  "84ʹରͯ͠
  $JSDMF$*͔Β
  SPBEXPSLFS΍
  UFSSBGPSNΛద༻
  มߋ͕൓ө͞Ε
  Δ
  (JU)VCͰ؅ཧ͠$*Ͱద༻

  View Slide

 27. એݴతͳγεςϜ؅ཧπʔϧ
  •  5FSSBGPSN΍3PBEXPSLFSŋŋŋϓϩϏδϣ
  χϯά'8ͱൃ૝͸ಉ͡
  –  ঢ়ଶΛએݴతʹهड़
  –  ݁ՌɺϓϩάϥϚϒϧ͔ͭಉҰͷϫʔΫϑϩʔʹ

  View Slide

 28. ঢ়ଶΛ͏·͘ѻ͏
  •  ঢ়ଶΛ͏·͘ѻ͏ͱ༷ʑͳԸܙ
  – ࠶ݱՄೳੑ ϙʔλϏϦςΟ

  – ςελϏϦςΟ
  – Ϋϥ΢υ΁ͷద߹
  – ΑΓϓϩάϥϚϒϧʹ
  ͬ͘͟Γݴ͏ͱ
  ʮεέʔϥϒϧʯ

  View Slide

 29. *NNVUBCMF
  *OGSBTUSVDUVSF

  View Slide

 30. ঢ়ଶΛ؅ཧ͠ͳ͍
  •  ϓϩϏδϣχϯά'8͸ঢ়ଶΛద੾ʹهड़͢Δ
  ͜ͱΛ໨ࢦͨ͠
  –  ·ͣ·͢੒ޭͨ͠
  •  ͦ΋ͦ΋ঢ়ଶΛ؅ཧ͠ͳ͍ͱ͍͏ߟ͑ํ͸ͳ͍
  ͷ͔
  –  㱺*NNVUBCMF

  View Slide

 31. *NNVUBCMF*OGSBTUSVDUVSF
  •  %JTQPTBCMF$PNQPOFOUT
  •  ෆมͳɺঢ়ଶΛ࣋ͨͳ͍ɺഇغՄೳͳ

  View Slide

 32. *NNVUBCMFͱ͍͏ߟ͑ํ
  •  ϓϩάϥϛϯάͰ΋ѻΘΕΔ֓೦
  – ʮ*NNVUBCMFͳσʔλߏ଄ʯ
  –  جຊతʹ
  ྑ͍࡞๏
  ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯά
  ʹ͓͚Δࢀরಁ໌ʹ΋
  ܨ͕Δߟ͑ํ

  View Slide

 33. #MVF(SFFO%FQMPZNFOU

  View Slide

 34. )FSPLV
  )FSPLV͸HJUQVTI͢Δຖɺ৽͍͠؀ڥ ίϯςφ
  Λ࡞Γɺݹ͍؀ڥΛغͯΔ

  View Slide

 35. 5SBWJT$*
  5SBWJT$*΋ςετΛ࣮ߦ͢ΔͨͼɺίϯςφΛ࡞ΓऴΘͬͨΒغͯΔ

  View Slide

 36. *NNVUBCMFΛ੍໿ʹ
  •  มߋŋŋŋغͯͯ৽͍͠΋ͷΛ༻ҙ͢Δ
  – ݁ՌతʹɺΑΓغͯ΍͘͢ɺΑΓ࠶ݱ͠΍͢
  ͍γεςϜʹ
  յΕ΍͘͢ɺԣʹεέʔ
  ϧ͢Δ؀ڥʹΑΓద߹

  View Slide

 37. *NNVUBCMFʙΛࢧ͑Δٕज़
  ίϯςφ

  View Slide

 38. %PDLFS

  View Slide

 39. View Slide

 40. https://speakerdeck.com/jbeda/containers-at-scale

  View Slide

 41. *NNVUBCMF૚
  ʮΞϓϦέʔγϣϯίʔ
  υʯ͕Քಇ͢Δ৔ॴ

  View Slide

 42. ύλʔϯ
  •  ϞμϯΠϯϑϥʹ͓͚Δঢ়ଶͷѻ͍
  – ঢ়ଶΛهड़͠؅ཧՄೳʹ͢Δ
  – ෆมΛલఏʹɺঢ়ଶΛ؅ཧ͠ͳ͍
  •  มߋŋŋŋݹ͍෺͸ഁغɺ৽͍͠΋ͷΛ༻ҙ
  ಘΒΕΔ΋ͷ
  εέʔϥϏϦςΟ

  View Slide

 43. .JDSPTFSWJDFT

  View Slide

 44. .JDSPTFSWJDFT
  •  Ұ࿈ͷখ͞ͳαʔϏεͰͭͷΞϓϦέʔγϣ
  ϯΛ։ൃ͢Δख๏
  –  ಠཱͨ͠খ͞ͳίϯϙʔωϯτ͕)551"1*Ͱ௨৴
  –  㲈40"ɺͨͩ͠6/*9ͷσβΠϯʹ͍ۙ

  View Slide

 45. source:  Scaling  with  Microservices  and  Ver6cal  Decomposi6on    
  h:p://dev.o:o.de/2014/07/29/scaling-­‐with-­‐microservices-­‐and-­‐ver6cal-­‐decomposi6on/

  View Slide

 46. ͳͥ.JDSPTFSWJDFT
  •  ϞϊϦγοΫͰ௕͘΍ͬͯΔͱͭΒ͍
  –  UZQP௚͢ͷʹશମϏϧυσϓϩΠ
  –  ͋ͦ͜มߋͨ͠Β༧૝֎ͷͱ͜Ζ͕յΕͨ
  –  "1*͚ͩεέʔϧ͍ͤͨ͞ͷʹશ෦ల։
  •  ಠཱͨ͠։ൃɾσϓϩΠαΠΫϧΛ֫ಘ͍ͨ͠
  –  ૄ݁߹
  –  ૊৫ͷಠཱੑΛߴΊΔ
  See  Also:  "Microservices"を読んだ  
  h:p://deeeet.com/wri6ng/2014/09/10/microservices/  

  View Slide

 47. .JDSPTFSWJDFTͷΞϓϩʔν
  •  ӨڹൣғΛہॴԽ͢Δ
  – 㲈ঢ়ଶΛؔ܎͋Δ෦෼͚ͩʹӅṭ͢Δ
  ͜Ε΋ܧଓతʹอक͍ͯ͠
  ͘γεςϜʹ͓͚Δʮঢ়
  ଶʯͷऔΓѻ͍΁ͷઓུͱ
  ݴ͑Δ

  View Slide

 48. .JDSPTFSWJFTͱ*NNVUBCMF
  *OGSBTUSVDUVSF
  •  .JDSPTFSWJFTԽʹΑͬͯͻͱͭͷγεςϜ͸୯Ұͷ໾
  ׂͷίϯϙʔωϯτʹ
  •  %PDLFSͳͲͷίϯςφΤϯδϯ΋୯Ұͷ໾ׂͷίϯ
  ϙʔωϯτ͕ڠௐಈ࡞͢ΔઃܭΛલఏ
  –  º'BUͳ%PDLFSΠϝʔδ
  –  ˓Ұͭͷ໾ׂΛ୲͏%PDLFSΠϝʔδ
  .JDSPTFSWJDFTʹΑΓঢ়ଶ
  ͷӨڹൣғΛہॴԽ͠ɺͦ
  ͷΠϯϑϥ͸ෆมͳ΋ͷͱ
  ͠ɺಠཱੑΛߴΊΔ

  View Slide

 49. ಘΒΕΔ΋ͷ
  •  ίϯϙʔωϯτͷಠཱੑ
  – ։ൃαΠΫϧ
  – σϓϩΠαΠΫϧ
  – ͦΕ͚ͩͰεέʔϦϯά
  ΍͸Γ
  ʮεέʔϥϒϧʯ

  View Slide

 50. 3FBDU

  View Slide

 51. 3FBDU

  View Slide

 52. 3FBDUKT
  •  'BDFCPPL
  •  ೥ࠒʹൃද
  •  +BWB4DSJQUͷ7JFXϥΠϒϥϦ
  •  ೥ࠒ͔Β࿩୊ʹ

  View Slide

 53. K2VFSZ
  ໋ྩతͳ%0.ૢ
  ࡞ίʔυ܈

  View Slide

 54. %0.ૢ࡞
  •  %0.ૢ࡞ͷ೉͠͞
  – %0.͕ঢ়ଶΛ͍࣋ͬͯΔ
  – άϩʔόϧ
  – ඇಉظ
  •  ໋ྩతͳίʔυ
  ͍ͭɺͲ͔͜Βॻ͖
  ׵͑ΒΕΔ͔Θ͔Β
  ͳ͍ঢ়ଶΛؒҧ͍ͳ
  ͘؅ཧ͠ͳ͚Ε͹ͳ
  Βͳ͍

  View Slide

 55. 3FBDU
  σʔλϞσϧͷ
  ঢ়ଶʹมߋΛ௨

  એݴతʹఆٛ͞
  Εͨ%0.ߏ଄͕
  Α͠ͳʹ࠶ඳը

  View Slide

 56. એݴత
  •  ໋ྩత
  –  $16ʹର͢Δ໋ྩͷखଓ͖Λॻ͘
  –  ίϚϯυΛ༩͑Δ
  •  એݴత
  –  ࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱͦͷ΋ͷΛهड़͢Δ
  –  ͋Δ΂͖ঢ়ଶΛఆٛɺؔ܎ੑͷهड़FUD
  see  also:  宣言的プログラミングの「宣言的」って?  
  h:p://d.hatena.ne.jp/sh-­‐2/20091006/1254847253
  ΍΍ᐆດ͔ͭ૬ର
  తͳݴ༿Ͱ͸͋Δ
  ΋ͷͷ

  View Slide

 57. 3FBDU໋ྩతˠએݴత
  •  ໋ྩతͰ͋ͬͨ7JFXͷ૊Έཱͯ %0.ૢ࡞
  Λɺ
  એݴతͳύϥμΠϜʹ
  •  ʮσʔλϞσϧʹมߋ͕͋ͬͨΒ%0.Λؙ͝
  ͱߋ৽ʯ
  –  αʔόʔαΠυ೴
  –  ඇޮ཰ͳ෦෼͸7JSUVBM%0.͕ղܾ
  ϑϩϯτΤϯυ6*։ൃΛɺ
  αʔόʔαΠυͱಉ͡෋
  ߽తϓϩάϥϛϯάελ
  Πϧʹ໭͢

  View Slide

 58. 7JSUVBM%0.
  •  3FBDUͷόοΫΤϯυʹ͋Δ
  %0.ߏ଄Λந৅Խͨ͠σʔλ
  ߏ଄
  •  σʔλϞσϧͷঢ়ଶมԽʹ߹Θ
  ͤͯ7JSUVBM%0.ͷલޙͷ
  EJ⒎Λࢉग़
  •  ੜ%0.࠶ඳըΛࠩ෼ͷ͋ͬͨ
  Օॴ͚ͩߦ͏
  source:  React’s  diff  algorithm  
  h:p://calendar.perfplanet.com/2013/diff/  

  View Slide

 59. 3FBDU͕ୡ੒ͨ͜͠ͱ
  •  6*։ൃʹ͓͚Δঢ়ଶ؅ཧ͔Βͷղ์
  •  ൃ໌
  – 7JSUVBM%0.
  – εςʔτϨείϯϙʔωϯτΛ࣮ݱ͢Δσʔ
  λϑϩʔ

  View Slide

 60. 'MVY

  View Slide

 61. 'MVY
  •  3FBDU͸7JFX͚ͩ
  •  'MVY͸Ϟσϧ 4UPSF
  ΛؚΊͨΞϓϦέʔ
  γϣϯશମͷΞʔΩςΫνϟ
  –  ॲཧͷهड़৔ॴΛఆΊΔ
  –  σʔλϑϩʔΛఆΊΔ
  •  Πϕϯτͷґଘؔ܎ͷෳࡶੑΛղফ
  –  Πϕϯτ΍σʔλϑϩʔͷํ޲ΛҰํ௨ߦʹ͢Δ

  View Slide

 62. 3FBDU/BUJWF
  •  3FBDUͱಉ͡࡞๏ͰJ04"OESPJE΋
  •  -FBSO0ODF 8SJUF"OZXIFSF

  View Slide

 63. View Slide

 64. '31
  'VODUJPOBM3FBDUJWF
  1SPHSBNNJOH

  View Slide

 65. ϦΞΫςΟϒϓϩάϥϛϯά
  •  ΋ͱ΋ͱ͸ҎԼͷΑ͏ͳ֓೦
  –  σʔλͷྲྀΕΛ௨ͯ͡มߋΛ఻ൖ
  –  σʔλͷྲྀΕʹ൓Ԡ
  –  㱺ΠϕϯτۦಈɺΦϒβʔόʔɺ"DUPSɺ'VUVSF
  •  ޿ٛͷɺڱٛͷŋŋŋ͕͋Δ
  –  ֦େղऍ͠Α͏ͱ͢ΔͱͲ͜·Ͱ΋͍͚Δ ཁ஫ҙ

  –  ݸਓతʹ͸'31ͷจ຺Ҏ֎Ͱ͸͋·Γݴٴ͠ͳ͍Α
  ͏ʹ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 66. ʮ3FBDUJWFͬΆ͍ʯͱ͸
  •  σʔλϑϩʔΛએݴతʹѻ͏
  – σʔλͷؔ܎ੑΛએݴతʹද͍ͯ͠Δ͔
  source:  Reac6ve  Programming  in  JavaScript  
  h:p://ahomu.github.io/s/150221-­‐frontrend_conference/#39

  View Slide

 67. 'VODUJPOBM3FBDUJWF
  1SPHSBNNJOH
  •  ؔ਺ܕϦΞΫςΟϒ
  •  )BTLFMMˠ$-*/2ˠ3Y
  •  ͦͷޙ
  – 3Y+BWB
  – 3FBDUJWF$PDPB
  – 3Y+4 #BDPOKT
  – 

  View Slide


 68. ͱԡ͢ͱ
  Λԡ͢ͱ

  View Slide

 69. ໋ྩతʹॻ͘
  •  Χ΢ϯλม਺Λ༻ҙ
  •  ॳظ஋Λඳը
  •  Ϙλϯ͕ԡ͞ΕͨΒΧ΢ϯλΛͯ͠࠶ඳ
  ը
  •  Ϙλϯ͕ԡ͞ΕͨΒΧ΢ϯλΛͯ͠࠶ඳը

  View Slide

 70. View Slide

 71. σʔλϑϩʔʹண໨͢Δ
  + + + +
  ·ͣɺϘλϯͷΫϦοΫΠϕϯτΛ࣌ܥྻʹԊͬͯྲྀΕͯ͘ΔϦετ
  ετϦʔϜޙड़
  ͱߟ͑Δɻ
  Πϕϯτ͸ετϦʔϜΛྲྀΕΔ஋ͱΈͳͤΔ

  View Slide

 72. + + + +
  ϚΠφεϘλϯ΋ಉ༷ʹߟ͑Δ
  -­‐ -­‐

  View Slide

 73. + + + +
  ϘλϯΠϕϯτ͸ɺ͢Δ͜ͱɻ
  Ώ͑ʹͱ͍͏஋ʹม׵ 5SBOTGPSN
  ͯ͠ΈΔ
  1 1 1 1

  View Slide

 74. ϘλϯΠϕϯτ͸ɺ͢Δ͜ͱɻ
  Ώ͑ʹͱ͍͏஋ʹม׵ 5SBOTGPSN
  ͯ͠ΈΔ
  -­‐ -­‐
  -­‐1 -­‐1

  View Slide

 75. 1 1 1 1
  -­‐1 -­‐1
  1 1 1 1
  -­‐1 -­‐1
  ;ͨͭͷΠϕϯτ͸ඇಉظʹࠞͬͯ͟ಧ͘΋ͷͰ͋Δ
  Ώ͑ʹೋͭͷετϦʔϜΛϚʔδ͢Δ

  View Slide

 76. 1 1 1 1
  -­‐1 -­‐1
  1 1 2
  0 1 2
  Ϛʔδ͞ΕͨετϦʔϜΛɺҰͭલͷ஋ͱͷࢉज़݁Ռʹม׵

  View Slide

 77. 1 1 2
  0 1 2
  ஋͕มԽ͢Δຖʹը໘Λ࠶ඳը ෭࡞༻

  View Slide

 78. '31XJUI#BDPOKT

  View Slide

 79. + + + +
  Bacon.fromEvent(plusButton,  'click')

  View Slide

 80. + + + +
  -­‐ -­‐
  Bacon.fromEvent(minusButton,  'click')

  View Slide

 81. + + + +
  1 1 1 1
  plusClickStream.map(1)

  View Slide

 82. -­‐ -­‐
  -­‐1 -­‐1
  minusClickStream.map(-­‐1)

  View Slide

 83. 1 1 1 1
  -­‐1 -­‐1
  1 1 1 1
  -­‐1 -­‐1
  plusStream.merge(minusStream)

  View Slide

 84. 1 1 1 1
  -­‐1 -­‐1
  1 1 2
  0 1 2
  bothStream.scan(0,  (x  +  y)  =>  x  +  y)

  View Slide

 85. 1 1 2
  0 1 2
  counterBus.onValue(  /*  ը໘ඳը  */)

  View Slide

 86. ͳΜ͔ͩΘ͔ͬͨΑ͏ͳ
  Θ͔Βͳ͍Α͏ͳŋŋŋ

  View Slide

 87. ࠓճͷจ຺Ͱݴ͑͹
  ண໨͢΂͖͸ʮετϦʔϜʯ

  View Slide

 88. source:  Reac6ve  Programming  in  JavaScript  
  h:p://ahomu.github.io/s/150221-­‐frontrend_conference/#39

  View Slide

 89. ඇಉظσʔλετϦʔϜ
  •  શͯͷσʔλϑϩʔΛετϦʔϜͱͯ͠ѻ͏
  –  ୯Ұͷ஋΋ɺෳ਺ͷ஋΋ɺ1SPNJTF΋
  •  ετϦʔϜΛϦετͱΈͳ͢
  •  Ϧετૢ࡞㱺ؔ਺ܕͷΠσΟΦϜͰૢ࡞Ͱ͖Δ
  •  ؔ਺ܕ
  –  એݴత
  –  ୈڃߴ֊ؔ਺
  –  ࢀরಁ໌͔ͭ෭࡞༻Λආ͚Δ ہॴԽ͢Δ

  View Slide

 90. ࢥߟͷྲྀΕ
  •  ʮ࣌ؒͱڞʹมԽ͢Δ஋ͷσʔλܕ͕ཉ͍͠ʯ
  •  㱺ετϦʔϜΛಋೖ
  •  㱺Πϕϯτ΍ඇಉظॲཧ·ͰετϦʔϜʹ
  –  ʮ͋Εɺશ෦ετϦʔϜͰѻ͑Δ͡Όͳ͍ ʯ
  •  㱺શͯΛ౷Ұ͞ΕͨετϦʔϜͱ͍͏ΠϯλϑΣʔεͰ
  •  㱺ϦετΏ͑ʹؔ਺ܕͷΠσΟΦϜɺύϥμΠϜ
  –  ʮϦετૢ࡞Ͱ͢ΔͳΒؔ਺ܕ͕Ԡ༻Ͱ͖Δ͡Όͳ͍ʯ
  •  㱺෭࡞༻Λආ͚ͨએݴతͳهड़
  •  㱺ࢀরಁ໌ঢ়ଶ؅ཧ͔Βͷղ์

  View Slide

 91. "OESPJE΍J04Ͱ΋3FBDUJWF
  •  3Y+BWB΍3FBDUJWF$PDPBͷྲྀߦ
  •  ͨͩ͠ɺ'31Λਖ਼໘͔Βಋೖ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ศརͳϥ
  ΠϒϥϦͱͯ͠ݶఆతʹಋೖ͢Δͱ͜Ζ͔Β࢝ΊΔྫΛ
  Α͘Έ͔͚Δ
  –  ศརͳίϨΫγϣϯૢ࡞ϥΠϒϥϦͱͯ͠
  –  .77.ͷσʔλόΠϯσΟϯά࣮૷ͱͯ͠

  View Slide

 92. ·ͱΊ

  View Slide

 93. τϨʔυΦϑ ྫ

  •  *OGSBTUSVDUVSFBT$PEFֶशίετ
  •  *NNVUBCMF*OGSBTUSVDUVSF؀ڥߏஙίετ
  •  .JDSPTFSWJDFTϞϊϦγοΫΑΓܥશମͷෳࡶੑ͸૿
  ͢
  •  3FBDUKTίʔυྔ૿͑Δ
  •  '31ֶशίετ

  View Slide

 94. εέʔϥϒϧŋŋŋঢ়ଶΛͲ͏ѻ͏͔
  •  എܠ
  –  ࣌୅ͷཁ੥
  •  Ϋϥ΢υωΠςΟϒ
  •  ඇಉظͳΞϓϦέʔγϣϯ
  •  ࣌ؒͱڞʹԿ͔ͱෳࡶԽ͠΍͍͢8FCγεςϜ
  •  ࢧ഑తͳϑΝΫλʔঢ়ଶͷѻ͍
  –  Ӆṭ
  –  એݴతʹهड़
  –  *NNVUBCMF
  େن໛τϥϑΟοΫ
  ͔ͩΒɺͱ͍͏࿩ͩ
  ͚Ͱͳ͘ͳ͖ͬͯͯ
  Δ

  View Slide

 95. ·ͱΊ
  •  ۙ೥ݸਓతʹண໨ͨ͠τϨϯυΛΈͨ
  –  *OGSBTUSVDUVSFBT$PEF
  –  *NNVUBCMF*OGSBTUSVDUVSF
  –  .JDSPTFSWJDFT
  –  3FBDU
  –  3FBDUJWF1SPHSBNNJOH
  •  ෳࡶੑ΁ͷରࡦͱͯ͠ͷঢ়ଶ؅ཧख๏ʹύλʔ
  ϯ͕ݟ͍ͩͤΔ

  View Slide

 96. 13࠾༻ͯ͠·͢
  ʮ,BJ[FO࠾༻ʯͰݕࡧɻڵ
  ຯ͋Δ͚ͩͰ΋Մɻͦͷ৔
  ߹͸8BOEUFEMZͰ

  View Slide