Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

フロントエンドのパラダイムを参考にバックエンド開発を再考する / TypeScript による GraphQL バックエンド開発

Naoya Ito
October 01, 2022

フロントエンドのパラダイムを参考にバックエンド開発を再考する / TypeScript による GraphQL バックエンド開発

2022年10月1日に開催された #postdev での発表です

Naoya Ito

October 01, 2022
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϑϩϯτΤϯυͷύϥμΠϜΛࢀߟʹόοΫΤϯυ։ൃΛ࠶ߟ͢Δ
  5ZQF4DSJQUʹΑΔ (SBQI2-όοΫΤϯυ։ൃ
  גࣜձࣾ Ұٳ
  ҏ౻ ௚໵

  View Slide

 2. K2VFSZظ
  .1"XJUIK2VFSZ
  ʮ+BWB4DSJQU͕ಘҙʯͳਓ͸͍͕ͨɺϑϩϯτΤϯυ όοΫΤϯυͱ͍͏໾ׂ෼୺͸ߦΘ
  Εͣɺશһ͕ಉ͡ྖҬΛ୲౰͍ͯͨ͠

  View Slide

 3. 7VFKTಋೖظ
  .1"
  7VFϑϩϯτΤϯυ
  ʮϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞʯʮόοΫΤϯυΤϯδχΞʯͱ͍͏໾ׂ෼୺͕গͣͭ͠ͳ͞Ε
  ΔΑ͏ʹ

  View Slide

 4. /VYU࣌୅
  /VYU
  (SBQI2-όοΫΤϯυ
  ʮϑϩϯτΤϯυʯʮόοΫΤϯυʯͷ໾ׂ෼୺͕໌֬ʹ
  ϑϩϯτΤϯυͷΈ։ൃΛ͢Δɺͱ͍͏୲౰ऀ΋

  View Slide

 5. ૒ํͷٕज़తؔ৺ࣄʹΪϟοϓ
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷঢ়ଶ؅ཧϞσϧ
  • σβΠϯγεςϜ
  • ϓϦϨϯμϦϯά
  • ŋŋŋ
  ϑϩϯτΤϯυ
  όοΫΤϯυ
  • υϝΠϯϞσϧ
  • ϨΠϠʔυɾΞʔΩςΫνϟ
  • $234
  • ŋŋŋ
  ૊৫ͷٕज़࿅౓্͕͕Ε͹্͕Δ΄Ͳɺؔ৺ࣄͷΪϟοϓ͕޿͕͍ͬͯͬͨ

  View Slide

 6. ͖͔͚ͬ
  • ৽نϓϩδΣΫτ্ཱ͕͕ͪΔ
  • ϑϩϯτΤϯυ͸ 3FBDU3FMBZ3FDPJM Λ࠾༻
  • (SBQI2-όοΫΤϯυ ŋŋŋ ௕Β͘ 1ZUIPOͰɺΫϥεΛଟ༻ͨ͠ΫϦʔϯΞʔΩςΫνϟ
  తͳઃܭͰ΍͖͕ͬͯͨɺࠓճ͸Ͳ͏͢Δ͔

  View Slide

 7. ৽نϓϩμΫτ͸খ͞ͳνʔϜͰີ౓ߴٞ͘࿦ͯ͠࡞Γ͍ͨ
  • ސ٬ͷͲΜͳ໰୊ΛɺͲ͏ղܾ͍͔ͨ͠ ŋŋŋ σΟεΧογϣϯΛେࣄʹ͍ͨ͠
  – ϑϩϯΤϯυɺόοΫΤϯυؔ܎ͳ͘ର৅υϝΠϯྖҬʹৄ͘͠ͳΓ͍ͨ
  – ͲΜͳମݧΛɺͲΜͳ 6*ͰɺͲ͏͍͏ϞσϧͰɺͲΜͳσʔλઃܭΛ࣮ͯ͠ݱ͢Δͷ͔ɻॳظ
  ϑΣʔζͰ͸શһ͕ͳΔ΂͘޿͘஌͓͖͍ͬͯͨ
  • ૣظʹ໾ׂ෼୺Λߦ͍͗͢Δͱɺؔ৺ࣄͷ෼அΛ༠ൃͯ͠͠·͏

  View Slide

 8. 3FBDUͰϑϩϯτΤϯυΛ։ൃ͔ͯ͠Βɺ όοΫΤϯυΛॻ͘ͱŋŋŋ
  • 3FBDUŋŋŋ খ͞ͳؔ਺Λ૊Έ߹Θͤͯએݴతʹॻ͍͍ͯ͘
  • όοΫΤϯυ ŋŋŋ ΫϥεΛͨ͘͞Μॻ͍ͯɺϨΠϠʔΛލ͙ͱ %50Ͱͷ஋٧Ίସ͑Λߦͬ
  ͯɺJOUFSGBDFͰґଘੑͷٯసΛߦͬͯŋŋŋ
  – ʮŋŋŋϑϩϯτΤϯυͩͱ͜͏͍͏͜ͱɺ͋Μ·Γ΍Βͳ͍ΑͶʯ
  ։ൃ࣌ͷϝϯλϧϞσϧͷΪϟοϓ͕େ͖͍
  ίϯςΩετεΠονͷෛ୲΋େ͖͍

  View Slide

 9. όοΫΤϯυ։ൃͷ΍ΓํΛ࠶ߟͯ͠Έ͍ͨ
  • 3FBDUΛ࢖͍ͬͯΔͱϑϩϯτΤϯυ͸ബ͘ॻ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ؔ৺ࣄ͕ҧ͏ͷ͸౰વɻ͔ͱ͍ͬͯɺ΍Γํ͕ҧ͏ͷΛશٙ͘Θͳ͍ͷ΋Ͳ͏ͩΖ͏
  ϑϩϯτΤϯυͷঢ়ଶ؅ཧ͸ෳࡶ
  ͦͷෳࡶͳ΋ͷΛͲ͏ѻ͏͔ɺݱ࣌఺Ͱ࠷ྑͷϞσϧͷͻͱ͕ͭ 3FBDUͷ͸ͣ
  ʮෳࡶͳঢ়ଶΛͲ͏ѻ͏͔ʯͱ͍͏؍఺ͰɺαʔόʔαΠυ΋ಉ͡Α͏ʹߟ͑ΒΕͳ͍ͷ͔
  Α͠ɺ(SBQI2-όοΫΤϯ
  υ΋ 5ZQF4DSJQUͰॻ͍ͯΈ
  Α͏

  View Slide

 10. վΊͯɺࡢࠓͷϑϩϯτΤϯυͷϓϩάϥϛϯάύϥμΠϜΛߟ͑ͯΈΔ
  https://zenn.dev/mizchi/articles/oop-think-modern

  View Slide

 11. &MNΞʔΩςΫνϟ
  https://guide.elm-lang.jp/architecture/

  View Slide

 12. update : Msg -> Model -> ( Model, Cmd Msg )
  update msg model =
  case msg of
  ToggleLike ->
  ( { model | photo = Maybe.map toggleLike model.photo }, Cmd.none )
  UpdateComment comment ->
  ( { model | photo = Maybe.map (updateComment comment) model.photo }, Cmd.none )
  SaveComment ->
  ( { model | photo = Maybe.map saveNewComment model.photo }, Cmd.none )
  LoadFeed (Ok photo) ->
  ( { model | photo = Just photo }, Cmd.none )
  LoadFeed (Err _) ->
  ( model, Cmd.none )
  viewLikeButton : Photo -> Html Msg
  viewLikeButton model =
  let buttonClass = if model.liked then ...
  div [ class "like-button" ]
  [ i [ class "fa fa-2x", class buttonClass, onClick ToggleLike ] [] ]
  &MN
  7JFX͸ .PEFMΛඳըɻ
  Ϣʔβʔૢ࡞ʹԠͯ͡Πϕ
  ϯτΛૹΔͱŋŋŋ
  &MNϥϯλΠϜ͕ VQEBUFؔ਺
  ΛݺͿɻؔ਺ʹ͸Πϕϯτͷछ
  ྨʹԠͨ͡Ϟσϧͷঢ়ଶભҠΛ
  هड़͓ͯ͘͠

  View Slide

 13. ঢ়ଶભҠͷؔ਺
  ֎քͱ΍Γͱ
  Γ *0

  イベント
  コマンド

  View Slide

 14. model -> model'
  model -> model' model -> model'
  ΠϕϯτΛܖػʹঢ়ଶ͕ભҠ͢Δ ŋŋŋ ࣌ܥྻʹج͍ͮͨঢ়ଶ

  View Slide

 15. ঢ়ଶભҠͷؔ਺ ϥϯλΠϜ΍ϑ
  ϨʔϜϫʔΫ
  イベント
  コマンド
  Πϕϯτʹ൐͍ঢ়ଶΛભҠͤͯ͞ɺ͋ͱ͸ϑϨʔϜϫʔΫ΍ϥϯλΠϜʹ೚ͤΔ

  View Slide

 16. 3FEVY"QQMJDBUJPO%BUB'MPX
  https://redux.js.org/tutorials/essentials/part-1-overview-concepts

  View Slide

 17. 3FDPJM
  function TextInput() {
  const [text, setText] = useRecoilState(textState);
  const onChange = (event) => {
  setText(event.target.value);
  };
  return (
  Echo: {text}

  );
  }

  View Slide

 18. 3FDPJM
  • 3FEVYʹΑΔେ͖ͳάϩʔόϧεςʔτ͸ɺѻ͍ͮΒ͍ہ໘΋͋ͬͨ
  • ΑΓείʔϓΛڱ͘ɺখ͘͞ɺϩʔΧϧεςʔτ VTF4UBUF
  ಉ༷ʹϑοΫͰએݴతʹѻ͍
  ͍ͨ
  &MNΞʔΩςΫνϟ΍ 3FEVYͰൃݟ͞Εͨྑ͍ϓϥΫςΟε͸౿ऻͭͭ͠ɺͰ͖Δݶ
  Γখ͞ͳείʔϓͰঢ়ଶΛѻ͍͚ͬͯΔͱྑͦ͞͏

  View Slide

 19. View Slide

 20. όοΫΤϯυͰ΋ಉ͡Α͏ʹʮ࣌ܥྻʹجͮ͘ঢ়ଶભҠʯͷࢹ఺Ͱߟ͑ΒΕͳ͍͔
  • όοΫΤϯυͷੈքͷओͳʮঢ়ଶʯ ŋŋŋ υϝΠϯϞσϧͷঢ়ଶ
  • υϝΠϯϞσϧͷঢ়ଶΛભҠͤ͞ΔΠϕϯτ ŋŋŋ υϝΠϯΠϕϯτ

  View Slide

 21. ͨͱ͑͹ʮ॓ധ༧໿ʯΛྫʹυϝΠϯϞσϧΛվΊͯߟ͑ͯΈΔ
  • ͲΜͳ؍఺ʹ஫໨ͯ͠ߟ͑ͯΈΔ΂͖͔
  – σʔλߏ଄
  – &3ਤ
  – Ϋϥεͷ࣮૷
  – ը໘
  • ͍ͣΕ΋੩తͳߏ଄ʹয఺Λ౰͍ͯͯΔɻࢹ఺Λม͑ͯΈ͍ͨ
  – ಈతͳ΋ͷŋŋŋυϝΠϯΠϕϯτ΍ঢ়ଶʹয఺Λ౰ͯͯΈΔͱ

  View Slide

 22. ʮ༧໿ʯͷঢ়ଶભҠʹண໨ͯ͠ΈΔ
  ༧໿׬ྃ
  Χʔυܾࡁ
  ࡁΈ
  Ωϟϯηϧ
  ॓ധࡁΈ

  View Slide

 23. ৽ن༧໿͕׬ྃ͢Δલ͔ΒυϝΠϯϞσϧ͸ଘࡏ͍ͯ͠Δ
  ༧໿׬ྃ
  Ωϟϯηϧ
  ॓ധࡁΈ
  ೖྗ
  ݕূࡁΈ
  ೖྗະݕূ
  ࡏݿ֬อ
  ࡁΈ

  View Slide

 24. ঢ়ଶ͸Կ͔͠ΒͷΠϕϯτΛܖػʹભҠ͢Δ
  ༧໿׬ྃ
  Ωϟϯηϧ
  ॓ധࡁΈ
  ೖྗ
  ݕূࡁΈ
  ೖྗະݕূ
  ࡏݿ֬อ
  ࡁΈ
  ༧໿Λ։࢝ͨ͠ ݕূ͕׬ྃͨ͠ ࡏݿΛ֬อͨ͠ ༧໿Λߦͬͨ
  Ωϟϯηϧ͞Εͨ
  ॓ധͨ͠

  View Slide

 25. model -> model'
  model -> model' model -> model'
  ͓΍

  View Slide

 26. ྆୺͸֎෦ͱͷΠϯλϑΣʔε
  model -> model
  model -> model
  &WFOU)BOEMFS
  8FC"QQͳΒ
  SPVUFS

  %#ʹอଘ͠
  Ϩεϙϯε
  6*

  View Slide

 27. model -> model
  model -> model
  event
  &WFOU)BOEMFS
  8FC"QQͳΒ
  SPVUFS

  %#ʹอଘ͠
  Ϩεϙϯε
  6*
  event
  event
  ֎ͷੈք
  ֎ͷੈք
  ֎ͷੈք
  Πϕϯτ ˠϞσϧͷঢ়ଶભҠ
  🤔 Ͳ͔͜Ͱݟͨͳŋŋŋ

  View Slide

 28. ঢ়ଶભҠͷؔ਺ ϥϯλΠϜ΍ϑ
  ϨʔϜϫʔΫ
  イベント
  コマンド
  ಉ͡

  View Slide

 29. *0ঢ়ଶભҠ *0
  Pure function
  Model -> Model
  *0
  JOQVUMPBE

  *0
  PVUQVU

  View Slide

 30. View Slide

 31. https://www.slideshare.net/ScottWlaschin/reinventing-the-transaction-script-ndc-london-2020

  View Slide

 32. ϑϩϯτΤϯυͱόοΫΤϯυͷঢ়ଶ؅ཧ
  • ϑϩϯτΤϯυͷঢ়ଶ؅ཧ ŋŋŋ ओͳؔ৺ࣄ͸ʮΞϓϦέʔγϣϯͷঢ়ଶʯ
  • όοΫΤϯυͷঢ়ଶ؅ཧ ŋŋŋ ओͳؔ৺ࣄ͸ʮυϝΠϯϞσϧɺυϝΠϯΦϒδΣΫτͷঢ়
  ଶʯ
  ؅ཧ͍ͯ͠Δঢ়ଶͷίϯςΩετ͸ҧ͏΋ͷͷ
  ঢ়ଶ؅ཧͷϞσϧ͸ࣅͨΑ͏ʹߟ͑ΒΕΔͷͰ͸ͳ͍͔

  View Slide

 33. ʮυϝΠϯΦϒδΣΫτͷঢ়ଶભҠΛએݴతʹهड़ͭͭ͠ *0͔Β෼཭͢Δʯ
  • ͜ͷίϯηϓτͰ࣮૷
  • &MNΞʔΩςΫνϟ͓Αͼ '%%%ຊΛࢀߟʹ

  View Slide

 34. ͜ͷελΠϧͰΑ͘࢖͏΋ͷ
  • type / interface
  • λά෇͖ϢχΦϯ ௚࿨ܕ

  • 3FTVMUܕ
  • ΧϦʔԽ
  • ܕͷϒϥϯυԽ ίϯύχΦϯΦϒδΣΫτ

  View Slide

 35. ͋·Γ࢖Θͳ͍΋ͷ
  • class
  • ྫ֎ͷ throw
  – Error Ϋϥε͸࢖͍·͢

  View Slide

 36. ؆୯ͳϢʔεέʔεྫ

  View Slide

 37. 5BHΤϯςΟςΟ ू໿ϧʔτ
  ͷঢ়ଶભҠʹண໨͢Δ
  7BMJEBUFE
  6OWBMJEBUFE $SFBUFE
  ೖྗ͕͋ͬͨ ݕূͨ͠ ࡞੒ͨ͠
  ˞͜͜Ͱͷʮ$SFBUFEʯ͸͋͘·ͰυϝΠϯΦϒδΣΫτ͕
  l࡞੒ࡁΈzʹͳͬͨঢ়ଶͰ͋ͬͯɺσʔλϕʔεʹϨίʔυ
  Λ௥Ճͨ͠ɺͱ͍͏ঢ়ଶͰ͸ͳ͍

  View Slide

 38. 5BHΫϥεΛ࡞Δ
  export class Tag {
  state: 'Unvalidated' | 'Validated' | 'Created',
  id: TagId | undefined,
  groupId: RestaurantGroupId,
  label: string,
  icon: TagIcon | undefined,
  sortOrder: number | undefined,
  builtin: boolean | undefined
  }

  View Slide

 39. export class Tag {
  state: 'Unvalidated' | 'Validated' | 'Created',
  id: TagId | undefined,
  groupId: RestaurantGroupId,
  label: string,
  icon: TagIcon | undefined,
  sortOrder: number | undefined,
  builtin: boolean | undefined
  }
  ঢ়ଶભҠલʹ͸֬ఆ͠ͳ͍ϓϩύςΟ͕ VOEFGJOFE ʹͳͬͯ͠·͏ŋŋŋ

  View Slide

 40. interface UnvalidatedTag {
  kind: 'Unvalidated'
  groupId: string
  label: string
  icon?: { symbol: string; type: TagIconType; color?: string | null | undefined } | null | undefined
  }
  interface ValidatedTag {
  kind: 'Validated'
  groupId: RestaurantGroupId
  label: string
  icon: TagIcon
  }
  export interface CreatedTag {
  kind: 'Created'
  id: TagId
  groupId: RestaurantGroupId
  label: TagLabel
  icon: TagIcon
  sortOrder: number
  builtin: boolean
  }
  //※この型は実際には出番がないので使っていない
  export type Tag = UnvalidatedTag | ValidatedTag | CreatedTag
  ͦ͜Ͱঢ়ଶ͝ͱʹܕΛఆٛ͢Δ
  ঢ়ଶ͕ભҠ͢Δ υϝΠϯΠϕ
  ϯτ͕ൃੜ͢Δ͝ͱʹϞσϧͷ஋
  ͕֬ఆ͍ͯ͘͠ͷ͕એݴͰ͖͍ͯ
  Δ

  View Slide

 41. l.BLF*MMFHBM4UBUFT6OSFQSFTFOUBCMFz
  interface User {
  memberId: MemberId | undefined
  guestId: GuestId | undefined
  }
  interface Member {
  userId: MemberId
  }
  interface Guest {
  guestId: GuestId
  }
  type User = Member | Guest
  औΓಘΔ஋ͷछྨ਺͸֤ଐੑͷੵʹͳΔ ௚ੵ

  Y
  ɾ྆ํ VOEFGJOFE
  ɾ྆ํͷ஋͕ຒ·Δ
  ͱ͍͏࢓্༷͋Γಘͳ͍ঢ়ଶ͕ੜ·ΕΔ
  औΓಘΔछྨ਺͸֤ଐੑͷ࿨ ௚࿨


  ࢓্༷͋Γಘͳ͍ঢ়ଶ͸දݱ͠ͳ͍
  Ϩίʔυ͸ʮ͔ͭ "/%
  ʯ ϢχΦϯ͸ʮ·ͨ͸ 03
  ʯ

  View Slide

 42. ͪ͜ΒΑΓ΋ŋŋŋ
  export class Tag {
  state: 'Unvalidated' | 'Validated' | 'Created',
  id: TagId | undefined,
  groupId: RestaurantGroupId,
  label: string,
  icon: TagIcon | undefined,
  sortOrder: number | undefined,
  builtin: boolean | undefined
  }

  View Slide

 43. interface UnvalidatedTag {
  kind: 'Unvalidated'
  groupId: string
  label: string
  icon?: { symbol: string; type: TagIconType; color?: string | null | undefined } | null | undefined
  }
  interface ValidatedTag {
  kind: 'Validated'
  groupId: RestaurantGroupId
  label: string
  icon: TagIcon
  }
  export interface CreatedTag {
  kind: 'Created'
  id: TagId
  groupId: RestaurantGroupId
  label: TagLabel
  icon: TagIcon
  sortOrder: number
  builtin: boolean
  }
  export type Tag = UnvalidatedTag | ValidatedTag | CreatedTag
  ͪ͜Βͷํ͕ɺ஋ͷ૊Έ߹Θͤύλʔϯ͕গͳ͘ݫີ

  View Slide

 44. type validateTag = (model: UnvalidatedTag) => ValidatedTag
  const validateTag: validateTag = (model) => {
  // (省略: 値の validation ...)
  return {
  ...model,
  kind: 'Validated',
  groupId: RestaurantGroupId(model.groupId),
  icon: model.icon ? TagIcon(model.icon) : NoIcon(),
  }
  }
  ঢ়ଶΛભҠͤ͞Δεςοϓ ؔ਺

  View Slide

 45. ঢ়ଶΛભҠͤ͞Δεςοϓ ؔ਺

  type createTag = (model: ValidatedTag) => CreatedTag
  const createTag: CreatedTag = (model) => {
  return {
  ...model,
  kind: 'Created',
  id: generateTagId(),
  sortOrder: getTagSortOrder({ groupId: model.groupId }),
  builtin: false,
  }
  }
  ४උ͕੔ͬͯॳΊͯ஋͕֬ఆ
  ͢ΔͷΛࣗવʹهड़Ͱ͖Δ
  ͳ͓ getTagSortOrder ͸ *0͕͋Δ
  ͨΊ %*͍ͯ͠Δɻࠓճ͸ׂѪ

  View Slide

 46. Ϟσϧͷܕɺؔ਺ͷܕʹΑͬͯঢ়ଶભҠΛએݴతʹهड़͢Δ
  7BMJEBUFE
  6OWBMJEBUFE $SFBUFE
  (model: UnvalidatedTag) => ValidatedTag (model: ValidatedTag) => CreatedTag

  View Slide

 47. ݸผʹఆٛͨ͠ঢ়ଶભҠͷؔ਺Λܨ͍͛ͨ
  • Ͱ΋ɺܭࢉ͸ʮ్தͰࣦഊ͢ΔʯՄೳੑ͕͋Δ
  – ͨͱ͑͹υϝΠϯϞσϧͷࣄલ৚݅Λຬͨ͞ͳ͍Τϥʔ
  – 7BMJEBUJPO&SSPSŋŋŋ
  – .BY5BH-JNJU&YDFFEFEʜ
  • ʮ్தͰࣦഊ͢Δʯ͜ͱΛܕͰએݴͰ͖ͳ͍͔ ˠ 3FTVMUܕ

  View Slide

 48. 3FTVMUܕͰࣦഊͷՄೳੑͷ͋ΔܭࢉΛҰຊಓʹ߹੒͢Δ
  import { Result, ok, err } from 'neverthrow'
  function itsUnder100(n: number): Result {
  return n <= 100 ? ok(n) : err(new Error('100より大きい数字です'))
  }
  function itsEven(n: number): Result {
  return n % 2 == 0 ? ok(n) : err(new Error('奇数です'))
  }
  function itsPositive(n: number): Result {
  return n > 0 ? ok(n) : err(new Error('負数です'))
  }
  const result = ok(96).andThen(itsUnder100).andThen(itsEven).andThen(itsPositive)
  result.match(
  (n) => console.log(n),
  (error) => { throw error }
  )

  View Slide

 49. 3FTVMUܕͰঢ়ଶભҠؔ਺Λͭͳ͛ͯɺҰͭͷʮϫʔΫϑϩʔʯΛ࡞Δ
  7BMJEBUFE5BH

  $SFBUFE5BH
  6OWBMJEBUFE5BH

  7BMJEBUFE5BH
  8PSL'MPX

  View Slide

 50. type validateTag = (model: UnvalidatedTag) => Result
  const validateTag: validateTag = (model) => {
  const groupId = RestaurantGroupId(model.groupId)
  const label = TagLabel(model.label)
  const icon = model.icon ? TagIcon(model.icon) : ok(NoIcon())
  const values = Result.combine(tuple(groupId, label, icon))
  return values.map(([groupId, label, icon]) => ({
  ...model,
  kind: 'Validated',
  groupId,
  label,
  icon,
  }))
  }
  ঢ়ଶભҠͷ੒ޭ ࣦഊΛ 3FTVMUܕͰฦ͢Α͏ʹ͢Δ
  ஋ͷੜ੒ʹࣦഊ͢ΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰɺ
  ͜ΕΒ΋ 3FTVMUܕΛฦ͢

  View Slide

 51. 3FTVMUܕͰঢ়ଶભҠؔ਺Λܨ͛ͯɺϫʔΫϑϩʔ υϝΠϯϩδοΫ
  Λ࡞Δ
  type WorkFlow = (model: UnvalidatedTag) => Result
  export const createTagWorkFlow: WorkFlow = (model) =>
  ok(model).andThen(validateTag).andThen(createTag)

  View Slide

 52. ϫʔΫϑϩʔͷ࢝·ΓͱऴΘΓ͕ɺ֎քͱͷ JOPVU
  7BMJEBUFE5BH

  $SFBUFE5BH
  6OWBMJEBUFE5BH

  7BMJEBUFE5BH
  8PSL'MPX
  ೖྗͷ%50
  ྫ(SBQI2-*OQVU5ZQF
  Λ
  6OWBMJEBUFE5BHʹม׵
  UBH3FQPTJUPSZͰ
  $SFBUFE5BHΛอଘ

  View Slide

 53. (SBQI2-SFTPMWFS3FQPTJUPSZ %#
  ͱϫʔΫϑϩʔΛ઀ଓ͢Δ
  import { saveCreatedTag } from '../../../customers/repos/tagRepository'
  export const createTagMutation = mutationField('createTag', {
  ...
  resolve(_root, { input }, context) {
  const workflow = createTagWorkFlow()
  // GraphQL 入力をワークフローの入力に変換
  const unvalidatedTag = toUnvalidatedTag({
  ...input,
  groupId: context.operator.groupId,
  })
  // ワークフローを実行し Repository パターンの関数で DB に保存 (ここも Result で繋ぐ)
  const result = ok(unvalidatedTag).andThen(workflow).andThen(saveCreatedTag(context))
  return result.match(
  (tag) => ({
  tag: {
  ...tag,
  id: toGlobalId('Tag', tag.id),
  },
  }),
  (error) => {
  // ここで初めて例外をスロー (単に Nexus にエラーを伝える手段としてスローする)
  throw error
  }
  )
  },
  })

  View Slide

 54. ok(model).andThen(workflow).andThen(saveCreatedTag(context))
  (SBQI2-*OQVU
  σʔλϕʔε
  Pure function
  Model -> Model
  *0
  JOQVUMPBE

  *0
  PVUQVU

  View Slide

 55. ঢ়ଶભҠͷؔ਺ ϥϯλΠϜ΍ϑ
  ϨʔϜϫʔΫ
  イベント
  コマンド

  View Slide

 56. σʔλϑϩʔϓϩάϥϛϯά
  • 3FTVMUܕͰࣦഊͷ͋ΔܭࢉΛ߹੒͠ɺσʔλͷ௨Γಓͱͯ͠ͷܭࢉաఔΛ࡞Δ
  – ͦ͜ʹσʔλΛ์ΓࠐΉͱɺͦͷதΛ௨ͬͯঢ়ଶભҠͨ͠σʔλ͕ಘΒΕΔ
  – σʔλΛσʔλͷ··ɺͦͷՄൖੑΛԼ͛ͣʹѻ͍͍ͨɻ݁Ռ class ͷొ৔ػձ͕ͳ͍
  • ܭࢉΛҰຊಓʹ͢Δ
  – େҬ୤ग़͸͠ͳ͍ɻେҬ୤ग़͢Δͱܭࢉ͕ҰຊಓʹͳΒͳ͍ ˠྫ֎Λ࢖Θͳ͍
  – ࣦഊͷ෼ذ͸ 3FTVMUͰ߹੒ ˞3FTVMUܕ͸Ϟφυ

  – ܭࢉ͕ҰຊಓʹͳΔ σʔλ͸ෆมɻೝ஌ෛՙ͕௿͘ͳΔ

  View Slide

 57. ϑϩϯτΤϯυͱͷൺֱ
  • ࣌ܥྻʹجͮ͘ঢ়ଶભҠ σʔλϑϩʔ
  Λએݴతʹهड़͢Δɺͱ͍͏ߟ͑ํ͸ಉ͡ʹͳͬͨ
  – ܕͱখ͞ͳؔ਺ͷએݴతͳهड़ͰɺϑϩʔΛ૊Έ্͛Δ
  • ҰํɺϫʔΫϑϩʔͷ࣮૷Λ͍ͯ͠Δͱ͖ͷײ֮ʹ͸·ͩڑ཭͕͋Δ
  – υϝΠϯΠϕϯτͰঢ়ଶભҠɺͱ͍ͬͯ΋ଟ͘ͷ৔߹͸ʮ7BMJEBUFͯ͠ɺೖྗͰυϝΠϯϞσϧ
  Λߋ৽͢Δʯ͚ͩ
  • ݁ՌɺϫʔΫϑϩʔ͸ఆܕతͳهड़͕ଟ͘ͳΔ ŋŋŋ ϑϨʔϜϫʔΫԽͰ͖Δ͔΋
  • ϑϩϯτΤϯυ͸ͦ͜Λ 3FBDU΍ &MNͳͲͷϑϨʔϜϫʔΫ͕΍͍ͬͯΔ ͔ͩΒɺΠϕϯτʹର͢ΔϞ
  σϧͷঢ়ଶભҠͱɺͦͷঢ়ଶΛදݱ͢ΔϓϨθϯςʔγϣϯͷهड़ʹूதͰ͖Δ

  • ΠϕϯτͱΠϕϯτͷͭͳ͗߹Θͤ ྫ3FTVMUܕʹΑΔ߹੒
  Λࣗ෼Ͱهड़͍ͯ͠Δͷ͕ݱঢ়

  View Slide

 58. ͕࣌ؒແ͍ͷͰɺ࣮૷ͷৄࡉ͸·ͨޙ೔

  • ͜ͷ··Ͱ͸τϥϯβΫγϣϯεΫϦϓτͰɺڽूੑ͕௿͘ͳͬͯ͠·͏
  • ΤϯςΟςΟܕͷपลʹɺίΞυϝΠϯϩδοΫͷؔ਺Λ࣮૷ͯ͠Ϟδϡʔϧ෼ׂ͢Δ
  • ϫʔΫϑϩʔ͸ͦͷίΞυϝΠϯϩδοΫΛ࢖ͬͯϑϩʔΛ૊ΈཱͯΔ໾ׂ͚ͩʹͳΔ
  – ΫϦʔϯɾΞʔΩςΫνϟͷ 6TF$BTFͱಉ͡

  View Slide

 59. ैདྷख๏ʹൺֱ͠هड़ྔ͸গͳ͍
  • σʔλΛσʔλͷ··ӡΜͰ͍ΔͷͰʮ٧Ίସ͑ͯ໾ׂͷҟͳΔผछͷΦϒδΣΫτʯʹ͢
  Δŋŋŋͱ͍͏ඞཁ͕ͳ͍
  – ஋ͷίϐʔ͸࣮ࡍʹ͸ͱ͜ΖͲ͜Ζ΍͍ͬͯΔ͕ ͨͩͷσʔλΛ
  ෼ׂ୅ೖͰهड़Ͱ͖ΔͷͰɺ
  هड़ྔ͸࠷খ

  View Slide

 60. ݱ࣌఺Ͱͷײ૝
  • ࢓্༷ͳ͍ঢ়ଶΛ࡞ΒͣʹࡁΉͨΊɺݎ࿚
  • ΑΓෳࡶͳϫʔΫϑϩʔΛ࣮૷ͨ͠৔߹΋ಉ͡ߏ଄ʹऩ·Δɻೝ஌ෛՙ͕௿͍
  • 3FTVMUܕʹΑΓܭࢉΛܨ͛ΒΕΔΑ͏هड़͢Δྑ͍ڧ੍ྗ͕ಇ͘
  – ͨͩ͠ andThen().andThen().asyncAndThen.map() ͸͕͢͞ʹಡΈͮΒ͍
  – )BTLFMMͷ EPه๏ɺ'ͷίϯϐϡςʔγϣϯࣜʹ૬౰͢Δ΋ͷ͕ཉ͍͠ŋŋŋ
  • ஋ͷ٧Ίସ͑ͷهड़͕ͳ͍ͷ͸ ͱͯ΋
  خ͍͠

  View Slide

 61. ;Γ͔͑Γ
  https://zenn.dev/mizchi/articles/oop-think-modern

  View Slide

 62. ·ͱΊ
  • ࣌ܥྻʹجͮ͘ঢ়ଶભҠͷએݴͱϑϨʔϜϫʔΫଆʹΑΔঢ়ଶભҠɺௐఀ
  – ϑϩϯτΤϯυ͸ɺͦͷͨΊͷϑϨʔϜϫʔΫͷ࣮૷͕ॆ࣮͍ͯ͠Δ
  • ʮએݴతϓϩάϥϛϯάʯͷϓϥΫςΟε͸ɺ೥ݱ࣌఺Ͱ͸ܦݧతʹ΋ྑ͍΋ͷ
  – όοΫΤϯυ։ൃ΋͜ͷߟ͑ํʹऩᏑ͍ͤͯ͘͞ͷ΋ѱ͘ͳ͍ͷͰ͸ ˠ΍ͬͯΈͨΒ޷ײ৮
  – ྲྀߦΔ͔Ͳ͏͔͸Θ͔Γ·ͤΜ
  • ϑϩϯτΤϯυ όοΫΤϯυͷύϥμΠϜΪϟοϓΛগͳ͍͖͍ͯͨ͘͠

  View Slide

 63. ัଊ
  • 5ZQF4DSJQUʹ૊ΈࠐΈͷ 3FTVMUܕ͸ͳ͍ͷͰɺOFWFSUISPXΛ࢖ͬͨɻଞʹ΋ GQUTͳͲͷީิ͕͋Δ
  • 3FTVMUܕ͸ XPSLGMPXͷߏ੒͚ͩͰͳ͋͘ΒΏΔ৔ॴͰ࢖͏
  • Ұํʮ3FTVMUܕύζϧʯʹ͸·Δ͕࣌͋Δŋŋŋ
  • ঺հ࢓੾Εͳ͔͕ͬͨ 1SPNJTF΋ 3FTVMU"TZODʹΑͬͯ 3FTVMUԽͯ͠߹੒Ͱ͖Δ
  • %PNBJO.PEFMJOH.BEF'VODUJPOBM ʹ͍ͭͯ
  – ॻ੶ͷఏҊख๏ͦͷ··ͩͱτϥϯβΫγϣϯεΫϦϓτʹͳΓڽूੑ͕௿͘ͳΔɻ ͨͩ͠ *0͸͖ͪΜͱ෼཭͞Ε͍ͯΔͷͰɺΑ
  Γྑ͍τϥϯβΫγϣϯεΫϦϓτͩͱ͸ࢥ͏
  ΤϯςΟςΟͷܕͷपΓʹυϝΠϯϩδοΫͷؔ਺ΛूΊΔ͜ͱͰͦͷ໰୊͸ղফ
  Ͱ͖͍ͯΔ
  – ͋ΒΏΔϓϩύςΟʹܕΛఆٛ͢ΔυϝΠϯϓϦϛςΟϒతͳख๏Λ࠾͍ͬͯΔ͕ɺͦ͜͸࠾༻͠ͳ͔ͬͨɻ7BMVF0CKFDUͷΈ
  /PNJOBMͳܕఆٛΛܕͷϒϥϯυԽ ˞ΦϥΠϦʔͷ 5ZQF4DSJQUຊࢀর
  ʹΑͬͯߦ͍ͬͯΔ
  – 3FQPTJUPSZ͸ඞཁͳ͍ͱॻ͔Ε͍͕ͯͨɺू໿Λ͔ͤͬ͘ߏ੒͍ͯ͠ΔͷͰैདྷ௨Γ 3FQPTJUPSZύλʔϯͰू໿୯ҐͰͷӬଓԽ
  Λߦ͍ͬͯΔɻͳ͓ɺ3FQPTJUPSZͷத਎͸ 1SJTNBΛ࢖͍ͬͯΔ
  • UZQFͱ JOUFSGBDFͷ࢖͍෼͚ ŋŋŋ GQUTʹ฿͍ͬͯΔɻಛʹͦ͏͠ͳ͚Ε͹ͳΒ͍ཧ༝͸ͳ͍ͱࢥ͏
  • ؔ਺͕σϑΥϧτͰΧϦʔԽ͞Εͳ͍ͷ͸࢓ํ͕ͳ͍ɻ࣌ંΧϦʔԽͨ͠ͷΛ๨Εͯ͸·Δ
  • SFBEPOMZ͸ԣணͯ͠ɺ࢖ͬͯͳ͍ɻ ͪΌΜͱݕ౼͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 64. ࢀߟจݙ
  • 4DPUU8MBTDIJO ʮ%PNBJO.PEFMJOH.BEF'VODUJPOBMᴷ5BDLMF4PGUXBSF$PNQMFYJUZXJUI%PNBJO%SJWFO
  %FTJHOBOE'ʯ
  • +FSFNZ'BJSCBOL ஶ
  ϠΪͷ͘͞ΒͪΌΜ ຋༁
  ʮϓϩάϥϛϯά&MNᴷ҆શͰϝϯςφϯε͠΍͍͢ϑϩϯτΤϯυ
  ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃೖ໳ʯ
  • ླ໦ ྅ଠ ʮϓϩΛ໨ࢦ͢ਓͷͨΊͷ5ZQF4DSJQUೖ໳ ᴷ ҆શͳίʔυͷॻ͖ํ͔Βߴ౓ͳܕͷ࢖͍ํ·Ͱʯ
  • #PSJT$IFSOZ ஶ
  ࠓଜ ݠ࢜ ؂म
  ݪ ོจ ຋༁
  ʮϓϩάϥϛϯά5ZQF4DSJQUʕεέʔϧ͢Δ+BWB4DSJQUΞϓϦέʔ
  γϣϯ։ൃʯ
  • ௚ੵܕͱ௚࿨ܕʹ͍ͭͯ
  – ʮू߹ͱͯ͠ͷܕ u"O*OUSPEVDUJPOUP&MNʯ IUUQTHVJEFFMNMBOHKQBQQFOEJYUZQFT@BT@TFUTIUNM
  – ʮͳͥ࣍ʹֶͿݴޠ͸ؔ਺ܕͰ͋Δ΂͖͔ʯ IUUQTZNPUPOHQPPIBUFOBCMPHDPNFOUSZ

  View Slide