$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

TypeScript による GraphQL バックエンド開発

Naoya Ito
October 14, 2022

TypeScript による GraphQL バックエンド開発

10/14 の Tech Play での発表資料です
https://techplay.jp/event/873259

Naoya Ito

October 14, 2022
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 5ZQF4DSJQUʹΑΔ (SBQI2-όοΫΤϯυ։ൃ
  5ZQF4DSJQUͷܕγεςϜͱσʔλϑϩʔʹண໨ͨ͠એݴతϓϩάϥϛϯά
  גࣜձࣾ Ұٳ
  ҏ౻ ௚໵

  View Slide

 2. Ϟνϕʔγϣϯ

  View Slide

 3. ࡢࠓɺϑϩϯτΤϯυ όοΫΤϯυͷٕज़తؔ৺ࣄʹΪϟοϓ
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷঢ়ଶ؅ཧϞσϧ
  • σβΠϯγεςϜ
  • ϓϦϨϯμϦϯά
  • ŋŋŋ
  ϑϩϯτΤϯυ
  όοΫΤϯυ
  • υϝΠϯϞσϧ
  • ϨΠϠʔυɾΞʔΩςΫνϟ
  • $234
  • ŋŋŋ
  ૊৫ͷٕज़࿅౓্͕͕Ε͹্͕Δ΄Ͳɺؔ৺ࣄͷΪϟοϓ͕޿͕͍ͬͯͬͨ

  View Slide

 4. 3FBDUͰϑϩϯτΤϯυΛ։ൃ͔ͯ͠Βɺ όοΫΤϯυΛॻ͘ͱŋŋŋ
  • 3FBDUŋŋŋ খ͞ͳؔ਺Λ૊Έ߹Θͤͯએݴతʹॻ͍͍ͯ͘
  • όοΫΤϯυ ŋŋŋ ΫϥεΛͨ͘͞Μॻ͍ͯɺϨΠϠʔΛލ͙ͱ %50Ͱͷ஋٧Ίସ͑Λߦͬ
  ͯɺJOUFSGBDFͰґଘੑͷٯసΛߦͬͯŋŋŋ
  – ʮŋŋŋϑϩϯτΤϯυͩͱ͜͏͍͏͜ͱɺ͋Μ·Γ΍Βͳ͍ΑͶʯ
  ։ൃ࣌ͷϝϯλϧϞσϧͷΪϟοϓ͕େ͖͍
  ίϯςΩετεΠονͷෛ୲΋େ͖͍

  View Slide

 5. όοΫΤϯυ։ൃͷ΍ΓํΛ࠶ߟͯ͠Έ͍ͨ
  • 3FBDUΛ࢖͍ͬͯΔͱϑϩϯτΤϯυ͸ബ͘ॻ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ؔ৺ࣄ͕ҧ͏ͷ͸౰વɻ͔ͱ͍ͬͯɺ΍Γํ͕ҧ͏ͷΛશٙ͘Θͳ͍ͷ΋Ͳ͏ͩΖ͏
  ϑϩϯτΤϯυͷঢ়ଶ؅ཧ͸ෳࡶ
  ͦͷෳࡶͳ΋ͷΛͲ͏ѻ͏͔ɺݱ࣌఺Ͱ࠷ྑͷϞσϧͷͻͱ͕ͭ 3FBDUͷ͸ͣ
  ʮෳࡶͳঢ়ଶΛͲ͏ѻ͏͔ʯͱ͍͏؍఺ͰɺαʔόʔαΠυ΋ಉ͡Α͏ʹߟ͑ΒΕͳ͍ͷ͔
  Α͠ɺ(SBQI2-όοΫΤϯ
  υ΋ 5ZQF4DSJQUͰॻ͍ͯΈ
  Α͏

  View Slide

 6. ຊ࿦ʹೖΔલʹɺ(SBQI2-όοΫΤϯυͱ $234

  View Slide

 7. $234
  • ίϚϯυΫΤϦ੹຿෼཭ݪଇ $PNNBOE2VFSZ3FTQPOTJCJMJUZ4FHSFHBUJPO$234

  – ΞϓϦέʔγϣϯ࣮૷ͷจ຺Ͱ͸
  ࢀরܥ 2VFSZ
  ͱߋ৽ܥ $PNNBOE
  ͰҟͳΔϞσϧΛ࢖
  ͏Ξϓϩʔν

  View Slide

 8. (SBQI2-2VFSZͱυϝΠϯϞσϧͷʮू໿ʯ͸ɺטΈ߹Θ͕ͤѱ͍
  • (SBQI2-2VFSZ ˞ .VUBUJPOͰ͸ͳ͍

  – ΫϥΠΞϯτ͕ϢʔεέʔεΛߏ੒͢Δ
  – ू໿୯ҐͰ͸ͳ͘ɺϦιʔε୯ҐͰૢ࡞͞ΕΔ
  • (SBQI2-2VFSZʹݶΒͣ
  ू໿Λશ෦Ҿ͘Θ͚ʹ͍͔ͳ͍৔໘ͰͲ͏͢Δ͔ŋŋŋ͸ '"2
  – ྫݕࡧҰཡϖʔδ
  – $234Λద༻ͯ͠ 2VFSZ4FSWJDFΛ࣮૷͢Δͱ͍͏ͷ͕ɺͻͱͭͷղܾࡦ

  View Slide

 9. (SBQI2-2VFSZͰ͸ෳࡶͳۀ຿ϩδοΫ͕͋·Γඞཁͳ͍ ˞զʑͷ৔߹

  • ܦݧతʹ෼͔͖ͬͯͨ
  – ଟ͘͸σʔλϕʔεͷ஋Λͦͷ·· (SBQI2-0CKFDUʹ͢Ε͹ྑ͍͚ͩ
  – ϦονͳʮυϝΠϯϞσϧʯ͸ࢀরܥʹ͸ɺඞཁͳ͍͜ͱ͕ଟ͍
  • ͦ΋ͦ΋ %%%ͷू໿͸ࢀরͱ͍͏ΑΓɺू໿શମͷ੔߹ੑΛอͭ͜ͱʹॏ͖͕ஔ͔Ε͍ͯΔŋŋŋ͸ͣ

  View Slide

 10. https://speakerdeck.com/qsona/architecture-decision-for-the-next-n-years-at-studysapuri?slide=35

  View Slide

 11. 1SJTNB

  View Slide

 12. 1SJTNB
  • ʮ03.ʯͱ͋Δ͕࣮ࡍ͸ΫΤϦϏϧμʔ ϓϨʔϯͳΦϒδΣΫτΛฦ͢σʔλΞΫηεϥΠϒϥϦ
  • ࠓ೔ͷ࿩ͱ͸͋·Γؔ܎ͳ͍
  ϓϩάϥϛϯάݴޠʹґଘ͠ͳ͍εΩʔϚఆٛɺϚΠάϨʔγϣϯػߏΛ͍࣋ͬͯ
  Δͷ͕௕ॴɻ։ൃऀମݧ͕ͱͯ΋ྑ͍

  View Slide

 13. Domain Model
  GraphQL Mutation
  Repository
  ߋ৽ܥ
  GraphQL Query
  Prisma
  Prisma
  ࣌ʑ
  ബ͍
  %PNBJO૚
  ࢀরܥ
  (SBQI2-1SJTNB$234

  View Slide

 14. Domain Model
  GraphQL Mutation
  Repository
  ߋ৽ܥͷυϝΠϯϞσϧΛͲ͏ॻ͔͘ɻ͔͜͜Β͕ຊ࿦
  ߋ৽ܥ
  GraphQL Query
  Prisma
  Prisma
  薄い
  Domain Layer
  ࢀরܥ

  View Slide

 15. 8FCΞϓϦέʔγϣϯόοΫΤϯυͷ࣮૷ํ๏Λ࠶ߟ͢Δ

  View Slide

 16. ࡢࠓͷϑϩϯτΤϯυͷϓϩάϥϛϯάύϥμΠϜΛߟ͑ͯΈΔ
  https://zenn.dev/mizchi/articles/oop-think-modern

  View Slide

 17. &MNΞʔΩςΫνϟ
  https://guide.elm-lang.jp/architecture/

  View Slide

 18. update : Msg -> Model -> ( Model, Cmd Msg )
  update msg model =
  case msg of
  ToggleLike ->
  ( { model | photo = Maybe.map toggleLike model.photo }, Cmd.none )
  UpdateComment comment ->
  ( { model | photo = Maybe.map (updateComment comment) model.photo }, Cmd.none )
  SaveComment ->
  ( { model | photo = Maybe.map saveNewComment model.photo }, Cmd.none )
  LoadFeed (Ok photo) ->
  ( { model | photo = Just photo }, Cmd.none )
  LoadFeed (Err _) ->
  ( model, Cmd.none )
  viewLikeButton : Photo -> Html Msg
  viewLikeButton model =
  let buttonClass = if model.liked then ...
  div [ class "like-button" ]
  [ i [ class "fa fa-2x", class buttonClass, onClick ToggleLike ] [] ]
  &MN
  7JFX͸ .PEFMΛඳըɻ
  Ϣʔβʔૢ࡞ʹԠͯ͡Πϕ
  ϯτΛૹΔͱŋŋŋ
  &MNϥϯλΠϜ͕ VQEBUFؔ਺
  ΛݺͿɻؔ਺ʹ͸Πϕϯτͷछ
  ྨʹԠͨ͡Ϟσϧͷঢ়ଶભҠΛ
  هड़͓ͯ͘͠

  View Slide

 19. ঢ়ଶભҠͷؔ਺
  ֎քͱ΍Γͱ
  Γ *0

  イベント
  コマンド

  View Slide

 20. model -> model'
  model -> model' model -> model'
  ΠϕϯτΛܖػʹঢ়ଶ͕ભҠ͢Δ ŋŋŋ ࣌ܥྻʹج͍ͮͨঢ়ଶ

  View Slide

 21. ঢ়ଶભҠͷؔ਺ ϥϯλΠϜ΍ϑ
  ϨʔϜϫʔΫ
  イベント
  コマンド
  Πϕϯτʹ൐͍ঢ়ଶΛભҠͤͯ͞ɺ͋ͱ͸ϑϨʔϜϫʔΫ΍ϥϯλΠϜʹ೚ͤΔ

  View Slide

 22. 3FEVY"QQMJDBUJPO%BUB'MPX
  https://redux.js.org/tutorials/essentials/part-1-overview-concepts

  View Slide

 23. View Slide

 24. όοΫΤϯυͰ΋ಉ͡Α͏ʹʮ࣌ܥྻʹجͮ͘ঢ়ଶભҠʯͷࢹ఺Ͱߟ͑ΒΕͳ͍͔
  • όοΫΤϯυͷੈքͷओͳʮঢ়ଶʯ ŋŋŋ υϝΠϯϞσϧͷঢ়ଶ
  • υϝΠϯϞσϧͷঢ়ଶΛભҠͤ͞ΔΠϕϯτ ŋŋŋ υϝΠϯΠϕϯτ

  View Slide

 25. ͨͱ͑͹ʮ॓ധ༧໿ʯΛྫʹυϝΠϯϞσϧΛվΊͯߟ͑ͯΈΔ
  • ͲΜͳ؍఺ʹ஫໨ͯ͠ߟ͑ͯΈΔ΂͖͔
  – σʔλߏ଄
  – &3ਤ
  – Ϋϥεͷ࣮૷
  – ը໘
  • ͍ͣΕ΋੩తͳߏ଄ʹয఺Λ౰͍ͯͯΔɻࢹ఺Λม͑ͯΈ͍ͨ
  – ಈతͳ΋ͷŋŋŋυϝΠϯΠϕϯτ΍ঢ়ଶʹয఺Λ౰ͯͯΈΔͱ

  View Slide

 26. ʮ༧໿ʯͷঢ়ଶભҠʹண໨ͯ͠ΈΔ
  ༧໿׬ྃ
  Χʔυܾࡁ
  ࡁΈ
  Ωϟϯηϧ
  ॓ധࡁΈ

  View Slide

 27. ৽ن༧໿͕׬ྃ͢Δલ͔ΒυϝΠϯϞσϧ͸ଘࡏ͍ͯ͠Δ
  ༧໿׬ྃ
  Ωϟϯηϧ
  ॓ധࡁΈ
  ೖྗ
  ݕূࡁΈ
  ೖྗະݕূ
  ࡏݿ֬อ
  ࡁΈ

  View Slide

 28. ঢ়ଶ͸Կ͔͠ΒͷΠϕϯτΛܖػʹભҠ͢Δ
  ༧໿׬ྃ
  Ωϟϯηϧ
  ॓ധࡁΈ
  ೖྗ
  ݕূࡁΈ
  ೖྗະݕূ
  ࡏݿ֬อ
  ࡁΈ
  ༧໿Λ։࢝ͨ͠ ݕূ͕׬ྃͨ͠ ࡏݿΛ֬อͨ͠ ༧໿Λߦͬͨ
  Ωϟϯηϧ͞Εͨ
  ॓ധͨ͠

  View Slide

 29. model -> model'
  model -> model' model -> model'
  ͓΍

  View Slide

 30. ྆୺͸֎෦ͱͷΠϯλϑΣʔε
  model -> model
  model -> model
  &WFOU)BOEMFS
  8FC"QQͳΒ
  SPVUFS

  %#ʹอଘ͠
  Ϩεϙϯε
  6*

  View Slide

 31. model -> model
  model -> model
  event
  &WFOU)BOEMFS
  8FC"QQͳΒ
  SPVUFS

  %#ʹอଘ͠
  Ϩεϙϯε
  6*
  event
  event
  ֎ͷੈք
  ֎ͷੈք
  ֎ͷੈք
  Πϕϯτ ˠϞσϧͷঢ়ଶભҠ
  🤔 Ͳ͔͜Ͱݟͨͳŋŋŋ

  View Slide

 32. ঢ়ଶભҠͷؔ਺ ϥϯλΠϜ΍ϑ
  ϨʔϜϫʔΫ
  イベント
  コマンド
  ಉ͡

  View Slide

 33. *0ঢ়ଶભҠ *0
  Pure function
  Model -> Model
  *0
  JOQVUMPBE

  *0
  PVUQVU

  View Slide

 34. View Slide

 35. https://www.slideshare.net/ScottWlaschin/reinventing-the-transaction-script-ndc-london-2020

  View Slide

 36. ϑϩϯτΤϯυͱόοΫΤϯυͷঢ়ଶ؅ཧ
  • ϑϩϯτΤϯυͷঢ়ଶ؅ཧ ŋŋŋ ओͳؔ৺ࣄ͸ʮΞϓϦέʔγϣϯͷঢ়ଶʯ
  • όοΫΤϯυͷঢ়ଶ؅ཧ ŋŋŋ ओͳؔ৺ࣄ͸ʮυϝΠϯϞσϧɺυϝΠϯΦϒδΣΫτͷঢ়
  ଶʯ
  ؅ཧ͍ͯ͠Δঢ়ଶͷίϯςΩετ͸ҧ͏΋ͷͷ
  ঢ়ଶ؅ཧͷϞσϧ͸ࣅͨΑ͏ʹߟ͑ΒΕΔͷͰ͸ͳ͍͔

  View Slide

 37. όοΫΤϯυ΋ 5ZQF4DSJQUͰએݴతϓϩάϥϛϯά

  View Slide

 38. ʮυϝΠϯΦϒδΣΫτͷঢ়ଶભҠΛએݴతʹهड़ͭͭ͠ *0͔Β෼཭͢Δʯ
  • ͜ͷίϯηϓτͰ࣮૷
  • &MNΞʔΩςΫνϟ΍ॻ੶ %PNBJO.PEFM.BEF'VODUJPOBMΛࢀߟʹ

  View Slide

 39. ͜ͷελΠϧͰΑ͘࢖͏΋ͷ
  • type / interface
  • λά෇͖ϢχΦϯ ௚࿨ܕ

  • 3FTVMUܕ
  • ΧϦʔԽ
  • ܕͷϒϥϯυԽ ίϯύχΦϯΦϒδΣΫτ

  View Slide

 40. ͋·Γ࢖Θͳ͍΋ͷ
  • class
  • ྫ֎ͷ throw
  – Error Ϋϥε͸࢖͍·͢

  View Slide

 41. ؆୯ͳϢʔεέʔεྫ

  View Slide

 42. 5BHΤϯςΟςΟ ू໿ϧʔτ
  ͷঢ়ଶભҠʹண໨͢Δ
  7BMJEBUFE
  6OWBMJEBUFE $SFBUFE
  ೖྗ͕͋ͬͨ ݕূͨ͠ ࡞੒ͨ͠
  ˞͜͜Ͱͷʮ$SFBUFEʯ͸͋͘·ͰυϝΠϯΦϒδΣΫτ͕
  l࡞੒ࡁΈzʹͳͬͨঢ়ଶͰ͋ͬͯɺσʔλϕʔεʹϨίʔυ
  Λ௥Ճͨ͠ɺͱ͍͏ঢ়ଶͰ͸ͳ͍

  View Slide

 43. 5BHΫϥεΛ࡞Δ
  export class Tag {
  state: 'Unvalidated' | 'Validated' | 'Created',
  id: TagId | undefined,
  groupId: RestaurantGroupId,
  label: string,
  icon: TagIcon | undefined,
  sortOrder: number | undefined,
  builtin: boolean | undefined
  }

  View Slide

 44. export class Tag {
  state: 'Unvalidated' | 'Validated' | 'Created',
  id: TagId | undefined,
  groupId: RestaurantGroupId,
  label: string,
  icon: TagIcon | undefined,
  sortOrder: number | undefined,
  builtin: boolean | undefined
  }
  ঢ়ଶભҠલʹ͸֬ఆ͠ͳ͍ϓϩύςΟ͕ VOEFGJOFE ʹͳͬͯ͠·͏ŋŋŋ

  View Slide

 45. interface UnvalidatedTag {
  kind: 'Unvalidated'
  groupId: string
  label: string
  icon?: { symbol: string; type: TagIconType; color?: string | null | undefined } | null | undefined
  }
  interface ValidatedTag {
  kind: 'Validated'
  groupId: RestaurantGroupId
  label: string
  icon: TagIcon
  }
  export interface CreatedTag {
  kind: 'Created'
  id: TagId
  groupId: RestaurantGroupId
  label: TagLabel
  icon: TagIcon
  sortOrder: number
  builtin: boolean
  }
  //※この型は実際には出番がないので使っていない
  export type Tag = UnvalidatedTag | ValidatedTag | CreatedTag
  ͦ͜Ͱঢ়ଶ͝ͱʹܕΛఆٛ͢Δ
  ঢ়ଶ͕ભҠ͢Δ υϝΠϯΠϕ
  ϯτ͕ൃੜ͢Δ͝ͱʹϞσϧͷ஋
  ͕֬ఆ͍ͯ͘͠ͷ͕એݴͰ͖͍ͯ
  Δ

  View Slide

 46. l.BLF*MMFHBM4UBUFT6OSFQSFTFOUBCMFz
  interface User {
  memberId: MemberId | undefined
  guestId: GuestId | undefined
  }
  interface Member {
  userId: MemberId
  }
  interface Guest {
  guestId: GuestId
  }
  type User = Member | Guest
  औΓಘΔ஋ͷछྨ਺͸֤ଐੑͷੵʹͳΔ ௚ੵ

  Y
  ɾ྆ํ VOEFGJOFE
  ɾ྆ํͷ஋͕ຒ·Δ
  ͱ͍͏࢓্༷͋Γಘͳ͍ঢ়ଶ͕ੜ·ΕΔ
  औΓಘΔछྨ਺͸֤ଐੑͷ࿨ ௚࿨


  ࢓্༷͋Γಘͳ͍ঢ়ଶ͸දݱ͠ͳ͍
  Ϩίʔυ͸ʮ͔ͭ "/%
  ʯ ϢχΦϯ͸ʮ·ͨ͸ 03
  ʯ

  View Slide

 47. ͪ͜ΒΑΓ΋ŋŋŋ
  export class Tag {
  state: 'Unvalidated' | 'Validated' | 'Created',
  id: TagId | undefined,
  groupId: RestaurantGroupId,
  label: string,
  icon: TagIcon | undefined,
  sortOrder: number | undefined,
  builtin: boolean | undefined
  }

  View Slide

 48. interface UnvalidatedTag {
  kind: 'Unvalidated'
  groupId: string
  label: string
  icon?: { symbol: string; type: TagIconType; color?: string | null | undefined } | null | undefined
  }
  interface ValidatedTag {
  kind: 'Validated'
  groupId: RestaurantGroupId
  label: string
  icon: TagIcon
  }
  export interface CreatedTag {
  kind: 'Created'
  id: TagId
  groupId: RestaurantGroupId
  label: TagLabel
  icon: TagIcon
  sortOrder: number
  builtin: boolean
  }
  export type Tag = UnvalidatedTag | ValidatedTag | CreatedTag
  ͪ͜Βͷํ͕ɺ஋ͷ૊Έ߹Θͤύλʔϯ͕গͳ͘ݫີ

  View Slide

 49. type validateTag = (model: UnvalidatedTag) => ValidatedTag
  const validateTag: validateTag = (model) => {
  // (省略: 値の validation ...)
  return {
  ...model,
  kind: 'Validated',
  groupId: RestaurantGroupId(model.groupId),
  icon: model.icon ? TagIcon(model.icon) : NoIcon(),
  }
  }
  ঢ়ଶΛભҠͤ͞Δεςοϓ ؔ਺

  View Slide

 50. ঢ়ଶΛભҠͤ͞Δεςοϓ ؔ਺

  type createTag = (model: ValidatedTag) => CreatedTag
  const createTag: CreatedTag = (model) => {
  return {
  ...model,
  kind: 'Created',
  id: generateTagId(),
  sortOrder: getTagSortOrder({ groupId: model.groupId }),
  builtin: false,
  }
  }
  ४උ͕੔ͬͯॳΊͯ஋͕֬ఆ
  ͢ΔͷΛࣗવʹهड़Ͱ͖Δ
  ͳ͓ getTagSortOrder ͸ *0͕͋Δ
  ͨΊ %*͢Δɻޙड़

  View Slide

 51. Ϟσϧͷܕɺؔ਺ͷܕʹΑͬͯঢ়ଶભҠΛએݴతʹهड़͢Δ
  7BMJEBUFE
  6OWBMJEBUFE $SFBUFE
  (model: UnvalidatedTag) => ValidatedTag (model: ValidatedTag) => CreatedTag

  View Slide

 52. ݸผʹఆٛͨ͠ঢ়ଶભҠͷؔ਺Λܨ͍͛ͨ
  • Ͱ΋ɺܭࢉ͸ʮ్தͰࣦഊ͢ΔʯՄೳੑ͕͋Δ
  – ͨͱ͑͹υϝΠϯϞσϧͷࣄલ৚݅Λຬͨ͞ͳ͍Τϥʔ
  – 7BMJEBUJPO&SSPSŋŋŋ
  – .BY5BH-JNJU&YDFFEFEʜ
  • ʮ్தͰࣦഊ͢Δʯ͜ͱΛܕͰએݴͰ͖ͳ͍͔ ˠ 3FTVMUܕ

  View Slide

 53. 3FTVMUܕͰࣦഊͷՄೳੑͷ͋ΔܭࢉΛҰຊಓʹ߹੒͢Δ
  import { Result, ok, err } from 'neverthrow'
  function itsUnder100(n: number): Result {
  return n <= 100 ? ok(n) : err(new Error('100より大きい数字です'))
  }
  function itsEven(n: number): Result {
  return n % 2 == 0 ? ok(n) : err(new Error('奇数です'))
  }
  function itsPositive(n: number): Result {
  return n > 0 ? ok(n) : err(new Error('負数です'))
  }
  const result = ok(96).andThen(itsUnder100).andThen(itsEven).andThen(itsPositive)
  result.match(
  (n) => console.log(n),
  (error) => { throw error }
  )

  View Slide

 54. 3FTVMUܕͰঢ়ଶભҠؔ਺Λͭͳ͛ͯɺҰͭͷʮϫʔΫϑϩʔʯΛ࡞Δ
  7BMJEBUFE5BH

  $SFBUFE5BH
  6OWBMJEBUFE5BH

  7BMJEBUFE5BH
  8PSL'MPX

  View Slide

 55. type validateTag = (model: UnvalidatedTag) => Result
  const validateTag: validateTag = (model) => {
  const groupId = RestaurantGroupId(model.groupId)
  const label = TagLabel(model.label)
  const icon = model.icon ? TagIcon(model.icon) : ok(NoIcon())
  const values = Result.combine(tuple(groupId, label, icon))
  return values.map(([groupId, label, icon]) => ({
  ...model,
  kind: 'Validated',
  groupId,
  label,
  icon,
  }))
  }
  ঢ়ଶભҠͷ੒ޭ ࣦഊΛ 3FTVMUܕͰฦ͢Α͏ʹ͢Δ
  ஋ͷੜ੒ʹࣦഊ͢ΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰɺ
  ͜ΕΒ΋ 3FTVMUܕΛฦ͢

  View Slide

 56. 3FTVMUܕͰঢ়ଶભҠؔ਺Λܨ͛ͯɺϫʔΫϑϩʔ υϝΠϯϩδοΫ
  Λ࡞Δ
  type WorkFlow = (model: UnvalidatedTag) => Result
  export const createTagWorkFlow: WorkFlow = (model) =>
  ok(model).andThen(validateTag).andThen(createTag)

  View Slide

 57. ϫʔΫϑϩʔͷ࢝·ΓͱऴΘΓ͕ɺ֎քͱͷ JOPVU
  7BMJEBUFE5BH

  $SFBUFE5BH
  6OWBMJEBUFE5BH

  7BMJEBUFE5BH
  8PSL'MPX
  ೖྗͷ%50
  ྫ(SBQI2-*OQVU5ZQF
  Λ
  6OWBMJEBUFE5BHʹม׵
  UBH3FQPTJUPSZͰ
  $SFBUFE5BHΛอଘ

  View Slide

 58. (SBQI2-SFTPMWFS3FQPTJUPSZ %#
  ͱϫʔΫϑϩʔΛ઀ଓ͢Δ
  import { saveCreatedTag } from '../../../customers/repos/tagRepository'
  export const createTagMutation = mutationField('createTag', {
  ...
  resolve(_root, { input }, context) {
  const workflow = createTagWorkFlow()
  // GraphQL 入力をワークフローの入力に変換
  const unvalidatedTag = toUnvalidatedTag({
  ...input,
  groupId: context.operator.groupId,
  })
  // ワークフローを実行し Repository パターンの関数で DB に保存 (ここも Result で繋ぐ)
  const result = ok(unvalidatedTag).andThen(workflow).andThen(saveCreatedTag(context))
  return result.match(
  (tag) => ({
  tag: {
  ...tag,
  id: toGlobalId('Tag', tag.id),
  },
  }),
  (error) => {
  // ここで初めて例外をスロー (単に Nexus にエラーを伝える手段としてスローする)
  throw error
  }
  )
  },
  })

  View Slide

 59. ok(model).andThen(workflow).andThen(saveCreatedTag(context))
  (SBQI2-*OQVU
  σʔλϕʔε
  Pure function
  Model -> Model
  *0
  JOQVUMPBE

  *0
  PVUQVU

  View Slide

 60. ঢ়ଶભҠͷؔ਺ ϥϯλΠϜ΍ϑ
  ϨʔϜϫʔΫ
  イベント
  コマンド

  View Slide

 61. σʔλϑϩʔϓϩάϥϛϯά
  • 3FTVMUܕͰࣦഊͷ͋ΔܭࢉΛ߹੒͠ɺσʔλͷ௨Γಓͱͯ͠ͷܭࢉաఔΛ࡞Δ
  – ͦ͜ʹσʔλΛ์ΓࠐΉͱɺͦͷதΛ௨ͬͯঢ়ଶભҠͨ͠σʔλ͕ಘΒΕΔ
  – σʔλΛσʔλͷ··ɺͦͷՄൖੑΛԼ͛ͣʹѻ͍͍ͨɻ݁Ռ class ͷొ৔ػձ͕ͳ͍
  • ܭࢉΛҰຊಓʹ͢Δ
  – େҬ୤ग़͸͠ͳ͍ɻେҬ୤ग़͢Δͱܭࢉ͕ҰຊಓʹͳΒͳ͍ ˠྫ֎Λ࢖Θͳ͍
  – ࣦഊͷ෼ذ͸ 3FTVMUͰ߹੒ ˞3FTVMUܕ͸Ϟφυ

  – ܭࢉ͕ҰຊಓʹͳΔ σʔλ͸ෆมɻೝ஌ෛՙ͕௿͘ͳΔ

  View Slide

 62. υϝΠϯϞσϧͷอଘ͸ैདྷ௨Γ 3FQPTJUPSZ
  export const saveCraetedTag =
  ({ prisma }: applicationContext) =>
  (model: CreatedTag): ResultAsync => {
  const { kind: _, ...tag } = model
  const icon = toIconData(tag.icon)
  return ResultAsync.fromPromise(
  prisma.tag.create({
  data: {
  ...tag,
  ...icon,
  },
  }),
  PrismaClientError
  )
  }
  3FTVMU"TZODGSPN1SPNJTFΛ࢖͏͜
  ͱͰ 1SPNJTFΛ 3FTVMUʹแΈɺଞͷ
  3FTVMUܕͱ߹੒Ͱ͖Δ
  ྫ֎΋෧͡ࠐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 63. 3FQPTJUPSZύλʔϯʹ͍ͭͯ
  • %PNBJO.PEFM.BEF'VODUJPOBMͰ͸ʮ͜ͷख๏ͳΒ 3FQPTJUPSZ͸ඞཁͳ͍ʯͱ͍͏هड़͕͋Δ
  – ᐌ͘ 3FQPTJUPSZ͸ .VUBCMFͳυϝΠϯϞσϧʹجͮ͘΋ͷ͔ͩΒɺͱͷ͜ͱ
  – ղઆ͕୹͍͜ͱ΋͋Γจҙ͕Α͘௫Ίͳ͔ͬͨŋŋŋ

  • ैདྷ௨Γ 3FQPTJUPSZΛར༻
  – ͨͩ͠3FQPTJUPSZΫϥεͷΦϒδΣΫτͰ͸ͳ͘ɺؔ਺
  – ू໿͸ηΦϦʔ௨Γʹߏங͍ͯ͠Δɻ׶͑ͯݸผͷߋ৽༻ؔ਺ʹ෼ׂ͢Δඞཁ͸ͳ͍ͱߟ͑ͨ

  View Slide

 64. XPSLGMPXʹॾʑॻ͍͍ͯ͘ͱɺτϥϯβΫγϣϯεΫϦϓτʹͳΔ
  • %PNBJO.PEFMJOH.BEF'VODUJPOBM͸τϥϯβΫγϣϯεΫϦϓτ
  • ŋŋŋ͕ɺڽूੑʹ՝୊͕ग़ͦ͏ͳͷͰɺ߲࣍ͷͱ͓ΓϞδϡʔϧԽͨ͠

  View Slide

 65. ΤϯςΟςΟͷܕΛج఺ʹͨ͠ϞδϡʔϧΛ࡞ΓɺίΞυϝΠϯϩδοΫؔ਺͸ͦ͜ʹूΊΔ
  // customers/objects/tag.ts
  export interface Tag {
  id: TagId
  groupId: RestaurantGroupId
  label: TagLabel
  icon: TagIcon
  sortOrder: number
  builtin: boolean
  }
  export const updateLabel = (label: TagLabel) => (tag: Tag) => ({ ...tag, label })
  export const updateIcon = (icon: TagIcon) => (tag: Tag) => ({ ...tag, icon })

  View Slide

 66. τϥϯβΫγϣϯεΫϦϓτͰ͸ͳ͘ͳΔ
  • ίΞυϝΠϯΦϒδΣΫτͷपΓʹɺίΞυϝΠϯϩδοΫؔ਺͕ू·Δ
  • XPSLGMPX͸ͦͷίΞυϝΠϯϩδοΫؔ਺Λݺͼग़ͯ͠ɺۀ຿ϑϩʔΛ૊ΈཱͯΔ໾ׂʹ
  – ΦχΦϯΞʔΩςΫνϟͳͲͷ 6TF$BTFͱಉ͡໾ׂ
  ΞϓϦέʔγϣϯΞʔΩςΫνϟͷશ
  ମ૾͸ɺैདྷͷΞʔΩςΫνϟͱͦΕ
  ΄Ͳେ͖͘มΘ͍ͬͯͳ͍

  View Slide

 67. έʔεͦͷطଘͷΤϯςΟςΟͷߋ৽
  • ͖͞΄Ͳ·Ͱͷ͸ΤϯςΟςΟͷ৽ن࡞੒
  • طଘͷΤϯςΟςΟΛߋ৽͢ΔΑ͏ͳϢʔεέʔεͷ৔߹ŋŋŋ
  – σʔλϕʔε͔ΒΤϯςΟςΟΛ෮ݩ͢Δ
  – ͦͷΤϯςΟςΟͱ͸ผʹɺೖྗ͕͋Δ

  View Slide

 68. 7BMJEBUFE
  *OQVU
  6OWBMJEBUFE
  *OQVU
  6QEBUFE
  5BH
  5BH
  (SBQI2-
  %#
  3FQPTJUPSZ

  ͳΜ͔ͩͪ͝Όͭ͘ŋŋŋ

  View Slide

 69. (SBQI2-
  %#
  3FQPTJUPSZ

  *OQVU
  5BH
  6OWBMJEBUFE
  $PNNBOE
  7BMJEBUFE
  $PNNBOE
  ŋŋŋ 6QEBUFE5BH
  8PSL'MPX
  HFU5BH#Z*E

  ೖྗͱυϝΠϯΦϒδΣΫτΛͻͱͭʹ·ͱΊͨʮίϚϯυʯΛϫʔΫϑϩʔͷೖྗʹ͢Δ
  ͦͷ্Ͱɺઌ΄Ͳಉ༷ɺ୯ํ޲σʔλ
  ϑϩʔͷதͰঢ়ଶભҠͤͯ͞໨తͷग़
  ྗʹ͚͍ۙͮͯ͘

  View Slide

 70. // customers/workflows/updateTag.ts
  interface UnvalidatedInput {
  kind: 'Unvalidated'
  label: string
  icon?: { symbol: string; type: TagIconType; color?: string | null | undefined } | null | undefined
  }
  interface UnvalidatedCommand {
  input: UnvalidatedInput
  tag: Tag
  }
  interface ValidatedInput {
  kind: 'Validated'
  label: TagLabel
  icon: TagIcon
  }
  interface ValidatedCommand {
  input: ValidatedInput
  tag: Tag
  }
  // Output
  type UpdatedTag = Tag & { kind: 'Updated' }

  View Slide

 71. // customers/workflows/updateTag.ts
  // substep1: validateCommand
  type validateCommand = (command: UnvalidatedCommand) => Result
  // substep2: updateTag
  type updateTag = (command: ValidatedCommand) => Result
  // workflow: validateCommand -> updateTag
  type WorkFlow = (command: UnvalidatedCommand) => Result
  export const updateTagWorkFlow = (): WorkFlow => (command) =>
  ok(command).andThen(validateCommand).andThen(updateTag)

  View Slide

 72. (SBQI2-
  %#
  3FQPTJUPSZ

  *OQVU
  5BH
  6OWBMJEBUFE
  $PNNBOE
  7BMJEBUFE
  $PNNBOE
  ŋŋŋ 6QEBUFE5BH
  8PSL'MPX
  HFU5BH#Z*E

  View Slide

 73. // customers/repos/tagRepository.ts
  export const findTagById =
  ({ prisma }: applicationContext) =>
  (id: TagId): ResultAsync =>
  ResultAsync.fromPromise(
  prisma.tag.findUnique({ where: { id } }),
  PrismaClientError
  ).andThen((tag) => (tag ? Tag(tag) : ok(null)))
  export const getTagById =
  (context: applicationContext) =>
  (id: TagId): ResultAsync =>
  findTagById(context)(id).andThen((tag) =>
  tag ? ok(tag) : err(new EntityNotFound(`タグがみつかりません: ${id}`))
  )

  View Slide

 74. // graphql/mutation/updateTag.ts
  export const updateTagMutation = mutationField('updateTag', {
  type: UpdateTagPayload,
  args: {
  tagId: idArg({ description: 'タグID' }),
  input: TagInput,
  },
  resolve(_root, { tagId, input }, context) {
  const workflow = updateTagWorkFlow()
  const preprocess = TagId(tagId)
  .asyncAndThen(getTagById(context))
  .map((tag) => toUnvalidatedCommand({ input, tag }))
  const result = preprocess.andThen(workflow).andThen(saveTag(context))
  return result.match( ... )
  },
  })

  View Slide

 75. *0ঢ়ଶભҠ *0
  Pure function
  Model -> Model
  *0
  JOQVUMPBE

  *0
  PVUQVU

  View Slide

 76. ΑΓෳࡶͳϑϩʔ͸
  • جຊతʹ͸ߏ଄͸ಉ͡Ͱɺߏ଄ࣗମ͸ෳࡶʹͳΒͳ͍
  • ঢ়ଶભҠͷαϒεςοϓ͕૿͍͑ͯ͘

  View Slide

 77. έʔεͦͷυϝΠϯϩδοΫͷ్தͰ *0͕ൃੜ͢Δ৔߹
  • ඞͣ͠΋υϝΠϯϩδοΫ࣮ߦલʹಡΈࠐΈΛࡁ·ͤΒΕΔέʔε͹͔ΓͰ͸ͳ͍
  • ͨͱ͑͹ŋŋŋ
  – ࡞੒ͨ͠ΤϯςΟςΟͷฒͼҐஔΛɺσʔλϕʔεʹ໰͍߹Θܾͤͯఆ͢Δ
  – υϝΠϯϞσϧͷߋ৽ʹɺԿΒ͔֎෦ͷ 8FC "1*Λίʔϧͯ͠औಘͨ͠஋Λར༻͢Δ
  – ŋŋŋ

  View Slide

 78. %FQFOEFODZ*OKFDUJPOΛ࢖͏
  • *0ͦͷ΋ͷΛۀ຿ॲཧͷ్த͔ΒऔΓআ͚ͳ͍ͳΒɺ%*Ͱ XPSLGMPX͕ *0 ʹ·ͭΘΔܕ ྫ σʔλ
  ϕʔε઀ଓΦϒδΣΫτ
  ʹґଘ͠ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  – XPSLGMPX͸ *0ʹґଘ͠ͳ͍ؔ਺Ͱ͋Δ͜ͱΛҡ࣋͢Δ
  • %*͸ΧϦʔԽʹΑΔ෦෼ద༻Ͱ࣮ݱ͢Δ
  – %PNBJO.PEFM .BEF'VODUJPOBMͰఏҊ͞Ε͍ͯͨख๏

  View Slide

 79. // customer/services/tag.ts
  export type getTagSortOrder = ({ groupId }: { groupId: RestaurantGroupId })
  => ResultAsync
  export const getTagSortOrder =
  ({ prisma }: applicationContext): getTagSortOrder =>
  ({ groupId }) =>
  ResultAsync.fromPromise(
  prisma.tag
  .aggregate({
  _max: {
  sortOrder: true,
  },
  where: { groupId },
  })
  .then((x) => (x._max.sortOrder ? x._max.sortOrder + 1 : 1)),
  PrismaClientError
  )
  ΧϦʔԽʹΑΓɺ෦෼ద༻Ͱ͖ΔΑ͏
  ʹ͢Δ

  View Slide

 80. // graphql/mutation/createTag.ts
  export const createTagMutation = mutationField('createTag', {
  type: CreateTagPayload,
  args: {
  input: TagInput,
  },
  resolve(_root, { input }, context) {
  const workflow = createTagWorkFlow(checkTagExists(context), getTagSortOrder(context)) // DI
  const unvalidatedTag = toUnvalidatedTag({
  ...input,
  groupId: context.operator.groupId,
  })
  const result = workflow(unvalidatedTag).andThen(saveCreatedTag(context))
  return result.match(...)
  },
  })
  ϫʔΫϑϩʔʹ͸ίϯςΩετ
  ͕෦෼ద༻͞Εͨؔ਺Λ౉͢

  View Slide

 81. // customer/workflows/createTag.ts
  type createTag = (model: ValidatedTag) => ResultAsync
  const createTag =
  (getTagSortOrder: getTagSortOrder): createTag =>
  (model) => {
  const values = getTagSortOrder({ groupId: model.groupId })
  return values.map((n) => ({
  ...model,
  kind: 'Created',
  id: generateTagId(),
  sortOrder: n,
  builtin: false,
  }))
  }
  // workflow: validateTag -> createTag
  type WorkFlow = (model: UnvalidatedTag) => ResultAsync
  export const createTagWorkFlow =
  (
  checkTagExists: checkTagExists, // dependency
  getTagSortOrder: getTagSortOrder // dependency
  ): WorkFlow =>
  (model) =>
  okAsync(model).andThen(validateTag(checkTagExists)).andThen(createTag(getTagSortOrder))
  ϫʔΫϑϩʔ͔Β͸σʔλϕʔείϯ
  ςΩετ͕ཁΒͳ͍७ਮؔ਺ʹݟ͑Δɻ
  ͭ·Γɺςετ΍σόοά࣌ɺ७ਮؔ
  ਺ʹࠩ͠׵͑Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δ
  %*͞Εͨؔ਺Λ஫ೖͭͭ͠΋ɺσʔλ
  ϑϩʔ͸͜Ε·Ͱ௨Γͷߏ଄
  HFU5BH4PSU0SEFS΋ 3FTVMUΛฦ͢
  ͷͰɺσʔλϑϩʔͷதͰ݁Ռ͸߹੒
  ͞ΕΔ

  View Slide

 82. %*Ͱղܾ͢ΔΑ͏ͳ *0Ͱ͸ͳ͍৔߹͸ϫʔΫϑϩʔͷαϯυΠονʹ͢Δͱྑ͍ɺͱͷ͜ͱ
  https://www.slideshare.net/ScottWlaschin/reinventing-the-transaction-script-ndc-london-2020

  View Slide

 83. ߟ࡯

  View Slide

 84. ϑϩϯτΤϯυͱͷൺֱ
  • ࣌ܥྻʹجͮ͘ঢ়ଶભҠ σʔλϑϩʔ
  Λએݴతʹهड़͢Δɺͱ͍͏ߟ͑ํ͸ಉ͡ʹͳͬͨ
  – ܕͱখ͞ͳؔ਺ͷએݴతͳهड़ͰɺϑϩʔΛ૊Έ্͛Δ
  • ҰํɺϫʔΫϑϩʔͷ࣮૷Λ͍ͯ͠Δͱ͖ͷײ֮ʹ͸·ͩڑ཭͕͋Δ
  – υϝΠϯΠϕϯτͰঢ়ଶભҠɺͱ͍ͬͯ΋ଟ͘ͷ৔߹͸ʮ7BMJEBUFͯ͠ɺೖྗͰυϝΠϯϞσϧ
  Λߋ৽͢Δʯ͚ͩ
  • ݁ՌɺϫʔΫϑϩʔ͸ఆܕతͳهड़͕ଟ͘ͳΔ ŋŋŋ ϑϨʔϜϫʔΫԽͰ͖Δ͔΋
  • ϑϩϯτΤϯυ͸ͦ͜Λ 3FBDU΍ &MNͳͲͷϑϨʔϜϫʔΫ͕΍͍ͬͯΔ ͔ͩΒɺΠϕϯτʹର͢ΔϞ
  σϧͷঢ়ଶભҠͱɺͦͷঢ়ଶΛදݱ͢ΔϓϨθϯςʔγϣϯͷهड़ʹूதͰ͖Δ

  • ΠϕϯτͱΠϕϯτͷͭͳ͗߹Θͤ ྫ3FTVMUܕʹΑΔ߹੒
  Λࣗ෼Ͱهड़͍ͯ͠Δͷ͕ݱঢ়

  View Slide

 85. ैདྷͷΞʔΩςΫνϟͱͷࠩҟʹ͍ͭͯ
  • ్தͰ৮Εͨͱ͓Γɺେ࿮ͷΞʔΩςΫνϟ͸͋·ΓมΘ͍ͬͯͳ͍
  – 6TF$BTF૬౰ͷ XPSLGMPX
  – 3FQPTJUPSZ
  – ίΞυϝΠϯϞσϧ
  – ू໿ɺΤϯςΟςΟ
  • ίϯϙʔωϯτͷதͷ࣮૷ͷύϥμΠϜ͕ҟͳΔ
  – ܕͰۀ຿ͷঢ়ଶɺϑϩʔΛએݴ͢Δ
  – σʔλϑϩʔϓϩάϥϛϯάʹΑΔɺ୯ํߴσʔλϑϩʔ

  View Slide

 86. ैདྷख๏ʹൺֱ͠هड़ྔ͸গͳ͍
  • σʔλΛσʔλͷ··ӡΜͰ͍ΔͷͰʮ٧Ίସ͑ͯ໾ׂͷҟͳΔผछͷΦϒδΣΫτʯʹ͢
  Δŋŋŋͱ͍͏ඞཁ͕ͳ͍
  – ஋ͷίϐʔ͸࣮ࡍʹ͸ͱ͜ΖͲ͜Ζ΍͍ͬͯΔ͕ ͨͩͷσʔλΛ
  ෼ׂ୅ೖͰهड़Ͱ͖ΔͷͰɺ
  هड़ྔ͸࠷খ

  View Slide

 87. ݱ࣌఺Ͱͷײ૝
  • ࢓্༷ͳ͍ঢ়ଶΛ࡞ΒͣʹࡁΉͨΊɺݎ࿚
  • ΑΓෳࡶͳϫʔΫϑϩʔΛ࣮૷ͨ͠৔߹΋ಉ͡ߏ଄ʹऩ·Δɻೝ஌ෛՙ͕௿͍
  • 3FTVMUܕʹΑΓܭࢉΛܨ͛ΒΕΔΑ͏هड़͢Δྑ͍ڧ੍ྗ͕ಇ͘
  – ͨͩ͠ andThen().andThen().asyncAndThen().map() ͸͕͢͞ʹಡΈͮΒ͍
  – 3FTVMU͕ೖΕࢠʹͳͬͯ͘Δͱɺ3FTVMUܕύζϧʹ೰Ή࣌΋ŋŋŋ
  • )BTLFMMͷ EPه๏ɺ'ͷίϯϐϡςʔγϣϯࣜʹ૬౰͢Δ΋ͷ͕ཉ͍͠ŋŋŋ
  • ஋ͷ٧Ίସ͑ͷهड़͕ͳ͍ͷ͸ ͱͯ΋
  خ͍͠

  View Slide

 88. ;Γ͔͑Γ
  https://zenn.dev/mizchi/articles/oop-think-modern

  View Slide

 89. ·ͱΊ
  • ࣌ܥྻʹجͮ͘ঢ়ଶભҠͷએݴͱϑϨʔϜϫʔΫଆʹΑΔঢ়ଶભҠɺௐఀ
  – ϑϩϯτΤϯυ͸ɺͦͷͨΊͷϑϨʔϜϫʔΫͷ࣮૷͕ॆ࣮͍ͯ͠Δ
  – ؔ਺ܕ͔ΒӨڹΛड͚ͨྑ͍࡞๏
  • ʮએݴతϓϩάϥϛϯάʯͷϓϥΫςΟε͸ɺ೥ݱ࣌఺Ͱ͸ܦݧతʹ΋ྑ͍΋ͷ
  – όοΫΤϯυ։ൃ΋͜ͷߟ͑ํʹऩᏑ͍ͤͯ͘͞ͷ΋ѱ͘ͳ͍ͷͰ͸ ˠ΍ͬͯΈͨΒ޷ײ৮
  – ྲྀߦΔ͔Ͳ͏͔͸Θ͔Γ·ͤΜ
  • ϑϩϯτΤϯυ όοΫΤϯυͷύϥμΠϜΪϟοϓΛগͳ͍͖͍ͯͨ͘͠

  View Slide

 90. ัଊ
  • 5ZQF4DSJQUʹ૊ΈࠐΈͷ 3FTVMUܕ͸ͳ͍ͷͰɺOFWFSUISPXΛ࢖ͬͨɻଞʹ΋ GQUTͳͲͷީิ͕͋Δ
  • 3FTVMUܕ͸ XPSLGMPXͷߏ੒͚ͩͰͳ͋͘ΒΏΔ৔ॴͰ࢖͏
  • 1SPNJTF΋ 3FTVMU"TZODʹΑͬͯ 3FTVMUԽͯ͠߹੒Ͱ͖Δ
  • UZQFͱ JOUFSGBDFͷ࢖͍෼͚ ŋŋŋ GQUTʹ฿͍ͬͯΔɻಛʹͦ͏͠ͳ͚Ε͹ͳΒ͍ཧ༝͸ͳ͍ͱࢥ͏
  • ؔ਺͕σϑΥϧτͰΧϦʔԽ͞Εͳ͍ͷ͸࢓ํ͕ͳ͍ɻ࣌ંΧϦʔԽͨ͠ͷΛ๨Εͯ͸·Δ
  • SFBEPOMZ͸ԣணͯ͠ɺ࢖ͬͯͳ͍ɻ ͪΌΜͱݕ౼͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 91. ͓·͚ ŋŋŋ OFXUZQF׬શίϯετϥΫλ
  declare const __newtype: unique symbol
  export type newtype = Type & {
  readonly [__newtype]: Constructor
  }
  export type TagId = newtype<'TagId', string>
  export function TagId(value: string): Result {
  return validate(value)
  ? ok(value as TagId)
  : err(new ValidationError('IDの形式が不正です'))
  }
  υϝΠϯϞσϧͷߏ੒ʹ
  /PNJOBMͳܕ͕ཉ͍͠ͱ͖͸ɺ͜͏͍
  ͏࣮૷Ͱ΍ͬͯ·͢

  View Slide

 92. ࢀߟจݙ
  • 4DPUU8MBTDIJO ʮ%PNBJO.PEFMJOH.BEF'VODUJPOBMᴷ5BDLMF4PGUXBSF$PNQMFYJUZXJUI%PNBJO%SJWFO
  %FTJHOBOE'ʯ
  • +FSFNZ'BJSCBOL ஶ
  ϠΪͷ͘͞ΒͪΌΜ ຋༁
  ʮϓϩάϥϛϯά&MNᴷ҆શͰϝϯςφϯε͠΍͍͢ϑϩϯτΤϯυ
  ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃೖ໳ʯ
  • ླ໦ ྅ଠ ʮϓϩΛ໨ࢦ͢ਓͷͨΊͷ5ZQF4DSJQUೖ໳ ᴷ ҆શͳίʔυͷॻ͖ํ͔Βߴ౓ͳܕͷ࢖͍ํ·Ͱʯ
  • #PSJT$IFSOZ ஶ
  ࠓଜ ݠ࢜ ؂म
  ݪ ོจ ຋༁
  ʮϓϩάϥϛϯά5ZQF4DSJQUʕεέʔϧ͢Δ+BWB4DSJQUΞϓϦέʔ
  γϣϯ։ൃʯ
  • ௚ੵܕͱ௚࿨ܕʹ͍ͭͯ
  – ʮू߹ͱͯ͠ͷܕ u"O*OUSPEVDUJPOUP&MNʯ IUUQTHVJEFFMNMBOHKQBQQFOEJYUZQFT@BT@TFUTIUNM
  – ʮͳͥ࣍ʹֶͿݴޠ͸ؔ਺ܕͰ͋Δ΂͖͔ʯ IUUQTZNPUPOHQPPIBUFOBCMPHDPNFOUSZ

  View Slide