Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「問題から目を背けず取り組む」 一休の開発チームが6年間で学んだこと

Naoya Ito
February 14, 2020

「問題から目を背けず取り組む」 一休の開発チームが6年間で学んだこと

Developer Summit 2020 発表資料 #devsumi

Naoya Ito

February 14, 2020
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ʮ໰୊͔Β໨Λഎ͚ͣऔΓ૊Ήʯ Ұٳͷ։ൃνʔϜ͕೥ؒͰֶΜͩ͜ͱ /BPZB*UP גࣜձࣾ Ұٳ $50 

 2. None
 3. lʮΤϯδχΞ͕΋ͬͱಇ͖΍͘͢ͳͬͨΒɺࠓͷ܅ͷ ձࣾͷ໰୊͸ຊ౰ʹղফ͞ΕΔͷ ʯz

 4. lνʔϜ͕ྑ͍ঢ়ଶʹͳΕ͹ɺࣗ෼͕ྑ͖ϦʔμʔʹͳΕ͹෺ࣄ͕͏· ͍͘͘ͱ͍͏ͷ͸ɺѱຐͷ༠࿭Ͱ͢ɻϓϩμΫτͷ໰୊ɺࣄۀͷ໰୊ɺ ٕज़ͷ໰୊ͳͲɺΑΓ೉қ౓ͷߴ͍໰୊͔Β໨Λഎ͚Δ͜ͱΛਖ਼౰Խ ͤ͞Δ֨޷ͷݴ͍༁ͳͷͰ͢ɻ ࢲͨͪ͸͜ͷ༠࿭ʹଧͪࠀͭඞཁ͕͋Γ·͢ɻz ᴷ ΤϥεςΟοΫϦʔμʔγοϓ ୈষ ʮେࣄͳ໰୊ʹϑΥʔΧε͢Δʯ

 5. None
 6. None
 7. ैۀһ ໊ɺ͏ͪΤϯδχΞ͸શମͷׂఔ౓

 8. TypeScript Vue.js Node.js Python 3 Linux Kubernetes Apache Airflow GitHub

  CircleCI AppVeyor Datadog
 9. ૎Δ͜ͱ೥લŋŋŋ 一休での開発における改善の取組み https://speakerdeck.com/kensuketanaka/devops-at-ikyu

 10. ͓࿩͍ͨ͜͠ͱ • FQ։ൃ૊৫ߏ଄ͷస׵ – ಇ͖΍͢͞Ͱ͸ͳ͘ɺࣄۀཧղ͔Βɺ։ൃ૊৫ͷߏ଄Λߟ͑Δ͜ͱ • FQϨΨγʔίʔυ͔Βͷ୤٫ – ෳࡶͰࠔ೉ͳ໰୊ʹ࢐ΓࠐΉϦʔμʔγοϓ –

  ࣗ෼ͨͪʹ߹ͬͨɺόϥϯεͷऔΕٕͨज़બ୒ͷେ੾͞ • FQجװγεςϜ࡮৽ϓϩδΣΫτ – ໰୊ͷղܾͦ͜ΛୈҰ໨తͱͨ͠νʔϜϏϧσΟϯά
 11. FQ։ൃ૊৫ߏ଄ͷస׵

 12. None
 13. ࢢ৔ͷ੒ख़ͱڝ૪࣠ͷมԽ

 14. ࢢ৔͕੒ख़͢Δʹै͍ɺڝ૪͕࣠େ͖͘มΘΔ • ࢢ৔ͷ্ཱͪ͛ظ͸঎඼ΧόϨοδ͕ॏཁ – ࠷ॳ͸ "NB[PO͸ຊͷΈΛച͍ͬͯͨɻੜ׆༻඼͸ଞͰങ͏ – ήʔϜΛചΔΑ͏ʹͳΓɺήʔϜ͕ཉ͍͠ͱ͖΋ "NB[POʹߦ͘Α͏ʹͳΔ –

  ৽͍͠঎඼Λ୨ʹฒ΂Δͱɺ৽͍͓͠٬͞Μ͕དྷΔ • ੒ख़ͯ͘͠Δͱ঎඼͕ίϞσΟςΟʹͳΓɺମݧ͕ॏཁʹͳΔ – ࢢ৔͕੒ख़͢ΔʹͭΕͯɺ"NB[POͰੜ׆༻඼͕ങ͑ΔΑ͏ʹɻଞ&$Ͱ͸ٯʹຊ΍ήʔϜ͕ ങ͑ΔΑ͏ʹ • ʮങ͍΍ͯ͘͢ɺ͙͢ʹಧ͘ʯ ମݧ ˠ"NB[POΛ࢖͏ • ϙΠϯτ͕ཷ·Γ΍͍͔͢Β ମݧ ˠϙΠϯτ͕ཷ·ΔαʔϏεͷํΛ࢖͏ – ΑΓ࢖͍қ͍ͱ͜ΖʹɺϦϐʔλʔ͕ू·Δ
 15. 4P3ͱ 4P& System of Record System of Engagement 性向 /

  適合 システム領域 プロダクトマネジメント 開発手法 ・ 比較的ウォーターフォール寄り ・ 開発前に要件を明確に定義 ・ 品質の確保を優先 ・ トップダウン寄り ・ 「正しい仕様」に基づいたプロジェクト管理 ・ 経営や開発部門が主導することが多い ・ ボトムアップ寄り ・ 「正しい仕様」は存在しない ・ マーケティング、デザインが主導することも ・ 比較的アジャイル、リーン寄り ・ トライ&エラーで正しい問題・論点を探り当てる ・ 迅速なリリースを優先 ・ 安定性重視 ・ 予測可能業務 ・ リスクを抑えて安全運転 ・ 要件を事前に明確化 ・ ユーザーインタフェース品質、開発速度重視 ・ 探索型業務 ・ スピード重視で運転 ・ トライ & エラー、プロトタイピング ・ バックエンド ・ 認証、在庫管理、決済、個人情報保護 ・ フロントエンド、スマートフォンアプリ ・ UI、CRM、ダイレクトメール ・ 要件定義力、調整力、プロジェクトマネジメント ・ SI のみなさんが得意そう ・ ユーザー視点、デザイン思考、アナリティクス ・ Web 系が得意そう ケイパビリティ
 16. ͔ͭͯͷҰٳ ŋŋŋ 4P3ͳ։ൃ͹͔Γ΍͍ͬͯͯ৳ͼ೰Μͩ • ॳظࢢ৔Ͱ͸༧໿Ͱ͖ΔϗςϧΛ૿΍͢͜ͱͰɺ৽نձһ͕૿͑ͨ – ϗςϧ޲͚ͷ։ൃ ŋŋŋ ࡏݿ؅ཧɺܾࡁॲཧͳͲόοΫΤϯυɻ4P3 –

  ౰ॳͷ੒௕ͷϨόʔ͸͜ͷྖҬͩͬͨ • ࢢ৔͕੒ख़͖ͯͯ͠ɺ੒௕ྖҬ͕มԽ͍ͯ͠Δͷʹؾ͍ͮͯͳ͔ͬͨ – ੒ख़ࢢ৔ͷ੒௕ͷϨόʔ ŋŋŋ 6*69΍ϚʔέςΟϯά – ࢖͍қ͞ɺ$3.ŋŋŋ ϢʔβʔΤϯήʔδϝϯτɻ4P&
 17. ͔ͭͯͷҰٳ ŋŋŋ ػೳผ૊৫ Ӧۀ ϚʔέςΟϯά σβΠϯ γεςϜ ΤϯδχΞ

 18. ػೳผ૊৫ͷ 1SPT$POT • 1SPTŋŋŋ Ϛωδϝϯτָ͕ – ΤϯδχΞ͸ΤϯδχΞͷϘεɺσβΠφʔ͸σβΠφʔͷϘε – Ϙε͸ࣗ෼ͷಘҙྖҬ͚ͩΈ͍ͯΕ͹͍͍ͷͰɺָ –

  ૊৫తͳ࿮૊Έ͕໌֬ • $POTŋŋŋ σβΠφʔ΍ΤϯδχΞ͕ڞ༗ࡒ࢈Խ͠ɺ͓໾ॴ࢓ࣄʹ – ʮϦιʔε͕଍Γͳ͍ͷͰͰ͖·ͤΜʯʮͦΕʹணखͰ͖Δͷ͸˓ϲ݄ޙͰ͢Ͷʯʮཁ͕݅໌ ֬ʹͳͬͯͳ͍ͱʯŋŋŋ
 19. ػೳผ૊৫Ͱ͸ௐ੔ܕϚωʔδϟʔ͕ϘτϧωοΫʹͳΔ Ӧۀ΍ϚʔέςΟϯά ΤϯδχΞ Ϧιʔε͕଍Γͳ͍Ͱ ͢Ͷɻ༏ઌ౓ΛܾΊͯ ͍ͩ͘͞ 調整型マネージャー ຊਓ͸Α͔Εͱ΍͍ͬͯΔ͕ɺ૊৫Λӽ͑ ͨΦʔόʔϥοϓ΍ݸਓͷΦʔόʔΞνʔ ϒϝϯτ͕ى͜ΔՄೳੜΛୣͬͯ͠·͏ɻ

  ૊৫શମͷੜ࢈ੑ͕ɺௐ੔ܕϚωʔδϟʔ ͷΩϟύγςΟͰ಄ଧͪʹͳΔɻνʔϜ͕ ੒Ռʹίϛοτͮ͠Β͍
 20. Ӧۀ ϚʔέςΟϯά σβΠϯ γεςϜ ΤϯδχΞ ॓ധࣄۀ෦ Ϩετϥϯࣄۀ ෦ ू ٬

  $ 7 3 ू ٬ $ 7 3 Ξ ϓ Ϧ -5 7 Ϡ ϑ ồ ࿈ ܞ Ϡ ϑ ồ ࿈ ܞ ໨తܕ૊৫ʹస׵ɻ৬ೳΛލ͍ͩɺ஫ྗྖҬʹదԠͨ͠খ͞ͳϢχοτʹ
 21. ௐ੔ܕϚωʔδϟʔͷؔ༩ΛݮΒͨ͠ ϚʔέςΟϯά ΤϯδχΞ σβΠφʔ ௐ੔ܕϚωʔδϟʔ ௚઀΍ΓͱΓ͢ΔϫϯνʔϜ΁ ݸʑͷΤϯδχΞ͕Ϗδωε՝୊ʹ௚઀޲͖߹͏ͷͰɺ ϓϩμΫτΦʔφʔγοϓ ౰ࣄऀҙࣝ

  ͕ৢ੒͞ΕΔ
 22. Ӧۀओମ 4P3 ͔ΒϚʔέςΟϯάओମ 4P& ͷઓུʹ੾Γସ͑ۀ੷͕৳ͼΔ • ʮ໨తܕ૊৫ʯ͸୯ʹϛογϣϯ͝ͱʹνʔϜΛׂͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍ • σβΠφʔ΍ΤϯδχΞ͕ಇ͖΍͘͢ͳΔ͜ͱΛ໨తʹͨ͠Θ͚Ͱ΋ͳ͍ •

  ʮࣄۀͱͯ͠΋ͬͱ΋ॏཁͳྖҬΛɺૉૣ͘ɺߴ඼࣭ʹ։ൃͰ͖Δ͜ͱʯΛத৺ʹ૊ Έཱͯͨ – ౰વͷؼ݁ͱͯ͠ɺۀ੷͸৳ͼΔ
 23. lࣄۀΛεέʔϧͤ͞ΔͨΊʹ͸ɺ·ͣ૊৫ͱϓϩμΫτͷઃܭ͕૬ޓʹӨڹ͠߹ ͏͜ͱΛཧղ͢Δɻͦͷ্Ͱࣄۀߏ଄ͷཧղ͔ΒɺΑΓૉૣ͘վળ͢΂͖ϨόϨο δ͕ޮ͘ϙΠϯτΛݟग़͠ɺͦͷվળ͕࠷΋ૉૣ͘ਐΉ૊৫ͱϓϩμΫτͷΞʔΩ ςΫνϟΛಉ࣌ʹઃܭ͢Δɻz ᴷ DG$50ͷେ੾ͳ໾ׂͷҰͭ IUUQTOPUFDPN[email protected]OOBDD %..DPN$50দຊ͞Μ 

 24. FQϨΨγʔίʔυ͔Βͷ୤٫

 25. ೥͔͚ͯɺ·ͣ·ͣϔϧγʔͳঢ়ଶʹͳͬͨ • ࠷ॳͷ೥ؒ ŋŋŋҰٳʹٕज़ސ໰ͱͯؔ͠ΘΔ – (JU͓Αͼ (JU)VCͷಋೖɻ4MBDLͷಋೖɻίʔυϨϏϡʔ ŋŋŋ – $*$%ŋŋŋ

  σϓϩΠࣗಈԽɺ&&ςετࣗಈԽ • ೥લ ŋŋŋ ͔͜͜Β $50 – ϑϩϯτΤϯυ։ൃΛϞμφΠζ ŋŋŋ ϏϧυύΠϓϥΠϯ 7VFKT 5ZQF4DSJQU – ΦϯϓϨϛεͷΠϯϑϥΛ "84΁Ҡߦ • ೥લ – ҰٳϨετϥϯͷϨΨγʔΞʔΩςΫνϟվળ ŋŋŋ $MBTTJD"41͔Β 1ZUIPO /VYU΁ͷҠߦ • ௚ۙ – ҰٳDPN ϗςϧ༧໿ ͷϨΨγʔΞʔΩςΫνϟվળ ŋŋŋ /&5͔Β (P /VYU΁ͷҠߦ – ΠϯϑϥΛ LT "NB[PO&,4 ͰίϯςφΫϥελԽ׬ྃ
 26. ৄ͘͠͸ŋŋŋ https://speakerdeck.com/naoya/xiu-falsexian-zai-to-kokomadefalsedao-falseri

 27. ࠓࢥ͑͹͜͏͍͏ॱ൪ͩͬͨ • ॳظ – ։ൃऀͷίϛϡχέʔγϣϯվળ ŋŋŋ (JU)VCɺ4MBDLɺίʔυϨϏϡʔ ŋŋŋ –

   ೔ࠒͷ։ൃΦϖϨʔγϣϯͷίετ࡟ݮ ŋŋŋ ϦϦʔεɾςετ࡞ۀͷࣗಈԽ • தظ ŋŋŋ पลྖҬ͔Βத৺ʹ࢐ΓࠐΉ – ։ൃʹ࢖͏ಓ۩ͷ࡮৽ ŋŋŋ ϑϩϯτΤϯυ։ൃɺ"84 • ͍͟ຊؙ ŋŋŋ ʮۀ຿ϩδοΫʯͷ૥۸΁ – ҰٳϨετϥϯͷαʔόʔαΠυͷϨΨγʔΞʔΩΫνϟվम – ΑΓۀ຿ϩδοΫͷଟ͍ɺҰٳDPNͷಉ্
 28. ࠓࢥ͑͹͜͏͍͏ॱ൪ͩͬͨ • ॳظ – ։ൃऀͷίϛϡχέʔγϣϯվળ ŋŋŋ (JU)VCɺ4MBDLɺίʔυϨϏϡʔ ŋŋŋ –

   ೔ࠒͷ։ൃΦϖϨʔγϣϯͷίετ࡟ݮ ŋŋŋ ϦϦʔεɾςετ࡞ۀͷࣗಈԽ • தظ ŋŋŋ पลྖҬ͔Βத৺ʹ࢐ΓࠐΉ – ։ൃʹ࢖͏ಓ۩ͷ࡮৽ ŋŋŋ ϑϩϯτΤϯυ։ൃɺ"84 • ͍͟ຊؙ ŋŋŋ ʮۀ຿ϩδοΫʯͷ૥۸΁ – ҰٳϨετϥϯͷαʔόʔαΠυͷϨΨγʔΞʔΩΫνϟվम – ΑΓۀ຿ϩδοΫͷଟ͍ɺҰٳDPNͷಉ্ 難易度
 29. ԿͰ͜ͷॱ൪ʹͳͬͨͷ͔ • ຊؙ͕ϨΨγʔΞʔΩςΫνϟͰ͋Δ͜ͱ͸࠷ॳ͔Β෼͔ͬͯ͸͍ͨ • ཧ༝͸;ͨͭ – ͍͖ͳΓຊؙʹ࢐ΓࠐΜͰ΋΍ΕΔؾ͕શ͘͠ͳ͔ͬͨ – 

  ͋Δఔ౓͕࣌ؒܦͬͨΒײ͕֮ຑᙺͯ͠ɺେ͖ͳ໰୊͔Β໨Λഎ͚ͯணख͕஗Εͨ
 30. ϘτϜΞοϓ͚ͩͰ͸Ұ൪େ͖ͳ໰୊͕ղܾ͞Ε͍͔ͯͳ͔ͬͨ 技術的負債 レガシー アーキテクチャ 問題 (JU)VC σϓϩΠ ࣗಈԽ ϩάͷՄࢹ Խ

  4MBDL ৘ใڞ༗ ϏϧυύΠ ϓϥΠϯ
 31. ྑ͘ͳ͔ͬͨΞϓϩʔν • ૊৫ΛϚωδϝϯτ͠ɺ׆ྗΛ্͛Ε͹ɺϨΨγʔ໰୊΋΍͕ͯ ୭্ཱ͔͕͕ͪΓ ղ ܾ͢ΔͩΖ͏ͱࢥ͍ͬͯͨ͜ͱ͕͋ͬͨ • ͦΜͳ͜ͱ͸ܾͯ͠ى͜Βͳ͔ͬͨ – ࠓࢥ͑͹ɺઓज़Ͱ΋ͳΜͰ΋ͳ͘ɺͨͩͷʮئ๬ʯͩͬͨ

  – ૊৫վળʹࣥண͢Δ͜ͱ͕ɺେ͖ͳ໰୊͔Β໨Λഎ͚Δݴ͍༁ʹͳ͍ͬͯͨ
 32. ࠷ॳͷҰาΛɺτοϓμ΢ϯͰ෩݀Λ։͚Δඞཁ͕͋ͬͨ • ૊৫తͳվળΞϓϩʔνʹཔΒͣɺٕज़త໰୊ʹਖ਼໘͔ΒऔΓ૊Ήඞཁ • $50ςοΫϦʔυͷ௕ͱͯ͠

 33. ϨΨγʔίʔυվળΛͲ͏ਐΊΔ͔ • ͍Ζ͍Ζͳઓུ͕͋ΓಘΔ – ϏδωεΛ͠͹Β͘ఀΊͯɺϏοάϦϥΠτ – ܧଓతϦϑΝΫλϦϯά – ঃʑʹϚΠΫϩαʔϏεԽ͠ϨΨγʔΛ੾Γ཭͢ –

  ŋŋŋ
 34. ۩ମతʹͲ͏࢝Ί͔ͨ • ·ͣ͸ࣗ෼ͻͱΓͰʮ໰୊ͷཧղʯ͔Β࢝Ίͨ – طଘͷ࣮૷Λͱʹ͔͘ɺͻͨ͢ΒಡΈɺߏ଄Λ෼ੳ͠ɺ՝୊Λ໌Β͔ʹ – ΞʔΩςΫνϟͷམͱ͠Ͳ͜ΖΛඳͨ͘ΊʹϓϩτλΠϓΛ࡞Δ • ͲΜͳ෩ʹॻ͔͘ͷϓϩτλΠϓɻͦΕΛجʹঃʑʹΞʔΩςΫνϟΛݻΊΔ

 35. ࣗࣾͷաڈͷ൓ল͔Β • աڈʹओྗࣄۀͷେن໛ͳγεςϜϦχϡʔΞϧ – ϏοάϦϥΠτ – ϦχϡʔΞϧʹର͢Δظ଴͕ߴ·Γ͗ͯ͢ɺେখ͋ΒΏΔཁ͕݅ϦχϡʔΞϧʹدͤΒΕΔ – ϓϩδΣΫτن໛͕େ͖͘ͳΓ͗͢ऩଋ·Ͱʹͱͯ΋ۤ࿑ͨ͠Β͍͠ •

  ΞʔΩςΫνϟ͸ඞཁΑΓ΋ෳࡶͳ΋ͷʹͳͬͯ͠·ͬͨ • ൓ল͔Β – Կͷ໰୊Λղܾ͍ͨ͠ͷ͔ɺͦͷϑΥʔΧεΛ͸͖ͬΓͤ͞Δ – ؔ৺ࣄΛ໌֬ʹ͠είʔϓΛখ͘͞ɻ࠶ઃܭʹ ,*44ݪଇΛ๨Εͳ͍
 36. ύλʔϯ 1PG&"" ͱൺֱ͠ͳ͕Βߏ଄΍՝୊Λ໌Β͔ʹ͢Δ パターンにはそれぞれ長所・短所がある。パターンを基準に分類していくと自分たちのシステムの構造的 な長所や短所を言語化しやすかった

 37. ϨΠϠ͝ͱʹ໰୊Λཧղ͠ͳ͕ΒݴޠԽ͍͖ͯ͠ŋŋŋ

 38. ݱঢ়͕ݴޠԽͰ͖ͨΒ 5P#F΋ߟ͑ͯΈΔ

 39. ݴޠԽΛߦ͍ɺ੔ཧ͢Δ ݴޠԽΛߦ͏ࣄͰɺࣗ෼ࣗ਎͕໰୊ Λਖ਼͘͠ཧղͰ͖͍ͯΔ͔Λ໌Β͔ ʹ͍ͯͬͨ͠

 40. ໰୊ͷཧղ͕ਐΉʹͭΕݱ࣮తͳਐΊํ͕ݟ͑ͯ͘Δ • ϨΨγʔΛ࡞͍ͬͯΔࠜຊݪҼ͸͍ΘΏΔʮεϚʔτ6*ʯ • ϏοάϦϥΠτΛ͠ͳͯ͘΋গͣͭ͠ృΓସ͍͚͑ͯͦ͏ – ϖʔδίϯτϩʔϥ τϥϯβΫγϣϯεΫϦϓτͷ૊Έ߹ΘͤͳͷͰϖʔδ୯ҐͰͷ࣮૷ ͷಠཱੑ͕ߴ͍ –

  %BUB .BQQUFSతͳߟ͑ํͰந৅Խ͢Δ͜ͱͰ෺ཧ૚ σʔλϕʔε ͸ͦͷ··ɺ৽͍͠υ ϝΠϯΦϒδΣΫτΛಋೖͰ͖ͦ͏
 41. Ұٳ͸Ͳ͏΍Δ͜ͱʹ͔ͨ͠ • ϏδωεΛৗʹ༏ઌ͠ͳ͕ΒঃʑʹృΓସ͍͑ͯ͘ઓུ – ։ൃ౎߹ΛϏδωεΑΓ΋༏ઌ͠ͳ͍ ŋŋŋ ϏοάϦϥΠτ͸બ୒ࢶ͔Βফ͑Δ • Ϗδωεͷจ຺Ͱɺେ͖Ίͷ։ൃ͕ൃੜ͢Δͱ͖ʹɺٕज़ج൫͝ͱೖΕ׵͑Δ –

  ͦͷ։ൃ͕࢝·Δ·͑ʹɺ։ൃʹඞཁͳ෦඼Λ࡞͓ͬͯ͘ • ྫೝূɺ"1*ɺ൚༻ϥΠϒϥϦɺσʔλϞσϧŋŋŋ
 42. ৽͍࣮͠૷͸ബ͍ϑϨʔϜϫʔΫɺബ͍࣮૷Λ໨ࢦ͢ • º ཧ૝ͷΞʔΩςΫνϟ ˓ ՝୊ʹ߹ΘͤΔ – σʔλߏ੒Λڧ੍͢ΔϑϧελοΫͳ΋ͷ͸޲͍͍ͯͳ͍ – ΋ͱ΋ͱઃܭ͸ෳࡶͰ͸ͳ͍ɻֶशίετ͸௿͍ɻֶशίετΛ௓Ͷ্͛Δͷ͸ຊ຤స౗

  – ֶशίετͷ௿͍ϓϥοτϑΥʔϜ ബ͍࣮૷͕ϕετ ݁࿦ɺ1ZUIPO 'MBTL ϨΠϠʔ υΞʔΩςΫνϟͰ͍͘͜ͱʹͨ͠ɻ ͨͩ͠ɺ%%%ʹ͸ͦ͜·Ͱ߆Βͳ͍
 43. σʔλϕʔεΛͲ͏͔ͨ͠ • ։ൃ౎߹ͷϏδωεͷఀࢭ ৽ن։ൃҊ݅ͷౚ݁ ΛߦΘͳ͍ͷ͸ઈର৚݅ • σʔλϕʔε͸΍Γ௚ͣ͞ɺطଘͷσʔλϕʔεΛͦͷ··࢖͏ – ౰વɺ͓͔͠ͳઃܭͳςʔϒϧ͸ͨ͘͞Μ͋Δ͕ɺͦ͜͸΍Γ௚͞ͳ͍ –

  σʔλϕʔεઃܭΛ΍Γ௚͢ͳΒɺίʔυϕʔε͕੔ͬͨޙ
 44. ςʔϒϧઃܭͷܽ఺͕ɺϞσϧʹۃྗӨڹΛ༩͑ͳ͍Α͏ʹ͢Δ • 03.͸࠾༻͠ͳ͍ – "DUJWF3FDPSEύλʔϯͷ 03.͕ଟ͍͕ɺ"DUJWF3FDPSE͸σʔλϕʔεઃܭ͕ͦͷ··Ϟσ ϧʹͳͬͯ͠·͏ – ͨͩͷΫϥεͷ 3FQPTJUPSZ

  1MBJO0MEͳ 1ZUIPOΦϒδΣΫτ EBUBDMBTT • %BUB.BQQFS΍ $234ͷߟ͑ํΛࢀߟʹɺςʔϒϧઃܭͷѱ͞Λճආ – %BUB.BQQFSŋŋŋ ෺ཧ૚ͷߏ଄ͱϞσϧͷؒʹϚοϐϯάͷ૚ΛͻͱͭڬΉύλʔϯ – $234ŋŋŋ ಡΈऔΓ ΫΤϦ ͷϑϩʔͱɺߋ৽ ίϚϯυ ͷϑϩʔͰ෼͚Δύλʔϯ
 45. 3FQPTJUPSZ %#Ϩίʔυ͔ΒΦϒδΣΫτ͸Ϛ χϡΞϧͰ࡞Δɻ ࣗಈͰͷϚοϐϯά͸ߦΘͳ͍ɻ ྻ໊͕͍͚ͯͳ͍ͱ͔͸͜͜Ͱม׵ ͢Δ ͜Ε͸࣮ࡍʹ͸ 42- 42-ͷ৚݅Λ 1ZUIPOͷσʔλߏ

  ଄Ͱهड़Ͱ͖ΔϥΠϒϥϦΛࣗ࡞͠ɺ 03.͕ͳ͍ܽ఺ΛΧόʔ
 46. Ϟσϧ 1MBJOͳ 1ZUIPOΦϒδΣΫτ EBUBDMBTT %#ͷߏ଄ʹґଘ͍ͯ͠ͳ͍

 47. ಡΈऔΓ ΫΤϦ ϞσϧͱׂΓ͖Δ͜ͱͰɺςʔϒϧઃܭͷ໰୊Λճආ ͭʹ෼͔Ε͍ͯͨςʔϒϧʹର ͠ɺ +0*/ ͨ݁͠Ռ͔ΒϞσϧΛߏங Ϟσϧ͸ಡΈऔΓͷΈʹར༻͞Ε Δ

 48. ߋ৽ ίϚϯυ Ϟσϧ ෳ਺ͷίϚϯυϞσϧΛू໿͠ɺτϥ ϯβΫγϣϯڥքΛදݱɻ ΫΤϦϞσϧͱ͸ผʹ࣮૷ɻ ΫΤϦ͸ϥϐουʹ։ൃ͠ɺίϚϯυ ͸৻ॏʹ։ൃͰ͖Δ

 49. ଟগͷଥڠ͸ൃੜ͢Δ • ଟগͷଥڠ͸ൃੜ͢Δ͕ɺͦΕ͸ڐ༰͢Δ – ςʔϒϧઃܭ͕͏·͘ͳ͍ͨΊʹɺϞσϧઃܭ͕΍΍͍ͼͭʹͳΔ͜ͱ΋͋Δ – $234Ͱ೰ΉϙΠϯτ ŋŋŋ ΫΤϦϞσϧɺίϚϯυϞσϧͰ࣮૷͕ॏෳ͢Δ •

  ΫΤϦϞσϧͱίϚϯυϞσϧͰࣅͨΑ͏ͳৼΔ·͍͕͋Δͱ͖ɺ%3:ʹͰ͖ͳ͔ͬͨΓŋŋŋ • ϏδωεΛఀΊͳ͍ͱ͍͏੍໿ͷதͰ ʙ ఺͕औΕΕ͹ྑ͍
 50. ໨ࢦͨ͠ߟ͑ํ • ඞཁҎ্ʹֶशίετΛ্͛͗͢ͳ͍ɺ։ൃʹࢀը͠΍͍͢γεςϜ – ͳΔ΂͘γϯϓϧʹ – ڭ৚తʹͳΓ͗͢ͳ͍ ϏδωεͷͨΊʹ΍͍ͬͯΔɺͱ ͍͏͜ͱΛ๨Εͳ͍ɻ

 51. Ζ͏ͦ͘ͷখ͞ͳ౮Ր͕ɺେ͖ͳՐʹ·Ͱ֦͕Ε͹উͪ • ࠷ॳ͸ͻͱΓ ൒೥͙Β͍ɺҰਓͰ࡞͍ͬͯͨ – ՝୊෼ੳɺٕज़બఆɺجຊతͳΞʔΩςΫνϟํ਑ – ೝূɺσʔλΞΫηεɺ"1*ͷ࿮૊ΈɺίΞͳυϝΠϯϞσϧΛ࣮૷ • ϏδωεͰ৽͍͠ϓϩδΣΫτΛߦ͏ࡍɺ৽ج൫Λ౤ೖ

  – ͦͷϓϩδΣΫτͷϝϯόʔΛר͖ࠐΈɺϖΞϓϩ – มߋʹରͯ͠͸ίʔυϨϏϡʔͰɺઃܭҙਤͷܧঝΛ୲อ͢Δ పఈతʹŋŋŋ • ಉ༷ͷ׆ಈΛߦ͏ϝϯόʔΛ૿΍͢ – ϨϏϡʔΛΈͬͪΓ΍Δ͜ͱͰɺಉ͡ϨϕϧͰઃܭɺϨϏϡʔͰ͖Δϝϯόʔ͕૿͑ͨ – ϑϩϯτΤϯυͷςοΫϦʔυ͕ࣗવͱ಄֯Λݱͨ͠ • ͜ͷαΠΫϧΛճ͍ͯͨ͠Βɺ͍ͭͷ·ʹ͔ࣗવʹ৽ج൫Ͱͷ։ൃ͕ߦΘΕΔΑ͏ʹ
 52. ϓϩδΣΫτ։࢝౰ॳ ϨΨγʔ $MBTTJD"41 جװ%# ৽γεςϜ 1ZUIPO ϒϥ΢β 0ME4UZMF+BWB4DSJQUX K2VFSZ ϒϥ΢β

  7VFKT/VYU ΄΅͢΂ͯͷϖʔδ ϦχϡʔΞϧͨ͠ Ϩετϥϯ঺հϖʔδ αʔόʔαΠυ ςϯϓϨʔτ αʔόʔαΠυ ςϯϓϨʔτ 3&45"1* ˞ϦΫΤετ͸ 'BTUMZͰৼΓ෼͚
 53. "1*͕ग़ଗ͖ͬͯͨͱ͜ΖͰ #''/VYU͕ಋೖ͞Εͨ ϨΨγʔ $MBTTJD"41 جװ%# ৽γεςϜ 1ZUIPO ϒϥ΢β 0ME4UZMF+BWB4DSJQUX K2VFSZ

  ϒϥ΢β 7VFKT/VYU ϨΨγʔ ৽γεςϜͰ։ൃ͞ΕͨΤϯυϙΠϯτ αʔόʔαΠυ ςϯϓϨʔτ 3&45"1* #''/VYU
 54. ໨తܕ૊৫ͷܗʹ͋ͬͨγεςϜߏ੒ʹɻΑΓޮ཰্͕͕ͬͨ ϨΨγʔ $MBTTJD"41 جװ%# ৽γεςϜ 1ZUIPO ϒϥ΢β 0ME4UZMF+BWB4DSJQUX K2VFSZ ϒϥ΢β

  7VFKT/VYU ϨΨγʔ ৽γεςϜͰ։ൃ͞ΕͨΤϯυϙΠϯτ αʔόʔαΠυ ςϯϓϨʔτ 3&45"1* #''/VYU $73޲্νʔϜͷओͳ ࣮૷ྖҬ όοΫΤϯυνʔϜͷ ओͳ࣮૷ྖҬ
 55. Ϣʔβʔ޲͚ɺࢪઃ؅ཧͰϑΥʔΧε͕ҟͳΔɻͭͷํࣜΛཱ֬ ϨΨγʔ $MBTTJD"41 جװ%# ৽γεςϜ 1ZUIPO ϒϥ΢β 0ME4UZMF+BWB4DSJQUX K2VFSZ ϒϥ΢β

  7VFKT/VYU ϨΨγʔ Ϣʔβʔ ༧໿ऀ޲͚ ΤϯυϙΠϯτ αʔόʔαΠυ ςϯϓϨʔτ 3&45"1* (SBQI2-΁Ҡߦத #''/VYU ϒϥ΢β 7VFKT ࢪઃ؅ཧը໘ (SBQI2-
 56. 6* ͕ͦ͜ࣄۀ্ॏཁͳՕॴ ۀ຿ॲཧͦ͜ॏཁͳՕॴͰ௨Γͷ࡞Γํ

 57. ϑΥʔΧεͷҟͳΔνʔϜ͕ڞ૑Ͱ͖ΔγεςϜߏ੒ʹ ϨΨγʔ $MBTTJD"41 جװ%# ৽γεςϜ 1ZUIPO ϒϥ΢β 0ME4UZMF+BWB4DSJQUX K2VFSZ ϒϥ΢β

  7VFKT/VYU ϨΨγʔ Ϣʔβʔ ༧໿ऀ޲͚ ΤϯυϙΠϯτ αʔόʔαΠυ ςϯϓϨʔτ 3&45"1* (SBQI2-΁Ҡߦத #''/VYU ϒϥ΢β 7VFKT ࢪઃ؅ཧը໘ (SBQI2- $73޲্νʔϜͷओͳ ࣮૷ྖҬ όοΫΤϯυνʔϜͷ ओͳ࣮૷ྖҬ
 58. ϚΠΫϩαʔϏε͸ɺ͙͢ʹ͸໨ࢦ͞ͳ͍ • ݱ࣌఺ͷ૊৫ن໛ ֤ࣄۀɺΤϯδχΞ͸໊ఔ౓ Ͱ͸ԼखʹϚΠΫϩαʔϏεʹ͢Δͱ Φʔόʔϔου͕େ͖͗͢Δ • ϚΠΫϩαʔϏεͰԿ͔໰୊Λղܾ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ݁ՌతʹϚΠΫϩαʔϏεʹͳͬ ͨŋŋŋ͕ਖ਼ղͱߟ͍͑ͯΔ –

  ͢ͰʹΧʔυܾࡁɺϙΠϯτۀ຿ͳͲ͸ϚΠΫϩαʔϏεʹͳ͍ͬͯΔ
 59. ͜ͷํ͕ࣜҰൠతʹ΋ਖ਼ղ͔ ͍͍͑ • ͍Ζ͍Ζͳม਺͕͋Δ – Ұٳͷࣄۀߏ଄ – Ұٳͷ૊৫ن໛ɺࠓͷνʔϜߏ଄ – Ͳ͏͍͏ॱংͰϏδωεϓϩδΣΫτΛਐΊͯདྷ͔ͨɺ͜Ε͔ΒਐΊΔͭ΋ΓͰ͍͘ͷ͔

  – ٕज़ͷɺͦͷ࣌ظͷσϑΝΫτελϯμʔυ lࣗ෼ͨͪʹͱͬͯzόϥϯε ͷͱΕٕͨज़બ୒͕େ੾
 60. Կ͕͔ͨͬͨ͠ͷ͔ɺΛվΊͯߟ͑Δ • ٕज़తʹ׬ᘳͳ࣮૷ ŋŋŋ 'BMTF • ϨΨγʔΛͳ͍ͨ͘͠ ŋŋŋ 'BMTF •

  ٕज़తͳ੒௕ػձ ŋŋŋ 5SVF͚ͩͲɺ͜Ε͸ͨͩͷئ๬ • ։ൃͮ͠Β͍ͷΛͲ͏ʹ͔͍ͨ͠ɻϏδωεͷ࣮ݱʹճΓಓͨ͘͠ͳ͍ ŋŋŋ 5SVF – ։ൃස౓ͷߴ͍ՕॴͰɺͦΕ͕࣮ݱͰ͖Δ͜ͱ͕େࣄ ۃ࿦ɺස౓͕௿͚Ε͹ແࢹͯ͠΋Α͍ – ʮ։ൃ͠΍͍͢ʯʹ͸ʮෑډ͕ߴ͗͢ͳ͍ʯʮҙࢤܾఆ͠΍͍͢ʯ΋ؚ·ΕΔ • ͋Δఔ౓ͷֶशίετͰ։ൃʹࢀը͠΍͍͢ • ඞཁҎ্ͷٕज़ྗΛ શһʹ͸ ཁٻ͠ͳ͍Ͱ΋։ൃͰ͖Δ • ϛογϣϯ͕ҟͳΔνʔϜϝϯόʔͱͷௐ੔͕গͳ͍
 61. FQجװ ࡏݿ γεςϜ࡮৽ϓϩδΣΫτ

 62. ϨΨγʔ͸ɺٕज़͚ͩͰ͸ͳ͍ • ೥લʹઃܭ͞ΕͨҰٳϨετϥϯͷࡏݿ ۭ͖༧໿࿮ ؅ཧγεςϜ – σʔλઃܭ͕ૉ๿͗ͯ͢ɺϨετϥϯͷཁ๬ʹͦͷ··Ԡ͑Δͷ͕೉͍͠ – ʮ΢ΥʔΫΠϯͰͷू٬͕ऑ͍ɺ஗͍͚࣌ؒͩωοτू٬ͷࡏݿΛଟ͍ͨ͘͠ʯͳͲ •

  ӦۀʹΑΔӡ༻ͰͷΧόʔ͕ৗଶԽ͠ɺҰٳࣾ಺ʹṖ஌͕ࣝ஝ੵ͞ΕΔ – ʮλΠϜηʔϧ༻੮ʯʮ෼͝ͱʹͣΒͨ͠੮Λ࡞ͬͯϓϥϯΛඥ͚ͮͯʙŋŋŋʯ – Ϩετϥϯ͸࢖͍ํ͕೉͗ͯ͢͠ɺࣗྗͰӡ༻Ͱ͖ͳ͍ – ݁ՌɺҰٳଆͰͷ୅ߦӡ༻͕ৗଶԽ͠ɺࣾ಺ΦϖϨʔγϣϯ͕ߴίετԽŋŋŋ ͜ͷ໰୊Λղফ͢Δʹ͸ɺࡏݿͷ σʔλઃܭΛࠜຊ͔Β΍Γ௚͢ඞ ཁ͋Γŋŋŋ
 63. ࡏݿγεςϜͷ࡮৽ʹ৐Γग़͢ ŋŋŋ ͕͔ͩ͠͠ • ϓϩδΣΫτணख͸೥݄Լ० • ໰୊ΛݟۃΊΔͨΊɺళฮʹ଍ൟ͘௨͍ɺΠγϡʔΛ໌Β͔ʹ • ։ൃ޻਺Λݟੵ΋Γɺ໾һձٞʹͯϨϙʔτ ŋŋŋ

  ͳΜͱɺҰऽ͞ΕΔ স
 64. ࣾ௕ʮOBPZB͞Μͷݟੵ΋ͬͨεέδϡʔϧ͸ɺཁ͢ΔʹɺΤϯδχΞ͕ඞཁͳ࡞ۀΛ ੵΈ্͛ͨΒ͜Ε͙Β͍͔͔Γ·͢ɺͬͯ͜ͱͩΑͶʯ OBPZBʮŋŋŋ ͦ͏Ͱ͢Ͷ ͱ͸͍͑݁ߏετϨον͍ͯ͠ΔΜࢥ͏Μ͚ͩͲ ʯ ࣾ௕ ʮސ٬͕৽͍͠γεςϜΛ͍ͭཉ͍͠ͷ͔͔Βߟ͑Α͏Αɻʯ OBPZBʮ͋ͬŋŋŋʯ ˞ܾͯ͠ແ஡ͳεέδϡʔϧͰ΍ΕͱݴΘΕͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺεέδϡʔϧࢉఆͷࢥߟϓϩηε͕ΤϯδχΞϦϯάத৺ʹภ͍ͬͯͨ͜ͱʹର͢ΔࢦఠͰ͢

 65. ސ٬͕͍ͭཉ͍͔͠ • ҰٳϨετϥϯͷ࠷େͷൟ๩ظ͸ΫϦεϚε – ͓ళͷӡ༻ͷෳࡶੑɺτϥϑΟοΫྔɺऔѻߴ͢΂͕ͯ ."9ʹͳΔ࣌ظ • ͓ళ ʮΫϦεϚε·Ͱʹཉ͍͠ɻ͕͢͞ʹࠓ೥͸ແཧͰ΋ɺདྷ೥ͷΫϦεϚεʹ͸ŋŋŋʯ •

  ࠓ೥ͷΫϦεϚεͰͷӡ༻ʹ଱͑͏ΔγεςϜͱͯ͠λʔήοτ͠ͳ͚Ε͹
 66. ͋͞ɺͲ͏͢Δ • ΫϦεϚεʹ͋Δఔ౓ͷ͓ళ͕৽ࡏݿγεςϜΛ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δʹ͸ɺ຤ʹ͸ϩʔϯ ν͢Δඞཁ͕͋Δ • ݄࣌఺Ͱͷײ৮Ͱ͸൒೥ͰϦϦʔεͰ͖ΔݟࠐΈ͸શ͘ͳ͍ŋŋŋ – ΋ͱ΋ͱ೥݄ͱ͍ͬͯͨ΋ͷΛ݄ŋŋŋ

 67. ͱΓ͋͑ͣʮ΍Γ·͢ʯͱίϛοτͯ͠ΈΔ • ΍ΕΔ͔Ͳ͏͔෼͔Βͳ͍͕ʮ΍Γ·͢ʯͱίϛοτͯ͠ΈΔ͜ͱʹͨ͠ – ྫྷ੩ʹߟ͑Δͱɺͨͱ͑஗Εͨͨͱͯ͠΋ɺ͔͢Γই ࣗࣾαʔϏεͰ͢͠ – ࣗΒϓϩδΣΫτ੹೚ऀͱͯ͠։ൃΛϦʔυ – σΟϨΫλʔؚΊͯ

  ໊Ͱɺ։ൃελʔτ • Πγϡʔ͸ʮ݄·ͰʹશͯΛ׬੒ͤ͞ΔʯͰ͸ͳ͍ͱଊ͑௚͢ – ʮސ٬͕͍ͭཉ͍͔͠ʯͰ͸ͳ͘ʮͲ͏࡞Γ௚͔͢ʯΛϑΥʔΧεʹ͍ͯͨ͠ͷͰɺશ෦࡞Γ͖ Δͭ΋ΓͰ͍ͨ – ઌߦಋೖళฮʹλʔήοτΛߜͬͨͱ͖ʹ༏ઌతʹ։ൃ͢΂͖ཁ݅ʹߜΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͸ͣ
 68. ͔͠͠ɺ΍͸Γ೉͍͠͸೉͍͠ • ϨετϥϯͷΦϖϨʔγϣϯ͸খ͞ͳళฮ͔Βେ͖ͳళฮ·Ͱ༷ʑ • ೔ʹΑͬͯ੮ͷϨΠΞ΢τΛม͑ͨΓɺωοτू٬Ͱ͖Δ࣌ؒΛݶఆͨ͠Γɺ֦͛ͨΓ΄ Μͱ͏ʹ͓ళʹΑͬͯӡ༻ܗଶ͕͍Ζ͍Ζ͋Δ • ͻͱΓͰߟ͍͑ͯͯ΋ɺશ͘ճ౴ʹḷΓண͚Δؾ͕͠ͳ͍ŋŋŋ

 69. ݁ՌతʹɺνʔϜϏϧσΟϯά͞Εͨ • ϓϩδΣΫτ։࢝௚ޙ͸ɺͱʹ͔ٞ͘࿦Λͯ͠ԿΛ࡞Δ͔Λ໌Β͔ʹͨ͠ – ͍Ζ͍Ζͳ͓ళʹώΞϦϯάʹ΋͍ͬͨ – ͱʹ͔ٞ͘࿦ͷຖ೔ • ࣗ෼͕ͨͪԿΛ࡞͍ͬͯΔͷ͔ݟ͑ΔΑ͏ɺҰ൪࠷ॳʹ 6*Λ࡞ͬͨ

  – ಈ͘΋ͷͰ֬ೝɻৗʹ݁߹Ͱ͖ΔΑ͏ʹ – ؒҧͬͨ΋ͷΛ࡞͍ͬͯͨΒ͙͢ʹيಓमਖ਼Ͱ͖ΔΑ͏ɺͰ͖ͨΒ͙͢ʹಈ͖Λ֬ೝ • λεΫ؅ཧ͸ϗϫΠτϘʔυͰͬ͘͟Γ ΧϯόϯͰ͢Βͳ͍ – ֎ͤͳ͍େࣄͳίϛοτϝϯτʹϑΥʔΧεɻࡉ͔͍͜ͱ͸֤ࣗʹ೚ͤΔ – ࡉ͔͘؅ཧ͠ͳ͍͔ΘΓʹɺʙ िຖʹ൒೔ϛʔςΟϯάΛͯ͠ɺϓϩμΫτͷνΣοΫɺཁ ݅ͷ୨Է͠ɺ՝୊؅ཧɺͲ͏ؒʹ߹ΘͤΔ͔Λ࿩͠߹͏
 70. None
 71. $50ͱͯ͠ • ࣗΒཁ݅ఆ͔ٛΒ࣮૷·ͰҰؾ௨ؔͰϦʔυ͢Δ͜ͱͰɺνʔϜͷ։ൃޮ཰ΛҾ্͖͛Δ ͜ͱΛҙࣝ – ҙࢤܾఆεϐʔυɺ֤ࣗͷετϨον۩߹ΛҾ͖͋͛Δʹ͸ͦΕ͕Ұ൪ޮ཰తͩͱߟ͑ͨ – ૊৫Ϛωδϝϯτʹׂ࣌ؒ͘Λ࠷খԽ͠ɺ͜ͷϓϩδΣΫτʹҰ൪࣌ؒΛ࢖͑Δঢ়گΛ࡞ͬͨ • ಉ༷ʹࠔ೉ͳϓϩδΣΫτΛୡ੒ͨ͠੒ޭମݧ͕͋ΓɺͦͷഽײΛνʔϜʹ఻͑ΒΕΕ͹

  ͱࢥͬͨ – ੈؒͰޠΒΕΔํ๏࿦ʹ࿭Θ͞Εͣɺ໨ඪୡ੒ͷͨΊʹࣗ෼͕ͨͪྑ͍ͱ֬৴Ͱ͖Δ͜ͱͷ࣮ફ Λࡉ͔͘ੵΈॏͶΔ͜ͱ
 72. ݁Ռ ŋŋŋ ຤ʹແࣄϩʔϯνͰ͖ͨɻϏδωε՝୊΋ղফ

 73. ϓϩμΫτ඼࣭ɺٕज़໘Ͱͷଥڠ͸͔͋ͬͨ • ͳ͠ ŋŋŋ ٕज़໘ɺ඼࣭໘Ͱ͸ɺΉ͠Ζਐḿͨ͠ – ৽ࡏݿγεςϜ͸೥ؒɺϨΨγʔ୤٫ͷͨΊ࡞͖ͬͯͨʮSFTUBVSBOUʯͰ։ൃ – (SBQI2-ɺ&,4ͦͷଞͷ࠾༻ •

  6*΍σβΠϯ΋ɺཧʹ͔ͳͬͨ΋ͷʹͳΔΑ͏ଥڠͳ͘։ൃ – ӡ༻Ͱຖ೔ͷΑ͏ʹ࢖͏ը໘͸ 41"ʹ – ͦΕҎ֎͸ࠓޙ΋ϥϐουʹ։ൃͰ͖ΔΑ͏ɺඇ 41"ʹ
 74. ϨΨγʔ $MBTTJD"41 جװ%# ৽γεςϜ 1ZUIPO ϒϥ΢β 0ME4UZMF+BWB4DSJQUX K2VFSZ ϒϥ΢β 7VFKT/VYU

  ϨΨγʔ Ϣʔβʔ ༧໿ऀ޲͚ ΤϯυϙΠϯτ αʔόʔαΠυ ςϯϓϨʔτ 3&45"1* #''/VYU ϒϥ΢β 7VFKT ࢪઃ؅ཧը໘ (SBQI2- ʲ࠶ܝʳϢʔβʔ޲͚ɺࢪઃ؅ཧͰϑΥʔΧε͕ҟͳΔɻͭͷํࣜΛཱ֬
 75. ͳͥɺͦΜͳʹ଎͘։ൃͰ͖ͨͷ͔ • εέδϡʔϧͱٕज़඼࣭ΛτϨʔυΦϑͱ͸ߟ͑ͣɺϨΨγʔఫഇΛಉ࣌ʹ࣮ࢪͨ͜͠ͱ – ϓϨθϯςʔγϣϯɾυϝΠϯ෼཭ɺ(SBQI2-ͷ࠾༻ɺυϝΠϯϞσϧத৺ͷઃܭ͕େ͖͘։ ൃ଎౓ʹد༩ͨ͠ – ҰํͰʮόϥϯεͷྑ͍ٕज़બ୒ʯ͸มΘΒͣࢤ޲͠ଓ͚ͨ • ೉қ౓ͷߴ͍՝୊͔ͩͬͨΒͦ͜ɺνʔϜ͕νʔϜͱͯ͠ػೳͨ͠

  – ͍ͭ΋௨Γ΍͍ͬͯͨΒؒʹ߹Θͳ͍தɺଥڠͤͣʹͲ͏׬੒ͤ͞Δ͔Λ೔ʑσΟεΧογϣϯ ͠ଓ͚ͨ – λΠτͳεέδϡʔϧͷதɺ඼࣭ʹ߆Γͳ͕ΒΈΜͳΑ͘ؤுͬͨͱࢥ͏ɻ୭͔Ұਓ͚ܽͯ΋ୡ ੒Ͱ͖ͳ͔ͬͨ
 76. ΞδϟΠϧ εΫϥϜ • ࣗ෼ͨͪ͸ͦ͏͍͏ϓϩηεΛ࣮ફ͍ͯ͠Δͱ͍͏ҙࣝ͸શ͘ͳ͔ͬͨ • ݶΒΕͨ ࠔ೉ͳ εέδϡʔϧΛલʹɺ҉த໛ࡧͷதɺϓϥΫςΟΧϧʹࢼߦࡨޡΛଓ͚ ͨΒɺͦΕͬΆ͍΍Γํʹͳ͍ͬͯͨ –

  Α͘ݴΘΕΔΑ͏ʹɺΑ͋͘Δ͜ͱɻ
 77. ߟ࡯ ŋŋŋ ࢲ͕ͨͪ೥ؒͰֶΜͩ͜ͱ

 78. ϨΨγʔ΍૊৫ʹ·ͭΘΔෳࡶͳ໰୊ղܾͷํ๏ʹҰൠղ͸ͳͦ͞͏ • େ੾ͳͷ͸ղܾࡦͰ͸ͳ͘ɺ໰୊Λཧղ͢Δ͜ͱ – ໰୊͕ߴ౓ʹͳΕ͹ͳΔ΄ͲɺҰൠղ͕ͦͷ··౰ͯ͸·Δ͜ͱ͸·ͣͳ͍ – ΄ͱΜͲͷ໰୊͸ɺͦͷ૊৫ɺγεςϜʹݻ༗ͷ໰୊ɻҰൠ࿦Λ͖࣋ͬͯͯ౰ͯ ͸ΊΔ͚ͩͰղܾ͢Δ͜ͱ͸೉͍͠ • Θ͔͍ͬͯͯ΋ɺզʑ͸ղܾࡦ

  ਖ਼ղ ΛٻΊͯϓϩηεʹඈͼ͖͕ͭͪͳੜ͖෺
 79. νʔϜϏϧσΟϯά΍ϨΨγʔվળʹؔ͢Δɺࢲͨͪͷελϯε • νʔϜϏϧσΟϯά͸ɺνʔϜϏϧσΟϯάʹΑͬͯͳ͠ಘΔͷͰ͸ͳ͘ɺ෺ࣄΛղܾ͢ Δ͜ͱΛ໨తʹɺͦͷաఔͰୡ੒͢Δͷ͕ྑ͍ – ŋŋŋͱɺҰٳͰ͸ߟ͍͑ͯΔɻ ͍ΖΜͳߟ͑ํ͸͋Δͱࢥ͍·͢ – ՝୊͕ͳ͚Ε͹ɺνʔϜ͸νʔϜͱͯ͠ػೳ͢Δཧ༝Λݟࣦ͏ –

  ਺͋Δ໨తୡ੒खஈͷͻͱͭͰ͔͠ͳ͍ͱׂΓ੾ΔɻΑΓେࣄͳ໰୊ʹϑΥʔΧεͰ͖͍ͯΔ͔ɺ ͭͶʹࣗݾ൷൑Λଓ͚Δ • νʔϜϏϧσΟϯά΍ϨΨγʔվળͦͷ΋ͷͰੜ࢈ੑΛ্͛Α͏ͱߟ͑Δ͔ΒɺͦΕͰੜ ࢈ੑ্͕͕͔ͬͨͲ͏͔Λ໰ΘΕͯۤ͘͠ͳΔ – ໰୊Λղܾ͢ΔաఔͰʮͦͷ΄͏͕Α͔͔ͬͨΒͦ͏ͨ͠ɻ݁Ռɺ໰୊͸ղܾ͞ΕͨʯͳΒ୭΋ จ۟͸ݴΘͳ͍
 80. ʮٕज़΍νʔϜϏϧσΟϯά͸ͨͩͷखஈɺେࣄͰ͸ͳ͍ʯͱ͸ࢥΘͳ͍ • ٕज़ɺνʔϜϏϧσΟϯά͸΋ͪΖΜɺେ੾ • େ੾͕Ώ͑ʹਓ͸ͦΕʹ৘೤Λ࣋ͭɻͦΕނʹόΠΞεʹनΘΕɺ໡໨తʹͳͬͯ͠ ·͏ – ͜ΕʹؾΛ͚͍ͭͨ – Ұٳ͸ιϑτ΢ΣΞͷձࣾͰ͸ͳ͘ʮ॓ധɾϨετϥϯ༧໿ϏδωεʯͷձࣾɻͦΕΛ๨

  Εͳ͍
 81. ҰٳͷϦʔμʔͷࢤϦʔμʔ͕ɺϦʔμʔͰͳ͘ͳΔݴ͍༁ʹଧͪࠀͭ • ʮࣗ෼ΑΓ༏लͳΤϯδχΞ͕ŋŋŋʯͱ͔ʮࣗ෼͕͍Βͳ͘ͳΔͷ͕ŋŋŋʯͱ͔ʮϝϯόʔ ͷύϑΥʔϚϯεΛ্͛Δͷ͕ŋŋŋʯͱ͔Ϛωʔδϟʔ͸៉ྷࣄΛ͍Ζ͍Ζݴ͍͕ͨΔ • ࣗ෼ΑΓݱ৔ͷΤϯδχΞͷํ͕༏लͳͷ͸Θ͔ͬͨɻ͔ͩΒͱ͍ͬͯࣗ෼͕։ൃΛ͠ͳ ͍ཧ༝ʹ͸ͳΒͳ͍ • ࣗ෼ࣗ਎͕Կ͔Λ΍Βͳ͍ཧ༝Έ͍ͨͳͷΛߟ͑࢝ΊͨΒɺͦΕ͸ͨͩͷݴ͍༁Ͱ͋ΔՄ ೳੜΛߟ͑Δ

  – ࣄۀ΍ϓϩμΫτΛϦʔυ͢Δͷʹɺຊ౰ʹͦΕ͕ϕετͳͷ͔ɺθϩϕʔεͰߟ͑Δ΂͖ – ૊৫Λಈ͔͢ɺݖݶҕৡ͢Δ͚ͩͰ͸શͯͷ໰୊͸ղܾͰ͖ͳ͔ͬͨ ŋŋŋ Ұٳͷ৔߹͸ɻ
 82. ·ͱΊ • ҰٳͰ೥͔͚ͯɺϨΨγʔղফ΍جװγεςϜ࡮৽ͳͲɺ·ͣ·ͣ΍͖ͬͯ·ͨ͠ – ϏδωεͷձࣾͰ΋ɺ݁ߏ΍ΕΔͱ͍͏͜ͱ͸ূ໌Ͱ͖͔ͨ΋ • େࣄͳ͜ͱɺֶΜͩ͜ͱ – ໰୊ͷղܾΛٸ͗͗͢ͳ͍͜ͱɻ໰୊ͷཧղʹͭͱΊΔ͜ͱ –

  ҰํͰϦεΫΛऔͬͯಈ͘͜ͱ – ڭ৚తʹͳΓ͗͢ͳ͍͜ͱɻঢ়گʹదԠͨ͠ରԠ͕ͦ͜޷گΛੜΉ͜ͱ – Կ͕͔͔ͨͬͨ͠Λ๨Εͳ͍͜ͱ ŋŋŋ ΤϯδχΞʹ͋Γ͕ͪͳόΠΞεʹଧͪࠀͭ͜ͱ