Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

The online Profile

Natalie Verter
September 06, 2013

The online Profile

Natalie Verter

September 06, 2013
Tweet

More Decks by Natalie Verter

Other Decks in Design

Transcript

 1. ןיילנוא תויורכה הנבמ תעפשה ישיאה ליפורפה רחאה תכרעה ןפוא לע

  רטרו ילטנ | HIT - בלושמ בוציעב ינש ראות | יאמ 2011
 2. תרושקת םינפ לא םינפ ףוג תפש , רוביד ןוט ןיילנוא

  תרושקת ישיא ליפורפ : טסקט , הנומת תשרב תימצע הגצה - תומשרתה לשו הגצה לש השדח תונמוימ תשרוד עקר / תשרב תימצע הגצה
 3. תרושקת םינפ לא םינפ ףוג תפש , רוביד ןוט ןיילנוא

  תרושקת ישיא ליפורפ : טסקט , הנומת תשרב תימצע הגצה - תומשרתה לשו הגצה לש השדח תונמוימ תשרוד יתלב תעדומ עקר / תשרב תימצע הגצה
 4. תרושקת םינפ לא םינפ ףוג תפש , רוביד ןוט ןיילנוא

  תרושקת ישיא ליפורפ : טסקט , הנומת תשרב תימצע הגצה - תומשרתה לשו הגצה לש השדח תונמוימ תשרוד יתלב תעדומ תעדומ עקר / תשרב תימצע הגצה
 5. תויורכה ירתא ומכ : ג ' ןודיפוקו טיידי םייתרבח םירתא

  ומכ : רטיווטו קובסייפ םינוש םיגוסמ תורכה תוביבס עקר / תשרב תורכה תוביבס
 6. תויורכה ירתא ומכ : ג ' ןודיפוקו טיידי םייתרבח םירתא

  ומכ : רטיווטו קובסייפ תוימשר עקר / תשרב תורכה תוביבס םינוש םיגוסמ תורכה תוביבס
 7. תויורכה ירתא ומכ : ג ' ןודיפוקו טיידי םייתרבח םירתא

  ומכ : רטיווטו קובסייפ תוימשר יתלב תוימשר עקר / תשרב תורכה תוביבס םינוש םיגוסמ תורכה תוביבס
 8. תימצע הגצה תינבומ תימצע הגצה " תורושה ןיב " ישיאה

  ליפורפה - עיפומה עדימה גוס תויורכה ירתאב + תורכהל ןווכמ תיטנמור + הבוח תודש טעמ אל + רסחה תא שיגדמ םייתרבח םירתאב + תורכה תיטנמור " לע ךרדה " + הבוח תודש ןיאו טעמכ + עיפוי אל רסח עדימ בורל עקר / ישיאה ליפורפה
 9. תימצע הגצה תינבומ תימצע הגצה " תורושה ןיב " ישיאה

  ליפורפה - עיפומה עדימה גוס תויורכה ירתאב + תורכהל ןווכמ תיטנמור + הבוח תודש טעמ אל + רסחה תא שיגדמ םייתרבח םירתאב + תורכה תיטנמור " לע ךרדה " + הבוח תודש ןיאו טעמכ + עיפוי אל רסח עדימ בורל ליפורפ הנבומ עקר / ישיאה ליפורפה
 10. תימצע הגצה תינבומ תימצע הגצה " תורושה ןיב " ישיאה

  ליפורפה - עיפומה עדימה גוס תויורכה ירתאב + תורכהל ןווכמ תיטנמור + הבוח תודש טעמ אל + רסחה תא שיגדמ םייתרבח םירתאב + תורכה תיטנמור " לע ךרדה " + הבוח תודש ןיאו טעמכ + עיפוי אל רסח עדימ בורל ליפורפ הנבומ ליפורפ " ישפוח " עקר / ישיאה ליפורפה
 11. רקחמה תרעשה / בלש 1 רסחה עדימה יפ לע םגו

  םייקה עדימה יפ לע ךרעוי הנבומ ליפורפ . ולש תויביטקרטאה תדימ לע עיפשת ליפורפב גצומה ןכותה תומכ . הרעשה 1
 12. רקחמה תרעשה / בלש 1 הרעשה 1 רסחה עדימה יפ

  לע םגו םייקה עדימה יפ לע ךרעוי הנבומ ליפורפ . ולש תויביטקרטאה תדימ לע עיפשת ליפורפב גצומה ןכותה תומכ . הרעשה 1
 13. עדימ אלמ הנומת אלל טסקט םע אלמ הנומת םע יקלח

  טסקטו הנומת םע רסח טסקטו רקחמה תטיש / בלש 1 * ליפורפה תפדעהל רוטקידניאכ תוינפה רפסמ . 4 תויורכה רתא ותואב השיא התוא לש םיליפורפ : * הפיפח התייה תמייוסמ םיליפורפה תגצה ינמזב , תויטה עונמל ידכ . עדיממ רתוי יתועמשמ יתוזח עדימ יכ ונכרעה ילאוטסקט . *
 14. עדימ אלמ הנומת אלל טסקט םע אלמ הנומת םע יקלח

  טסקטו הנומת םע רסח טסקטו רקחמה תטיש / בלש 1 4 תויורכה רתא ותואב השיא התוא לש םיליפורפ : * ליפורפה תפדעהל רוטקידניאכ תוינפה רפסמ . הפיפח התייה תמייוסמ םיליפורפה תגצה ינמזב , תויטה עונמל ידכ . עדיממ רתוי יתועמשמ יתוזח עדימ יכ ונכרעה ילאוטסקט . * *
 15. עדימ אלמ הנומת אלל טסקט םע אלמ הנומת םע יקלח

  טסקטו הנומת םע רסח טסקטו רקחמה תטיש / בלש 1 4 תויורכה רתא ותואב השיא התוא לש םיליפורפ : * ליפורפה תפדעהל רוטקידניאכ תוינפה רפסמ . הפיפח התייה תמייוסמ םיליפורפה תגצה ינמזב , תויטה עונמל ידכ . עדיממ רתוי יתועמשמ יתוזח עדימ יכ ונכרעה ילאוטסקט . * *
 16. עדימ אלמ הנומת אלל טסקט םע אלמ הנומת םע יקלח

  טסקטו הנומת םע רסח טסקטו רקחמה תטיש / בלש 1 4 תויורכה רתא ותואב השיא התוא לש םיליפורפ : * ליפורפה תפדעהל רוטקידניאכ תוינפה רפסמ . הפיפח התייה תמייוסמ םיליפורפה תגצה ינמזב , תויטה עונמל ידכ . עדיממ רתוי יתועמשמ יתוזח עדימ יכ ונכרעה ילאוטסקט . * *
 17. עדימ אלמ הנומת אלל טסקט םע אלמ הנומת םע יקלח

  טסקטו הנומת םע רסח טסקטו רקחמה תטיש / בלש 1 4 תויורכה רתא ותואב השיא התוא לש םיליפורפ : * ליפורפה תפדעהל רוטקידניאכ תוינפה רפסמ . הפיפח התייה תמייוסמ םיליפורפה תגצה ינמזב , תויטה עונמל ידכ . עדיממ רתוי יתועמשמ יתוזח עדימ יכ ונכרעה ילאוטסקט . * *
 18. תואצות / בלש 1 עדימ רתוי שיש לככ - רתוי

  שי תוינפ תוינפה רפסמ תא תיתועמשמ םצמצת הנומת רדעיה . 47 םע הנומת טסקטו רסח 58 הנומת םע יקלח טסקטו 9 הנומת אלל אלמ טסקטו 112 אלמ עדימ * הרעשה 1 הששוא
 19. תואצות / בלש 1 עדימ רתוי שיש לככ - רתוי

  שי תוינפ תוינפה רפסמ תא תיתועמשמ םצמצת הנומת רדעיה . 47 םע הנומת טסקטו רסח 58 הנומת םע יקלח טסקטו 9 הנומת אלל אלמ טסקטו 112 אלמ עדימ * הרעשה 1 הששוא
 20. הרעשה 2 תויטנמור תויורכה לש רשקהב , היהת ליפורפב גוצייל

  הפדעה " ישפוח " תותשר לש תויתרבח , ירתא לש הנבומ ליפורפ ינפ לע תויורכה . רקחמה תרעשה / בלש 2
 21. הרעשה 2 תויטנמור תויורכה לש רשקהב , היהת ליפורפב גוצייל

  הפדעה " ישפוח " תותשר לש תויתרבח , ירתא לש הנבומ ליפורפ ינפ לע תויורכה . רקחמה תרעשה / בלש 2
 22. רקחמה תטיש / בלש 2 = תויורכה רתא לש הנבומ

  ליפורפ 5 םישנ לש םיליפורפ ידמצ = יתרבח רתא לש ישפוח ליפורפ * הקידבה ךלהמב םיימעפ העיפומ השיא לכ . * ינוציחה הארמה רטמרפ תא לרטנל ידכ , םינייפאמ תולעב םישנ לש תונומתב ונרחב םימוד םיינוציח . השיא 4 השיא 5 השיא 5 השיא 1 השיא 1 השיא 2 השיא 3 השיא 4 השיא 2 השיא 3
 23. רקחמה תטיש / בלש 2 = תויורכה רתא לש הנבומ

  ליפורפ 5 םישנ לש םיליפורפ ידמצ = יתרבח רתא לש ישפוח ליפורפ * הקידבה ךלהמב םיימעפ העיפומ השיא לכ . * ינוציחה הארמה רטמרפ תא לרטנל ידכ , םינייפאמ תולעב םישנ לש תונומתב ונרחב םימוד םיינוציח . השיא 4 השיא 5 השיא 5 השיא 1 השיא 1 השיא 2 השיא 3 השיא 4 השיא 2 השיא 3
 24. תואצות / בלש 2 םינבומ םיליפורפל הפדעה האצמנ ( תויורכה

  ירתא לש ) םיליפורפ ינפ לע " םיישפוח ( " םייתרבח םירתא לש .) םיליפורפ " םיישפוח " םיליפורפ םינבומ 36% 58%
 25. תואצות / בלש 2 םינבומ םיליפורפל הפדעה האצמנ ( תויורכה

  ירתא לש ) םיליפורפ ינפ לע " םיישפוח ( " םייתרבח םירתא לש .) 36% םיליפורפ " םיישפוח " 58% םיליפורפ םינבומ הרעשה 2 הכרפוה
 26. תואצות / בלש 2 ש אצמנ דוע ... קדבנ ותוא

  ידי לע םיימעפ הרחבנ השיא התוא , ב קר - 20% תוריחבהמ . השיא 4 השיא 5 השיא 5 השיא 1 השיא 1 השיא 2 השיא 3 השיא 4 השיא 2 השיא 3
 27. תואצות / בלש 2 ש אצמנ דוע ... קדבנ ותוא

  ידי לע םיימעפ הרחבנ השיא התוא , ב קר - 20% תוריחבהמ . השיא 4 השיא 5 השיא 5 השיא 1 השיא 1 השיא 2 השיא 3 השיא 4 השיא 2 השיא 3
 28. תואצות / בלש 2 ש אצמנ דוע ... קדבנ ותוא

  ידי לע םיימעפ הרחבנ השיא התוא , ב קר - 20% תוריחבהמ . השיא 4 השיא 5 השיא 5 השיא 1 השיא 1 השיא 2 השיא 3 השיא 4 השיא 2 השיא 3 גוצייה ןפוא רתוי עיפשמ ןכותהמ
 29. תואצות / בלש 2 ש אצמנ דועו ... רחאה תפדעהב

  וטלבש םירטמרפ : 6 תומכ עדימה 12 יפוא 4 ליג 16 הארמ ינוציח 4 ימוחת ןיינע םימוד 4 בוציע ףדה
 30. תואצות / בלש 2 ש אצמנ דועו ... רחאה תפדעהב

  וטלבש םירטמרפ : 6 תומכ עדימה 12 יפוא 4 ליג 16 הארמ ינוציח 4 ימוחת ןיינע םימוד 4 בוציע ףדה
 31. תונקסמ 1 2 הנבמל לע העפשה שי קשממה תוגהנתהה תופידע

  היהת תויורכה לש רשקהב ל אלמו הנבומ קשממ
 32. תונקסמ 1 2 הנבמל לע העפשה שי קשממה תוגהנתהה תופידע

  היהת תויורכה לש רשקהב ל אלמו הנבומ קשממ
 33. תונקסמ 1 2 הנבמל לע העפשה שי קשממה תוגהנתהה תופידע

  היהת תויורכה לש רשקהב ל אלמו הנבומ קשממ
 34. םוכיס הארנ ש קתוה יקשממ לש תויורכהה , ביתכה הייצנבנוק

  תכרעהל רחאה , ליפורפ יפל הנבומ . טמרופ שי דוע לכ , םירתאה ישמתשמ םינמאנ ול םילעופו ויפל .
 35. תא ןיבהל םיבצעמכ ונלש לופכה דיקפתה / םינייפאמ : 1

  - םייח ונא הבש הרבחה תא םיפקשמ . 2 - לע םיעיפשמ תויוגהנתה . ! וניבגל רמוא הז המ ? טמרופהמ גורחל םילוכי ונחנא םהבש תומוקמה המ ? *
 36. ! וניבגל רמוא הז המ ? * טמרופהמ גורחל םילוכי

  ונחנא םהבש תומוקמה המ ? תא ןיבהל םיבצעמכ ונלש לופכה דיקפתה / םינייפאמ : 1 - םייח ונא הבש הרבחה תא םיפקשמ . 2 - לע םיעיפשמ תויוגהנתה .