Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

J言語を讃えた

 J言語を讃えた

J programming language

4b071f90c5d9c0a58e2d9076460b7be4?s=128

さっちゃん

February 22, 2017
Tweet

More Decks by さっちゃん

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ᒬʑͳݴޠΛላ΅͏

 2. ŇP0 ͬͪ͞ΌΜͰ͢Αʌ ʏM@M ůƄˑ

 3. 7JNc/FP7JN࢖ͬͯΔํ ✋

 4. &NBDT࢖ͬͯΔํ ✋

 5. ࢲ͸Ͳͬͪ΋࢖ͬͯ·͢

 6. ϝΠϯͷϓϩάϥϛϯάݴޠ͸ԿͰ͔͢ ✋ ෳᏐճ౴ࡏΓ

 7. +BWB4DSJQU YT<   > YTSFEVDF Y

  B Y B YTMFOHUI 
 8. 1ZUIPO GSPN TUBUJTUJDT JNQPSU NFBO YT<  

   > NFBO YT 
 9. 3VCZ YT<   > YTTVNUP@GYTTJ[F 

 10. $SZTUBM YT<   > YTSFEVDF\cY BcY

  B^UP@G YTTJ[F 
 11. &MJYJS YT<   > &OVNTVN YT

  MFOHUI YT 
 12. &SMBOH 9T<   > MJTUTGPMES GVO

  9 " 9 "FOE 9T MFOHUI 9T 
 13. $PNNPO-JTQ EFGWBS YT  GMPBU BQQMZ YT

   MFOHUIYT 
 14. (P QBDLBHF NBJO JNQPSU GNU GVOD NBJO \ YT<>GMPBU\ 

    ^ TVN GPS@ YSBOHFYT \ TVN Y ^ GNU1SJOUMO GMPBU TVN MFO YT ^ 
 15. 3VTU GONBJO \ MFUYT<   >

  QSJOUMO \^ YTJUFS GPME cB YcB Y BT GYTMFO BT G ^ 
 16. 4DBMB EFGYT-JTU    YTTVNUP%PVCMFYTMFOHUI

  
 17. )BTLFMM YT<   > GPMES

  YT GSPN*OUFHSBMMFOHUIYT 
 18. )BTLFMM YT<   > 

  GPMES  GSPN*OUFHSBMMFOHUI YT 
 19. ,JUUFO <   >YTYT EVQ\ ^GPMES

  TXBQMFOHUI J
 20. ᒬʑͳݴޠΛላ΅

 21. /#+ YT YT 

 22. ᓫ೦ͩͬͨͳ͜͜Ͱላ΂Δͷ͸+ݴޠ͚ͩͩ

 23. +ݴޠΛࢌ͑Δ

 24. ŇP0 ͬͪ͞ΌΜͰ͢Αʌ ʏM@M ůƄˑ

 25. None
 26. /#+ YT YT 

 27. MPBEbQMPU` WFM QMPUWFM WFM WFM @ c 

  WFM WFM @ c WFM WFM 
 28. MPBEbQMPU` SPUBUFBE YZc SPUBUF? J K QMPUYZ

 29. MPBEQMPU GS ! TDPSFT QEOFX QEUZQFCBS QEYMBCFM QEGSTDPSFT QETIPX

 30. ज़ޠ /PVO໊ࢺ ஋ .POBEJD7FSCಈࢺ ஋ˠ஋ വᏐ %ZBEJD7FSCಈࢺ ஋ˠ஋ˠ஋ വᏐ "EWFSC෭ࢺ

  വᏐˠവᏐ $POKVODUJPO઀ଓࢺ വᏐˠവᏐˠവᏐ
 31. QPJOUGSFFTUZMF UBDJUQSPHSBNNJOH

 32. 4,*ίϯϏωʔλ *Y Y ,YZ Y 4YZ[ Y[ Z[

 33. 4,*ίϯϏωʔλ *Y Y ,YZ Y⾨ ࡟আ 4YZ[ Y[

  Z[ ⾨ ෳ੡
 34. 4,*ίϯϏωʔλ ࣗݾద༻ 4**Y *Y *YYY

 35. 4,*ίϯϏωʔλ ࠶ᓤ :4 , 4** 4 4 ,4 , ,

  4** :Y Y:Y
 36. .POBEJDGY 9ˠ" %ZBEJDYGZ 9 ᵓˠ" :

 37. -FGUY<Z㱺Y 9 ᵓˠ9 : 3JHIUY>Z㱺Z 9 ᵓˠ: :

 38. .POBEJDGPSL GHI Y㱺 GY H IY ᵃ9ˠ8 9ᵛ ᵓˠ" ᵋ9ˠ;

  %ZBEJDGPSLY GHI Z㱺 YGZ H YIZ ᵃᴷᴷ9 ᴹ ᵓˠ8 9ᵛ ᵃ: ᴹ :ᴷᴷᵛ ᵓˠ" ᵋᴷᴷ9 ᴹ ᴹᵓˠ; ᵋ:
 39. .POBEJDIPPL GH Y㱺YG HY ᵃ 9ˠ; 9ᵛ ᵓˠ" ᵋᴷᴷ9 %ZBEJDIPPLY

  GH Z㱺YG HZ 9 ᵓˠ" :ˠ;
 40. .POBEJDDBQQFEGPSL <GH Y㱺G HY 9ˠ:ˠ" %ZBEJDDBQQFEGPSLY <GH Z㱺G YHZ 9

  ᵓˠ;ˠ" :
 41. .POBEJDOPVOGPSL OGH Y㱺OG HY / ᵓˠ" 9ˠ; %ZBEJDOPVOGPSLY OGH Z㱺OG

  YHZ / 9 ᵓˠ" ᵓˠ; :
 42. ಈࢺ 覺える

 43. RVJDLTPSU ! < < ! < \d ! ? 

 44. c&# J# ^#^^\ 'J[[#V[[  &c" " ^

  #V[[  & c" " ^ 'J[[  &c" " ^"J ᴹᴹ'J[[ᴹᴹ#V[[ᴹ'J[[ᴹᴹᴹ'J[[ᴹ#V[[ᴹᴹ'J[[ᴹᴹᴹ'J[[#V[[ ᴹᴹᴹ'J[[ᴹᴹ#V[[ᴹ'J[[ᴹᴹᴹ'J[[ᴹ#V[[ᴹᴹ'J[[ᴹᴹᴹ 'J[[#V[[ᴹᴹᴹ'J[[ᴹᴹ#V[[ᴹ'J[[ᴹᴹᴹ'J[[ᴹ#V[[ᴹᴹ'J[[ᴹ ᴹᴹ'J[[#V[[ᴹᴹᴹ'J[[ᴹᴹ#V[[ᴹ'J[[ᴹᴹᴹ'J[[ᴹ#V[[ᴹ ᴹ'J[[ᴹᴹᴹ'J[[#V[[ᴹᴹᴹ'J[
 45. ? @ ?? @  ? @ 

  ? @ ?? @  ? @ ?? @ ? @ ?? @ ?? @  ? @ ? @ ?? @ \ @ \ ? @  ? @ ` )FMMP XPSME
 46. KEͱӠ;૊ΈࠐΈ3%#͕ࡏΔ 0%#$Ͱ֎෦ͷ%#ʹ઀᠃ग़ိΔ KITͱӠ;૊ΈࠐΈ8FCTFSWFS͕ࡏΔ ˣ 8FCBQQMJDBUJPO͕࡞ΕΔ

 47. ؆ᄸʹάϥϑΛඳ͚Δ Ξχϝʔγϣϯ΋ग़ိΔ ˣ γεςϜΛϞχλϦϯάͰ͖Δ

 48. ϑϥΫλϧ΋ඳ͚Δ

 49. +ݴޠΛࢌ͑ͨ