Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

私が WebComponents オネーサン です / WebComponents Woman

私が WebComponents オネーサン です / WebComponents Woman

Battle Conference U30 2018 #client_12

negishi miku

April 21, 2018
Tweet

More Decks by negishi miku

Other Decks in Technology

Transcript

 1. גࣜձࣾαΠόʔΤʔδΣϯτ
  ࠜ؛ ະ དྷ
  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  ࢲ͕ 8FC$PNQPOFOUTśŮŖšƃ Ͱ͢

  View Slide

 2. !OFHJNJD
  ʘϑΥϩʔ͍ͯͩ͘͠͞ʗ

  View Slide

 3. 8FC$PNQPOFOUTͱ
  1BZNFOU3FRVFTU"1*ʢ13"ʣ
  Ͱ
  "NFCB1BZ Λͭͬͨ͘࿩ɻ

  View Slide

 4. "NFCB1BZ ͱ͸ʁ

  View Slide

 5. "NFCB ͷ৽͍͠ڞ௨ܾࡁγεςϜ
  ηΩϡΞͰγϯϓϧͳܾࡁମݧΛఏڙ͢Δ

  View Slide

 6. 4IBEPX%0.
  ΧϓηϧԽ
  #VUUPO

  View Slide

 7. "NFCB1BZ4%,ʢ13" ͷ࣌ʣ
  =
  ߪೖ͢Δ
  ʘΘʔ͍ʗ
  5)"/,:06
  =
  ߪೖ͢Δ
  &%*5 1":
  "NFCB1BZ5TVLBUUFSV8FC"QQ
  "CFNB ύʔΧʔΛணͨϐάͶ͗͠ +1:=
  0SEFSTVNNBSZ
  IUUQTXXXOFHJNJDDPNTIPQ
  7JTB /&(*4)*.*,6
  1BZNFOUNFUIPE

  View Slide

 8. "NFCB1BZ4%,ʢϦϯΫλΠϓͷ࣌ʣ
  =
  ߪೖ͢Δ
  ʘΘʔ͍ʗ
  5)"/,:06
  ςϯϓϨʔτͷඍௐ੔ͱɺ
  TUZMF Λࣗ༝ʹ͋ͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ
  Ͱ͖Δ͚ͩγϯϓϧʹɻ
  ܾࡁ୅ߦձࣾͷΧʔυ৘ใೖྗͷը໘

  View Slide

 9. ΫϨδοτΧʔυ৘ใΛ҆શʹѻ͏˞
  13" ʹΑͬͯࣗࣾαʔϏε͔Β཭୤ͤͣ؆୯ʹܾࡁ׬ྃͰ͖Δ
  13" ඇରԠ؀ڥͰ΋ɺγϯϓϧͰ෼͔Γ΍͍ܾ͢ࡁϖʔδΛఏڙ
  ͍ΖΜͳܾࡁํ๏Λ௥Ճ͍ͯ͘͠ࠓޙͷల๬
  ˞αʔϏεఏڙଆͷαʔόͰɺΫϨΧ৘ใΛอଘɺॲཧɺ௨աΛ͠ͳ͍ɻ
  "NFCB1BZ ͷ͍͍ͱ͜Ζ

  View Slide

 10. ࠾༻ٕज़ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 11. $VTUPN&MFNFOUT
  BNFCBQBZ
  ΧελϜཁૉΛొ࿥

  View Slide

 12. 4IBEPX%0.
  ΧϓηϧԽ

  View Slide

 13. class AmebaPay extends HTMLElement {
  constructor() {
  super();
  this.attachShadow({
  mode: ὆open὆
  }).innerHTML = AmebaPay.template;
  this.button = this.shadowRoot.querySelector(὆button὆);
  }
  connectedCallback() {
  this.button.addEventListener(὆click὆, this.onClick);
  }
  ���
  }
  customElements.define(὆ameba-pay὆, AmebaPay);

  View Slide

 14. View Slide

 15. &4.PEVMFT
  FYQPSUJNQPSU

  View Slide

 16. export default class AmebaPay extends HTMLElement {
  ���
  }
  import AmebaPay from ὆ameba-pay.js὆;

  View Slide

 17. &4. ରԠϒϥ΢β


  &4. ඇରԠϒϥ΢β


  &4.
  &4.

  View Slide

 18. 1BZNFOU3FRVFTU"1*
  ܾࡁ৘ใೖྗ༻ͷ 6* Λϒϥ΢β͕ఏڙ͢Δ

  View Slide

 19. const paymentRequest = new PaymentRequest([{
  supportedMethods: [὆basic-card὆],
  data: {
  supportedNetworks: [὆visa὆, ὆mastercard὆]
  }
  }], {
  displayItems: [{
  label: this.itemName,
  amount: {
  currency: ὆JPY὆,
  value: this.price
  }
  }],
  total: {
  label: ὆߹ܭ὆,
  amount: {
  currency: ὆JPY὆,
  value: total
  }
  }
  });
  new PaymentRequest();

  View Slide

 20. ֑ӽ͑ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 21. 8FC$PNQPOFOUTΛ *& &EHF Ͱಈ͔͢ͷେมͩͬͨφʔ
  ɹɹ*& ͱ &EHF Ͱಈ࡞ՄೳʹͳΔ QPMZpMM ͕ҧͬͨ
  ɹɹ*& Ͱ )5.-&MFNFOU ͕ GVODUJPO ͡Όͳͯ͘ PCKFDU ʹͳΔṖݱ৅
  J04$ISPNF ͷ 13" ͷόάͱͷઓ͍
  ɹɹ ԁόά
  ɹɹ͠;ɹ΍͘όά
  QBZNFOUTIJNKT ͱͷ߈๷
  J04 Ͱ 4BGBSJ ͕ 13" ʹରԠʂͰ΋ɾɾɾ

  View Slide

 22. 8FC$PNQPOFOUTΛ *& &EHF Ͱಈ͔͢ͷେมͩͬͨφʔ
  Ϛδ͔ʙ
  Ϛδ͔ʙ
  ˞ձ࿩͸ΠϝʔδͰ͢ɻ
  XFCDPNQPOFOUTMJUFKT ࢖ͬͯͶʂ
  ผͷ΍ͭͩͱಈ͔ͳ͍Αˑϛ
  ࣗ෼ɺXFCDPNQPOFOUTTEDFKT
  ͡Όͳ͍ͱແཧͬ͢ɻ
  ͋ɺ͋ͱ๻͚ͩ )5.-&MFNFOU ͕
  GVODUJPO͡Όͳͯ͘PCKFDU͔ͩΒˑϛ

  View Slide

 23. J04$ISPNF ͷ 13" ͷόάͱͷઓ͍
  ԁόά
  ͠;ɹ΍͘όά

  View Slide

 24. ԁόά
  ԁҎ্ͷܾࡁͩͱ 13" ͕ಈ࡞͠ͳ͍ࣄ݅
  /ios/chrome/browser/web/resources/payment_request.js
  amount.value = String(amount.value);
  if (amount.value > ��gCrWeb['paymentRequestManager'].MAX_STRING_LENGTH) {
  throw new TypeError(
  amountName + ' value cannot be longer than ' +
  ��gCrWeb['paymentRequestManager'].MAX_STRING_LENGTH + ' characters');
  }
  '1025' > 1024

  View Slide

 25. ʘTUBUVT'JYFE ʗ
  IUUQTCVHTDISPNJVNPSHQDISPNJVNJTTVFTEFUBJM JE
  ԁόά

  View Slide

 26. ͠;ɹ΍͘όά
  ୙఺ͷ෦෼ʹإจࣈ͕ग़͖ͯͯɺ
  ʮौ୩۠ʯͬͯଧͱ͏ͱ͢Δͱʮ͠;ɹ΍͘ʯʹͳΔɻ
  13" ͷೖྗϑΥʔϜͰ୙఺͕ଧͯͳ͍ࣄ݅

  View Slide

 27. ͠;ɹ΍͘όά

  View Slide

 28. QBZNFOUTIJNKT ͱͷ߈๷
  $ISPNF ͷϓϥΠϕʔτϞʔυͰ "NFCB1BZ ͕ಈ͔ͳ͘ͳͬͨ @

  ௐࠪͨ͠ͱ͜Ζɾɾɾ

  View Slide

 29. QBZNFOUTIJNKT ͱͷ߈๷
  ʘ͜Εͩʗ
  ˞"NFCB1BZ Ͱ͸ 1BZNFOU3FRVFTU ͕ VOEFpOFE ͳΒ 13" ະ࣮૷؀ڥͱ͍͏൑ఆ

  View Slide

 30. QBZNFOUTIJNKT ͱͷ߈๷
  !BHFLUNS ͞Μͱٞ࿦ ʘͳΜͱɺ௚ͯͩͬͨ͘͠͞ʂʗ
  ൑ఆʹ OVMM Λ௥Ճ͢Δ͔ɺTIJN Λ௚͔͢ɾɾɾ

  View Slide

 31. J04 Ͱ 4BGBSJ ͕ 13" ʹରԠʂͰ΋ɾɾɾ
  "NFCB1BZ ͸ CBTJDDBSE ͷΈʢݱ࣌఺ʣ
  4BGBSJ ͷ 13" ͸ QBZNFOUBQQ ͷΈ
  ʗʈPʈʘŲŕŢƄšŖƃ

  View Slide

 32. ͍͞͝ʹ

  View Slide

 33. "NFCB1BZ ͸ࣾ಺ 4%, ͳͷͰ͕͢ɺ
  ຊ౰ʹͨ͘͞Μͷํʑͱ͝࿈ܞ͍͍ͤͯͨͩͯ͞
  ࡞Γ্͍͛ͯΔϓϩδΣΫτͰ͢ɻ

  View Slide

 34. νʔϜͷΈΜͳɺ
  ࣾ಺ͷॾઌഐํɺ
  JTTVF Λ௨ͯ͠ DISPNJVN ΍ QBZNFOUTIJN ͷ։ൃऀ༷ɺ
  !BHFLUNS ༷ɺ
  ܾࡁ୅ߦձ༷ࣾɺ
  ͍ͭ΋େม͓ੈ࿩ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
  ͓ͦΒ͘͜͜ʹ͸୭΋͍ͳ͍Ͱ͕͢ʢসʣ
  ͜ͷ৔ΛआΓͯް͘ޚྱਃ্͛͠·͢ɻ

  View Slide

 35. ʘ͋Γ͕ͱ͏ʗ

  View Slide