Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Scala vs Ruby

Scala vs Ruby

2015-06-25 第2回SpeeeTeckParty LT資料

Hirokazu Nishioka

June 25, 2015
Tweet

More Decks by Hirokazu Nishioka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Scala vs Ruby 2015-06-25 ୈ2ճSpeeeTechParty LT ੢Ԭ׮݉ @nisshieeorg

 2. ࣗݾ঺հ • ੢Ԭ׮݉ʢʹ͓͔͠ ͻΖ͔ͣʣ • @nisshieeorg • ޷͖ͳݴޠɿScala • Scalaྺɿ4೥

  • Ruby(Rails)ྺɿ1ϲ݄൒
 3. ScalaͱRubyΛൺֱͯ͠ΈΔ RubyΛॻ͘͜ͱʹͳͬͨͷͰɾɾɾ

 4. ΋ͪΖΜؔ਺ܕͱOOPͷҧ͍ ͱ͔͸͋ΔΜ͚ͩͲɺ Ұ൪ҧͬͨͷ͸ɾɾɾ

 5. ҆৺ײͷ࡞Γํͷҧ͍ • Scala͸ʮίϯύΠϧ͕௨Ε͹͍͍ͩͨ߹ͬͯΔʯͱ ͍͏҆৺ײ ➡ ίϯύΠϧ͸ςετ ➡ ੩తܕ෇͚ؔ਺ܕݴޠͷύϫʔ • Ruby͸ςετͰ҆৺ײΛ࡞Δ

  ➡ ѹ౗తʹςετ͕ॻ͖΍͍͢ ➡ ಈతܕ෇͚+ΦʔϓϯΫϥεͷύϫʔ
 6. def fizzbuzz(i: Int): String = (i % 3, i %

  5) match { case (0, 0) => "FizzBuzz" case (0, _) => "Fizz" case (_, 0) => "Buzz" case _ => i.toString } // ίϯύΠϧOK ! def fizzbuzz(i: Int): String = (i % 3, i % 5) match { case (0, _) => "Fizz" case (_, 0) => "Buzz" case (0, 0) => "FizzBuzz" case _ => i.toString } [error] /src/main/scala/App.scala:5: unreachable code [error] case (0, 0) => "FizzBuzz" ScalaͷίϯύΠϧ࣌νΣοΫೳྗʢҰྫʣ ※ "-Xfatal-warnings"ίϯύΠϥΦϓγϣϯ࢖༻
 7. ScalaͱRubyͬͯ݁ߏࣅͯΔ ʢҙ֎ʂʣ

 8. OSSίϛϡχςΟ͕׆ൃ • ͳͷͰɺόʔδϣϯ໰୊͕ى͖Δ͆ • ґଘͷґଘͷόʔδϣϯࠩͰࢮ͵

 9. ΞυϗοΫͳػೳ௥Ճ • Ұੲલ͸ΦʔϓϯΫϥε(Ruby)ͷಛݖͩͬͨ • Scala΋Ͱ͖ΔΑʂ → ܕΫϥε (+ ϚΫϩ) •

  ϥΠϒϥϦͷػೳ͕ίʔυʹγʔϜϨεʹ༥ ߹͢Δ • ϦϑΝϨϯε͕ݟ೉͍͆
 10. Ͳͬͪ΋ָ͍͠(*°∀°)=3

 11. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠