Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Scala vs Ruby

Scala vs Ruby

2015-06-25 第2回SpeeeTeckParty LT資料

Hirokazu Nishioka

June 25, 2015
Tweet

More Decks by Hirokazu Nishioka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Scala vs Ruby
  2015-06-25 ୈ2ճSpeeeTechParty LT
  ੢Ԭ׮݉ @nisshieeorg

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ੢Ԭ׮݉ʢʹ͓͔͠ ͻΖ͔ͣʣ
  • @nisshieeorg
  • ޷͖ͳݴޠɿScala
  • Scalaྺɿ4೥
  • Ruby(Rails)ྺɿ1ϲ݄൒

  View full-size slide

 3. ScalaͱRubyΛൺֱͯ͠ΈΔ
  RubyΛॻ͘͜ͱʹͳͬͨͷͰɾɾɾ

  View full-size slide

 4. ΋ͪΖΜؔ਺ܕͱOOPͷҧ͍
  ͱ͔͸͋ΔΜ͚ͩͲɺ
  Ұ൪ҧͬͨͷ͸ɾɾɾ

  View full-size slide

 5. ҆৺ײͷ࡞Γํͷҧ͍
  • Scala͸ʮίϯύΠϧ͕௨Ε͹͍͍ͩͨ߹ͬͯΔʯͱ
  ͍͏҆৺ײ
  ➡ ίϯύΠϧ͸ςετ
  ➡ ੩తܕ෇͚ؔ਺ܕݴޠͷύϫʔ
  • Ruby͸ςετͰ҆৺ײΛ࡞Δ
  ➡ ѹ౗తʹςετ͕ॻ͖΍͍͢
  ➡ ಈతܕ෇͚+ΦʔϓϯΫϥεͷύϫʔ

  View full-size slide

 6. def fizzbuzz(i: Int): String = (i % 3, i % 5) match {
  case (0, 0) => "FizzBuzz"
  case (0, _) => "Fizz"
  case (_, 0) => "Buzz"
  case _ => i.toString
  }
  // ίϯύΠϧOK
  !
  def fizzbuzz(i: Int): String = (i % 3, i % 5) match {
  case (0, _) => "Fizz"
  case (_, 0) => "Buzz"
  case (0, 0) => "FizzBuzz"
  case _ => i.toString
  }
  [error] /src/main/scala/App.scala:5: unreachable code
  [error] case (0, 0) => "FizzBuzz"
  ScalaͷίϯύΠϧ࣌νΣοΫೳྗʢҰྫʣ
  ※ "-Xfatal-warnings"ίϯύΠϥΦϓγϣϯ࢖༻

  View full-size slide

 7. ScalaͱRubyͬͯ݁ߏࣅͯΔ
  ʢҙ֎ʂʣ

  View full-size slide

 8. OSSίϛϡχςΟ͕׆ൃ
  • ͳͷͰɺόʔδϣϯ໰୊͕ى͖Δ͆
  • ґଘͷґଘͷόʔδϣϯࠩͰࢮ͵

  View full-size slide

 9. ΞυϗοΫͳػೳ௥Ճ
  • Ұੲલ͸ΦʔϓϯΫϥε(Ruby)ͷಛݖͩͬͨ
  • Scala΋Ͱ͖ΔΑʂ → ܕΫϥε (+ ϚΫϩ)
  • ϥΠϒϥϦͷػೳ͕ίʔυʹγʔϜϨεʹ༥
  ߹͢Δ
  • ϦϑΝϨϯε͕ݟ೉͍͆

  View full-size slide

 10. Ͳͬͪ΋ָ͍͠(*°∀°)=3

  View full-size slide

 11. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide