Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

オープンセミナー2020@広島 発表資料

nof
February 08, 2020

オープンセミナー2020@広島 発表資料

nof

February 08, 2020
Tweet

More Decks by nof

Other Decks in Programming

Transcript

  1. ࣗݾ঺հ • ҆ࠤ๺۠(ߴཅொ)ࡏॅ ໽೥ ϓϩάϥϚ • Ո଒ • ಉ͍೥Շ (ߴ஌ग़਎)

    Ϟϯϋϯ • খֶ4೥ உࢠ ϑΥʔτφΠτ • খֶ1೥ ঁࢠ ϚΠΫϥ • ޷͖ • મ౬ɾα΢φ • ήʔϜ ࡔ઒ɹխढ़ twitter: ssh_nof facebook: sakapeee
  2. ͜Ε·Ͱ • খதߴʢ޿ౡʣ • Cݴޠͱͷग़ձ͍ • ΞϚνϡΞແઢɾύιίϯ௨৴ • େֶʢߴ஌ʣ •

    Πϯλʔωοτͱͷग़ձ͍ • ݻఆճઢɾαʔόʔߏங • ࣗࣾ։ൃͷձࣾʢ޿ౡʣ • Javaͱͷग़ձ͍ • ΦϒδΣΫτࢦ޲ • αʔϏεӡӦ • αʔόʔͷӡ༻ɾαϙʔτۀ຿ • ݱ৬ιχοΫΨʔσϯʢΠϯλʔωοτʣ
  3. ϓϩάϥϚͱͯ͠େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱɹͦͷ̍ • ٕज़తͳ͜ͱ • γϯϓϧͰΘ͔Γ΍͘͢ • ͦͷ৔͠ͷ͗ͷίʔυ͸ॻ͔ͳ͍ • ܧଓతʹϝϯςͰ͖ΔΑ͏ʹ •

    ษڧ͢Δɺࣗ෼Λຏ͘ɺ৽͍ٕ͠ज़ΛऔΓೖΕΔ • Ҿ͖ग़͠Λଟ͘ • ϦεϖΫτͯ͠΋Β͏ • ͦ΋ͦ΋͔Βߟ͑Δ • ԿͷͨΊʹ࡞Δͷ͔ • γϯϓϧͳղܾࡦ͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔