Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Stripeでよかった

nof
December 15, 2018

 Stripeでよかった

JP_Stripes (Stripe ユーザーグループ)in 岡山 キックオフ
WebPayから乗り換えた話・仮売上の例

nof

December 15, 2018
Tweet

More Decks by nof

Other Decks in Technology

Transcript

 1. StripeͰΑ͔ͬͨ
  ࣮ྫΛަ͑ͯྑ͔ͬͨ͜ͱΛ঺հ
  SonicGarden ࡔ઒խढ़

  View full-size slide

 2. ୭Ͱ͔͢
  • ޿ౡ͔Βདྷ·ͨ͠
  • ࡔ઒խढ़ ʮ͔͞΃ʯ ͱݺ͹Ε͍ͯ·͢
  • Ԭࢁͷษڧձʹͨ·ʹདྷ·͢
  • גࣜձࣾιχοΫΨʔσϯ ϓϩάϥϚ
  • Rails࢖͍ͬͯ·͢

  View full-size slide

 3. ࿩͢͜ͱ
  • Webpay ͔Β ৐Γ׵͑ͨ࿩
  • Ծച্ͷྫ
  • ࠓ೔ͷ࿩ʹͰͨ Stripe API

  View full-size slide

 4. WebPay͔Β৐Γ׵͑ͨ࿩

  View full-size slide

 5. WebPayαʔϏεऴྃ (Stripeͱͷग़ձ͍)
  • 2016/10/31 Ξφ΢ϯε
  • 2017/04/30 ՝ۚػೳఀࢭ
  • ࢒͞Εͨ࣌ؒ 6ϲ݄
  WebPayͰ՝ۚॲཧΛ࣮૷͍ͯ͠Δ
  αʔϏε͕͋ͬͨͷͰҠߦ͕ඞཁ

  View full-size slide

 6. Ҡߦઌͷબఆɿ Stripe ʹܾΊͨཧ༝
  • ࠓճҠߦ͕ඞཁʹͳͬͨαʔϏεͰ΍͍ͬͯͨ͜ͱ
  • ձඅɿఆظ՝ۚ
  • د෇ۚɿ౎౓՝ۚ
  • ޓ׵ੑ͕ߴ͍
  • Charge, Customer ౳جຊతͳΦϒδΣΫτ͸Ͳ͏΍ΒҰॹͷߏ଄
  • Χʔυձࣾͷ࠶৹ࠪෆཁ
  • ళࢠػೳ (Stripe Connect) ʹڵຯ

  View full-size slide

 7. ΍ͬͨ͜ͱ
  • ϓϩάϥϜमਖ਼
  • ςετ
  • CustomerσʔλҠ؅ɾఆظ՝ۚҾ͖ܧ͗
  • WebPay͸ΞΧ΢ϯτ͕Ұͭͩͬͨؔ܎্ɺҠ؅ͷࡍʹ͓٬͞ΜΛ
  ަ͑ͨΩϟονϘʔϧΛ
  • Ҡ؅࡞ۀ଴ͪ
  10/31 12݄ 1݄ 3݄຤
  WebPayऴྃΞφ΢ϯε
  બఆ मਖ਼ ςετ
  2݄ 3݄
  Stripe՝ۚରԠϦϦʔε CustomerσʔλҠߦ
  ఆظ՝ۚҾ͖ܧ͗

  View full-size slide

 8. ϓϩάϥϜमਖ਼ (৽نͷ՝ۚॲཧΛStripeʹ޲͚Δ)
  • charge_key ౳ɺܾࡁΛҰҙʹ͢ΔΩʔΛσʔλϕʔεʹΧϥϜ௥Ճ
  • WebPay API ࢖͍ͬͯΔͱ͜ΖΛ Stripe API ࢖͏Α͏ʹΤϯυϙΠ
  ϯτมߋ
  • WebHook ॲཧ௥Ճ ఆظ՝ۚ༻ʹStripeͱWebPayΛಉ࣌ར༻
  • Stripeಛ༗ͷॲཧ௥Ճ ఆظ՝ۚ༻ʹPlanͱ͍͏֓೦ొ৔

  View full-size slide

 9. ςετ
  • stripe-ruby-mock gem
  • mockαʔόʔͰ͸ͳ͘ɺstripe-ruby ͷAPIίʔϧ෦෼Λmock

  View full-size slide

 10. σʔλҠ؅
  • ᶃ WebPay - Stripe ސ٬৘ใɾΧʔυ৘ใҠ؅
  • WebPay - Stripe ؒͰސ٬৘ใҠ؅ (PCI DSS४ڌ͍ͯ͠ΔͨΊՄೳ)
  • StripeଆͰ৽͘͠࡞ΒΕͨCustomer৘ใΛJSONͰఏڙ͍͖ͨͩɺγεςϜͷUser৘ใͱඥ෇͚
  • ᶄ ఆظ՝ۚ༻σʔλ࡞੒
  • Plan ࡞੒
  • WebPayͷRecursionΛఀࢭɺ৽͘͠StripeଆʹSubscriptionΛ࡞Δ (trial_end ʹ͍Εͯɺ͔ͦ͜Β։
  ࢝)

  View full-size slide

 11. ײ૝
  • Stripe αϙʔτ͞Μʹ૬ஊ͠ͳ͕Β࣮ࢪͰ͖ͨ
  • ಙӬ͞ΜʹΑΖ͓͘͠఻͑Լ͍͞
  • σʔλߏ଄͸΄΅ಉͩͬͨ͡ͷͰɺॿ͔ͬͨ
  • WebPay͸ΞΧ΢ϯτ͕ҰͭͳͷͰɺҠ؅ͷࡍʹ͓٬͞ΜΛަ͑ͨ
  ΩϟονϘʔϧΛ΍Δ͜ͱʹɻStripe͸ෳ਺ΞΧ΢ϯτΛඥ෇͚ΒΕ
  ΔͷͰྑ͍
  • StripeͰΑ͔ͬͨ

  View full-size slide

 12. Ծച্ͷྫ

  View full-size slide

 13. Ծച্
  • ·ܾͩࡁ͠ͳ͍͚Ͳ༩৴࿮͚ͩ֬อ
  • ͋ͱ͔ΒܾࡁͰ͖Δ
  • τϨʔχϯάͷ༧໿γεςϜͰ࢖͍·ͨ͠

  View full-size slide

 14. • capture: false Ͱ Charge ͢Δ͚ͩ
  • ޙ೔ɺCharge.capture Ͱܾࡁ׬ྃ

  View full-size slide

 15. ߟྀ࿙Ε
  • ༩৴࿮ͷ֬อظݶ͸7೔ؒ
  • 7೔ؒΑΓઌͷ༧໿Λͱͬͯ͠·ͬͨ
  • τϨʔχϯά౰೔ʹΤϥʔɻܾࡁͰ͖ͳ͍
  • ௚઀ྉۚΛ௖͔͘ɺޙ೔ৼࠐΈ͔ɻɻɻ
  • େৎ෉ͩͬͨʂ
  • Stripe࢖͔ͬͯͨΒେৎ෉ͩͬͨʂ

  View full-size slide

 16. ͔Β͘Γ
  • Stripe Ͱސ٬৘ใΛ؅ཧͯ͘͠ΕΔ Customer Λ࡞͍ͬͯͨ
  • Customer ʹ͸ΫϨδοτΧʔυ৘ใ΋ؚ·ΕΔ
  • ৽͘͠ Charge Λ࡞ܾͬͯࡁ੒ޭ
  • StripeͰΑ͔ͬͨ
  • ॿ͔ͬͨͱಉ࣌ʹɺCustomer৘ใ͸ݫॏʹѻΘͶ͹ͱ࠶ೝࣝ
  • ޷͖ͳ͚ܾͩࡁͰ͖ͪΌ͏ʁ

  View full-size slide

 17. ࠓ೔ͷ࿩ʹग़ͨ Stripe API

  View full-size slide

 18. Customer (͓٬͞Μ)
  • ౎౓՝ۚͰ͋Ε͹࡞Βͳͯ͘΋ྑ͍͚Ͳɺ࡞ͬͯ͋Δͱ Customer Λ࣠ʹ
  ߦಈΛัଊͰ͖ͯศར
  • γεςϜͷϢʔβʔͱඥ෇͚·͢
  • ΫϨδοτΧʔυͷ৘ใͱඥ෇͍͍ͯ·͢

  View full-size slide

 19. Charge (ܾࡁ)
  • ྉۚΛઃఆͯ͠create͢Ε͹՝ۚͰ͖·͢
  • Customerͱඥ෇͚Մೳ
  • ࡞Δͱ͖ʹ࣮ച্ɺԾച্Λ੍ޚͰ͖·͢ (capture = true/false)

  View full-size slide

 20. Refund (ฦۚ)
  • ฦۚ͠·͢
  • Ծച্ʹͨ͠ChargeͷऔΓফ͠΋͜ͷAPIͰ΍Γ·͢

  View full-size slide

 21. Plan (ఆظ՝ۚͷϓϥϯ)
  • ఆظ՝ۚͷϧʔϧͰ͢
  • ྉۚ΍ɺΠϯλʔόϧ(೔ɺिɺ݄ɺ೥)ΛܾΊ·͢

  View full-size slide

 22. Subscription (ఆظॲཧ)
  • Customer͝ͱͷఆظॲཧϧʔϧ
  • PlanʹैͬͯChargeΛ࡞ͬͯ͘Ε·͢
  • ։࢝ɾऴྃΛઃఆͨ͠Γ
  • τϥΠΞϧظؒޙɺఆظॲཧ։࢝ Έ͍ͨͳ͜ͱ΋Ͱ͖·͢

  View full-size slide

 23. ଞʹ΋
  • ֤ΦϒδΣΫτʹmetadataΛೖΕ͓͚ͯ͹ɺμογϡϘʔυͰݕࡧ
  Ͱ͖ͨΓ
  • ΤϯδχΞ޲͚ʹΘ͔Γ΍͍͢υΩϡϝϯτ΍αϯϓϧ
  • ૉ੖Β͍͠ Stripe ίϛϡχςΟ
  • StripeͰΑ͔ͬͨ

  View full-size slide