$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

UIのブラックボックスを探る/iOSDC23

noppefoxwolf
September 02, 2023

 UIのブラックボックスを探る/iOSDC23

noppefoxwolf

September 02, 2023
Tweet

More Decks by noppefoxwolf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. UIͷϒϥοΫϘοΫεΛ୳Δ
  iOSDC23 day1 Track B noppe
  1

  View Slide

 2. noppe @noppefoxwolf
  • DeNA Co., Ltd.
  • Pococha
  • Indie app
  • vear
  • Editormode
  • Nigh;ox DAWN for mastodon
  2

  View Slide

 3. ೴಺ϓϨϏϡʔ@DeNAϒʔε
  3

  View Slide

 4. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  4

  View Slide

 5. UIͷϒϥοΫϘοΫεͱ͸
  5

  View Slide

 6. UIͷϒϥοΫϘοΫε = ҉໧ͷ࢓

  6

  View Slide

 7. ΧελϜUIͷඞཁੑ
  • ಛఆͷૢ࡞Λ࠷దԽ͍ͨ͠
  • ΧϨϯμʔɾը૾ϏϡʔΞ
  • ΞϓϦͷΞΠσϯςΟςΟΛߏஙͨ͠
  ͍
  • طଘͷUIͷϦσβΠϯ
  7

  View Slide

 8. ΧελϜUIͷ඼࣭
  • Apple੡ͷUIͱൺ΂Δͱѱ͘ͳΓ͕ͪ
  • όϥϯε͕ѱ͍
  • ৮Γ৺஍͕ѱ͍
  • ࢖͍ʹ͍͘
  • ...etc
  8

  View Slide

 9. ΧελϜφϏήʔγϣϯόʔͷྫ
  9

  View Slide

 10. 10

  View Slide

 11. Bad UI͕ग़དྷͯ͠·͏ཧ

  • γεςϜͷ͓࡞๏Λແࢹͯ͠͠·͏͔
  Β
  • ΧελϜUI͸γεςϜUIͷ্Ͱ࡞Δ
  ΂͖ʢԫʣ
  • ͓࡞๏Λແࢹͯ͠UIΛ࡞Δʢ੨ʣ
  ͱɺҧ࿨ײ͕ൃੜ
  11

  View Slide

 12. ͓࡞๏Λ஌Δʹ͸
  12

  View Slide

 13. ͓࡞๏Λ஌Δʹ͸1
  • Human Interface Guidelines
  • جຊతͳ͓࡞๏͸͜Ε
  • ϑΥϯταΠζɾϘλϯαΠζͳͲ
  ͷϕετϓϥΫςΟε
  • UIKit, Swi8UI΋͜Εʹ४ڌ͍ͯ͠Δ
  13

  View Slide

 14. ͓࡞๏Λ஌Δʹ͸2
  • γεςϜίϯϙʔωϯτΛ෼ੳ͢Δ
  • HIGʹॻ͔Ε͍ͯͳ͍͓࡞๏
  • ඼࣭ͷཧ૝஋
  • γεςϜίϯϙʔωϯτ
  • Apple੡ͷΞϓϦ
  • UIKit΍Swi/UIͷUIίϯϙʔωϯτ
  14

  View Slide

 15. UIΛ෼ੳ͢Δ
  15

  View Slide

 16. UIΛ෼ੳ͢Δ؍఺
  • ϏδϡΞϧ!
  • ΠϯλϥΫγϣϯ"
  16

  View Slide

 17. ϏδϡΞϧ
  17

  View Slide

 18. ϏδϡΞϧ
  • αΠζɾ৭ɾܗͳͲ໨ʹݟ͑Δ΋ͷ
  • HIGʹॻ͔Ε͍ͯΔ΋ͷ΋͋Δ
  18

  View Slide

 19. ϏδϡΞϧͷద༻ྫ
  19

  View Slide

 20. αΠζ
  • ΞΠίϯɾ༨നɾจࣈαΠζɾؙ֯
  • εΫγϣΛࡱӨ͠ଌΔ
  • Sketch΍PhotoshopͳͲͷRulerػೳ
  • จࣈαΠζͷ৔߹͸ɺεΫγϣΛ൒ಁ
  ໌ʹͯ͠ॏͶͯൺֱ
  • ๏ଇੑΛݟ͚ͭΒΕΔͱGood
  20

  View Slide

 21. αΠζͱΞΫηγϏϦςΟ
  • ΞΫηγϏϦςΟ΍ʮ֦େදࣔʯઃఆʹΑͬͯɺαΠζ͕มԽ
  ͢ΔͷͰ஫ҙ
  • Dynamic Type͸࠷େ࠷খ஋͕ܾ·͍ͬͯΔ৔߹΋͋Δ
  21

  View Slide

 22. Χϥʔ
  • ಛఆͷҙຯΛ࣋ͭΧϥʔʹ஫໨
  • ΧϥʔϐοΧʔΛར༻͢Δ
  • Digital Color Meter, Sip, ColorSlurp
  • ΧϥʔεϖʔεΛ߹Θ͓ͤͯ͘
  22

  View Slide

 23. Χϥʔͷྫ
  • ϔϧεέΞͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ৭Λ࢖͏ࣄ
  ͰɺHealthKitͱ࿈ܞ͢ΔϘλϯͰ͋Δ
  ͜ͱΛೝࣝ͠΍͘͢ͳΔ
  • Ϣʔβʔʹ৭ͰҙຯΛ఻͑Δ
  • ஍ਤͷւͷ੨৭
  • εΠονͷ྘৭
  23

  View Slide

 24. μʔΫϞʔυͱΧϥʔ
  • ৚݅ʹΑͬͯ৭͕มΘΔ͜ͱ͕͋Δ
  • μʔΫϞʔυ
  • ৭൓స
  • Smart invert
  • ΞΫηϯτΧϥʔͷઃఆ
  24

  View Slide

 25. ୯৭Ͱͳ͍έʔε
  ୯৭Ͱແ͍৔߹͸৭ΛऔΓग़ͤͳ͍ͷͰ஫ҙ
  ޿Ίʹ৭ΛऔΓग़ͯ͠ɺϜϥ͕ͳ͍͔͔֬ΊΔͷ΋ྑ͍Ͱ͠ΐ͏
  • ϒϥʔ, άϥσʔγϣϯ, ಁա౓
  25

  View Slide

 26. Ξχϝʔγϣϯ
  • dura&on, curve, &ming
  • iOS Simulator
  • Slow Anima&ons
  • εΫϦʔϯϨίʔυΛίϚૹΓͯ֬͠

  • QuickTime Player, iina
  26

  View Slide

 27. ߴ౓ͳϏδϡΞϧͷ෼ੳ
  27

  View Slide

 28. View Hierachy Debugger
  • ௚઀αΠζΛ֬ೝͰ͖Δ
  • Xcode
  • h(ps:/
  /lookin.work
  • OSS
  • ίϯιʔϧػೳ͕༏ल
  • h(ps:/
  /revealapp.com
  • Paid App
  • UIViewͷߏ଄΋ݟΕΔ
  28

  View Slide

 29. Apple Map UI-Component
  Clone Challenge
  • AppleͷMapΞϓϦΛ࠶ݱͯ͠ΈΔ
  • ӈ্ͷϘλϯͷͱ͜Ζ
  • RevealΛ࢖ͬͯɺUIΛ෼ੳ͢Δ
  29

  View Slide

 30. Revealͷ࢓૊Έ
  • ΞϓϦͷதͰಈ࡞͢ΔαʔόʔΛཱͪ
  ্͛ͯɺmacͷΞϓϦͱ௨৴͢Δ
  • ΞϓϦʹRevealServer.frameworkΛ૊
  ΈࠐΉඞཁ͕͋Δ
  • Lookin΋ಉ༷ͷ࢓༷
  • ࣗલͷΞϓϦͰ͔͠ಈ࡞Ͱ͖ͳ͍
  30

  View Slide

 31. Reveal runs anywhere
  • ΞϓϦىಈதʹ֎͔ΒRevealServerΛload͢Δ
  • fridaΛ࢖͏ͱ؆୯
  31

  View Slide

 32. Frida
  h"ps:/
  /frida.re
  • ൚༻తͳϦαʔνπʔϧ
  • εΫϦϓτͷΠϯδΣΫτ
  • ϝιουίʔϧͷ؂ࢹ
  • rootʹΠϯετʔϧՄೳ
  • iPhoneͷroot͕ඞཁ
  32

  View Slide

 33. Frida script
  loader.js
  let loaderPath = "~/RevealServer.framework/RevealServer"
  Module.load(loaderPath)
  33

  View Slide

 34. Load framework using Frida
  # 1. frida-psͰUSBͰ઀ଓͨ͠iPhone͔ΒϓϩηεIDΛ୳͢
  $ frida-ps --usb | grep Map
  2537 Maps
  # 2. fridaͰPIDʹରͯ͠εΫϦϓτΛ࣮ߦ͢Δ
  $ frida --usb --load loader.js --attach-pid 2537
  34

  View Slide

 35. 35

  View Slide

 36. 36

  View Slide

 37. 37

  View Slide

 38. 38

  View Slide

 39. 39

  View Slide

 40. Ϋϥε໊͔ΒϔομʔΛ
  ୳͢
  • ktool, DyldExtractor
  • h1ps:/
  /github.com/0cyn/sdk-builder
  • APIઃܭΛֶͿ
  • Frida΍LLDBͰϝιουΛ࣮ߦ࣮ͯ͠ݧ
  ͢Δ
  40

  View Slide

 41. UIΛ෼ੳ͢Δ؍఺
  • ϏδϡΞϧ!
  • ΠϯλϥΫγϣϯ"
  41

  View Slide

 42. ΠϯλϥΫγϣϯ
  42

  View Slide

 43. ΠϯλϥΫγϣϯͰେࣄͳ͜ͱ
  ౰ͨΓલͷૢ࡞Λ͔ͬ͠Γఏڙ͢Δ
  • ࣗ෼ʹͱͬͯͷ౰ͨΓલͰ͸ͳ͘ɺϢʔβʔʹͱͬͯͷ౰ͨΓ
  લΛ࣮૷͢Δ
  • δΣενϟʔʹΑΔೖྗ
  • ΩʔϘʔυ΍ϙΠϯλʔσόΠεʹΑΔೖྗ
  • ϑΟʔυόοΫ
  43

  View Slide

 44. δΣενϟʔ
  • Ϗϡʔ͕ͲΜͳδΣενϟʔʹରԠ͍ͯ͠Δ͔֬ೝ͢Δ
  • ෳ਺ͷδΣενϟʔΛಉ࣌ʹ࢖͏͜ͱ΋͋Δ
  • ઌೖ؍Λࣺͯͯ৮ͬͯΈΔ
  • ݟಀ͕ͪ͠ͳ΋ͷΛ͍͔ͭ͘঺հ
  44

  View Slide

 45. Case1. ิॿδΣενϟʔ
  • λοϓͰOn,Offͷ੾Γସ͑
  • ύϯͰ΋ิॿతʹ੾Γସ͕͑Ͱ͖Δ
  45

  View Slide

 46. Case2. ෆՄࢹτϦΨʔ
  • ͋Δఔ౓ݟͨ໨Ͱ࢖͍ํ͕෼͔Δ΋ͷ
  ͕΄ͱΜͲ
  • ͔͠͠ɺෆՄࢹͷτϦΨʔ΋͋Δ
  • γΣΠΫɺϚϧνλοϓɺ3Dλον
  ͳͲ
  46

  View Slide

 47. Case3. ᮢ஋
  • ࣮ࡍͷݟͨ໨ΑΓ΋ζϨͨҐஔʹ൑ఆ
  ͕͋Δ৔߹΋͋Δ
  47

  View Slide

 48. ֎෦σόΠε͔Βͷೖྗ
  • ϋʔυ΢ΣΞΩʔϘʔυ
  • γϣʔτΧοτʹରԠ͍ͯ͠Δ͔
  • ϙΠϯλʔσόΠε
  • ϙΠϯλ͕ϗόʔͨ࣌͠ͷڍಈ
  48

  View Slide

 49. ϑΟʔυόοΫ
  • ϏδϡΞϧϑΟʔυόοΫ
  • α΢ϯυ
  • ϋϓςΟΫε
  • ϘΠεΦʔόʔ
  49

  View Slide

 50. α΢ϯυ
  • ૹ৴Իɺ௨஌ԻɺΫϦοΫԻͳͲ
  • Իͷ௕͞ɺԻͷେ͖͕͞ࢀߟʹͳΔ
  • ipaΛղౚͯ͠ɺaifϑΝΠϧΛऔΓग़͢
  50

  View Slide

 51. ϋϓςΟΫε
  • ίϯςΩετϝχϡʔɺPull to Refresh
  • ෇͚ͯͳ͍ͱ͜ΖΛҙࣝ͢Δ
  • λϒͷҠಈͳͲ
  51

  View Slide

 52. ϘΠεΦʔόʔ
  • ઃఆ → ΞΫηγϏϦςΟ → ϘΠεΦʔόʔ
  • ϘΠεΦʔόʔ͕ಡΈ্͛ΔจষΛ֬ೝ͢Δ
  • HIG΋ࢀর2
  2 h$ps:/
  /developer.apple.com/jp/design/human-interface-guidelines/accessibility#VoiceOver
  52

  View Slide

 53. ΧελϜUIΛ࡞Δ্Ͱͷώϯτ
  53

  View Slide

 54. UIͷղऍ͸Ұக͢Δͱ͸
  ݶΒͳ͍
  • ࢀߟʹͨ͠UI΍৭ʹ͸ઃܭࢥ૝͕͋Δ
  • ໌֬ͳҙਤͷ্Ͱ࣮૷͞Ε͍ͯΔ
  • ҆қʹਅࣅͯ͠΋ɺຊདྷͷࢥ૝ͱ͸ҟ
  ͳΔ࢖͍ํʹͳΔ͜ͱ΋͋Δ
  • ΞϓϦ಺௨஌ʹAirPodsͷΑ͏ͳ
  HUDΛ࢖͏ͱɺϢʔβʔ͸צҧ͍͠
  ͳ͍͔ʁ
  54

  View Slide

 55. ࣮૷ʹ࠷దͳUI΍APIΛબͿ
  • UIKitʹطʹ͋Δ΋ͷΛ࠶࣮૷͠ͳ͍
  • εΫϩʔϧͷ׳ੑΛ࣮૷͠ͳ͍ɻUIScrollViewΛ࢖͏
  • ϘλϯͰྑ͍ͳΒTapGestureͰ࣮૷͠ͳ͍
  55

  View Slide

 56. σβΠϯͷ௥ैίετ
  • OSͷΞοϓσʔτʹΑͬͯσβΠϯ͕
  มΘΔ
  • ͔࣮ͤͬ͘૷ͨ͠UI͕ݹष͘ݟ͑Δ͜
  ͱ΋
  • σβΠϯͷ௥ैίετ͕ൃੜ͢Δ
  56

  View Slide

 57. Φϑʹग़དྷΔ͜ͱ΋๨Εͣʹ
  • ΞΫηγϏϦςΟͰແޮʹग़དྷΔ͜ͱ΋
  • Shake to Undo
  • Reduce Mo1on
  • ࣗલͰ࣮૷ͨ͠Βɺ੾Γସ͑΋ߟྀ͢Δ͜ͱ
  57

  View Slide

 58. ݱ࣮తʹग़དྷͳ͍͜ͱ΋͋Δ
  • ΧελϜUI͸඼࣭͕མͪΔ͜ͱΛલఏʹ
  • τϨʔυΦϑΛҙࣝͯ͠ɺແବʹΧελϜUI࡞Βͳ͍ͷ͕ίπ
  • Ұճݟͨ໨ͷྑ͍΋ͷΛ࡞͔ͬͯΒ͸໭ͤͳ͍
  • ΞϓϦͷίΞόϦϡʔʹߜ࣮ͬͯ૷ͯ͠Έͯ͸
  58

  View Slide

 59. See also
  • h#ps:/
  /github.com/scenee/Floa6ngPanel
  • h#ps:/
  /github.com/iDevelopper/PBPopupController
  • h#ps:/
  /github.com/omaralbeik/Drops
  • h#ps:/
  /github.com/SvenTiigi/WhatsNewKit
  • h#ps:/
  /github.com/usagimaru/Floa6ngSwitch
  • h#ps:/
  /github.com/noppefoxwolf/ColorPicker
  59

  View Slide

 60. ͓ΘΓ
  60

  View Slide