Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

モバイルファーストなアプリを作るためにvearがしたこと/xRDCC

 モバイルファーストなアプリを作るためにvearがしたこと/xRDCC

noppefoxwolf

August 31, 2020
Tweet

More Decks by noppefoxwolf

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϞόΠϧϑΝʔετͳΞ
  ϓϦΛ࡞ΔͨΊʹvear͕
  ͨ͜͠ͱ
  noppe xRDCC 2020 C-3
  1

  View Slide

 2. noppe
  • iOSΞϓϦ։ൃऀ
  ීஈ͸iOSDC΍try!SwiftͰొஃ
  VRMษڧձ࣮͸ग़ͨࣄͳ͍
  • vear։ൃऀ
  • ͖ͭͶ͕޷͖
  2

  View Slide

 3. ࠷ॳʹ
  εϚϗϑΝʔετͳΞϓϦʹؔ͢ΔτʔΫʹͳΓ·͢
  VR΍ίϯγϡʔϚͱ͸ҧͬͨੈքͷ࿩ͩͱࢥ͏ͷͰɺͦ͜΋ָ͠Μ
  Ͱ͍͚ͨͩΕ͹ʂ
  VRMͷ࿩͠ͳ͍͚ͲɺVRMҰൠԽͷҰྫͱͯ͠ฉ͍ͯ΋Β͑Ε͹
  3

  View Slide

 4. 4

  View Slide

 5. vear
  • iOS޲͚
  • جຊػೳແྉ
  5

  View Slide

 6. 6

  View Slide

 7. ΧϝϥΞϓϦʁ
  7

  View Slide

 8. ࣗࡱΓΞϓϦʁ
  8

  View Slide

 9. vear
  • iOS޲͚
  • جຊػೳແྉ
  • ΞόλʔΛϑΣΠεϞʔϑΟϯά
  • ࡱӨɾ࿥ըɾ഑৴
  9

  View Slide

 10. 10

  View Slide

 11. 11

  View Slide

 12. 12

  View Slide

 13. Ξόλʔ͔ΒҙࣝΛҳΒͤΔཧ༝
  ࡱӨ΍഑৴ͱ͍ͬͨఏڙ͍ͨ͠Ձ஋ʹϑΥʔΧεͤ͞ΔͨΊ
  13

  View Slide

 14. Ξόλʔ͔ΒҙࣝΛҳΒͤΔཧ༝
  ࡱӨ΍഑৴ͱ͍ͬͨఏڙ͍ͨ͠Ձ஋ʹϑΥʔΧεͤ͞ΔͨΊ
  • ͳͥΞόλʔʹҙ͕ࣝ޲͍ͯ͠·͏ͱɺՁ஋͕ಧ͔ͳ͘ͳͬͯ͠
  ·͏ͷ͔
  14

  View Slide

 15. Ξόλʔ͔ΒҙࣝΛҳΒͤΔཧ༝
  ࡱӨ΍഑৴ͱ͍ͬͨఏڙ͍ͨ͠Ձ஋ʹϑΥʔΧεͤ͞ΔͨΊ
  ͦΕ͸…
  • ࣮͸ಈ͔ͯ͠ຬ଍ͯ͠͠·͍͕ͪͰ
  • ϙʔζ΍ݟͨ໨ʹ߆ͬͨΓ͢Δͱ໨తʹ౸ୡͰ͖ͳ͍͔Β
  15

  View Slide

 16. ΞόλʔΛ࢖ͬͨΞϓϦʹ͸େ͖͘෼͚ͯೋͭ͋Δ
  • ண͙ΔΈࣜ
  • ύϖοτࣜ
  16

  View Slide

 17. ண͙ΔΈࣜ
  vear͸ͬͪ͜
  Ұਓশࢹ఺͔ΒΞόλʔͱγϯΫϩͯ͠ૢ
  ࡞͢Δ
  εϙʔπΛͨ͠ΓɺμϯεΛͨ͠Γ
  https://en.wikipedia.org/wiki/
  Motion_capture
  17

  View Slide

 18. ύϖοτࣜ
  ୈࡾऀࢹ఺͔Βૢ࡞͢Δ
  Ξόλʔ≠ࣗ෼
  ϙʔζΛऔΒͤͨΓɺμϯεΛͤͨ͞Γ
  18

  View Slide

 19. ໨త·Ͱͷܦ࿏
  • ண͙ΔΈࣜ
  • ಈ্͔ͨ͠Ͱԋٕ΍ߦಈΛ͢Δ
  • ໨తɿ໺ٿΛ͢Δ ≠ ಈ͔͢
  • ύϖοτࣜ
  • ಈ͔͢͜ͱ͕௚઀໨తʹͳ͍ͬͯΔ
  19

  View Slide

 20. ண͙ΔΈࣜͷํ͕ܦ࿏͕ଟ͍ͷͰɺಈ͔͢͜ͱʹϑΥʔΧεͤ͞Δ
  ͱ໨తʹ౸ୡͰ͖ͳ͍
  • ࠷ॳͷը໘Λಈ͘ঢ়ଶʹ͓ͯ͘͠ʢॏཁʣ
  20

  View Slide

 21. ண͙ΔΈࣜͷऑ఺
  21

  View Slide

 22. ண͙ΔΈࣜͷऑ఺
  ຅ೖײ͔Β์Γग़͞Ε΍͍͢
  • ͨͩͰ͢Βݱ࣮͡Όͳ͍΋ͷΛݱ࣮ͱೝ͍ࣝͤͯ͞Δ
  • ಈ͔ͨ͠௨Γʹಈ͔ͳ͍͚ͩͰݱ࣮ײ͕ଛͳΘΕΔ
  ಛʹΞόλʔΛϝλࢹ఺Ͱݟͤͯ͠·͏ͱɺ຅ೖײ͕ଛͳΘΕΔ
  22

  View Slide

 23. ຅ೖײ͕ଛͳΘΕΔͱ
  • ؔ৺͸ԿΛ͠Α͏͔Ͱ͸ແ͘ɺ୭ʹͳΖ͏͔ͱ͍͏఺ʹ޲͍ͯ
  ͠·͏
  • ૢ࡞͢Δࣄʹࢥߟ͕औΒΕͯ͠·͏
  →·ͨ໨త·Ͱ͕ԕ͘ͳͬͯ͠·͏…
  23

  View Slide

 24. ҧ࿨ײΛݮΒ͠ೲಘײΛ૿΍͢
  • VRͱҧͬͯɺεϚϗΞϓϦͷϥΠϑαΠΫϧ͸୹͍ͷͰ຅ೖ͠
  ͖Δ·Ͱͷ͕࣌ؒॏཁ
  24

  View Slide

 25. ҧ࿨ײΛݮΒͨ͢Ίʹͨ͜͠ͱ
  • ARKit͔ΒऔΕΔ৘ใ͸ͳΔ΂͘൓ө͢Δ
  • ݱ࣮ͱဃ཭͢Δ෦෼͸Ӆ͢
  • Ͱ͖ͳ͍ࣄ͸͠ͳ͍
  25

  View Slide

 26. ARKit͔ΒऔΕΔ৘ใ
  ͸ͳΔ΂͘൓ө͢Δ
  • ճసͷΈͰͳ͘ɺҐஔ৘ใ΋࢖͏
  • ॠ͖΍ࢹઢͷଞʹଟ͘ͷ৘ใ͕औΕΔ
  26

  View Slide

 27. ݱ࣮ͱဃ཭͢Δ෦෼͸
  Ӆ͢
  τϥοΩϯά͕֎Εͯ΋ϗʔϜϙδγϣϯ
  ʹҠಈͤͨ͞Γɺը໘୺ʹग़ͬ͠ͺͳ͠ʹ
  ͠ͳ͍
  27

  View Slide

 28. Ͱ͖ͳ͍ࣄ͸͠ͳ͍
  ஗Ԇ΍࣮ࡍͷಈ͖ͱҟͳΔͱࣗ෼ͷಈ͖Λ
  ݩʹϑΟΪϡΞΛಈ͔͍ͯ͠Δؾ࣋ͪʹ
  ͳͬͯ͠·͏ɻ
  28

  View Slide

 29. Ͱ͖ͳ͍ࣄ͸͠ͳ͍2
  τϥοΩϯάͰ͖ͳ͍શ਎͸ݟͤͳ͍
  ਎ମͷಈ͖͕൓өͰ͖ͳ͍ͱͳΔͱɺखͷ
  Ґஔ͕ݱ࣮ͱҟͳͬͯҧ࿨ײʹͳΔɺͳΔ
  ΂͘όετΞοϓͷΈ͕ݟ͑Δൣғʹͨ͠
  29

  View Slide

 30. ҧ࿨ײΛͳͨ͘͠ޙ
  ͜͜ʹདྷͯΑ͏΍͘ී௨ͷΧϝϥΞϓϦͱಉ͡৔ॴʹཱͯ·͢
  Ͱ΋͜Ε͕ͱͯ΋ॏཁɺͳͥͳΒ
  30

  View Slide

 31. 31

  View Slide

 32. ਓؒ޲͚ΧϝϥΞϓϦ
  ͷࢿ࢈͕࢖͑Δ
  • ϑΟϧλʔػೳ
  • εςοΧʔ
  • ΢ΟϯΫͨ͠ΒԿ͔͢Δͱ͔
  32

  View Slide

 33. ໨త·Ͱͷܦ࿏΋ؾΛൈ͔ͳ͍
  ഑৴΍ࡱӨʹ͓͍ͯ΋ɺҧ࿨ײ͸ݮΒ͢ɻ
  • ڞ௨ೝࣝΛ্खʹ࢖͏
  33

  View Slide

 34. ڞ௨ೝࣝΛ্खʹ࢖͏
  • ΧϝϥΞϓϦΒ͍͠ݟͨ໨͔Β֎Εͳ͍
  • εϚʔτϑΥϯͷಛੑΛ׆͔͢
  34

  View Slide

 35. ڞ௨ೝࣝΛ্खʹ࢖͏
  2
  • OSͷσβΠϯʹԊͬͨUI
  • Ϙλϯɾτάϧ
  • α΢ϯυ
  • ΞΠίϯ
  • ήʔϜͬΆ͘ݟͤͳ͍ޮՌ
  • Unity as a Library
  35

  View Slide

 36. όʔνϟϧͷॅਓʹରͯ͠΋ؾΛൈ͔
  ͳ͍
  طʹ׆༂͍ͯ͠ΔVTuberʹ޲͚ͯ
  36

  View Slide

 37. Τϐιʔυ
  37

  View Slide

 38. ࠷ۙͷྲྀߦ
  ύʔϑΣΫτγϯΫ
  ݻఆ໊ͷBlendShapeΛొ࿥ͯ͠ARKitͷද
  ৘Λಉظ͢Δৄࡉ
  එͱ͔ઉͱ͔ಈ͔ͤΔps
  • iFacialMocap
  • Emosign
  ps https://twitter.com/hinzka/status/1274311176273289218?s=20
  ৄࡉ https://hinzka.hatenablog.com/entry/2020/08/15/145040
  38

  View Slide

 39. ϓϨϛΞϜ՝ۚͷઃܭ
  ϓϨϛΞϜ՝ۚ͸ҰൠϢʔβʔ͔ΒҰఆͷڑ཭Λஔ͖ͭͭࣗ༝౓ͷ
  ߴ͍ΦϓγϣϯΛఏڙ͢Δ৔
  39

  View Slide

 40. ·ͱΊ
  vear͸͍͔ʹࣗવʹΞόλʔͷนΛ௒͑Δ͔Λେ੾ʹ͍ͯ͠·͢ɻ
  • ϝϯλϧϞσϧʹରͯ͠΋ԿΛ֦ு͍ͯ͠Δͷ͔ߟ͑Δ
  • ΞόλʔΛ໨ཱͨͤͳ͍ࣄͰ໨తͷՁ஋Λఏڙ͠Α͏
  • ΞόλʔΞϓϦ͸؆୯ʹ຅ೖײ͕յΕ͕ͪ
  40

  View Slide

 41. ͓ΘΓ
  41

  View Slide