Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Opaque Result Typeの解説

Opaque Result Typeの解説

3781f49ea2c76d6ecf0c6cda46096d49?s=128

omochimetaru

May 24, 2019
Tweet

More Decks by omochimetaru

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Opaque Result Typeͷղઆ omochimetaru Θ͍Θ͍swiftc #11 1

 2. 5ඵͳΒ 2

 3. ͜ΕΛݟͯ Proposal SE-0244 Opaque Result Type https://github.com/apple/swift-evolution/blob/ master/proposals/0244-opaque-result-types.md 3

 4. ͜ΕΛݟͯ Swift 5.1 ʹಋೖ͞ΕΔ Opaque Result Type ͱ͸ Կ͔ https://qiita.com/koher/items/

  338d2f2d0c4731e3508f 4
 5. ղઆ͢ΔͳΒ 5

 6. Opaque Result Type ύϑΥʔϚϯεΛอͪͭͭɺ ਅͷܕΛӅṭ͢Δ৽ػೳ 6

 7. ಈػ 7

 8. ਅͷܕΛӅṭ ʮ͋ΔϓϩτίϧΛฦ͢ʯͱݴ͍͍ͨ͜ͱ͕͋Δ func loadUsers() -> ??? // Sequence of User

  8
 9. ۩ମతͳܕΛฦͯ͠͠·͏ͱকདྷมߋͰ͖ͳ͍ // ver 1.0.0 func loadUsers() -> [User] // ver

  1.1.0 func loadUsers() -> LazySequence<User> 9
 10. ैདྷͷํ๏ Type Erasure΍ExistentialͰฦ͢ func loadUsers() -> AnySequence<User> • ܕͷਖ਼͠͞Λଛͳ͏ •

  ύϑΥʔϚϯεΛଛͳ͏ 10
 11. ܕͷਖ਼͠͞Λଛͳ͏ let a = AnyCollection<String>(["hello"]) let b = AnyCollection<Character>("hello") let

  c = b[a.startIndex] ࣮ߦ࣌(!)Τϥʔ Collection.Indexʹؔ͢Δܕ৘ใ͕ࣦΘΕ͍ͯ Δ 11
 12. ॻ͖ࠐΈ protocol P {} extension Int : P {} struct

  Container { var value: P { get { return _value } set { _value = newValue as! Int } } var _value: Int = 1 } ࣮࣭తʹsuper typeͳͷͰɺcontravarianceϙδγϣϯͰյ ΕΔ 12
 13. ύϑΥʔϚϯεΛଛͳ͏ ϥούʔʹแ·ΕͯΔ෼஗͍ 13

 14. ղܾํ๏ 14

 15. Opaque Result Type some P ʮϓϩτίϧPΛຬͨ͢ԿΒ͔ͷܕʯΛද͢ه๏ 15

 16. ؔ਺ͷฦΓ஋Ͱ࢖͑Δ extension Int : P {} func getP() -> some

  P { return 3 } 16
 17. ϓϩύςΟͰ࢖͑Δ var propertyP: some P { get { ... }

  set { ... } } 17
 18. associated type͕͍ͭͯͯ΋࢖͑Δ func numbers() -> some MutableCollection { return [1,

  2, 3] } var xs = numbers() let i0 = xs.startIndex let i1 = xs.index(after: i0) xs[i0] = xs[i1] print(xs) // [2, 2, 3] 18
 19. ͕͜͜ϛι 2ͭͷsome P͸ҧ͏ܕ func f1() -> some P func f2()

  -> some P var a = f1() let b = f2() a = b // ίϯύΠϧΤϥʔ 19
 20. ORT͸ؔ਺୯ҐͷΞΠσϯςΟςΟΛ࣋ͭ ԼهͷΑ͏ͳঢ়ଶΛ૝૾͢Δͱྑ͍ struct ResultOfF1 : P {} func f1() ->

  ResultOfF1 struct ResultOfF2 : P {} func f2() -> ResultOfF2 var a = f1() let b = f2() a = b // ίϯύΠϧΤϥʔ 20
 21. ORTͷந৅Խදݱ some Pͱͯ͠ҙຯ෇͚͞ΕΔͨΊɺকདྷͷόʔ δϣϯͰਅͷܕΛมߋͰ͖Δ ιʔεޓ׵ੑ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺόΠφϦޓ׵ੑ͕͋ Γɺ࠶ίϯύΠϧͤͣʹมߋͰ͖Δ // ver 1.0.0 func

  f() -> some P { return 3 } // ver 1.1.0 func f() -> some P { return "3" } 21
 22. ໰୊ͷղܾΛΈ͍ͯ͘ • ܕ৘ใͷอ࣋ • ॻ͖ࠐΈ • ύϑΥʔϚϯε 22

 23. ܕ৘ใͷอ࣋ func numbers() -> some Collection { return [1, 2,

  3] } func message() -> some Collection { return "hello" } let a = numbers() let b = message() let x = a[b.startIndex] // ܕΤϥʔ 23
 24. ॻ͖ࠐΈՄೳ struct S { var value: some P { get

  { return _value } set { _value = newValue as! Int } } var _value: Int = 3 } var s = S() let x = s.value s.value = x // OK s.value = Int(1) // Error s.value = "hello" // Error 24
 25. ύϑΥʔϚϯε ίϯύΠϥ͕ਅͷܕΛ஌͍ͬͯΔ࣌͸ɺ࠷దԽʹ ΑΓਅͷܕͱͯ͠ѻ͏ίʔυʹಛघԽ͞ΕΔͨ ΊɺෆཁͳύϑΥʔϚϯεϩε͕ແ͍ 25

 26. ʮ࠷దԽͰ͖Δͱ͖͸଎͍ʯͱ͍͏ҙຯͰ͸ Existentialͱಉ͡ɻԿ͕ҧ͏ͷ͔ʁ Existential͸super typeͰ͋ΔͨΊɺʮଞͷܕ͕ ೖ͍ͬͯΔՄೳੑ͕ͳ͍ʯূ໌͕ඞཁɻ ORT͸ʮ஌Βͳ͍͋ΔܕʯͳͷͰɺͦͷূ໌͸ෆ ཁɻ୯ʹͦͷਅͷܕΛ஌Ε͹ྑ͍͚ͩɻ ݁Ռͱͯ͠ಉҰϞδϡʔϧͳΒৗʹ࠷దԽՄೳɻ 26

 27. ൃల 27

 28. ORTͷಋೖʹ͋ͨͬͯٞ࿦͕֦େ͍ͯͬͨ͠ɻ ऩरΛ͚ͭΔͨΊ৽͍͠ϚχϑΣετ͕࡞ΒΕ ͨɻ Improving the UI of generics https://forums.swift.org/t/improving-the-ui-of- generics/22814

  Generic Manifestoʹଓ͘ࢦ਑ 28
 29. ORT͸δΣωϦΫεͱࣅ͍ͯΔ // PͰ͋ΔਅͷܕΛฦ͢ func makeSomeP() -> some P // PͰ͋ΔਅͷܕXΛड͚औΔ

  func useGeneP<X: P>(_ x: X) 29
 30. ͜Εͱ͸ҧ͏ // PͰ͋ΔਅͷܕXΛฦ͢ func makeGeneP<X: P>() -> X ͜ͷX͸ݺͼग़͠ଆ͕ܾΊΔ some

  P͸ݺͼग़͞Εଆ͕ܾΊΔ 30
 31. Reverse Generics ݺͼग़͞Εଆ͕ܾΊΔδΣωϦοΫύϥϝʔλͱ ͍͏৽֓೦Λߟ͑ͯΈΔ func makeRevGeneP() -> <X: P> X

  31
 32. ORT͸Reverse GenericͷsugarͱΈͳͤΔ // PͰ͋ΔਅͷܕΛฦ͢ func makeSomeP() -> some P //

  PͰ͋ΔਅͷܕXΛฦ͢ func makeRevGeneP() -> <X: P> X 32
 33. Reverse GenericsΛ࢖͏ͱɺදݱྗ্͕͕Δ // 2ͭͷsome Pͷؔ࿈Λॻ͚ͳ͍ func makePS() -> (some P,

  some P) // 2ͭͷʮಉҰͷʯPΛຬͨ͢ܕ func makePS() -> <X: P> (X, X) 33
 34. ORTߏจͷ֦ுҊ func makePS() -> (some P A, some P B)

  where A == B 34
 35. Opaque Result Type → Reverse Generics ?? → Generics 35

 36. Opaque Argument Type ΋͠someΛҾ਺෦෼ʹॻ͚ͨΒɺGenericsͷ sugarͱΈͳͤΔ // PͰ͋ΔਅͷܕΛड͚औΔ func useSomeP(_ x:

  some P) // PͰ͋ΔਅͷܕXΛड͚औΔ func useGeneP<X: P>(_ x: X) 36
 37. // PͰ͋ΔਅͷܕΛड͚औΔ func useSomeP(_ x: some P) // PͰ͋ΔਅͷܕXΛड͚औΔ func

  useGeneP<X: P>(_ x: X) ಄ͷதͰҰ౓XΛهԱ͠ͳ͍ͷͰಡΈ΍͍͢ɺྲྀ ߦΓͦ͏ 37
 38. ORTͱExistential Α͘ࣅ͍ͯΔ // PΛຬͨ͢**ͱ͋Δ**ܕΛฦ͢ func makeSomeP() -> some P //

  PΛຬͨ͢**ͲΜͳ**ܕͰ΋୅ೖͰ͖Δ var b: P = ... 38
 39. Existentialͷanyه๏ // PΛຬͨ͢**ͱ͋Δ**ܕΛฦ͢ func makeSomeP() -> some P // PΛຬͨ͢**ͲΜͳ**ܕͰ΋୅ೖͰ͖Δ

  var b: any P ରশతͰ͖Ε͍ 39
 40. Protocol੍໿ͱExistentialͷྨࣅ ॳڃऀࡴ͠ // P͸੍໿ func useGeneP<X: P>(_ x: X) //

  P͸Existential func useAnyP(_ x: P) 40
 41. ҧ͏ػೳ͸ҧ͏ه๏ͷ΄͏͕Θ͔Γ΍͍͢ // P͸੍໿ func useGeneP<X: P>(_ x: X) // P͸Existential

  func useAnyP(_ x: any P) 41