Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

the world of characters

6247c099ad62bf727a4f9df10b6c6f23?s=47 orisano
September 13, 2018
1.2k

the world of characters

6247c099ad62bf727a4f9df10b6c6f23?s=128

orisano

September 13, 2018
Tweet

Transcript

 1. 1จࣈͷੈք @orisano

 2. Έͳ͞Μ จࣈΛ਺͑ΒΕ·͢ΑͶʁ

 3. a

 4. a => 1

 5. ͋

 6. ͋ => 1

 7. 佛 => 1

 8. None
 9. => 1

 10. None
 11. => 1

 12. Z͑ͫ̓ͪ̂ͫ̽ ̴̙̤̞͉͚̯̞̠͍A̴̵̜̰͔ ͫ͗ ͢ L̠ͨͧͩ͘ G̴̻͈͍͔̹ ̑͗̎̅͛ ́ Ǫ̵̹̻̝̳ ͂̌

  ̌͘! ͖̬̰̙̗ ̿̋ ͥ ͥ̂ͣ̐́́͜͞
 13. Z͑ͫ̓ͪ̂ͫ̽ ̴̙̤̞͉͚̯̞̠͍A̴̵̜̰͔ ͫ͗ ͢ L̠ͨͧͩ͘ G̴̻͈͍͔̹ ̑͗̎̅͛ ́ Ǫ̵̹̻̝̳ ͂̌

  ̌͘! ͖̬̰̙̗ ̿̋ ͥ ͥ̂ͣ̐́́͜͞ => 6
 14. Έͳ͞Μ όΠτ਺Λ਺͑ΒΕ·͔͢ʁ (UTF-8)

 15. a

 16. a => 1

 17. ͋

 18. ͋ => 3

 19. 佛 => 4

 20. None
 21. => 4

 22. None
 23. => 18

 24. Z͑ͫ̓ͪ̂ͫ̽ ̴̙̤̞͉͚̯̞̠͍A̴̵̜̰͔ ͫ͗ ͢ L̠ͨͧͩ͘ G̴̻͈͍͔̹ ̑͗̎̅͛ ́ Ǫ̵̹̻̝̳ ͂̌

  ̌͘! ͖̬̰̙̗ ̿̋ ͥ ͥ̂ͣ̐́́͜͞
 25. Z͑ͫ̓ͪ̂ͫ̽ ̴̙̤̞͉͚̯̞̠͍A̴̵̜̰͔ ͫ͗ ͢ L̠ͨͧͩ͘ G̴̻͈͍͔̹ ̑͗̎̅͛ ́ Ǫ̵̹̻̝̳ ͂̌

  ̌͘! ͖̬̰̙̗ ̿̋ ͥ ͥ̂ͣ̐́́͜͞ => 143
 26. ͋ͳ͕ͨࢥ͏1จࣈ͸ Ͳ͏਺͑Δ΂͖͔ʁ

 27. byte਺Ͱ͸਺͑ΒΕͳ͍

 28. Unicode͸จࣈू߹ จࣈͱ਺஋͕ରԠ͢Δ

 29. ͋ => 3042

 30. => 1F914

 31. ͜ͷ਺஋ͷ͜ͱΛ ίʔυϙΠϯτ ͱݺͿ

 32. ͜ͷίʔυϙΠϯτΛ byteྻͰදݱ͢Δํ๏Λ ΤϯίʔσΟϯάͱ͍͏

 33. UTF-8ͱ͔UTF-16ͱ͔͸ ΤϯίʔσΟϯάͷҰछ

 34. ͱΓ͋͑ͣ ίʔυϙΠϯτΛ਺͑Ε͹ ղܾʁ

 35. ͍͍͑

 36. => 1F468 + 200D + 1F469 + 200D + 1F466

 37. ࣮͸ෳ਺ͷίʔυϙΠϯτͰ ҰͭͷจࣈʹͳͬͨΓ͢Δ

 38. ਓ͕ؒೝ͍ࣝͯ͠Δ̍จࣈ͸ ॻهૉ(Grapheme cluster) ͱݺ͹Ε͍ͯΔ

 39. Ͳ͏΍Ε͹ ίʔυϙΠϯτͷྻ͔Β ॻهૉΛऔΓग़ͤΔ͔

 40. ίʔυϙΠϯτ͕ؒ ॻهૉڥքʹͳΔ͔Ͳ͏͔ͷ ݫີͳϧʔϧ͕͋Δ

 41. UAX #29 Unicode Text Segmentation

 42. None
 43. ͜ΕΛJSͰ࣮૷ͯ͠·ͨ͠ github.com/orisano/graphemesplit

 44. ৄ͘͠͸ UAX #29 Λݟͯ http://unicode.org/reports/tr29/

 45. ݟ஌Β͵ਓʹʓจࣈͱ ݴΘΕͨͱ͖ʹ͸ ͪΌΜͱ֬ೝ͠Α͏ʂ

 46. 1 byte? 1 codepoint? 1 grapheme cluster?