$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

OSS Performance Tuning Tips

orisano
October 28, 2019

OSS Performance Tuning Tips

orisano

October 28, 2019
Tweet

More Decks by orisano

Other Decks in Programming

Transcript

 1. OSS
  Performance Tuning
  Tips
  #gocon #gocon_hall GoCon 2019 Autumn
  @orisano

  View Slide

 2. ໨త
  ̎ͭͷ͜ͱΛڞ༗͍ͨ͠

  View Slide

 3. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔
  Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢

  View Slide

 4. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔
  Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢

  View Slide

 5. Ͳ͏ਐΊ͍ͯΔͷ͔

  View Slide

 6. 0. ෆຬͷϋʔυϧΛԼ͛Δ

  View Slide

 7. ෆຬ͕
  վળͷ͖͔͚ͬʹͳΓ·͢

  View Slide

 8. ීஈ࢖͍ͬͯΔ
  ϥΠϒϥϦɺιϑτ΢ΣΞ͕
  ஗͍΋ͷͩͱࢥͬͯΈΔ

  View Slide

 9. ͖͔͚ͬͱ
  ϞνϕʔγϣϯΛ
  ࣗΒ࡞Γग़͠·͠ΐ͏

  View Slide

 10. 1. ܭଌͷϋʔυϧΛԼ͛Δ

  View Slide

 11. ஗͍ݪҼΛ
  ؾܰʹ
  ௐ΂ΒΕΔೳྗΛ਎ʹ͚ͭΔ

  View Slide

 12. ख͕͔͔ؒΔߦҝΛ
  ਓؒ͸͋·Γ͠ͳ͍

  View Slide

 13. ͨ͘͞Μܦݧ͢Δ

  View Slide

 14. ؾܰʹ
  ௐࠪͰ͖ΔΑ͏ͳ࢓૊ΈΛ
  ೖΕΔ

  View Slide

 15. ͜Ε͸OSSΛެ։͢Δଆͷ࿩
  ؀ڥม਺Ͱࢦఆͨ͠Γ
  σϑΥϧτͰprofile͕औΕΔ
  ࢓૊ΈΛఏڙ͢Δͱ
  վળ͠΍͍͢/͞Ε΍͍͢

  View Slide

 16. ໰୊ʹૺ۰ͨ͠ਓ͕
  ݪҼௐࠪ͠΍͍͢ͱخ͍͠

  View Slide

 17. 2. ໰୊ՕॴΛಛఆ͢Δ

  View Slide

 18. ஗͍ͱײͯ͡
  ໰୊Օॴ͕ؔ਺ϨϕϧͰ
  Θ͔Βͳ͍ͷ͸
  cliΛ࣮ߦ͍ͯ͠Δͱ͖

  View Slide

 19. mainʹ
  github.com/pkg/profile
  Λ௥Ճͯ͠ΈΔ

  View Slide

 20. View Slide

 21. ͜Ε͚ͩ

  View Slide

 22. cliͷ࣮ߦ͕1౓ʹ
  1࣌ؒҎ্͔͔Δ৔߹ͳͲ͸
  net/http/pprofͷ΄͏͕
  ྑ͍৔߹΋

  View Slide

 23. profileΛݟͯ
  ؔ਺ϨϕϧͰಛఆ͢Δ

  View Slide

 24. pprofͷweb൛ʹ׳ΕΔ
  ͪΌΜͱҙຯ͕Θ͔Δ

  View Slide

 25. ͍ΖΜͳݟํͰݟͯΈΔ
  top, graph, flame-graph
  source, disasm

  View Slide

 26. 3. BenchmarkΛॻ͘

  View Slide

 27. ͢Ͱʹॻ͍ͯ͋Δ৔߹͸
  ϥοΩʔ
  ஗͘ͳ͍ͬͯͳ͍৔߹͸
  ஗͘ͳΔέʔεΛ௥Ճ͢Δ

  View Slide

 28. BenchmarkΛॻ࣌͘͸
  ࠷దԽͰফ͍͑ͯͳ͍͔֬ೝ

  View Slide

 29. BenchmarkΛॻ͘ͱ
  ؆୯ʹprofile͕औΕΔ

  View Slide

 30. go test -cpuprofile
  go test -memprofile
  Λ֮͑Α͏
  (go help testflagΛಡ΋͏)

  View Slide

 31. 4. ղܾࡦΛߟ͑Δ

  View Slide

 32. Ͳ͏ղܾ͢Δ͔ʹ͍ͭͯ͸
  “Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢”Ͱ

  View Slide

 33. OSSͷ
  ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά
  ͸Ϛʔδ͞Εͯ׬ྃ

  View Slide

 34. Ͳ͏΍Ε͹Ϛʔδ͞ΕΔ
  ύονʹͳΔ͔

  View Slide

 35. Ϛʔδ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸
  ૬ख͕ϝϯςφϯε͢Δ
  ͱ͍͏͜ͱ

  View Slide

 36. มߋ͕গͳ͍
  ૬खͷίετΛ૿΍͞ͳ͍

  View Slide

 37. ഁյతมߋ͕ͳ͍
  ޿͘࢖ΘΕ͍ͯΔ΋ͷ΄Ͳ
  ॏཁͳͱ͜Ζ

  View Slide

 38. ҟৗͳίετ͕ͳ͍
  มߋ, อक͕೉͘͠ͳΔ࣮૷
  (ΞηϯϒϥΛ࢖ͬͨΓ)

  View Slide

 39. ґଘؔ܎Λ௥Ճ͢Δ৔߹͸
  ৻ॏʹબ୒͢Δ
  ΞΫςΟϒʹϝϯςφϯε͞
  Ε͍ͯΔ΋ͷ͔
  ຊ౰ʹඞཁ͔?

  View Slide

 40. ͘͢͝ύϑΥʔϚϯε͕
  վળ͢Δ
  ܶతͳվળ͸ड͚ೖΕΒΕΔ

  View Slide

 41. ςετ͕ॻ͍ͯ͋Δ
  ͢Ͱʹॻ͍ͯ͋Δ৔߹͸डཧ
  ͞Ε΍͍͢

  View Slide

 42. 5. ࢼߦࡨޡ͢Δ

  View Slide

 43. ·ͣॳظঢ়ଶͰ
  े෼ͳճ਺
  timeoutʹͳΒͳ͍Α͏ʹ
  Benchmark݁ՌΛऔ͓ͬͯ͘

  View Slide

 44. go test -bench .
  -count=10
  -timeout=30000s
  | tee old.txt

  View Slide

 45. ύονΛૹΔͱ͖ʹ
  benchstatͷ݁ՌΛૹΔͷͰ
  ϕʔεϥΠϯ͸े෼ͳճ਺Ͱ

  View Slide

 46. timeout͸
  σϑΥϧτͩͱ10mͰ
  ҙ֎ͱΦʔόʔ͢Δ

  View Slide

 47. ղܾࡦΛࢥ͍͍ͭͨΒ
  ·ͣ͸1౓Benchmark

  View Slide

 48. ے͕ྑͦ͞͏ͳΒ
  े෼ͳճ਺Benchmark

  View Slide

 49. ଟ͘ࢼߦࡨޡ͍ͯ͠Δͱ
  profileͱsourceͷؔ܎͕
  Θ͔Βͳ͘ͳΔ

  View Slide

 50. pprofʹ͸
  sourceΛݟΔػೳ͕͋Δ͕
  อ͍࣋ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  pathͷΈ

  View Slide

 51. git add .
  git commit -m “$2”
  REV=$(git rev-parse HEAD)
  go test -bench $1 -benchmem -cpuprofile
  cpu.${REV}.pb.gz -memprofile mem.$
  {REV}.pb.gz | tee ${REV}.txt
  rm ./${REV}.* && git reset HEAD^

  View Slide

 52. source͸gitʹ؅ཧͯ͠΋Β͏
  ͪΌΜͱඥ෇͚ΒΕΔ

  View Slide

 53. ଟ͘ͷprofile͕͋Δͱ
  ୯ମͷޮՌ͕Θ͔Βͳ͍
  ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 54. go tool pprof -diff_base
  Ͱprofileؒͷࠩ෼͕ݟΕΔ

  View Slide

 55. 6. ύονΛૹΔ

  View Slide

 56. ࠷ऴͷBenchmarkΛ
  े෼ͳճ਺ߦ͏

  View Slide

 57. ઐ༻ͷΠϯελϯεͰܭଌ
  ೉͍͠৔߹͸
  ۃྗ֎෦ϓϩηεΛఀࢭ͢Δ

  View Slide

 58. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔
  Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢

  View Slide

 59. ࣮ྫϕʔεͰ
  ͲͷΑ͏ʹղܾ͔ͨ͠
  ࣗ෼ͳΒͲ͏ղܾ͢Δ͔
  ߟ͑ͯ΋Β͍͍ͨ

  View Slide

 60. 1. ࣮ࡍʹ౤͛ͨύον
  2. ଎͍ϥΠϒϥϦ͕ॻ͖͍ͨ

  View Slide

 61. 1. ࣮ࡍʹ౤͛ͨύον
  2. ଎͍ϥΠϒϥϦ͕ॻ͖͍ͨ

  View Slide

 62. src-d/go-git

  View Slide

 63. pure-goͰ
  gitͷૢ࡞Λ͢ΔͨΊͷ
  ϥΠϒϥϦ

  View Slide

 64. ύονΛૹͬͨഎܠ

  View Slide

 65. aquasecurity/trivy
  Ͱ౰ॳ࢖͍͕ͬͯͨ
  େ͖ͳrepositoryͷcloneʹ
  ҟৗͳ࣌ؒ(10min~)͕͔͔Δ
  ໰୊͕͋ͬͨ

  View Slide

 66. ݪҼ͸
  gitͷIndexͷߏஙΛߦ͏Օॴ
  ͩͬͨ

  View Slide

 67. Indexͷ಺෦දݱ(public)͕
  sliceʹͳ͓ͬͯΓ
  nameͰҰҙʹ͢ΔͨΊʹ
  deleteͱappend͕
  ϑΝΠϧ਺ճ࣮ߦ͞Ε͍ͯͨ

  View Slide

 68. delete͸nameΛࢦఆͯ͠
  ࡟আ͢ΔͷͰ
  sliceͷཁૉΛ͢΂ͯ૸ࠪ͢Δ

  View Slide

 69. ౰ॳ͸
  ಺෦දݱΛmapʹมߋ͢Ε͹
  deleteͷܭࢉྔΛݮΒͤΔ
  ͷͰͦ͏͠Α͏ͱࢥͬͨ

  View Slide

 70. ͔͠͠
  publicͳϑΟʔϧυ
  internalͰͳ͍ύοέʔδ
  4500 star௒͑ͷ஌໊౓

  View Slide

 71. ౸ఈड͚ೖΕΒΕͳ͍
  มߋͩͱࢥ͍ఘΊͨ

  View Slide

 72. ޙ೔

  View Slide

 73. ιʔείʔυΛ
  ݟ௚͍ͯ͠Δͱ

  View Slide

 74. ໌ه͞Ε͍ͯΔ
  ϑΟʔϧυͷ࢓༷
  (sliceͷॱং͸อূ͠ͳ͍)
  େྔͷIndexΛߏங͢Δ
  λΠϛϯά(clone࣌)

  View Slide

 75. ݟ௚ͨ݁͠Ռ
  ഁյతมߋແ͠Ͱ
  मਖ਼͢Δํ๏Λࢥ͍͍ͭͨ

  View Slide

 76. ଟ͘ݺͼग़͞ΕΔՕॴ
  ͷΈʹ͓͍ͯ
  mapͰอ࣋͠return͢Δࡍʹ
  sliceʹม׵͢Δ

  View Slide

 77. mapΛprivateͳؔ਺Ͱ
  Ҿ͖ճ͢Α͏ʹ͢Δ͜ͱͰ
  ഁյతมߋΛճආͰ͖ͨ

  View Slide

 78. View Slide

 79. ͦ͜Λղܾ͢Δͱ
  mallocgc͕ॏ͘ͳͬͨ

  View Slide

 80. ϝϞϦ࢖༻ྔͷݪҼ͸
  io.Copyʹ͋ΔΑ͏ͩͬͨ

  View Slide

 81. ϑΝΠϧ͝ͱʹio.Copy͕
  ݺ͹Ε͍ͯͨ

  View Slide

 82. େྔʹݺ͹ΕΔՄೳੑ͕͋Δ
  ՕॴͰ͸io.CopyͰ͸ͳ͘
  io.CopyBufferΛ࢖͏ͱ
  ϝϞϦ࢖༻ྔΛ੍ޚͰ͖Δ

  View Slide

 83. ࢖͏bufferΛͲ͏ࢦఆ͢Δ͔
  ֎෦͔Β༩͑ΒΕͳ͍ͱ
  ݁ہϝϞϦ࢖༻ྔมΘΒͳ͍

  View Slide

 84. privateͳϝιουͱ͸͍͑
  Ҿ਺ʹ௥Ճ͢Δͱ
  มߋൣғ͕େ͖͘ͳΔ

  View Slide

 85. ղܾࡦͱͯ͠
  globalʹsync.PoolΛ
  ஔ͘͜ͱʹͨ͠

  View Slide

 86. View Slide

 87. https://github.com/src-d/
  go-git/pull/1179

  View Slide

 88. View Slide

 89. 605ඵ -> 249ඵ

  View Slide

 90. ͔͠͠
  ·ͩ·ͩϝϞϦ࢖༻ྔ͕ଟ͍
  56 GB/op

  View Slide

 91. ϑΝΠϧʹࠩ෼Λద༻͢Δ
  ॲཧ͕ϝϞϦΛେྔʹ࢖༻

  View Slide

 92. ؔ਺಺෦Ͱ͸
  publicͷؔ਺Ͱ
  buffer͕֎෦͔Β౉ͤͳ͍
  ΋ͷ͕࢖ΘΕ͍ͯͨ

  View Slide

 93. গͳ͘ͱ΋಺෦͔Βͷ࢖༻
  Ͱ͸bufferΛࢦఆ͍ͨ͠

  View Slide

 94. View Slide

 95. ಺෦޲͚ʹbufferࢦఆͰ͖Δ
  Α͏ʹͯ͠ղܾ

  View Slide

 96. https://github.com/src-d/
  go-git/pull/1180

  View Slide

 97. 56.1 GB -> 29.8 GB

  View Slide

 98. View Slide

 99. View Slide

 100. image/png

  View Slide

 101. ύονΛૹͬͨഎܠ

  View Slide

 102. ࣾ಺ISUCONͰ
  QRίʔυΛߴ଎ʹੜ੒͢Δ
  ඞཁ͕͋ͬͨͨΊ

  View Slide

 103. ࣾ಺ISUCONͷৼΓฦΓͰ
  ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά
  ΛҰਓͰָ͠ΜͰ͍ͨ

  View Slide

 104. ऄ଍

  View Slide

 105. ߴ଎ʹେྔͷpngΛ
  ग़ྗ͢ΔͨΊʹ͸

  View Slide

 106. 1.9͔Βೖͬͨ
  png.EncoderBufferPool

  View Slide

 107. CompressionLevelͷઃఆ

  View Slide

 108. ಠࣗimage.Image࣮૷Λ
  ࢖Θͳ͍

  View Slide

 109. നࠇը૾Ͱ͋Ε͹
  image.GrayΛ࢖͏
  (Opaque͕bypassͰ͖Δ)

  View Slide

 110. ऄ଍ऴྃ

  View Slide

 111. image/png͕
  bottleneckʹͳ͖ͬͯͨ

  View Slide

 112. ͢ͰʹBenchmark͕
  ॻ͔Ε͍ͯͨͷͰ࣮ߦ

  View Slide

 113. ࠓճ࢖͍ͬͯΔ
  ՕॴͰ͸ͳ͍͕࿐ࠎʹ஗͍
  ෦෼͕͋ͬͨ

  View Slide

 114. https://go-
  review.googlesource.com/
  c/go/+/187417

  View Slide

 115. View Slide

 116. ࣮ࡍॏ͔ͬͨՕॴ͸
  compress/deflate

  View Slide

 117. pprof͕ॏ͍ͱࣔͨ͠ͷ͸
  for͕ॻ͔Ε͍ͯΔߦͩͬͨ

  View Slide

 118. View Slide

 119. ౰֘forจͷasmΛݟͯΈΔͱ
  ແବͳϝϞϦΞΫηε͕

  View Slide

 120. compilerʹregisterΛ
  ࢖ͬͯ΋Β͏ͨΊʹ
  ϩʔΧϧม਺Λఆٛ

  View Slide

 121. View Slide

 122. https://go-
  review.googlesource.com/
  c/go/+/187837

  View Slide

 123. View Slide

 124. View Slide

 125. GoogleContainerTools/
  kaniko

  View Slide

 126. ύονΛૹͬͨഎܠ

  View Slide

 127. ΞΠσΟΞ͕εΩͩͬͨ

  View Slide

 128. kanikoΛCIͰ࢖ͬͯ
  Կʹ͕͔͔͍࣌ؒͬͯΔͷ͔
  ؾʹͳͬͨ

  View Slide

 129. kaniko͸ϝϞϦ্ʹ
  filesystemͷsnapshotΛ࣋ͭ

  View Slide

 130. ίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δͨͼʹ
  ࠩ෼͕ͳ͍͔ൺֱ͢Δ

  View Slide

 131. md5Ͱൺֱ͢Δ

  View Slide

 132. ͦͷmd5͕ॏ͔ͬͨ

  View Slide

 133. ϑΝΠϧ͕
  ಉҰ͔Ͳ͏͔͚ͩͰྑ͍ͷͰ
  md5Ͱ͋Δඞཁ͸ͳ͍

  View Slide

 134. minio/HighwayHashʹมߋ
  (ຊ౰͸Α͘ͳ͍)

  View Slide

 135. View Slide

 136. View Slide

 137. mount͞Ε͍ͯΔ
  σΟϨΫτϦ͸
  snapshotର৅֎

  View Slide

 138. ϑΝΠϧ͕whitelistʹ
  ؚ·ΕΔ൑ఆ͢ΔՕॴͰ
  strings.SplitΛ࢖༻

  View Slide

 139. ϑΝΠϧ਺͕ଟ͔ͬͨΓ
  directory͕ਂ͍ͱ
  ແବʹϝϞϦΛ࢖༻͢Δ

  View Slide

 140. ಛੑΛߟ͑ͯ
  strings.SplitNΛ࢖༻

  View Slide

 141. View Slide

 142. View Slide

 143. https://github.com/
  GoogleContainerTools/
  kaniko/pull/694

  View Slide

 144. 129.54s -> 88.29s

  View Slide

 145. View Slide

 146. 1. ࣮ࡍʹ౤͛ͨύον
  2. ଎͍ϥΠϒϥϦ͕ॻ͖͍ͨ

  View Slide

 147. orisano/wyhash

  View Slide

 148. kanikoͷύονΛ
  ॻ͍͍ͯΔͱ͖ʹ
  Կ͕ྑ͍hashͳͷͩΖ͏

  View Slide

 149. Q. ଎͍hash͸?

  View Slide

 150. Q. ଎͍hash͸?
  A. ܭଌ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 151. dgryski/trifles/hashbench
  खݩͰ૸ΒͤͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 152. (ݟ͔ͭΒͳ͍package͕
  ͋ΔͷͰಈ͖·ͤΜ)

  View Slide

 153. wyhash͕
  GitHubͷTrendingͰ
  ্͕͖ͬͯͨ

  View Slide

 154. ଎ͯ͘ϙʔλϒϧͰڧ͍
  Β͍͠

  View Slide

 155. ඇৗʹ୯७ͳͷͰ
  GoʹҠ২ͯ͠ΈΑ͏ͱࢥͬͨ

  View Slide

 156. 2೔ҐͰҠ২͕ऴྃ

  View Slide

 157. hashbenchʹ௥Ճ
  ֬ೝ͢ΔͱϘϩෛ͚͍ͯ͠Δ

  View Slide

 158. ͜Μͳܭࢉ͔͠ͳ͍ॲཧΛ
  Ͳ͏΍ͬͯߴ଎Խ͢Δͷ͔

  View Slide

 159. ྨࣅϥΠϒϥϦͷௐࠪ

  View Slide

 160. ҉߸ܥ΍hashܥ͸
  جຊతʹasm͕࢖ΘΕ͍ͯΔ

  View Slide

 161. asmΛ࢖͏ͱ଎͍?

  View Slide

 162. ॻ͍ͯΈΑ͏

  View Slide

 163. Go asm͸ಠಛͳײ͡
  ॻ͍͍ͯΔ೔ຊਓ͕
  ΄ͱΜͲ͍ͳ͍?
  ͋·Γࢿྉ͕ͳ͍

  View Slide

 164. ؤுͬͯ
  AVXΛ࢖ͬͯॏ͍ॲཧΛॻ͘

  View Slide

 165. lldbΛ࢖ͬͯ
  bug(SEGV)Λमਖ਼͢Δ

  View Slide

 166. Benchmark݁Ռ
  ஗͘ͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 167. View Slide

 168. Կނ͔

  View Slide

 169. asmͰॻ͍ͨؔ਺͸
  inlineԽ͞Εͳ͍

  View Slide

 170. math/bits
  encoding/binary
  ίϯύΠϥ͕ݡ͘࠷దԽ͢Δ
  https://dave.cheney.net/
  2019/08/20/go-compiler-
  intrinsics

  View Slide

 171. inlineԽ͞ΕΔΑ͏ͳ
  খ͞ͳؔ਺͸
  asmͷޮՌ͕ಘΒΕͳ͍

  View Slide

 172. ࠓճͷΑ͏ͳ৔߹ͩͱ
  loop·ͰؚΊͯasmԽ͢΂͖

  View Slide

 173. ෆ׳ΕͳasmͰ
  ଟ͘ͷίʔυΛॻ͖ͨ͘ͳ͍

  View Slide

 174. mmcloughlin/avo
  Λ࢖͓͏

  View Slide

 175. View Slide

 176. GoͰasmΛੜ੒͢Δ
  ϓϩάϥϜΛॻ͘Ξϓϩʔν

  View Slide

 177. Կ͕ྑ͍͔?

  View Slide

 178. Go asmͷ͓࡞๏Λ
  avo͕΍ͬͯ͘ΕΔ

  View Slide

 179. Go IDEͰͷิ׬͕ޮ͘

  View Slide

 180. avoΛ࢖ͬͯؤுͬͨ
  5 GB/s -> 11 GB/s

  View Slide

 181. ߴ଎ͳasmΛॻ͘ͷ͕೉͍͠

  View Slide

 182. asmϨϕϧͰͳͥ஗͍ͷ͔
  pprofͰ͸Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 183. ύΠϓϥΠχϯάΛҙࣝ͢Δ
  11 GB/s -> 14 GB/s

  View Slide

 184. ·ͱΊ

  View Slide

 185. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔
  • 0. ෆຬͷϋʔυϧΛԼ͛Δ
  • 1. ܭଌͷϋʔυϧΛԼ͛Δ
  • 2. ໰୊ՕॴΛಛఆ͢Δ
  • 3. BenchmarkΛॻ͘

  View Slide

 186. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔
  • 4. ղܾࡦΛߟ͑Δ
  • Ϛʔδ͞Ε΍͍͢ղܾࡦΛ໨ࢦ͢
  • ϝϯςφϯείετΛ্͛ͳ͍΋ͷ
  • 5. ࢼߦࡨޡ͢Δ
  • 6. ύονΛૹΔ

  View Slide

 187. Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢
  • ϝϞϦ࢖༻ྔ͸໰୊ʹͳΓ͕ͪ
  • ֎෦͔ΒBuffer͕ड͚औΕΔAPIΛߟྀ͢Δ
  • มߋ͕༰қͰ͸ͳ͍৔߹sync.PoolΛߟྀ͢Δ

  View Slide

 188. Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢
  • ద੾ͳhashΛબ୒͢Δ
  • Ξηϯϒϥ͸ϝϯςφϯείετ͕ߴ͍ͷͰ
  ۃྗආ͚Δ
  • ॏ͍ॲཧͷ෦෼͚ͩσʔλͷ࣋ͪํΛม͑ͯ
  ΈΔ

  View Slide