Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

OSS Performance Tuning Tips

6247c099ad62bf727a4f9df10b6c6f23?s=47 orisano
October 28, 2019

OSS Performance Tuning Tips

6247c099ad62bf727a4f9df10b6c6f23?s=128

orisano

October 28, 2019
Tweet

More Decks by orisano

Other Decks in Programming

Transcript

 1. OSS Performance Tuning Tips #gocon #gocon_hall GoCon 2019 Autumn @orisano

 2. ໨త ̎ͭͷ͜ͱΛڞ༗͍ͨ͠

 3. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔ Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢

 4. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔ Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢

 5. Ͳ͏ਐΊ͍ͯΔͷ͔

 6. 0. ෆຬͷϋʔυϧΛԼ͛Δ

 7. ෆຬ͕ վળͷ͖͔͚ͬʹͳΓ·͢

 8. ීஈ࢖͍ͬͯΔ ϥΠϒϥϦɺιϑτ΢ΣΞ͕ ஗͍΋ͷͩͱࢥͬͯΈΔ

 9. ͖͔͚ͬͱ ϞνϕʔγϣϯΛ ࣗΒ࡞Γग़͠·͠ΐ͏

 10. 1. ܭଌͷϋʔυϧΛԼ͛Δ

 11. ஗͍ݪҼΛ ؾܰʹ ௐ΂ΒΕΔೳྗΛ਎ʹ͚ͭΔ

 12. ख͕͔͔ؒΔߦҝΛ ਓؒ͸͋·Γ͠ͳ͍

 13. ͨ͘͞Μܦݧ͢Δ

 14. ؾܰʹ ௐࠪͰ͖ΔΑ͏ͳ࢓૊ΈΛ ೖΕΔ

 15. ͜Ε͸OSSΛެ։͢Δଆͷ࿩ ؀ڥม਺Ͱࢦఆͨ͠Γ σϑΥϧτͰprofile͕औΕΔ ࢓૊ΈΛఏڙ͢Δͱ վળ͠΍͍͢/͞Ε΍͍͢

 16. ໰୊ʹૺ۰ͨ͠ਓ͕ ݪҼௐࠪ͠΍͍͢ͱخ͍͠

 17. 2. ໰୊ՕॴΛಛఆ͢Δ

 18. ஗͍ͱײͯ͡ ໰୊Օॴ͕ؔ਺ϨϕϧͰ Θ͔Βͳ͍ͷ͸ cliΛ࣮ߦ͍ͯ͠Δͱ͖

 19. mainʹ github.com/pkg/profile Λ௥Ճͯ͠ΈΔ

 20. None
 21. ͜Ε͚ͩ

 22. cliͷ࣮ߦ͕1౓ʹ 1࣌ؒҎ্͔͔Δ৔߹ͳͲ͸ net/http/pprofͷ΄͏͕ ྑ͍৔߹΋

 23. profileΛݟͯ ؔ਺ϨϕϧͰಛఆ͢Δ

 24. pprofͷweb൛ʹ׳ΕΔ ͪΌΜͱҙຯ͕Θ͔Δ

 25. ͍ΖΜͳݟํͰݟͯΈΔ top, graph, flame-graph source, disasm

 26. 3. BenchmarkΛॻ͘

 27. ͢Ͱʹॻ͍ͯ͋Δ৔߹͸ ϥοΩʔ ஗͘ͳ͍ͬͯͳ͍৔߹͸ ஗͘ͳΔέʔεΛ௥Ճ͢Δ

 28. BenchmarkΛॻ࣌͘͸ ࠷దԽͰফ͍͑ͯͳ͍͔֬ೝ

 29. BenchmarkΛॻ͘ͱ ؆୯ʹprofile͕औΕΔ

 30. go test -cpuprofile go test -memprofile Λ֮͑Α͏ (go help testflagΛಡ΋͏)

 31. 4. ղܾࡦΛߟ͑Δ

 32. Ͳ͏ղܾ͢Δ͔ʹ͍ͭͯ͸ “Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢”Ͱ

 33. OSSͷ ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά ͸Ϛʔδ͞Εͯ׬ྃ

 34. Ͳ͏΍Ε͹Ϛʔδ͞ΕΔ ύονʹͳΔ͔

 35. Ϛʔδ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ ૬ख͕ϝϯςφϯε͢Δ ͱ͍͏͜ͱ

 36. มߋ͕গͳ͍ ૬खͷίετΛ૿΍͞ͳ͍

 37. ഁյతมߋ͕ͳ͍ ޿͘࢖ΘΕ͍ͯΔ΋ͷ΄Ͳ ॏཁͳͱ͜Ζ

 38. ҟৗͳίετ͕ͳ͍ มߋ, อक͕೉͘͠ͳΔ࣮૷ (ΞηϯϒϥΛ࢖ͬͨΓ)

 39. ґଘؔ܎Λ௥Ճ͢Δ৔߹͸ ৻ॏʹબ୒͢Δ ΞΫςΟϒʹϝϯςφϯε͞ Ε͍ͯΔ΋ͷ͔ ຊ౰ʹඞཁ͔?

 40. ͘͢͝ύϑΥʔϚϯε͕ վળ͢Δ ܶతͳվળ͸ड͚ೖΕΒΕΔ

 41. ςετ͕ॻ͍ͯ͋Δ ͢Ͱʹॻ͍ͯ͋Δ৔߹͸डཧ ͞Ε΍͍͢

 42. 5. ࢼߦࡨޡ͢Δ

 43. ·ͣॳظঢ়ଶͰ े෼ͳճ਺ timeoutʹͳΒͳ͍Α͏ʹ Benchmark݁ՌΛऔ͓ͬͯ͘

 44. go test -bench . -count=10 -timeout=30000s | tee old.txt

 45. ύονΛૹΔͱ͖ʹ benchstatͷ݁ՌΛૹΔͷͰ ϕʔεϥΠϯ͸े෼ͳճ਺Ͱ

 46. timeout͸ σϑΥϧτͩͱ10mͰ ҙ֎ͱΦʔόʔ͢Δ

 47. ղܾࡦΛࢥ͍͍ͭͨΒ ·ͣ͸1౓Benchmark

 48. ے͕ྑͦ͞͏ͳΒ े෼ͳճ਺Benchmark

 49. ଟ͘ࢼߦࡨޡ͍ͯ͠Δͱ profileͱsourceͷؔ܎͕ Θ͔Βͳ͘ͳΔ

 50. pprofʹ͸ sourceΛݟΔػೳ͕͋Δ͕ อ͍࣋ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ pathͷΈ

 51. git add . git commit -m “$2” REV=$(git rev-parse HEAD)

  go test -bench $1 -benchmem -cpuprofile cpu.${REV}.pb.gz -memprofile mem.$ {REV}.pb.gz | tee ${REV}.txt rm ./${REV}.* && git reset HEAD^
 52. source͸gitʹ؅ཧͯ͠΋Β͏ ͪΌΜͱඥ෇͚ΒΕΔ

 53. ଟ͘ͷprofile͕͋Δͱ ୯ମͷޮՌ͕Θ͔Βͳ͍ ͜ͱ͕͋Δ

 54. go tool pprof -diff_base Ͱprofileؒͷࠩ෼͕ݟΕΔ

 55. 6. ύονΛૹΔ

 56. ࠷ऴͷBenchmarkΛ े෼ͳճ਺ߦ͏

 57. ઐ༻ͷΠϯελϯεͰܭଌ ೉͍͠৔߹͸ ۃྗ֎෦ϓϩηεΛఀࢭ͢Δ

 58. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔ Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢

 59. ࣮ྫϕʔεͰ ͲͷΑ͏ʹղܾ͔ͨ͠ ࣗ෼ͳΒͲ͏ղܾ͢Δ͔ ߟ͑ͯ΋Β͍͍ͨ

 60. 1. ࣮ࡍʹ౤͛ͨύον 2. ଎͍ϥΠϒϥϦ͕ॻ͖͍ͨ

 61. 1. ࣮ࡍʹ౤͛ͨύον 2. ଎͍ϥΠϒϥϦ͕ॻ͖͍ͨ

 62. src-d/go-git

 63. pure-goͰ gitͷૢ࡞Λ͢ΔͨΊͷ ϥΠϒϥϦ

 64. ύονΛૹͬͨഎܠ

 65. aquasecurity/trivy Ͱ౰ॳ࢖͍͕ͬͯͨ େ͖ͳrepositoryͷcloneʹ ҟৗͳ࣌ؒ(10min~)͕͔͔Δ ໰୊͕͋ͬͨ

 66. ݪҼ͸ gitͷIndexͷߏஙΛߦ͏Օॴ ͩͬͨ

 67. Indexͷ಺෦දݱ(public)͕ sliceʹͳ͓ͬͯΓ nameͰҰҙʹ͢ΔͨΊʹ deleteͱappend͕ ϑΝΠϧ਺ճ࣮ߦ͞Ε͍ͯͨ

 68. delete͸nameΛࢦఆͯ͠ ࡟আ͢ΔͷͰ sliceͷཁૉΛ͢΂ͯ૸ࠪ͢Δ

 69. ౰ॳ͸ ಺෦දݱΛmapʹมߋ͢Ε͹ deleteͷܭࢉྔΛݮΒͤΔ ͷͰͦ͏͠Α͏ͱࢥͬͨ

 70. ͔͠͠ publicͳϑΟʔϧυ internalͰͳ͍ύοέʔδ 4500 star௒͑ͷ஌໊౓

 71. ౸ఈड͚ೖΕΒΕͳ͍ มߋͩͱࢥ͍ఘΊͨ

 72. ޙ೔

 73. ιʔείʔυΛ ݟ௚͍ͯ͠Δͱ

 74. ໌ه͞Ε͍ͯΔ ϑΟʔϧυͷ࢓༷ (sliceͷॱং͸อূ͠ͳ͍) େྔͷIndexΛߏங͢Δ λΠϛϯά(clone࣌)

 75. ݟ௚ͨ݁͠Ռ ഁյతมߋແ͠Ͱ मਖ਼͢Δํ๏Λࢥ͍͍ͭͨ

 76. ଟ͘ݺͼग़͞ΕΔՕॴ ͷΈʹ͓͍ͯ mapͰอ࣋͠return͢Δࡍʹ sliceʹม׵͢Δ

 77. mapΛprivateͳؔ਺Ͱ Ҿ͖ճ͢Α͏ʹ͢Δ͜ͱͰ ഁյతมߋΛճආͰ͖ͨ

 78. None
 79. ͦ͜Λղܾ͢Δͱ mallocgc͕ॏ͘ͳͬͨ

 80. ϝϞϦ࢖༻ྔͷݪҼ͸ io.Copyʹ͋ΔΑ͏ͩͬͨ

 81. ϑΝΠϧ͝ͱʹio.Copy͕ ݺ͹Ε͍ͯͨ

 82. େྔʹݺ͹ΕΔՄೳੑ͕͋Δ ՕॴͰ͸io.CopyͰ͸ͳ͘ io.CopyBufferΛ࢖͏ͱ ϝϞϦ࢖༻ྔΛ੍ޚͰ͖Δ

 83. ࢖͏bufferΛͲ͏ࢦఆ͢Δ͔ ֎෦͔Β༩͑ΒΕͳ͍ͱ ݁ہϝϞϦ࢖༻ྔมΘΒͳ͍

 84. privateͳϝιουͱ͸͍͑ Ҿ਺ʹ௥Ճ͢Δͱ มߋൣғ͕େ͖͘ͳΔ

 85. ղܾࡦͱͯ͠ globalʹsync.PoolΛ ஔ͘͜ͱʹͨ͠

 86. None
 87. https://github.com/src-d/ go-git/pull/1179

 88. None
 89. 605ඵ -> 249ඵ

 90. ͔͠͠ ·ͩ·ͩϝϞϦ࢖༻ྔ͕ଟ͍ 56 GB/op

 91. ϑΝΠϧʹࠩ෼Λద༻͢Δ ॲཧ͕ϝϞϦΛେྔʹ࢖༻

 92. ؔ਺಺෦Ͱ͸ publicͷؔ਺Ͱ buffer͕֎෦͔Β౉ͤͳ͍ ΋ͷ͕࢖ΘΕ͍ͯͨ

 93. গͳ͘ͱ΋಺෦͔Βͷ࢖༻ Ͱ͸bufferΛࢦఆ͍ͨ͠

 94. None
 95. ಺෦޲͚ʹbufferࢦఆͰ͖Δ Α͏ʹͯ͠ղܾ

 96. https://github.com/src-d/ go-git/pull/1180

 97. 56.1 GB -> 29.8 GB

 98. None
 99. None
 100. image/png

 101. ύονΛૹͬͨഎܠ

 102. ࣾ಺ISUCONͰ QRίʔυΛߴ଎ʹੜ੒͢Δ ඞཁ͕͋ͬͨͨΊ

 103. ࣾ಺ISUCONͷৼΓฦΓͰ ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά ΛҰਓͰָ͠ΜͰ͍ͨ

 104. ऄ଍

 105. ߴ଎ʹେྔͷpngΛ ग़ྗ͢ΔͨΊʹ͸

 106. 1.9͔Βೖͬͨ png.EncoderBufferPool

 107. CompressionLevelͷઃఆ

 108. ಠࣗimage.Image࣮૷Λ ࢖Θͳ͍

 109. നࠇը૾Ͱ͋Ε͹ image.GrayΛ࢖͏ (Opaque͕bypassͰ͖Δ)

 110. ऄ଍ऴྃ

 111. image/png͕ bottleneckʹͳ͖ͬͯͨ

 112. ͢ͰʹBenchmark͕ ॻ͔Ε͍ͯͨͷͰ࣮ߦ

 113. ࠓճ࢖͍ͬͯΔ ՕॴͰ͸ͳ͍͕࿐ࠎʹ஗͍ ෦෼͕͋ͬͨ

 114. https://go- review.googlesource.com/ c/go/+/187417

 115. None
 116. ࣮ࡍॏ͔ͬͨՕॴ͸ compress/deflate

 117. pprof͕ॏ͍ͱࣔͨ͠ͷ͸ for͕ॻ͔Ε͍ͯΔߦͩͬͨ

 118. None
 119. ౰֘forจͷasmΛݟͯΈΔͱ ແବͳϝϞϦΞΫηε͕

 120. compilerʹregisterΛ ࢖ͬͯ΋Β͏ͨΊʹ ϩʔΧϧม਺Λఆٛ

 121. None
 122. https://go- review.googlesource.com/ c/go/+/187837

 123. None
 124. None
 125. GoogleContainerTools/ kaniko

 126. ύονΛૹͬͨഎܠ

 127. ΞΠσΟΞ͕εΩͩͬͨ

 128. kanikoΛCIͰ࢖ͬͯ Կʹ͕͔͔͍࣌ؒͬͯΔͷ͔ ؾʹͳͬͨ

 129. kaniko͸ϝϞϦ্ʹ filesystemͷsnapshotΛ࣋ͭ

 130. ίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δͨͼʹ ࠩ෼͕ͳ͍͔ൺֱ͢Δ

 131. md5Ͱൺֱ͢Δ

 132. ͦͷmd5͕ॏ͔ͬͨ

 133. ϑΝΠϧ͕ ಉҰ͔Ͳ͏͔͚ͩͰྑ͍ͷͰ md5Ͱ͋Δඞཁ͸ͳ͍

 134. minio/HighwayHashʹมߋ (ຊ౰͸Α͘ͳ͍)

 135. None
 136. None
 137. mount͞Ε͍ͯΔ σΟϨΫτϦ͸ snapshotର৅֎

 138. ϑΝΠϧ͕whitelistʹ ؚ·ΕΔ൑ఆ͢ΔՕॴͰ strings.SplitΛ࢖༻

 139. ϑΝΠϧ਺͕ଟ͔ͬͨΓ directory͕ਂ͍ͱ ແବʹϝϞϦΛ࢖༻͢Δ

 140. ಛੑΛߟ͑ͯ strings.SplitNΛ࢖༻

 141. None
 142. None
 143. https://github.com/ GoogleContainerTools/ kaniko/pull/694

 144. 129.54s -> 88.29s

 145. None
 146. 1. ࣮ࡍʹ౤͛ͨύον 2. ଎͍ϥΠϒϥϦ͕ॻ͖͍ͨ

 147. orisano/wyhash

 148. kanikoͷύονΛ ॻ͍͍ͯΔͱ͖ʹ Կ͕ྑ͍hashͳͷͩΖ͏

 149. Q. ଎͍hash͸?

 150. Q. ଎͍hash͸? A. ܭଌ͠·͠ΐ͏

 151. dgryski/trifles/hashbench खݩͰ૸ΒͤͯΈ·͠ΐ͏

 152. (ݟ͔ͭΒͳ͍package͕ ͋ΔͷͰಈ͖·ͤΜ)

 153. wyhash͕ GitHubͷTrendingͰ ্͕͖ͬͯͨ

 154. ଎ͯ͘ϙʔλϒϧͰڧ͍ Β͍͠

 155. ඇৗʹ୯७ͳͷͰ GoʹҠ২ͯ͠ΈΑ͏ͱࢥͬͨ

 156. 2೔ҐͰҠ২͕ऴྃ

 157. hashbenchʹ௥Ճ ֬ೝ͢ΔͱϘϩෛ͚͍ͯ͠Δ

 158. ͜Μͳܭࢉ͔͠ͳ͍ॲཧΛ Ͳ͏΍ͬͯߴ଎Խ͢Δͷ͔

 159. ྨࣅϥΠϒϥϦͷௐࠪ

 160. ҉߸ܥ΍hashܥ͸ جຊతʹasm͕࢖ΘΕ͍ͯΔ

 161. asmΛ࢖͏ͱ଎͍?

 162. ॻ͍ͯΈΑ͏

 163. Go asm͸ಠಛͳײ͡ ॻ͍͍ͯΔ೔ຊਓ͕ ΄ͱΜͲ͍ͳ͍? ͋·Γࢿྉ͕ͳ͍

 164. ؤுͬͯ AVXΛ࢖ͬͯॏ͍ॲཧΛॻ͘

 165. lldbΛ࢖ͬͯ bug(SEGV)Λमਖ਼͢Δ

 166. Benchmark݁Ռ ஗͘ͳ͍ͬͯΔ

 167. None
 168. Կނ͔

 169. asmͰॻ͍ͨؔ਺͸ inlineԽ͞Εͳ͍

 170. math/bits encoding/binary ίϯύΠϥ͕ݡ͘࠷దԽ͢Δ https://dave.cheney.net/ 2019/08/20/go-compiler- intrinsics

 171. inlineԽ͞ΕΔΑ͏ͳ খ͞ͳؔ਺͸ asmͷޮՌ͕ಘΒΕͳ͍

 172. ࠓճͷΑ͏ͳ৔߹ͩͱ loop·ͰؚΊͯasmԽ͢΂͖

 173. ෆ׳ΕͳasmͰ ଟ͘ͷίʔυΛॻ͖ͨ͘ͳ͍

 174. mmcloughlin/avo Λ࢖͓͏

 175. None
 176. GoͰasmΛੜ੒͢Δ ϓϩάϥϜΛॻ͘Ξϓϩʔν

 177. Կ͕ྑ͍͔?

 178. Go asmͷ͓࡞๏Λ avo͕΍ͬͯ͘ΕΔ

 179. Go IDEͰͷิ׬͕ޮ͘

 180. avoΛ࢖ͬͯؤுͬͨ 5 GB/s -> 11 GB/s

 181. ߴ଎ͳasmΛॻ͘ͷ͕೉͍͠

 182. asmϨϕϧͰͳͥ஗͍ͷ͔ pprofͰ͸Θ͔Βͳ͍

 183. ύΠϓϥΠχϯάΛҙࣝ͢Δ 11 GB/s -> 14 GB/s

 184. ·ͱΊ

 185. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔ • 0. ෆຬͷϋʔυϧΛԼ͛Δ • 1. ܭଌͷϋʔυϧΛԼ͛Δ • 2. ໰୊ՕॴΛಛఆ͢Δ

  • 3. BenchmarkΛॻ͘
 186. νϡʔχϯάΛͲ͏ਐΊΔͷ͔ • 4. ղܾࡦΛߟ͑Δ • Ϛʔδ͞Ε΍͍͢ղܾࡦΛ໨ࢦ͢ • ϝϯςφϯείετΛ্͛ͳ͍΋ͷ • 5.

  ࢼߦࡨޡ͢Δ • 6. ύονΛૹΔ
 187. Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢ • ϝϞϦ࢖༻ྔ͸໰୊ʹͳΓ͕ͪ • ֎෦͔ΒBuffer͕ड͚औΕΔAPIΛߟྀ͢Δ • มߋ͕༰қͰ͸ͳ͍৔߹sync.PoolΛߟྀ͢Δ

 188. Ҿ͖ग़͠Λ૿΍͢ • ద੾ͳhashΛબ୒͢Δ • Ξηϯϒϥ͸ϝϯςφϯείετ͕ߴ͍ͷͰ ۃྗආ͚Δ • ॏ͍ॲཧͷ෦෼͚ͩσʔλͷ࣋ͪํΛม͑ͯ ΈΔ