Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Profiling Go Application

orisano
November 25, 2018

Profiling Go Application

orisano

November 25, 2018
Tweet

More Decks by orisano

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Profiling
  Go Application
  Go Conference 2018 Autumn #gocon #gocon_a
  @orisano

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @orisano
  • ۦ͚ग़͠ΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ
  • ޮ཰తͳdocker buildΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δ
  • ύϑΥʔϚϯεʹڵຯ͕͋Δ

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ߴ଎Խ΍, ϓϩϑΝΠϦϯάΛߦ͖࣮ͬͯͨྫ
  • Ͳ͏͍͏վળΛ͢Δͷ͔
  • Ͳ͏͍͏ϓϩηεͳͷ͔

  View Slide

 4. ը૾ม׵αʔόͷ࿩
  kubeletͷ࿩
  go-swaggerͷ࿩

  View Slide

 5. ը૾ม׵αʔόͷ࿩
  kubeletͷ࿩
  go-swaggerͷ࿩

  View Slide

 6. ৄղ
  γεςϜɾύϑΥʔϚϯε
  ྠಡձ

  View Slide

 7. ୊ࡐͱͯ͠؆୯ͳ
  ը૾ม׵αʔόΛѻͬͨ

  View Slide

 8. ෛՙΛ͔͚Δͱ
  ΞϓϦέʔγϣϯ͕མͪͨ

  View Slide

 9. topΛΈͨ

  View Slide

 10. མͪͨݪҼ͸
  ϝϞϦͷ࢖༻ྔ

  View Slide

 11. ϝϞϦϦʔΫʁ

  View Slide

 12. pprofΛ࢖͏
  GODEBUG=allocfreetrace=1
  ͢Δ

  View Slide

 13. runtimeʹखΛೖΕΔ

  View Slide

 14. GC͍ͯ͠Δͱ͖ʹ
  ࢀরgraphΛdump͢ΔΑ͏
  ʹͨ͠

  View Slide

 15. View Slide

 16. ͪΌΜͱpprofͷmemory
  goroutineͷ਺ΛݟΔ

  View Slide

 17. ಉ࣌ม׵਺ʹ੍ݶΛ͚ͭΔ

  View Slide

 18. ແࣄ໰୊͸ղܾͨ͠

  View Slide

 19. ͋ͱ͸ߴ଎Խ

  View Slide

 20. disintegration/imaging

  View Slide

 21. Boundary Check
  Elimination

  View Slide

 22. Go͸جຊఴࣈΞΫηε͢Δͱ
  ൣғνΣοΫ͕ೖΔ

  View Slide

 23. ίϯύΠϥ͕҆શͩͱ
  ൑அ͢Δͱফ͑Δ

  View Slide

 24. ͜ΕΛ
  Boundary Check
  Elimination (BCE)ͱ͍͏

  View Slide

 25. ͜ΕΛ
  Boundary Check
  Elimination (BCE)ͱ͍͏
  ref: https://go101.org/article/bounds-check-elimination.html

  View Slide

 26. goͷඪ४ϥΠϒϥϦͰ
  ͦͦ͜͜ݟΔ

  View Slide

 27. ը૾ͷಡΈࠐΈ, ม׵ͳͲ
  heavyʹఴࣈΞΫηε͢Δ
  ৔߹ͩͱޮՌ͕େ͖͍

  View Slide

 28. https://github.com/
  disintegration/imaging/
  pull/81

  View Slide

 29. https://github.com/
  disintegration/imaging/
  pull/81

  View Slide

 30. View Slide

 31. pprofͳͲͰ
  ݪҼΛಛఆͨ͠Β

  View Slide

 32. ·ͣ
  BenchmarkΛॻ͜͏
  *testing.B

  View Slide

 33. Benchmarkͷ݁ՌΛ
  ͪΌΜͱݟΔ

  View Slide

 34. golang.org/x/tools/cmd/
  benchcmp
  golang.org/x/perf/cmd/
  benchstat

  View Slide

 35. https://github.com/
  disintegration/imaging/
  pull/81

  View Slide

 36. ը૾ม׵αʔόͷ࿩
  kubeletͷ࿩
  go-swaggerͷ࿩

  View Slide

 37. kubeletͷCPU͕ෛՙ͕ߴ͍
  ͱ૬ஊΛड͚ͨ

  View Slide

 38. Datadog͕ୟ͍ͯΔ
  Metrics༻ͷEndpoint͕
  ݪҼͳͷͰ͸ͱ͍͏࿩ͩͬͨ

  View Slide

 39. kubelet͸net/http/pprofΛ
  import͍ͯ͠Δ

  View Slide

 40. ໰୊͕ى͖͍ͯΔ؀ڥͷ
  ৘ใ͕औͬͯ͜ΕΔ

  View Slide

 41. View Slide

 42. prometheus/common
  google/cadvisor
  ͷҰ෦͕ॏ͍

  View Slide

 43. View Slide

 44. ౰֘Օॴ
  https://github.com/prometheus/
  common/pull/148
  ൃ֮ͷ1िؒલ͘Β͍ʹ
  allocation freeʹͳͬͯ
  2ഒ͘Β͍ૣ͘ͳ͍ͬͯͨ

  View Slide

 45. View Slide

 46. ͳΜ͔չ͔ͬͨ͠ͷͰ
  https://github.com/prometheus/
  common/pull/150
  ߋʹͦΕΛ2ഒ͘Β͍ૣ͘͠·ͨ͠

  View Slide

 47. View Slide

 48. ७ਮʹWrite͕ଟ͔ͬͨ

  View Slide

 49. strings.Replacerʹ͸
  WriteString͕͋Γ·͢

  View Slide

 50. ஔ׵ର৅ՕॴҎ֎͸
  ·ͱΊͯWriteͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 51. allocation΋ى͜Βͳ͍ͷͰ࠷ߴ

  View Slide

 52. ࣍ʹ

  View Slide

 53. google/cadvisorͷ
  ListContainers͕ॏ͍

  View Slide

 54. View Slide

 55. google/cadvisorͷ
  ListContainers͕ॏ͍
  https://github.com/google/cadvisor/blob/8faf19092784b75fce10ce190d37e66f89de3612/container/common/helpers.go

  View Slide

 56. ioutil.ReadDirͱsyscall
  ͕ॏ͍ʁ

  View Slide

 57. ioutil.ReadDirͷத਎ΛݟͯΈΔ

  View Slide

 58. ref: https://golang.org/src/io/ioutil/ioutil.go

  View Slide

 59. ref: https://golang.org/src/os/dir_unix.go

  View Slide

 60. ͳΜ͔ҎԼʹ͋ΔϑΝΠϧશ෦ʹ
  lstatൃߦ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 61. ref: https://golang.org/src/os/dir_unix.go

  View Slide

 62. readdirentͬͯ΍͕ͭ͋Δ

  View Slide

 63. Ͳ͏΍Β͜Ε͸
  entryͷtypeΛฦͯ͘͠ΕΔΒ͍͠

  View Slide

 64. google/cadvisorͷ
  ListContainers͕ॏ͍
  https://github.com/google/cadvisor/blob/8faf19092784b75fce10ce190d37e66f89de3612/container/common/helpers.go

  View Slide

 65. readdirentΛ͏·͘࢖͑Ε͹
  syscallͷճ਺ΛݮΒͤΔ

  View Slide

 66. ͔͠͠
  golangඪ४ͷreaddirent͸
  typeΛऔಘͰ͖ͳ͍

  View Slide

 67. ͔͠΋
  ࣮૷ʹඞཁͳॾʑ͕
  privateʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 68. ඪ४͔Βͦ͜Λίϐϖ͢Δͱ
  cadvisorͷ
  LICENSE Checkʹ௨Βͳ͍

  View Slide

 69. ࣮͸͜ͷํ๏
  ͍ΖΜͳϥΠϒϥϦͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ
  goimports/internal/fastwalk
  ֎෦͔Βར༻Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 70. ѹ౗తʹ֎෦͔Βར༻Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 71. github.com/karrick/godirwalk
  Α͏΍͘ݟ͚ͭͨ

  View Slide

 72. https://github.com/google/
  cadvisor/pull/2085

  View Slide

 73. View Slide

 74. Memoryܥͷऔಘ͚ͩ΍ͨΒ஗͍

  View Slide

 75. https://lkml.org/lkml/
  2018/7/3/101
  cgroups v1ܥͷ໰୊Β͍͠
  kernelͷversionΛ͋͛Α͏

  View Slide

 76. ը૾ม׵αʔόͷ࿩
  kubeletͷ࿩
  go-swaggerͷ࿩

  View Slide

 77. ࣗಈੜ੒Λ݁ߏ࢖͍ͬͯΔͷͰ͕͢

  View Slide

 78. go-swagger͕஗͍

  View Slide

 79. ૣ͘͠Α͏

  View Slide

 80. cliܥͷϓϩϑΝΠϦϯάʹ͸
  pkg/profile͕ศར

  View Slide

 81. View Slide

 82. https://github.com/go-openapi/
  swag/pull/25

  View Slide

 83. View Slide

 84. ಺෦Ͱຖճ
  MustCompileͯͨ͠

  View Slide

 85. View Slide

 86. https://github.com/go-openapi/
  loads/pull/19

  View Slide

 87. View Slide

 88. ஗͍json.UnmarshalΛ
  deepcopyͷͨΊʹ2ճͯͨ͠

  View Slide

 89. json.Unmarshal 1ճ
  {de,en}coding/gob
  Ͱ͓஡Λ୙ͨ͠

  View Slide

 90. View Slide

 91. ·ͱΊ

  View Slide

 92. ීஈ࢖͍ͬͯΔ΋ͷͰ΋
  ΧϦΧϦʹνϡʔχϯά
  ͞Ε͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 93. ࣗ෼͕஗͍ͱײͨ͡Β
  ܭଌͯ͠ΈΔ
  վળͯ͠ΈΔ

  View Slide

 94. cliͳΒpkg/profileΛ࢓ࠐΜͰݟΔ

  View Slide

 95. serverͳΒnet/http/pprofΛ࢖͏

  View Slide

 96. ݪҼͷಛఆͷखॿ͚ͷͨΊʹ
  svgʹͨ͠Γ
  uber/go-torchΛ࢖ͬͯ
  flamegraphʹͨ͠Γ
  flamescopeΛ࢖ͬͨΓ

  View Slide

 97. ݪҼΛಛఆͨ͠Β
  BenchmarkΛॻ͘

  View Slide

 98. -count=10ͳͲΛ࢖ͬͨ͋ͱʹ
  benchcmp or benchstat
  ͯ͠ޮՌ͕ग़͍ͯΔ͜ͱΛ֬ೝ

  View Slide

 99. ͋ͱ͸PRΛ౤͛Δ

  View Slide

 100. ͜Μͳʹ
  ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά
  ͠΍͍͢ݴޠଞʹͳ͍

  View Slide

 101. ΍͍ͬͯ͜͏

  View Slide

 102. ඞཁΛײ͡Δ·Ͱ͸
  νϡʔχϯά͠ͳ͍

  View Slide

 103. Ͱ΋
  ܭଌ͕Ͱ͖Δ؀ڥ͸༻ҙ͢΂͖

  View Slide