Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Profiling Go Application

orisano
November 25, 2018

Profiling Go Application

orisano

November 25, 2018
Tweet

More Decks by orisano

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Profiling Go Application Go Conference 2018 Autumn #gocon #gocon_a @orisano

 2. ࣗݾ঺հ • @orisano • ۦ͚ग़͠ΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ • ޮ཰తͳdocker buildΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δ • ύϑΥʔϚϯεʹڵຯ͕͋Δ

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ • ߴ଎Խ΍, ϓϩϑΝΠϦϯάΛߦ͖࣮ͬͯͨྫ • Ͳ͏͍͏վળΛ͢Δͷ͔ • Ͳ͏͍͏ϓϩηεͳͷ͔

 4. ը૾ม׵αʔόͷ࿩ kubeletͷ࿩ go-swaggerͷ࿩

 5. ը૾ม׵αʔόͷ࿩ kubeletͷ࿩ go-swaggerͷ࿩

 6. ৄղ γεςϜɾύϑΥʔϚϯε ྠಡձ

 7. ୊ࡐͱͯ͠؆୯ͳ ը૾ม׵αʔόΛѻͬͨ

 8. ෛՙΛ͔͚Δͱ ΞϓϦέʔγϣϯ͕མͪͨ

 9. topΛΈͨ

 10. མͪͨݪҼ͸ ϝϞϦͷ࢖༻ྔ

 11. ϝϞϦϦʔΫʁ

 12. pprofΛ࢖͏ GODEBUG=allocfreetrace=1 ͢Δ

 13. runtimeʹखΛೖΕΔ

 14. GC͍ͯ͠Δͱ͖ʹ ࢀরgraphΛdump͢ΔΑ͏ ʹͨ͠

 15. None
 16. ͪΌΜͱpprofͷmemory goroutineͷ਺ΛݟΔ

 17. ಉ࣌ม׵਺ʹ੍ݶΛ͚ͭΔ

 18. ແࣄ໰୊͸ղܾͨ͠

 19. ͋ͱ͸ߴ଎Խ

 20. disintegration/imaging

 21. Boundary Check Elimination

 22. Go͸جຊఴࣈΞΫηε͢Δͱ ൣғνΣοΫ͕ೖΔ

 23. ίϯύΠϥ͕҆શͩͱ ൑அ͢Δͱফ͑Δ

 24. ͜ΕΛ Boundary Check Elimination (BCE)ͱ͍͏

 25. ͜ΕΛ Boundary Check Elimination (BCE)ͱ͍͏ ref: https://go101.org/article/bounds-check-elimination.html

 26. goͷඪ४ϥΠϒϥϦͰ ͦͦ͜͜ݟΔ

 27. ը૾ͷಡΈࠐΈ, ม׵ͳͲ heavyʹఴࣈΞΫηε͢Δ ৔߹ͩͱޮՌ͕େ͖͍

 28. https://github.com/ disintegration/imaging/ pull/81

 29. https://github.com/ disintegration/imaging/ pull/81

 30. None
 31. pprofͳͲͰ ݪҼΛಛఆͨ͠Β

 32. ·ͣ BenchmarkΛॻ͜͏ *testing.B

 33. Benchmarkͷ݁ՌΛ ͪΌΜͱݟΔ

 34. golang.org/x/tools/cmd/ benchcmp golang.org/x/perf/cmd/ benchstat

 35. https://github.com/ disintegration/imaging/ pull/81

 36. ը૾ม׵αʔόͷ࿩ kubeletͷ࿩ go-swaggerͷ࿩

 37. kubeletͷCPU͕ෛՙ͕ߴ͍ ͱ૬ஊΛड͚ͨ

 38. Datadog͕ୟ͍ͯΔ Metrics༻ͷEndpoint͕ ݪҼͳͷͰ͸ͱ͍͏࿩ͩͬͨ

 39. kubelet͸net/http/pprofΛ import͍ͯ͠Δ

 40. ໰୊͕ى͖͍ͯΔ؀ڥͷ ৘ใ͕औͬͯ͜ΕΔ

 41. None
 42. prometheus/common google/cadvisor ͷҰ෦͕ॏ͍

 43. None
 44. ౰֘Օॴ https://github.com/prometheus/ common/pull/148 ൃ֮ͷ1िؒલ͘Β͍ʹ allocation freeʹͳͬͯ 2ഒ͘Β͍ૣ͘ͳ͍ͬͯͨ

 45. None
 46. ͳΜ͔չ͔ͬͨ͠ͷͰ https://github.com/prometheus/ common/pull/150 ߋʹͦΕΛ2ഒ͘Β͍ૣ͘͠·ͨ͠

 47. None
 48. ७ਮʹWrite͕ଟ͔ͬͨ

 49. strings.Replacerʹ͸ WriteString͕͋Γ·͢

 50. ஔ׵ର৅ՕॴҎ֎͸ ·ͱΊͯWriteͯ͘͠ΕΔ

 51. allocation΋ى͜Βͳ͍ͷͰ࠷ߴ

 52. ࣍ʹ

 53. google/cadvisorͷ ListContainers͕ॏ͍

 54. None
 55. google/cadvisorͷ ListContainers͕ॏ͍ https://github.com/google/cadvisor/blob/8faf19092784b75fce10ce190d37e66f89de3612/container/common/helpers.go

 56. ioutil.ReadDirͱsyscall ͕ॏ͍ʁ

 57. ioutil.ReadDirͷத਎ΛݟͯΈΔ

 58. ref: https://golang.org/src/io/ioutil/ioutil.go

 59. ref: https://golang.org/src/os/dir_unix.go

 60. ͳΜ͔ҎԼʹ͋ΔϑΝΠϧશ෦ʹ lstatൃߦ͍ͯ͠Δ

 61. ref: https://golang.org/src/os/dir_unix.go

 62. readdirentͬͯ΍͕ͭ͋Δ

 63. Ͳ͏΍Β͜Ε͸ entryͷtypeΛฦͯ͘͠ΕΔΒ͍͠

 64. google/cadvisorͷ ListContainers͕ॏ͍ https://github.com/google/cadvisor/blob/8faf19092784b75fce10ce190d37e66f89de3612/container/common/helpers.go

 65. readdirentΛ͏·͘࢖͑Ε͹ syscallͷճ਺ΛݮΒͤΔ

 66. ͔͠͠ golangඪ४ͷreaddirent͸ typeΛऔಘͰ͖ͳ͍

 67. ͔͠΋ ࣮૷ʹඞཁͳॾʑ͕ privateʹͳ͍ͬͯΔ

 68. ඪ४͔Βͦ͜Λίϐϖ͢Δͱ cadvisorͷ LICENSE Checkʹ௨Βͳ͍

 69. ࣮͸͜ͷํ๏ ͍ΖΜͳϥΠϒϥϦͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ goimports/internal/fastwalk ֎෦͔Βར༻Ͱ͖ͳ͍

 70. ѹ౗తʹ֎෦͔Βར༻Ͱ͖ͳ͍

 71. github.com/karrick/godirwalk Α͏΍͘ݟ͚ͭͨ

 72. https://github.com/google/ cadvisor/pull/2085

 73. None
 74. Memoryܥͷऔಘ͚ͩ΍ͨΒ஗͍

 75. https://lkml.org/lkml/ 2018/7/3/101 cgroups v1ܥͷ໰୊Β͍͠ kernelͷversionΛ͋͛Α͏

 76. ը૾ม׵αʔόͷ࿩ kubeletͷ࿩ go-swaggerͷ࿩

 77. ࣗಈੜ੒Λ݁ߏ࢖͍ͬͯΔͷͰ͕͢

 78. go-swagger͕஗͍

 79. ૣ͘͠Α͏

 80. cliܥͷϓϩϑΝΠϦϯάʹ͸ pkg/profile͕ศར

 81. None
 82. https://github.com/go-openapi/ swag/pull/25

 83. None
 84. ಺෦Ͱຖճ MustCompileͯͨ͠

 85. None
 86. https://github.com/go-openapi/ loads/pull/19

 87. None
 88. ஗͍json.UnmarshalΛ deepcopyͷͨΊʹ2ճͯͨ͠

 89. json.Unmarshal 1ճ {de,en}coding/gob Ͱ͓஡Λ୙ͨ͠

 90. None
 91. ·ͱΊ

 92. ීஈ࢖͍ͬͯΔ΋ͷͰ΋ ΧϦΧϦʹνϡʔχϯά ͞Ε͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍

 93. ࣗ෼͕஗͍ͱײͨ͡Β ܭଌͯ͠ΈΔ վળͯ͠ΈΔ

 94. cliͳΒpkg/profileΛ࢓ࠐΜͰݟΔ

 95. serverͳΒnet/http/pprofΛ࢖͏

 96. ݪҼͷಛఆͷखॿ͚ͷͨΊʹ svgʹͨ͠Γ uber/go-torchΛ࢖ͬͯ flamegraphʹͨ͠Γ flamescopeΛ࢖ͬͨΓ

 97. ݪҼΛಛఆͨ͠Β BenchmarkΛॻ͘

 98. -count=10ͳͲΛ࢖ͬͨ͋ͱʹ benchcmp or benchstat ͯ͠ޮՌ͕ग़͍ͯΔ͜ͱΛ֬ೝ

 99. ͋ͱ͸PRΛ౤͛Δ

 100. ͜Μͳʹ ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά ͠΍͍͢ݴޠଞʹͳ͍

 101. ΍͍ͬͯ͜͏

 102. ඞཁΛײ͡Δ·Ͱ͸ νϡʔχϯά͠ͳ͍

 103. Ͱ΋ ܭଌ͕Ͱ͖Δ؀ڥ͸༻ҙ͢΂͖