$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

天下一 Dev Server 武道会 / World Dev Server Tournament

Pちゃん
November 22, 2018

天下一 Dev Server 武道会 / World Dev Server Tournament

Pちゃん

November 22, 2018
Tweet

More Decks by Pちゃん

Other Decks in Programming

Transcript

 1. גࣜձࣾσΟʔɾΤψɾΤʔ
  ౻ݪ৻ଠ࿠BLB1$IBO
  ఱԼҰdev server෢ಓձ
  Frontend de KANPAI! #5

  View Slide

 2. ͜Μʹͪ͸

  View Slide

 3. PͪΌΜͰ͢
  @p1ch_jp

  View Slide

 4. ීஈ͸ɺ6*σβΠφʔΛ΍͍ͬͯ·͢ɻ
  MyAnimeListͱ͔ɺϋοΧυʔϧͱ͔

  View Slide

 5. ࣗݾ঺հ͸·͍͍͋΍

  View Slide

 6. ࠓ೥͓ੈ࿩ʹͳͬͨ΋ͷͰ͢Ͷʂ

  View Slide

 7. ࠓ೥ͱ͘ʹ͓ੈ࿩ʹͳͬͨ΋ͷ
  w 4LFUDI
  w 6*ͭ͘Δͷ͸ίϨ͕ϝΠϯ
  w "CTUSBDU
  w ΋͏ʮ࠷৽൛DPQZ@OFXʯΈ͍ͨͳ࣌୅͸ऴΘΓ
  w /PXTI
  w ແྉͰ্ཱ͕ͪͬͯɺ84௨Δͷ͸وॏͩ
  w /VYUKT
  w ࣗ෼͸੩తαΠτΛHFOFSBUFίϚϯυͰͭ͘ΔΈ͍ͨ
  ͳ࢖༻ํ๏͕ଟ͔ͬͨ

  View Slide

 8. ͜ͷதͰϑϩΧϯͰ
  ஻ΕΔͱͨ͠ΒNuxt͔ͳ( ˘ω˘)

  View Slide

 9. ͱࢥͬͨͷͰ͕͢

  View Slide

 10. Nuxt͕௒ศརͳ͜ͱͱ͔
  Έͳ͞Μඦ΋ঝ஌ͩͱࢥ͏͠

  View Slide

 11. 5෼ؒͷLTͰઆ໌ͨ͠ͱ͜ΖͰ
  ʮͦΕ͸ͦ͏ʯͱͳͬͯ͠·͍ͦ͏ͳͷͰ

  View Slide

 12. ࠓճ͸

  View Slide

 13. OVYUHFOFSBUFͨ͋͠ͱʹग़ͯ͘Δ
  EJTUΛԿ͔͠ΒͷϩʔΧϧαʔόʔͰ
  ֬ೝ͢Δͱࢥ͏ͷͰ͕͢

  View Slide

 14. ͦΕΛԿͰ֬ೝ͢Δͷ͕ྑ͍ͷ͔ͱ͍͏
  ௒χονͳ࿩Λ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 15. ͱ͍͏Θ͚ͰվΊ·ͯ͠

  View Slide

 16. ఱԼҰDev Server෢ಓձ

  View Slide

 17. ࢀՃࢿ֨
  w ϩʔΧϧͰ΢Σϒαʔόʔ͕ͨͭ͜ͱ
  w Command Line InterfaceΛ΋͍ͬͯΔ͜ͱ

  View Slide

 18. બखೖ৔

  View Slide

 19. No1.
  python -m SimpleHTTPServer
  ϫϯϥΠφʔαʔόʔքͷॏ௟

  View Slide

 20. No2.
  light-server
  (from npm)

  View Slide

 21. No3.
  budo
  (from npm)

  View Slide

 22. No4.
  serve
  (from npm)

  View Slide

 23. ධՁํ๏
  w ֮͑΍͢͞
  w ୯७ʹίϚϯυΛԿจࣈͰݺ΂Δ͔
  w ৮Γ΍͢͞
  w ΍Γ͍ͨ͜ͱΛαοͱͰ͖Δ͔
  w ͦͷଞ
  w ػೳ໢ཏੑ΍࣮੷ͳͲ
  ࠓճ͸ҎԼͷ࣠ͰධՁ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
  ֤఺Ͱɺ߹ܭ఺ຬ఺Ͱ͢ɻ

  View Slide

 24. 1ճઓ֮͑΍͢͞

  View Slide

 25. 1ճઓ͸୯७ʹͦͷίϚϯυΛ
  ԿจࣈͰݺͼग़ͤΔ͔Ͱ͢

  View Slide

 26. 5จࣈҎԼͳΒ3఺
  15จࣈҎԼͳΒ2఺
  20จࣈҎԼͳΒ1఺
  ͦΕҎ্ͳΒ0఺

  View Slide

 27. 1ճઓ֮͑΍͢͞
  w QZUIPON4JNQMF)5514FSWFS
  w 26จࣈ1఺
  w MJHIUTFSWFS
  w 11จࣈ2఺
  w CVEP
  w 4จࣈ3఺
  w TFSWF
  w 5จࣈ3఺

  View Slide

 28. 2ճઓ৮Γ΍͢͞

  View Slide

 29. 2ճઓ͸৮Γ΍͢͞Ͱɺ
  ΍Γ͍ͨ͜ͱΛαοͱͰ͖Δ͔Ͱ͢

  View Slide

 30. ࠓճ͸

  View Slide

 31. ./distΛlocalhost:3000Ͱ
  ϗεςΟϯά͢Δͱ͍͏

  View Slide

 32. ͋Γ͕ͪͳγνϡΤʔγϣϯͰ
  ࢼͯ͠Έ͍ͨͱࢥ͍·͢

  View Slide

 33. No1.python -m SimpleHTTPServer
  w 42จࣈ΋͔͔Δ
  w ͦ΋ͦ΋EJTUΛϕʔεʹϗεςΟϯάΈ͍ͨͳ͜ͱ͕Ͱ͖
  ͳ͍ͷͰDE͢Δඞཁ͕͋Δ
  w ͔ͳΓ࣮༻తͰ͸ͳ͍ͷͰ0఺
  $ cd dist && python -m SimpleHTTPServer 3000

  View Slide

 34. No2.light-server
  w 28จࣈͰ࣮ߦͰ͖Δ
  w Φϓγϣϯ΋௚ײతͰΘ͔Γ΍͍͢
  w 3఺
  $ light-server -s dist -p 3000

  View Slide

 35. No3.budo
  w 20จࣈͰ࣮ߦͰ͖Δ
  w Φϓγϣϯ΋௚ײతͰΘ͔Γ΍͍͢ ೔ຊਓʹ༏͍͠

  w 3఺
  $ budo -d dist -p 3000

  View Slide

 36. No4.Terve
  w 60จࣈͰ࣮ߦͰ͖Δ
  w EJTUΛϕʔεʹϗεςΟϯάΈ͍ͨͳ͜ͱ͕ઃఆϑΝΠϧܦ
  ༝Ͱ͔͠σΩͳ͍
  w 2ճ໨͔Β͸serve -l 3000ͷ13จࣈͰ࣮ߦͰ͖Δ
  w ͷͰ1఺͸͋͛ͪΌ͏
  $ echo {\ public\ : \ dist\ } >> serve.json && serve -l 3000

  View Slide

 37. 3ճઓͦͷଞ

  View Slide

 38. ͦͷଞͰ͸ΞϐʔϧͰ͖Δ͜ͱΛ
  όγόγ্͛ͯಠஅͱภݟͰՃ఺͍͖ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 39. No1.python -m SimpleHTTPServer
  w ੈͷதͰҰ൪࢖ΘΕ͍ͯΔϩʔΧϧαʔόʔͰ͢ʂʂ
  w ͦ͏ͩͶ
  w 1఺Ճ఺

  View Slide

 40. No2.light-server
  w http2ʹରԠͰ͖Δ͜ͱΛചΓʹ͍ͯ͠Δʢ͍͢͝Ͷʣ
  w ػೳ໢ཏੑ΋ͳ͔ͳ͔͍͢͝
  w IUUQTHJUIVCDPNUYDIFOMJHIUTFSWFS
  w 2఺Ճ఺

  View Slide

 41. No3.budo
  w GitHub Star 1400௒͑Ͱ͢ʂʂʢͦ͏ͩͶʣ
  w ػೳ໢ཏੑ͕͍͢͝Ͱ͢ʂʂʢ͔ͨ͠ʹ͍͢͝ʣ
  w IUUQTHJUIVCDPNNBUUEFTMCVEP
  w 2఺Ճ఺

  View Slide

 42. No4.Terve
  w GitHub Star 3400௒͑Ͱ͢ʂʂʢ͍͢͝Ͷʣ
  w 1఺Ճ఺

  View Slide

 43. ݁Ռൃද

  View Slide

 44. ճઓ ճઓ ճઓ ߹ܭ
  QZUIPO ఺ ఺ ఺ ఺
  MJHIUTFSWFS ఺ ఺ ఺ ఺
  CVEP ఺ ఺ ఺ ఺
  TFSWF ఺ ఺ ఺ ఺

  View Slide

 45. ͱ͍͏Θ͚Ͱ

  View Slide

 46. dev server

  View Slide

 47. budo

  View Slide

 48. ·ͱΊ
  w ࠓճͷ༏উ͸ɺ৮Γ΍͢͞ɾػೳ໢ཏੑͷ໘͔Βbudoʹ
  ܾఆ
  w http2Λ࢖༻͍ͨ͠ͱ͖͸light-serverΛ࢖͏ͱྑͦ͞͏
  w ΋ͬͱଞʹྑͦ͞͏ͳͷ͋ΔͰʂΈ͍ͨͳͷ͋Ε͹࣍ճҎ߱
  ͷϑϩΧϯͰୈೋճdev server෢ಓձ΍͍ͬͯͩ͘͞

  View Slide

 49. ऴΘΓ

  View Slide