$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

API になろう / Let's become an API

Pちゃん
December 18, 2019

API になろう / Let's become an API

Pちゃん

December 18, 2019
Tweet

More Decks by Pちゃん

Other Decks in Programming

Transcript

 1. өͬͨΒ࿩͢

  View Slide

 2. ͜Μ͹Μ͸

  View Slide

 3. PͪΌΜ
  @p1ch_jp

  View Slide

 4. ͓·͑ͩΕ
  w ॴଐ
  w גࣜձࣾσΟʔɾΤψɾΤʔ
  w Կͯ͠Δ
  w ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ

  View Slide

 5. ͸͍

  View Slide

 6. ࠓ೔ͳΜͰ͕͢

  View Slide

 7. -5ότϧͱ͍͏͜ͱͰ
  Ժ΍͔͡Όͳ͍Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 8. ͸͍

  View Slide

 9. ΅͕͘͜͜ʹ͍Δ
  ܦҢͳΜͰ͕͢

  View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. ͳΜ΍͔Μ΍Ͱ

  View Slide

 13. ͏͔ͬΓϦϯάʹ
  ্͕Δ͜ͱʹͳͬͯ͠·ͬͨ

  View Slide

 14. ͔͠΋ͳ͔ͥ
  όοΫΤϯυͰ

  View Slide

 15. ϏϏͬͯ·͢

  View Slide

 16. ԿΛ࿩͢ͷ͔

  View Slide

 17. ຊ೔ͷ΅͘ͷςʔϚ

  View Slide

 18. όοΫΤϯυͱ
  ͍͏͜ͱͳΜͰ͕͢

  View Slide

 19. ͨͿΜདྷͯΔਓͷ
  ΄ͱΜͲͷਓ͕

  View Slide

 20. σβΠφʔ
  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  03

  View Slide

 21. ΑͶʁ

  View Slide

 22. ͳʹΑΓ
  ΅ࣗ͘਎͕ৄ͘͠ͳ͍

  View Slide

 23. ͱ͍͏Θ͚Ͱ

  View Slide

 24. ࠓ೔͸Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 25. ࣮຿ͰΞϨίϨͯ͠ಘͨ
  ҝʹͳΔ஌ݟͷڞ༗ͱ͔

  View Slide

 26. ͦ͏͍͏ͷ
  Ͱ͖ͯ·ͤΜ

  View Slide

 27. ԿΛ࿩͔͢ͱݴ͏ͱʜ

  View Slide

 28. ࠷ۙझຯͰ࡞ͬͨAPI ͷ࿩Ͱ΋
  ͠Α͏ͱࢥ͍·͢

  View Slide

 29. גࣜձࣾσΟʔɾΤψɾΤʔσβΠϯຊ෦αʔϏεσβΠϯ෦%&((
  ౻ݪ৻ଠ࿠BLB1$IBO
  APIʹͳΖ͏
  FROKAN x UIT #2 - ೥๨ΕLT ότϧ

  View Slide

 30. ૝ఆௌߨऀ

  View Slide

 31. ૝ఆௌߨऀ
  w ීஈɺ࢓ࣄͰ͸ϑϩϯτΤϯυΛॻ͍͍ͯΔ͕ɺझຯ΍
  ݸਓ։ൃͰόοΫΤϯυ΋ॻ͍͍͖͍ͯͨਓ
  w มͳAPI͕ੜ͑ͯΔͷΛݟ͚ͭΔͱָ͘͠ͳͬͪΌ͏ਓ

  View Slide

 32. ͜͏ͳΔͱΑͦ͞͏
  w ॳֶऀʹ΋ෛ୲ͷগͳ͍ٕज़ελοΫΛ஌ͬͯɺ࣮ࡍʹ
  (FUUJOH4UBSU͢Δػӡ͕ߴ·Δ
  w ͱ͸ݴ͑Կͭ͘Ε͹͑͑ͶΜ໰୊Λղফͯ͠ɺ࣮ࡍʹ
  (FUUJOH4UBSU͢Δػӡ͕ߴ·Δ

  View Slide

 33. Ͱ

  View Slide

 34. ࠓ೔ɺग़ͯ͘Δ੒Ռ෺
  શ෦JSONͳΜͰ

  View Slide

 35. Έͳ͞Μ΋͓खݩʹ

  View Slide

 36. 1PTUNBO

  View Slide

 37. ͱ͔

  View Slide

 38. 1PTUXPNBO

  View Slide

 39. ͱ͔

  View Slide

 40. *OTPNOJB

  View Slide

 41. ͱ͔ى্ͪ͛ͳ͕Β
  ฉ͍͍͚ͯͨͩΔͱ

  View Slide

 42. ָ͍͔͠΋͠Ε·ͤΜ

  View Slide

 43. ΈΜͳ͕ى্ͪ͛ͯΔؒʹ
  ΅͕͘ञΛҿΉ࣌ؒ

  View Slide

 44. ͸͍

  View Slide

 45. ࠓճ࡞ͬͨ΋ͷ
  0

  View Slide

 46. P-Chan API

  View Slide

 47. IUUQTBQJQDIBOJN

  View Slide


 48. ಡΜͰυϝΠϯͷ೗͘

  View Slide


 49. ΅͘ʹؔ͢Δ৘ใ͕ฦΓ·͢

  View Slide

 50. GET /identification
  GET /accounts
  GET /assets
  PATCH /assets

  View Slide


 51. ࢖༻ٕज़

  View Slide


 52. ͜Μͳײ͡Ͱ͢

  View Slide


 53. ࠓ೔͸

  View Slide


 54. ୈҰষɺίίΒ΁Μ

  View Slide


 55. ୈೋষɺίίΒ΁Μ

  View Slide


 56. ʹผ͚ͯ঺հ͍͖ͯ͠·͢

  View Slide

 57. ͱΓ·αʔόʔΛى্ͪ͛ͯ
  ੩తͳ৘ใΛฦͯ͠ΈΔ
  1

  View Slide


 58. ίίΒ΁Μͷ࿩

  View Slide


 59. ͜ͷষ͸ݴ͍͍ͨ͜ͱ
  ͻͱ͔ͭ͠ͳ͍

  View Slide


 60. झຯor
  ݸਓ։ൃ
  &&
  ॳΊͯͷαʔόʔαΠυNode.js

  View Slide

 61. TypeScript + Express Ͱ૊΋͏

  View Slide

 62. 5ZQF4DSJQU&YQSFTT
  w &YQSFTTӫރ੝ਰͷܹ͍͠ք۾ʹ͓͍ͯ͸௝͘͠ɺރΕ
  ͭͭ΋ݱ໾Ͱ࢖͑ΔͷͰʢރΕͯΔ΋ͷ͸৘ใྔ͕๛෋
  w 5ZQF4DSJQUϑϩϯτ͸·ͩ54ͱ૬ੑͷྑ͍ϑϨʔϜϫʔ
  Ϋͦ͏͡Όͳ͍ϑϨʔϜϫʔΫ͋Δ͕ɺόοΫΤϯυ͸
  ͍͍ͩͨ૬ੑ͍͍ɻϑϩϯτͱҧͬͯXFCQBDLͷઃఆ
  Ͱ͠ΜͲ͍ͱ͔ͳͯ͘ɺجຊUTDίϚϯυͰઓ͑ΔͷͰ
  ྑ͞Έ͕͋Δɻ

  View Slide


 63. ࠷ۙ͸Nest.jsͱ͔͕
  ྲྀߦͬͯ·͕͢

  View Slide


 64. Ұ൪ॳΊ͸ΦʔιυοΫεʹ
  ExpressͰ૊Ή͜ͱΛΦεεϝ
  σΟεͬͯ͸ͳ͍Αɺ510ͶʢҰԠ

  View Slide


 65. P-Chan APIͷ৔߹͸
  ͜ΕͰ

  View Slide

 66. GET /identification

  View Slide

 67. GET /accounts

  View Slide


 68. ͋ͨΓΛฦͯ͠·͢

  View Slide


 69. ͸͍

  View Slide


 70. ͱΓ·͜ΕͰAPI૊Ί·ͨ͠

  View Slide


 71. ͱ͸ݴ͑͜Ε͚ͩ͡Ό
  Կ΋໘ന͘Ͷ͑

  View Slide


 72. όοΫΤϯυͳΒͰ͸ͷ

  View Slide


 73. औ͖ͬͯͨσʔλΛ
  อଘͨ͠Γɺు͖ग़ͨ͠Γ

  View Slide


 74. ͦ͏͍͏ͷ͍ͨ͠

  View Slide

 75. σʔλΛऔ͖ͬͯͯอଘͯ͠
  ు͖ग़͢·ͰͷΞϨίϨ
  2

  View Slide

 76. ͲΜͳΤϯυϙΠϯτ
  ੜ΍͔͢ͳʔͱࢥ͍ͬͯͨΒ

  View Slide

 77. ͜ΜͳIssue͕ͨͬͯͨͷͰ

  View Slide

 78. ݮΔ΋Μ͡Όͳ͍͍͍͔͠

  View Slide

 79. ͜ΜͳΤϯυϙΠϯτΛ
  ༻ҙ͠·ͨ͠

  View Slide

 80. PATCH /assets
  GET /assets
  ࢿ࢈৘ใͷฦ٫ͱߋ৽

  View Slide

 81. αϯϓϧσʔλͰ΋
  ͍͍͔ͱࢥͬͨΜͰ͕͢

  View Slide

 82. ໘നΈʹ͚ܽΔͷͰ

  View Slide

 83. ʢϦΞϧΨνσʔλฦ͠·͢ʣ

  View Slide

 84. ͜ΕΒͷΤϯυϙΠϯτ͸
  ओʹ2ͭͷ޻ఔͰ੒ΓཱͬͯΔ

  View Slide

 85. PuppeteerͰ
  σʔλΛऔͬͯ͘Δ޻ఔ
  Prisma FrameworkͰ
  σʔλΛग़͠ೖΕ͢Δ޻ఔ
  Prisma Framework

  View Slide

 86. PuppeteerͰ
  σʔλΛऔͬͯ͘Δ޻ఔ
  Prisma FrameworkͰ
  σʔλΛग़͠ೖΕ͢Δ޻ఔ
  Prisma Framework

  View Slide

 87. Puppeteer ࢖͏ͳΒσϓϩΠઌ͸Α͘ߟ͑Α͏
  w ZEIT Nowɺv2͔Β͸FaaSతͳײ͡ʹͳͬͨͷͰɺ͋Μ
  ·ΓϔουϨεϒϥ΢βΛͿΜճ͢Έ͍ͨͳέʔεΛ૝ఆ
  ͞Ε͍ͯͳ͍ɻλΠϜΞ΢τ͕10 ඵɻ ՝ۚͰ5 ෼ʹ

  w ͓ͱͳ͘͠GAE/SE λΠϜΞ΢τ60ඵ
  ͱ͔ɺGoogle
  Cloud Functions λΠϜΞ΢τ540ඵ
  ͱ͔࢖ͬͨ΄͏͕
  ྑ͍
  w ͨͿΜP-Chan API͸ɺ͖͡ʹ৐Γ׵͑Δ

  View Slide

 88. PuppeteerͰ
  σʔλΛऔͬͯ͘Δ޻ఔ
  Prisma FrameworkͰ
  σʔλΛग़͠ೖΕ͢Δ޻ఔ
  Prisma Framework

  View Slide

 89. ࠓ೔Ұ൪஌ͬͯ΄͍͠΍ͭ

  View Slide

 90. ͋ͨΓ·͑ͳΜͰ͕͢

  View Slide

 91. ϑϩϯτΤϯυͰ͸Ͱ͖ͳ͍
  όοΫΤϯυͷ໘ന͞ͱͯ͠

  View Slide

 92. σʔλͷӬଓԽ͕͋Δ

  View Slide

 93. 2019೥ͷ
  ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃʹ͓͍ͯ

  View Slide

 94. େମͷ৔߹ɺORMͱ͍͏ྨͷ
  ϥΠϒϥϦΛ࢖͏͜ͱʹΑͬͯ

  View Slide

 95. SQLΛ௚ॻ͖͢Δ͜ͱͳ͘
  ؆୯ʹDB΁ͷCRUD͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ

  View Slide

 96. ͱ͸ݴ͑

  View Slide

 97. ॳֶऀʹͱͬͯ

  View Slide

 98. ίʔυ͕
  Ұ൪ΰνϟΓΨνͳ෦෼Ͱ͋Γ

  View Slide

 99. ORMಠࣗͷϚΠάϨʔγϣϯϧʔ
  ϧ΍ه๏Ͱ୤མ͕ͪ͠

  View Slide

 100. ͦ͜Ͱࠓճ࢖ͬͨͷ͕

  View Slide

 101. Prisma Framework

  View Slide

 102. ORM Migration Sequel Pro
  ͬΆ͍΍ͭ

  View Slide

 103. ࢖͍ํ͸؆୯

  View Slide

 104. εΩʔϚΛఆٛ͢Δ
  Prettier΋αϙʔτ͞ΕͯΔΑ
  TDIFNBQSJTNB

  View Slide

 105. ϚΠάϨʔγϣϯͷੜ੒ͱ࣮ߦ
  prisma2 lift save && prisma2 lift up
  5FSNJOBM

  View Slide

 106. ͜Μͳײ͡Ͱ௥Ճͨ͠Γ
  DPOUSPMMFSTBTTFUTUT

  View Slide

 107. ͜Μͳײ͡Ͱfindͨ͠Γ
  DPOUSPMMFSTBTTFUTUT

  View Slide

 108. ΊͪΌͪ͘Ό௚ײతͳ
  ΦϒδΣΫτͷૢ࡞Ͱ׬݁

  View Slide

 109. ·ͩ·ͩ͜Ε͔ΒͳORM͚ͩͲɺ
  ৮ͬͨײ͡ɺखʹೃછΉؾ͕͢Δ

  View Slide

 110. ҰԠTypeScript ORMքͷԦऀ
  TypeORMͱͷൺֱ

  View Slide

 111. vs TypeORM (1/2)
  w ޙൃͷͨΊɺશମతʹ·ͩ·ͩউͯͳ͍ʢػೳͷଟ͞ɺ
  ରԠ͢Δσʔλϕʔεͷଟ͞ɺ࣮ࡍͷར༻ྫͳͲͳͲʣ
  w ͱ͸ݴ͑ɺ๏ਓ͕։ൃ฼ମͳͷͰɺ։ൃεϐʔυ͕҆ఆ
  ͍ͯ͠Δʢ࠷௿Ͱ΋ִिͰΞϓσ͢Δͱݴͬͯͨʣ
  w TypeORM ʹൺ΂ͯରԠ͢Δσʔλϕʔε͕ߜΒΕͯΔ
  ͷ͸ɺܽ఺Ͱ΋͋Δ͕ར఺Ͱ΋͋Γͦ͏

  View Slide

 112. vs TypeORM (2/2)
  w Photon JS ORM૚
  Lift JS Migration૚
  ͕ಠཱͯ͠
  ಈ͘ͱ͍͏ͷ͸NodeͬΆͯ͘޷͖ʢ޷Έͷ໰୊
  w ԿΑΓɺ·ͩv0.xͰ͋ΓProductionͰͷ࢖༻͸ਪ঑͞
  Ε͍ͯͳ͍ͷͰɺશମతʹࠓޙʹظ଴ͱ͍͏ײ͡
  w ʢTypeScript Ͱॻ͚ΔORM͕ͦΜͳʹଟ͘ͳ͍தͰɺ
  બ୒ࢶ͕૿͑Δ͜ͱࣗମɺ݁ߏՁ஋͕͋Γͦ͏ʣ

  View Slide

 113. ·ͱΊ
  3

  View Slide

 114. ·ͱΊ
  w όοΫΤϯυ͜ͱ͸͡Ί͸ʮTypeScript + Express +
  Prisma Frameworkʯ͕͍͍͔΋͠Εͳ͍Α
  w ࣗ෼ͷ৘ใΛίϯςϯπʹͨ͠ΒɺແݶʹΤϯυϙΠϯ
  τΛ࡞ΕΔͷͰɺʮͱ͸ݴ͑Կ࡞Ε͹͑͑ͶΜ໰୊ʯͰ
  ΤλΔͱ͔ͳͦ͞͏ɺΦεεϝ

  View Slide


 115. ࠓ೔঺հͨ͠APIͳΜͰ͕͢

  View Slide


 116. ୭ಘ͔͸෼͔Βͳ͍͚Ͳ

  View Slide


 117. ಛʹೝՄػߏͱ͔
  ੵΜͰͳ͍ΜͰ

  View Slide


 118. ୭Ͱ΋ୟ͚·͢

  View Slide

 119. ͱ͍͏Θ͚Ͱ

  View Slide

 120. Ҏ্

  View Slide

 121. גࣜձࣾσΟʔɾΤψɾΤʔσβΠϯຊ෦αʔϏεσβΠϯ෦%&((
  ౻ݪ৻ଠ࿠BLB1$IBO
  APIʹͳΖ͏
  FROKAN x UIT #2 - ೥๨ΕLT ότϧ

  View Slide

 122. Ͱͨ͠

  View Slide

 123. ͝੩ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide