$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Goでwebアプリ作っている話

polidog
August 26, 2017

 Goでwebアプリ作っている話

shizuoka.go #12の資料です

polidog

August 26, 2017
Tweet

More Decks by polidog

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GoͰwebΞϓϦ࡞ͬ
  ͍ͯΔ࿩
  @polidog
  shizuoka.go #12

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @polidog
  • tavii.com Inc.
  • PHPer, Symfony Japan User Group
  • Gotanda.goͷओ࠵ऀͰ͢

  View Slide

 3. http://gotrip.jp

  View Slide

 4. WordPress

  View Slide

 5. GoͰ࡞Γ௚͢

  View Slide

 6. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • GoΛ࠾༻ͨ͠ཧ༝
  • Goݴޠͷֶͼํ
  • ࢖ͬͯΔϥΠϒϥϦʹ͍ͭͯ
  • ೰ΜͰΔͷͱ͜Ζ

  View Slide

 7. ͳͥGoΛ࢖͓͏ͱࢥͬͨͷ
  ͔ʁ

  View Slide

 8. GoΛ࠾༻ͨ͠ཧ༝
  • ଎ͦ͏(αʔόඅ͍҆ͨ͘͠)
  • Gotanda.goͷओ࠵ऀͳͷʹGo͕·ͱ΋ʹॻ͚
  ͳ͍
  • PHP͡Όͳ͍ύϥμΠϜΛֶͼ͍ͨ
  • GoϒʔϜ͋Δؾ͕͢Δ

  View Slide

 9. http://tech.mercari.com/entry/2017/07/13/103000

  View Slide

 10. View Slide

 11. Goݴޠͷֶͼํ

  View Slide

 12. ֶͼํ
  • Tour of Go
  • ຊΛಡΉ
  • ͱʹ͔͘ҰͭԿ͔࡞ͬͯΈΔ

  View Slide

 13. https://github.com/
  polidog/go-itunes

  View Slide

 14. View Slide

 15. GoͳਓPR͕΋Β͑Δ

  View Slide

 16. https://github.com/polidog/go-itunes/pull/1

  View Slide

 17. https://github.com/
  polidog/go-nowplaying

  View Slide

 18. View Slide

 19. webΞϓϦͷͨΊͷࢿྉΛಡΉ
  • GoݴޠʹΑΔWebΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ
  • https://astaxie.gitbooks.io/build-web-
  application-with-golang/content/ja/

  View Slide

 20. ࢖͍ͬͯΔϥΠϒϥϦʹ͍ͭ
  ͯ

  View Slide

 21. ϑϨʔϜϫʔΫͷબ୒

  View Slide

 22. ϑϨʔϜϫʔΫ
  • Revel
  • martini
  • goji
  • echo
  • gin
  • chi

  View Slide

 23. ͍ͬͺ͍͋ΔͶ

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. chiΑͦ͞͏

  View Slide

 28. chiͷಛ௃
  • ͍ܰ
  • ଎͍
  • net/httpͷޓ׵ੑ͋Δ
  • ֎෦ͷύοέʔδʹґଘ͠ͳ͍

  View Slide

 29. Regex url parameters

  View Slide

 30. View Slide

 31. Database(ORM)

  View Slide

 32. ৭ʑύοέʔδ͸͋ΔΑͶ
  • gorm
  • gorp
  • dbr
  • xorm
  • sqlx

  View Slide

 33. http://
  pospome.hatenablog.com/
  entry/2017/02/18/172307

  View Slide

 34. gorm͕ྑͦ͞͏

  View Slide

 35. http://jinzhu.me/gorm/models.html#model-
  definition

  View Slide

 36. http://jinzhu.me/gorm/associations.html

  View Slide

 37. http://jinzhu.me/gorm/crud.html#preloading-
  eager-loading

  View Slide

 38. https://github.com/jinzhu/
  gorm/issues/246

  View Slide

 39. Memcache

  View Slide

 40. https://github.com/
  bradfitz/gomemcache

  View Slide

 41. ଞʹબ୒ࢶ͕ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 42. StructΛmecachedʹ
  อଘ͍ͨ͠

  View Slide

 43. StructΛγϦΞϥΠζͯ͠
  Ωϟογϡ͢Δ

  View Slide

 44. http://twinbird-
  htn.hatenablog.com/entry/
  2017/01/01/181058

  View Slide

 45. ύοέʔδ؅ཧ

  View Slide

 46. ଞͷݴޠͩͱ
  • npm
  • gem
  • composer
  …etc

  View Slide

 47. GoͰ͸ʁ

  View Slide

 48. https://github.com/golang/
  go/wiki/
  PackageManagementTools

  View Slide

 49. ͍Ζ͍Ζ͋ΔͶ

  View Slide

 50. ެ͔ࣜͩΒdep࢖͓͏ʂ

  View Slide

 51. dep init

  View Slide

 52. ύοέʔδͷ௥Ճ

  View Slide

 53. dep ensure -add ύοέʔδ

  View Slide

 54. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹpre-alpha stateɹʻ
  ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Yʉ

  View Slide

 55. ೰ΜͰ͍Δͱ͜Ζ

  View Slide

 56. σΟϨΫτϦߏ଄

  View Slide

 57. ΠϯελϯεͷҾ͖ճ͠

  View Slide

 58. Contextͷ࢖͍ํ

  View Slide

 59. ࠷ޙʹ

  View Slide

 60. GoΛ΋ͬͱॻ͚ΔΑ͏ʹͳΓ
  ͍ͨ

  View Slide

 61. Gotrip͸ྑ͍αʔϏεͳͷ
  Ͱɺྑ͍ίʔυͰαʔϏεΛ
  ੒௕͍ͤͨ͞

  View Slide

 62. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͠
  ͨɻ

  View Slide