Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Goでwebアプリ作っている話

polidog
August 26, 2017

 Goでwebアプリ作っている話

shizuoka.go #12の資料です

polidog

August 26, 2017
Tweet

More Decks by polidog

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GoͰwebΞϓϦ࡞ͬ ͍ͯΔ࿩ @polidog shizuoka.go #12

 2. ࣗݾ঺հ • @polidog • tavii.com Inc. • PHPer, Symfony Japan

  User Group • Gotanda.goͷओ࠵ऀͰ͢
 3. http://gotrip.jp

 4. WordPress

 5. GoͰ࡞Γ௚͢

 6. ࠓ೔࿩͢͜ͱ • GoΛ࠾༻ͨ͠ཧ༝ • Goݴޠͷֶͼํ • ࢖ͬͯΔϥΠϒϥϦʹ͍ͭͯ • ೰ΜͰΔͷͱ͜Ζ

 7. ͳͥGoΛ࢖͓͏ͱࢥͬͨͷ ͔ʁ

 8. GoΛ࠾༻ͨ͠ཧ༝ • ଎ͦ͏(αʔόඅ͍҆ͨ͘͠) • Gotanda.goͷओ࠵ऀͳͷʹGo͕·ͱ΋ʹॻ͚ ͳ͍ • PHP͡Όͳ͍ύϥμΠϜΛֶͼ͍ͨ • GoϒʔϜ͋Δؾ͕͢Δ

 9. http://tech.mercari.com/entry/2017/07/13/103000

 10. None
 11. Goݴޠͷֶͼํ

 12. ֶͼํ • Tour of Go • ຊΛಡΉ • ͱʹ͔͘ҰͭԿ͔࡞ͬͯΈΔ

 13. https://github.com/ polidog/go-itunes

 14. None
 15. GoͳਓPR͕΋Β͑Δ

 16. https://github.com/polidog/go-itunes/pull/1

 17. https://github.com/ polidog/go-nowplaying

 18. None
 19. webΞϓϦͷͨΊͷࢿྉΛಡΉ • GoݴޠʹΑΔWebΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ • https://astaxie.gitbooks.io/build-web- application-with-golang/content/ja/

 20. ࢖͍ͬͯΔϥΠϒϥϦʹ͍ͭ ͯ

 21. ϑϨʔϜϫʔΫͷબ୒

 22. ϑϨʔϜϫʔΫ • Revel • martini • goji • echo •

  gin • chi
 23. ͍ͬͺ͍͋ΔͶ

 24. None
 25. None
 26. None
 27. chiΑͦ͞͏

 28. chiͷಛ௃ • ͍ܰ • ଎͍ • net/httpͷޓ׵ੑ͋Δ • ֎෦ͷύοέʔδʹґଘ͠ͳ͍

 29. Regex url parameters

 30. None
 31. Database(ORM)

 32. ৭ʑύοέʔδ͸͋ΔΑͶ • gorm • gorp • dbr • xorm •

  sqlx
 33. http:// pospome.hatenablog.com/ entry/2017/02/18/172307

 34. gorm͕ྑͦ͞͏

 35. http://jinzhu.me/gorm/models.html#model- definition

 36. http://jinzhu.me/gorm/associations.html

 37. http://jinzhu.me/gorm/crud.html#preloading- eager-loading

 38. https://github.com/jinzhu/ gorm/issues/246

 39. Memcache

 40. https://github.com/ bradfitz/gomemcache

 41. ଞʹબ୒ࢶ͕ͳ͔ͬͨ

 42. StructΛmecachedʹ อଘ͍ͨ͠

 43. StructΛγϦΞϥΠζͯ͠ Ωϟογϡ͢Δ

 44. http://twinbird- htn.hatenablog.com/entry/ 2017/01/01/181058

 45. ύοέʔδ؅ཧ

 46. ଞͷݴޠͩͱ • npm • gem • composer …etc

 47. GoͰ͸ʁ

 48. https://github.com/golang/ go/wiki/ PackageManagementTools

 49. ͍Ζ͍Ζ͋ΔͶ

 50. ެ͔ࣜͩΒdep࢖͓͏ʂ

 51. dep init

 52. ύοέʔδͷ௥Ճ

 53. dep ensure -add ύοέʔδ ໊

 54. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ ʼɹpre-alpha stateɹʻ ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Yʉ

 55. ೰ΜͰ͍Δͱ͜Ζ

 56. σΟϨΫτϦߏ଄

 57. ΠϯελϯεͷҾ͖ճ͠

 58. Contextͷ࢖͍ํ

 59. ࠷ޙʹ

 60. GoΛ΋ͬͱॻ͚ΔΑ͏ʹͳΓ ͍ͨ

 61. Gotrip͸ྑ͍αʔϏεͳͷ Ͱɺྑ͍ίʔυͰαʔϏεΛ ੒௕͍ͤͨ͞

 62. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͠ ͨɻ