Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ソフトウェア設計は難しくない.pdf

80b7d87c10fcdb6a0cba4f8b69e933bc?s=47 polidog
August 02, 2019

 ソフトウェア設計は難しくない.pdf

80b7d87c10fcdb6a0cba4f8b69e933bc?s=128

polidog

August 02, 2019
Tweet

More Decks by polidog

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ιϑτ΢ΣΞઃܭ͸ ೉͘͠ͳ͍ʁ ٢঵ࣉpm #19 @polidog

 2. ࣗݾ঺հ • @polidog • ύʔςΟʔϋʔυגࣜձࣾ 
 औక໾ɾϓϩάϥϚ
 ൒෼͙Β͍ओ෉ • PHPer

 3. ʮιϑτ΢ΣΞઃܭʯͱ͍͏ ݴ༿Λฉ͘ͱ೉͘͠ײ͡Δ

 4. ೉͘͠ͳ͍Ͱ͢ɻ

 5. ͦ΋ͦ΋ઃܭͱ͸ͳʹ͔ʁ

 6. ը໘࢓༷ॻʁ

 7. ERਤʁ

 8. Ϋϥεਤʁ

 9. ਤΛॻ͘͜ͱ͕ઃܭͳͷ͔ʁ

 10. None
 11. ઃܭͱ͸ɺ͋Δ໰୊ʹର͠ ͯɺղܾࡦͱͳΔߏ଄Λ༩͑ ΔΞΫςΟϏςΟ

 12. ͳΔ΄Ͳ

 13. ઃܭͱ͸ʁ • ໰୊Λೝࣝ͢Δ • ղܾͱͳΔߏ଄Λߟ͑Δ • ͦΕΛϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖ͬͯදݱͯ͠ ͍͘

 14. ΈΜͳ಄ͷதͰߟ͍͑ͯΔ

 15. ઃܭਤͱ͔೉͍͠…

 16. ઃܭਤ • ಄ͷதΛ੔ཧ͢ΔͨΊʹॻ͘ਤ • ଞऀͱೝࣝΛڞ༗͢ΔͨΊͷਤ

 17. ·ͣ͸ࡶʹਤΛॻ͍ͯΈΑ͏

 18. None
 19. ྑ͍ιϑτ΢ΣΞΛ࡞ΔͨΊ ͷखஈͱͯ͠ ઃܭΛ΋ͬͱ਎ۙʹײͯ͡΄ ͍͠