$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

はじめてのモダンPHP

polidog
September 14, 2019

 はじめてのモダンPHP

polidog

September 14, 2019
Tweet

More Decks by polidog

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͸͡ΊͯͷϞμϯPHP Shizuoka.php #1 2019/09/14 @polidog

 2. ࣗݾ঺հ • @polidog • ౦ژࡏॅɺग़਎͸ਗ਼ਫ۠ • ύʔςΟʔϋʔυגࣜձࣾ औక໾ɾϓϩάϥϚ • ޷͖ͳϑϨʔϜϫʔΫ͸Symfony

  • ࠷ۙ࢖͍͍ͨϑϨʔϜϫʔΫ͸BEAR Sunday • Vue΋ͪΐ͍ͪΐ͍ॻ͍ͯ·͢
 3. ϞμϯPHP?

 4. None
 5. http:// ja.phptherightway.com/

 6. PHP The Right Way • ؾܰʹಡΊΔ(?)ΫΠοΫϦϑΝϨϯε • ϕετϓϥΫςΟε • ֤ݴޠʹ຋༁͞Ε͍ͯΔ(΋ͪΖΜ೔ຊޠ΋͋

  Δ) • ϞμϯͷجૅͱͳΔ͜ͱ͕ࡌ͍ͬͯΔ
 7. 18ݸͷϓϥΫςΟε • ͸͡Ίʹ • ίʔσΟϯάελΠϧ • ݴޠ࢓༷ͷϙΠϯτ • ґଘؔ܎ͷ؅ཧ •

  ίʔσΟϯάʹؔ͢Δश׳ • ґଘੑ஫ೖ • σʔλϕʔε • ςϯϓϨʔτ • Τϥʔͱྫ֎ॲཧ • ηΩϡϦςΟ • ςετ • ֤छαʔό΁ͷσϓϩΠ • Ծ૝Խ • Ωϟογϡ • Documenting your CodeʢPHPDocʣ • ৘ใݯ • ίϛϡχςΟ
 8. ίʔσΟϯάελΠϧ

 9. PSR1,2,4 • PSR1͸جຊίʔσΟϯάن໿ • PSR2͸ίʔσΟϯάελΠϧΨΠυ • PSR4͸ΦʔτϩʔσΟϯάελϯμʔυ • ৄ͍͜͠ͱ͸͜ͷهࣄΛࢀর
 https://qiita.com/tadsan/items/

  942a381e952e12a8fa5a
 10. phpcs(PHP CodeSniffer) • ίʔυ͕४ڌ͍ͯ͠Δ͔νΣοΫͰ͖Δ • PHPStorm΍vscodeͱ࿈ܞͰ͖Δ
 https://qiita.com/suin/items/ 8f00ccd58f0464fb9791 • phpcbfΛ࢖ͬͯίʔυΛमਖ਼

 11. php-cs-fixer • PSR1,2, SymfonyίʔσΟϯάن໿ʹԊͬͨܗʹ मਖ਼ͯ͘͠ΕΔ • @PSR1,@PSR2,@SymfonyͳͲͷϧʔϧηοτ
 https://github.com/FriendsOfPHP/PHP-CS- Fixer/blob/ 681806863baec9d874dae95dd0f9eb3db44e

  9b90/src/RuleSet.php
 12. ґଘؔ܎ͷ؅ཧ

 13. Comopser • npm΍bundlerΈ͍ͨͳ΋ͷ • composer.jsonʹґଘؔ܎Λهड़͢Δ • PEAR͸๻͸΋͏5೥Ҏ্࢖͍ͬͯͳ͍ • ೔ຊ͔Βͩͱ஗͍
 https://qiita.com/keitakn/items/

  37f0fac49442b72c403e
 14. None
 15. Packagist • https://packagist.org/ • PHPͷύοέʔδΛ୳͢ҝͷαΠτ

 16. None
 17. ύοέʔδͷߋ৽ʹ͍ͭͯ • libraries.ioΛ࢖͏
 https://libraries.io/ • ηΩϡϦςΟνΣοΫ͸Security Advisories CheckerΛ࢖͏
 https://security.symfony.com/


 18. ґଘੑ஫ೖ

 19. ґଘੑ஫ೖ • ӳޠͩͱDIͱ͔Dependency Injectionͱ͔ݴΘΕΔ΍ͭ • ࠷ۙͷϑϨʔϜϫʔΫʹ͸DI͕͍͍ͩͨ༻ҙ͞Ε͍ͯΔ • ೉͍͠ͷͰଞͷDIͷઆ໌ΛಡΉ΂͖
 https://polidog.jp/2019/06/08/di/
 


  https://qiita.com/ritukiii/items/ de30b2d944109521298fɹ
 20. ςετ

 21. PHPUnitͰϢχοτςετΛॻ͘ • Ϣχοτςετ͸Ϋϥε΍ϝιου͕ظ଴௨Γʹಈ͍͍ͯ Δ͔Λ։ൃதʹ͔֬ΊΔɻ • ςετํ๏͸ೋ௨Γ • ೖग़ྗͷظ଴஋Λςετ͢Δ • ৼΔ෣͍Λ͔֬ΊΔͨΊͷςετ

  • ςετͷจԽ͕ͳ͍ͷͳΒ͹ϢχοτςετΛ·ͣ͸ॻ͍ ͍ͯ͘ࣄ͕ॏཁ
 22. Prophecy • ϞοΫΦϒδΣΫτϑϨʔϜϫʔΫ • εύΠํࣜͰςετͰ͖Δ • ࢀߟ
 https://qiita.com/Hiraku/items/ 326b58c586a134d2ea74

 23. None
 24. None
 25. σϓϩΠ

 26. DeployerΛ࢖͏ • PHP੡ͷσϓϩΠπʔϧ • σϓϩΠ༻ͷλεΫΛఆٛ͢Δ • ίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δ͚ͩͰσϓϩΠͰ͖Δ • ֤छϑϨʔϜϫʔΫ༻ͷϨγϐ͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ •

  جຊతͳ࢖͍ํ
 https://www.tam-tam.co.jp/tipsnote/tool/post17066.html
 27. CIΛ࢖ͬͨσϓϩΠ • CIΛ࢖ͬͯdeployerΛಈ͔͢ • ྫ͑͹CircleCIΛ࢖͏৔߹
 https://tech.quartetcom.co.jp/2017/01/04/ deployer-on-circleci/

 28. ฐࣾͷσϓϩΠϑϩʔ PRͷ࡞੒ ϚʔδϘλϯԡ͢ deployer slackʹ௨஌

 29. None
 30. ࠷ޙʹ

 31. ϞμϯPHPͰ։ൃ͢Δҙຯ

 32. ࿑ಇ࣌ؒΛݮΒͨ͢Ί

 33. ɹ?>