$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

はじめてのモダンPHP

polidog
September 14, 2019

 はじめてのモダンPHP

polidog

September 14, 2019
Tweet

More Decks by polidog

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͸͡ΊͯͷϞμϯPHP
  Shizuoka.php #1 2019/09/14
  @polidog

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @polidog
  • ౦ژࡏॅɺग़਎͸ਗ਼ਫ۠
  • ύʔςΟʔϋʔυגࣜձࣾ औక໾ɾϓϩάϥϚ
  • ޷͖ͳϑϨʔϜϫʔΫ͸Symfony
  • ࠷ۙ࢖͍͍ͨϑϨʔϜϫʔΫ͸BEAR Sunday
  • Vue΋ͪΐ͍ͪΐ͍ॻ͍ͯ·͢

  View Slide

 3. ϞμϯPHP?

  View Slide

 4. View Slide

 5. http://
  ja.phptherightway.com/

  View Slide

 6. PHP The Right Way
  • ؾܰʹಡΊΔ(?)ΫΠοΫϦϑΝϨϯε
  • ϕετϓϥΫςΟε
  • ֤ݴޠʹ຋༁͞Ε͍ͯΔ(΋ͪΖΜ೔ຊޠ΋͋
  Δ)
  • ϞμϯͷجૅͱͳΔ͜ͱ͕ࡌ͍ͬͯΔ

  View Slide

 7. 18ݸͷϓϥΫςΟε
  • ͸͡Ίʹ
  • ίʔσΟϯάελΠϧ
  • ݴޠ࢓༷ͷϙΠϯτ
  • ґଘؔ܎ͷ؅ཧ
  • ίʔσΟϯάʹؔ͢Δश׳
  • ґଘੑ஫ೖ
  • σʔλϕʔε
  • ςϯϓϨʔτ
  • Τϥʔͱྫ֎ॲཧ
  • ηΩϡϦςΟ
  • ςετ
  • ֤छαʔό΁ͷσϓϩΠ
  • Ծ૝Խ
  • Ωϟογϡ
  • Documenting your CodeʢPHPDocʣ
  • ৘ใݯ
  • ίϛϡχςΟ

  View Slide

 8. ίʔσΟϯάελΠϧ

  View Slide

 9. PSR1,2,4
  • PSR1͸جຊίʔσΟϯάن໿
  • PSR2͸ίʔσΟϯάελΠϧΨΠυ
  • PSR4͸ΦʔτϩʔσΟϯάελϯμʔυ
  • ৄ͍͜͠ͱ͸͜ͷهࣄΛࢀর

  https://qiita.com/tadsan/items/
  942a381e952e12a8fa5a

  View Slide

 10. phpcs(PHP CodeSniffer)
  • ίʔυ͕४ڌ͍ͯ͠Δ͔νΣοΫͰ͖Δ
  • PHPStorm΍vscodeͱ࿈ܞͰ͖Δ

  https://qiita.com/suin/items/
  8f00ccd58f0464fb9791
  • phpcbfΛ࢖ͬͯίʔυΛमਖ਼

  View Slide

 11. php-cs-fixer
  • PSR1,2, SymfonyίʔσΟϯάن໿ʹԊͬͨܗʹ
  मਖ਼ͯ͘͠ΕΔ
  • @PSR1,@PSR2,@SymfonyͳͲͷϧʔϧηοτ

  https://github.com/FriendsOfPHP/PHP-CS-
  Fixer/blob/
  681806863baec9d874dae95dd0f9eb3db44e
  9b90/src/RuleSet.php

  View Slide

 12. ґଘؔ܎ͷ؅ཧ

  View Slide

 13. Comopser
  • npm΍bundlerΈ͍ͨͳ΋ͷ
  • composer.jsonʹґଘؔ܎Λهड़͢Δ
  • PEAR͸๻͸΋͏5೥Ҏ্࢖͍ͬͯͳ͍
  • ೔ຊ͔Βͩͱ஗͍

  https://qiita.com/keitakn/items/
  37f0fac49442b72c403e

  View Slide

 14. View Slide

 15. Packagist
  • https://packagist.org/
  • PHPͷύοέʔδΛ୳͢ҝͷαΠτ

  View Slide

 16. View Slide

 17. ύοέʔδͷߋ৽ʹ͍ͭͯ
  • libraries.ioΛ࢖͏

  https://libraries.io/
  • ηΩϡϦςΟνΣοΫ͸Security Advisories
  CheckerΛ࢖͏

  https://security.symfony.com/


  View Slide

 18. ґଘੑ஫ೖ

  View Slide

 19. ґଘੑ஫ೖ
  • ӳޠͩͱDIͱ͔Dependency Injectionͱ͔ݴΘΕΔ΍ͭ
  • ࠷ۙͷϑϨʔϜϫʔΫʹ͸DI͕͍͍ͩͨ༻ҙ͞Ε͍ͯΔ
  • ೉͍͠ͷͰଞͷDIͷઆ໌ΛಡΉ΂͖

  https://polidog.jp/2019/06/08/di/


  https://qiita.com/ritukiii/items/
  de30b2d944109521298fɹ

  View Slide

 20. ςετ

  View Slide

 21. PHPUnitͰϢχοτςετΛॻ͘
  • Ϣχοτςετ͸Ϋϥε΍ϝιου͕ظ଴௨Γʹಈ͍͍ͯ
  Δ͔Λ։ൃதʹ͔֬ΊΔɻ
  • ςετํ๏͸ೋ௨Γ
  • ೖग़ྗͷظ଴஋Λςετ͢Δ
  • ৼΔ෣͍Λ͔֬ΊΔͨΊͷςετ
  • ςετͷจԽ͕ͳ͍ͷͳΒ͹ϢχοτςετΛ·ͣ͸ॻ͍
  ͍ͯ͘ࣄ͕ॏཁ

  View Slide

 22. Prophecy
  • ϞοΫΦϒδΣΫτϑϨʔϜϫʔΫ
  • εύΠํࣜͰςετͰ͖Δ
  • ࢀߟ

  https://qiita.com/Hiraku/items/
  326b58c586a134d2ea74

  View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. σϓϩΠ

  View Slide

 26. DeployerΛ࢖͏
  • PHP੡ͷσϓϩΠπʔϧ
  • σϓϩΠ༻ͷλεΫΛఆٛ͢Δ
  • ίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δ͚ͩͰσϓϩΠͰ͖Δ
  • ֤छϑϨʔϜϫʔΫ༻ͷϨγϐ͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ
  • جຊతͳ࢖͍ํ

  https://www.tam-tam.co.jp/tipsnote/tool/post17066.html

  View Slide

 27. CIΛ࢖ͬͨσϓϩΠ
  • CIΛ࢖ͬͯdeployerΛಈ͔͢
  • ྫ͑͹CircleCIΛ࢖͏৔߹

  https://tech.quartetcom.co.jp/2017/01/04/
  deployer-on-circleci/

  View Slide

 28. ฐࣾͷσϓϩΠϑϩʔ
  PRͷ࡞੒
  ϚʔδϘλϯԡ͢
  deployer
  slackʹ௨஌

  View Slide

 29. View Slide

 30. ࠷ޙʹ

  View Slide

 31. ϞμϯPHPͰ։ൃ͢Δҙຯ

  View Slide

 32. ࿑ಇ࣌ؒΛݮΒͨ͢Ί

  View Slide

 33. ɹ?>

  View Slide