$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

あらゆる人のためのフロントエンド #frontkansai

あらゆる人のためのフロントエンド #frontkansai

FRONTEND CONFERENCE 2017の基調講演のスライドです。

Potato4d(Hanatani Takuma)

March 18, 2017
Tweet

More Decks by Potato4d(Hanatani Takuma)

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͋ΒΏΔਓͷͨΊͷ
  ϑϩϯτΤϯυ
  FRONTEND CONFERENCE 2017
  TAKUMA HANATANI

  View Slide

 2. Ֆ୩୓ຏ
  • @potato4d
  • 18 years old
  • Developer at pixiv inc.
  • JavaScript, Production development
  *
  ԍ

  View Slide

 3. jQuery → Vue.js
  SCOUTER at SCOUTER inc.( https://service.scouter.co.jp )

  View Slide

 4. Coffee + Backbone → Vue.js
  BOOTH at pixiv inc.( https://booth.pm )

  View Slide

 5. Vue.js SPA
  GNEX ltd. ( https://globalnet-ex.com )

  View Slide

 6. JavaScript͸ࠓ΋ͳ͓ɺ
  ʮ୭ʹͰ΋қ͍͠ݴޠʯͰ͋Δ͔ʁ
  Q.

  View Slide

 7. No

  View Slide

 8. ʮϑϩϯτΤϯυʯ͸
  ݱ୅ʹ͓͍ͯ͸ઐ໳৬ͱͳͬͨ

  View Slide

 9. ͍ͭʹReact͕jQueryͷγΣΞΛൈ͍ͨ
  npm trendsʹͯ؍ଌՄೳͳϞμϯ؀ڥʹݶΔ( http://www.npmtrends.com/jquery-vs-react )

  View Slide

 10. αʔόʔαΠυͷʮ͓·͚ʯͰ͸ͳ͘ͳͬͨ
  Browser
  Server
  Browser
  Server

  View Slide

 11. ઐ༻ͷઃܭύλʔϯ͕ੜ·Εͨ
  ը૾ɿ10෼Ͱ࣮૷͢ΔFlux http://azu.github.io/slide/react-meetup/flux.html

  View Slide

 12. ʮա౉ظʯΛӽ͑ΔͨΊͷπʔϧ͸૿͑ଓ͚Δ
  How it feels to learn JavaScript in 2016 https://hackernoon.com/how-it-feels-to-learn-javascript-in-2016-

  View Slide 13. ʮͳ͊ɻ΋͏͜ΕͰऴΘΓͩͱࢥ͏Μͩɻ࣮ࡍͷ
  ͱ͜Ζ΋͏े෼ͩɻweb΋े෼ͩ͠ɺJavaScript
  ΋·ͬͨ͘΋ͬͯे෼ɺ΋͏͍͍ɻʯ
  ʲ຋༁ʳ 2016೥ʹJavaScriptΛֶΜͰͲ͏ײ͔ͨ͡
  http://kikuchi1201.hateblo.jp/entry/2016/10/26/172404

  View Slide

 14. ݱߦIEͷαϙʔτ͸࢒Γ8೥
  https://support.microsoft.com/ja-jp/lifecycle/search/18165
  8 years

  View Slide

 15. ݱߦIEͷαϙʔτ͸࢒Γ8೥
  https://support.microsoft.com/ja-jp/lifecycle/search/18165
  8 years
  ౰෼ʮա౉ظʯ͕ऴΘΔ͜ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 16. $ npm install -D babel-preset-es2015

  View Slide

 17. $ npm install -D babel-preset-es2016

  View Slide

 18. $ npm install -D babel-preset-es2017

  View Slide

 19. $ npm install -D babel-preset-es20..

  View Slide

 20. $ npm install -D babel-preset-es2023

  View Slide

 21. $ npm install -D babel-preset-es2024

  View Slide

 22. $ npm install -D babel-preset-es2025

  View Slide

 23. 2025೥ʹͳͬͨΒ
  શ͕ͯٹΘΕΔͷ͔ʁ
  Q.

  View Slide

 24. No

  View Slide

 25. ະདྷͷ࢓༷Λར༻Ͱ͖Δ؀ڥ͸ݶΒΕΔ
  https://www.infoq.com/jp/news/2017/03/node-76-async-await
  async/await
  2017/02 2017/03
  2016/12

  View Slide

 26. Ϟδϡʔϧόϯυϥ͕ແ͘ͳΔ͜ͱ͸ͳ͍
  ESM/CommonJSͷղܾ
  ES2015+ͷղܾ
  ର৅͕޿͗͢ΔͨΊ
  ϒϥ΢βͰͷαϙʔτ͸ෆՄ
  ϑϨʔϜϫʔΫจ๏ͷղܾ
  bundle.js
  ϒϥ΢β࣮૷ͷน

  View Slide

 27. ͔͜͜ΒΘ͔Δ͜ͱ

  View Slide

 28. ݱࡏͷΑ͏ͳελοΫͰͷ։ൃ͸௕͘ଓ͘
  + + any

  View Slide

 29. ͋ΒΏΔਓ͕͜ͷઌੜ͖࢒ΔͨΊʹ

  View Slide

 30. 3ͭͷબ୒ࢶ

  View Slide

 31. ྲྀߦͷܹ͍͠ք۾ʹ͓͚Δ3ͭͷબ୒ࢶ
  ΠϊϕʔλʔͰ͋Γଓ͚ɺෆ଍͍ͯ͠ΔʮࣄྫʯΛੜΈग़͢
  1
  2
  3
  ΞʔϦʔΞμϓλʔͱͯ͠ɺࣗΒͷ࢖͍͍ٕͨज़Λ෍ڭ͢Δ
  Stableͳٕज़΁ҠߦΛਐΊɺ҆ఆͨ͠؀ڥͰڠۀ͠΍͍͢ಓΛ୳͢

  View Slide

 32. ΠϊϕʔλʔͰ͋Γଓ͚ɺෆ଍͍ͯ͠ΔʮࣄྫʯΛੜΈग़͢
  •ࠓޙ΋ͦͷۀքʹશͯϕοτΛଓ͚Δਓ͕ߦ͏ࢪࡦ
  •ϑϩϯτΤϯυͰݴ͏ͱɺಛʹෆ଍͕ͪ͠ͳʮࣄྫʯΛࣗΒ͕
  ੜΈग़͢͜ͱʹΑͬͯɺεςʔΫϗϧμʔ΁ͷૌٻϋʔυϧΛ
  Լ͛Δ
  •࣌ʹ௧ΈΛ൐͏΋ͷͷɺઐۀͰ͋ΔͳΒ͹ɺࠓޙͷੜଘͷͨΊ
  ͷࢪࡦͱͯ͠͸΋ͬͱ΋༗ޮ
  1

  View Slide

 33. ΞʔϦʔΞμϓλʔͱͯ͠ɺࣗΒͷ࢖͍͍ٕͨज़Λ෍ڭ͢Δ
  •ʮϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞʯͱͯ͠ੜ͖Δ৔߹ʹ͸ඞਢͱͳ
  Δࢪࡦ
  •ʮΑΓ৽͍͠πʔϧʯͷΈʹڧྗͳิॿπʔϧ͕ఏڙ͞ΕΔੈ
  քͰ͋ΔͨΊɺશͯΛ೺Ѳ্ͨ͠Ͱɺࣗ෼͕࠷΋༏Ε͍ͯΔͱ
  ࢥ͏πʔϧʹ͍ͭͯͷ৘ใΛڞ༗͍ͯ͘͠
  2

  View Slide

 34. Stableͳٕज़΁ҠߦΛਐΊɺ҆ఆͨ͠؀ڥͰڠۀ͠΍͍͢ಓΛ୳͢
  •ϑϩϯτΤϯυΛαϒελοΫͱͯ࣋ͭ͠৔߹ͷ҆ఆࢪࡦ
  •શମͱͯ͠͸஗ΕΛऔΔ͕ɺσϑΝΫτʹ͍ٕۙज़͔ͭࣗ෼ʹ
  ؔ܎ͷ͋ΔϨΠϠͷΈΛ΢Υον͢Δͱ͍͏ख๏͸͋Δ
  •جຊతʹ৽ͨͳߏ੒Λఏ্ࣔͨ͠Ͱɺϝδϟʔʹͳͬͨޙʹࣗ
  ෼ͨͪҎ֎͕࢖͍΍͍͢੔උΛߦ͏܏޲ʹ͋Δ͜ͱΛར༻͢Δ
  •css-loader/style-loaderͳͲ͕ݦஶʹͦͷ܏޲Λද͍ͯ͠Δ
  •଴ͯ͹҆ఆ͸खʹೖΔ
  3

  View Slide

 35. React୯ମʹ͓͚ΔCSSͷ”ͭΒ͞”
  // greeting.js
  const styles = {
  greeting: {
  color: #f00
  }
  };
  export default class Greeting extends Component {
  render() {
  return (Hello);
  }
  };

  View Slide

 36. css-loader͕खʹೖΕͨ҆ఆ
  // greeting.css
  :local{
  .greeting{ color:#f00; }
  }
  // greeting.js
  import styles from './greeting.css';
  export default class Greeting extends Component {
  render() {
  return (Hello);
  }
  };

  View Slide

 37. ଴ͯ͹҆ఆ͸खʹೖΔ

  View Slide

 38. େ͕ٛ͋ΔͳΒ૸Γଓ͚Δ

  View Slide

 39. ফ໣ͨ͘͠ͳ͍ͳΒউͪഅʹ৐Δ

  View Slide

 40. ʮΠϚʯͱʮະདྷʯ͕ͭͳ͕Δ৔
  FRONTEND CONFERENCE 2017

  View Slide

 41. ʮ10೥ઓ͑Δج൫ʯ͸͜͜ʹ͋Δ

  View Slide

 42. Let’s Enjoy!

  View Slide