ngx_mruby v2における ノンブロッキングなmruby実行の実装詳細

ngx_mruby v2における ノンブロッキングなmruby実行の実装詳細

RubyWouldConference2018にてngx_mruby v2のノンブロッキングインターフェースについてトークしました。

1b838da2065660793d5b26f2cdc32de7?s=128

Kazuhiko Yamashita

November 05, 2018
Tweet