$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

時代が求めたSTNSと僕

 時代が求めたSTNSと僕

第5回ペパボテックカンファレンス〜インフラエンジニア大特集〜

Kazuhiko Yamashita

May 14, 2016
Tweet

More Decks by Kazuhiko Yamashita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ʙՆͷ೔ͷ1986ʙ
  ࣌୅͕ٻΊͨSTNSͱ๻

  View Slide

 2. hi!
  GMO Pepabo, Inc.
  ϗεςΟϯάࣄۀ෦
  ϜʔϜʔυϝΠϯάϧʔϓ
  γχΞΤϯδχΞ
  @pyama86

  View Slide

 3. blog
  https://ten-snapon.com

  View Slide

 4. Ϣʔβʔ؅ཧ

  View Slide

 5. Α͋͘Δӡ༻
  ɾLDAPͰ؅ཧ
  ɾߏ੒؅ཧπʔϧͰ/etc/passwdͳͲΛ഑෍͢Δ
  ɾrpm΍debͰ഑෍͢Δ
  ɾαʔόϩάΠϯͯ͠useradd pyama

  View Slide

 6. LDAP?

  View Slide

 7. LDAP
  Lightweight Directory Access Protocol

  View Slide

 8. LDAP
  ɾLinuxͷϢʔβʔ؅ཧ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺPostfixͷΑ͏
  ͳϝʔϧαʔόɺόοΫΦϑΟεͰར༻͞ΕΔΑ͏
  ͳۈଵ؅ཧγεςϜͳͲͰ΋ରԠ͍ͯ͠Δέʔε͕
  ଟ͍
  Ϣʔβʔଐੑ؅ཧͷܾఆ൛తଘࡏ

  View Slide

 9. user_name:pyama
  user_id:1000
  group_id:1000
  shell:/bin/bash
  home:/home/pyama
  LDAP
  com
  pepabo
  user
  pyama
  ૊৫ͷ֊૚ߏ଄ͱϢʔβʔͷଐੑΛ
  ؅ཧ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔ

  View Slide

 10. LDAP

  View Slide

 11. Lightweight?

  View Slide

 12. ΍ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ͱ
  ӡ༻ͷෳࡶ͞͸૿͢

  View Slide

 13. LDAPͷڊେԽɾཚཱɾͦͯ͠ઓࠃ࣌୅΁
  ɾLDAP͕৭ʑͳγεςϜͱ࿈ܞ͗ͯ͢͠ɺڊେԽ
  ͠ɺ؅ཧ͕೉͘͠ͳ͖ͬͯͨ
  ɾDevOpsʹΑΔΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞͷΠϯ
  ϑϥਐग़ɺΞϓϦέʔγϣϯσϓϩΠ͕SSHϕʔε
  Ͱ͋Δ͜ͱ͕ଟ͘ɺσβΠφʔͳͲͷ৬छ΋SSHϩ
  άΠϯ͢Δඞཁ͕ੜ·Εͨ(Ϣʔβʔଐੑͷ૿Ճ)

  View Slide

 14. ݁ՌɺαʔϏε͝ͱʹ
  αʔόཱͯͨΓͯ͠·ͤΜ͔

  View Slide

 15. ؅ཧͱ͸?

  View Slide

 16. ͋ͷ೔ͷԶୡ͕΍Γ͔ͨͬͨ͜ͱ͸
  αʔόʹϩάΠϯͨ͠Γɺ
  σϓϩΠ͍͚ͨͩͩͬͨ͠͸ͣͩ

  View Slide

 17. View Slide

 18. STNS
  ɾGoݴޠͰ࣮૷ͨ͠Linuxϛυϧ΢ΣΞ
  ɾJSONαʔόͱnss,pamϞδϡʔϧͷγεςϜ
  ɾrhel,debian/i386,x86_64ͷύοέʔδϦϙδτϦΛ
  ఏڙ

  View Slide

 19. ίϯηϓτ
  ໊લղܾɺެ։伴औಘɺsudoೝূͷΈΛఏڙ͢Δɻ
  ଟ͘Λ΍Βͣɺγϯϓϧʹอͭ͜ͱͰ؅ཧɺ
  ૊Έ߹ΘͤΛ༰қʹɻ
  ๻ୡͷੈ୅ͷ৽͍͠Ϣʔβʔ؅ཧͷ࢓૊Έ
  https://github.com/STNS/STNS

  View Slide

 20. VS LDAP
  ɾTomlܗࣜͷઃఆϑΝΠϧͰՄಡੑ͕ߴ͍
  ɾLinuxͷϢʔβʔ؅ཧʹಛԽ͍ͯ͠ΔͨΊӡ༻͕
  ൥ࡶʹͳΓͮΒ͍
  ɾ൚༻తͳJSONΠϯλʔϑΣʔεͷͨΊ֦ு͕༰қ
  ɾಋೖָ͕͗ͯ͢5ճ͘Β͍ೖΕͨ͘ͳΔ

  View Slide

 21. ͿͬͪΌ͚LDAP೉͍͠
  https://ten-snapon.com/archives/1055

  View Slide

 22. ΞʔΩςΫνϟ
  STNS
  http(1104)
  process
  libnss-stns
  libpam-stns
  query-wrapper
  key-wrapper
  /user/name/pyama
  {
  name:pyama,
  id: 1000,
  dir:/home/pyama

  }
  αʔόɾΫϥΠΞϯτؒ͸httpΛར༻ͨ͠
  JSONܗࣜͷΠϯλʔϑΣʔε
  ͞Βʹ೚ҙͷwrapperΛར༻Մೳ

  View Slide

 23. ઃఆϑΝΠϧ
  ɾαʔό
  /etc/stns/stns.conf
  ɾΫϥΠΞϯτ
  /etc/stns/libnss_stns.conf
  /etc/nsswitch.conf → ໊લղܾͷ༏ઌॱҐઃఆ
  /etc/ssh/sshd_config → sshdͷઃఆ
  /etc/nscd.conf → ໊લղܾͷΩϟογϡઃఆ

  View Slide

 24. stns.conf(αʔό)
  port = 1104
  include = "/etc/stns/conf.d/*"
  # ϕʔγοΫೝূΛαϙʔτ
  user = "basic_user"
  password = "basic_password"
  [users.example]
  id = 1001
  group_id = 1001
  keys = ["ssh-rsa XXXXX…"]
  [groups.example]
  id = 1001
  users = ["example"]
  [sudoers.example]
  password =
  "9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08"
  hash_type = "sha256"

  View Slide

 25. stns.conf(αʔό)
  stns.conf user.conf
  group.conf
  deploy.conf
  ෳ਺ͷઃఆϑΝΠϧʹ෼ׂ͠ɺ
  ໾ׂ΍૊৫͝ͱʹ؅ཧ͢ΔͱΑ͍

  View Slide

 26. stns.conf(αʔό)
  ɾσϓϩΠϢʔβʔͷఆٛ
  ɾ૊৫ߏ଄Λදݱ͢Δ
  ɾSudoύεϫʔυΛ؅ཧ͢Δ

  View Slide

 27. σϓϩΠϢʔβʔͷ؅ཧ

  View Slide

 28. ΞϓϦέʔγϣϯσϓϩΠ
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  /home/deploy/.ssh/authrized_keys
  ʹ֤Ϣʔβʔͷެ։伴Λొ࿥

  View Slide

 29. σϓϩΠϢʔβʔͷ؅ཧ
  ࡢࠓͷWebαʔϏεͰ͸σϓϩΠઐ༻ϢʔβʔΛઃ
  ͚ͯσϓϩΠ͢Δ͜ͱ͕ଟ͍ɻ
  ͔͠͠ɺطଘͷ࢓૊ΈͰ࣮ݱ͢Δʹ͸σϓϩΠϢʔ
  βʔͷ~/.ssh/authorized_keysʹσϓϩΠ͢ΔϢʔ
  βʔͷެ։伴Λฒ΂ͨΓ͢Δඞཁ͕͋ͬͨ

  View Slide

 30. σϓϩΠϢʔβʔͷ؅ཧ
  [users.deploy]
  id = 1000
  group_id = 1000
  link_users = [“foo","bar"]
  [users.foo]
  keys = ["ssh-rsa aaa”]
  [users.bar]
  keys = ["ssh-rsa bbb"]
  deployϢʔβʔͰSSHϩάΠϯ͢Δࡍʹɺlink_usersͰ
  ࢦఆͨ͠Ϣʔβʔͷެ։伴Λར༻͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔ
  →authorized_keysʹॻ͔ͳͯ͘ྑ্͍ʹɺ
  ɹ୭͕σϓϩΠग़དྷΔͷ͔Ұ໨ྎવ

  View Slide

 31. ૊৫ߏ଄Λදݱ͢Δ

  View Slide

 32. ૊৫ߏ଄Λදݱ͢Δ
  ྫ͑͹ɺٕज़1՝ʹॴଐ͢ΔϢʔβʔ͸ɺٕज़෦ͷϢʔ
  βʔͰ΋͋Δɻͱ͋Δαʔόʹٕज़෦ͷϢʔβʔ͸ϩά
  Πϯग़དྷΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ɻ

  View Slide

 33. ૊৫ߏ଄Λදݱ͢Δ
  [groups.tech]
  users = ["antipop"]
  link_groups = [“tech-1"]
  [groups.tech-1]
  users = ["pyama"]
  pyama͸tech-1ʹॴଐ͢ΔtechͷϢʔβʔͰ͋Δɻ
  ۩ମతͳར༻γʔϯ͸sshd_configͷAllowGroupsɺ
  sudoersͳͲɺάϧʔϓͰ؅ཧ͢Δ৔߹ʹศརɻ

  View Slide

 34. SudoύεϫʔυΛ
  ؅ཧ͢Δ

  View Slide

 35. sudoύεϫʔυΛ؅ཧ͢Δ
  $ sudo ls
  [sudo] password for pyama:
  nice_guy.txt
  /etc/sudoersͷઃఆʹґଘ͢Δ͕ɺҰൠతʹ͸
  sudo࣮ߦͨ͠ϢʔβʔͷύεϫʔυΛٻΊΒΕΔ

  View Slide

 36. sudoύεϫʔυΛ؅ཧ͢Δ
  [sudoers.example]
  password =
  "f2ca1bb6c7e907d06dafe4687e579fce76b37e4e93b7605022da52e6ccc26fd2"
  hash_type = "sha256"
  /etc/stns/stns.conf
  /etc/pam.d/sudo
  auth sufficient libpam_stns.so sudo example
  ݸผʹϢʔβʔ͝ͱʹύεϫʔυΛ؅ཧ͢ΔखؒΛল͖ɺ
  ෆਖ਼ΞΫηε࣌ʹsudo͞ΕΔ͜ͱΛ๷͙
  (rootύεϫʔυͷ౪ௌରࡦʹ΋)

  View Slide

 37. libnss_stns.conf

  View Slide

 38. libnss_stns.conf(ΫϥΠΞϯτ)
  api_end_point = ["http://:1104", "http://:1104"]
  user = "basic_user"
  password = "basic_password"
  wrapper_path = "/usr/local/bin/stns-query-wrapper"
  chain_ssh_wrapper = "/usr/libexec/openssh/ssh-ldap-wrapper"
  ssl_verify = true

  View Slide

 39. wrapper_path
  STNSͰ͸ΠϯλʔϑΣʔεͷϑΥʔϚοτ͑͞߹ͬ
  ͍ͯΕ͹೚ҙͷόοΫΤϯυΛ࢖༻Մೳɻ
  $ /usr/local/bin/stns-query-wrapper /user/name/pyama
  {
  "pyama": {
  "id": 10301,
  "password": "",
  "hash_type": "",
  "group_id": 2000,
  "directory": "",
  "shell": "",
  "gecos": "",
  "keys": [
  "ssh-rsa xxx"
  ],
  "link_users": null
  }
  }

  View Slide

 40. όοΫΤϯυʹRailsAPIΛར༻͢Δྫ
  process
  libnss-stns
  libpam-stns
  query-wrapper
  key-wrapper
  /user/name/pyama
  {
  name:pyama,
  id: 1000,
  dir:/home/pyama

  }
  Linuxϓϩηεͱͷ΍ΓऔΓ͸STNSΛར༻͠ɺ
  Ϣʔβʔ৘ใ͸RailsͰ؅ཧ͢Δ
  ΋͸΍GoݴޠΛར༻͢Δඞཁ΋ͳ͍

  View Slide

 41. chain_ssh_wrapper
  STNSʹՃ͑ͯଞγεςϜ͔Β΋ެ։伴Λऔಘ
  STNS
  LDAP
  stns-key-wrapper
  ssh-ldap-wrapper
  sshd
  chain_ssh_wrapper = "/usr/libexec/openssh/ssh-ldap-wrapper"
  LDAPͱͷฒߦӡ༻͕Մೳ

  View Slide

 42. ࢖ͬͯΈΔʁ

  View Slide

 43. ಋೖͷखܰ͞
  1ίϚϯυͰϦϙδτϦΛ௥Ճ͠ɺ
  yumɺaptͰ࠷৽൛Λར༻Մೳ

  View Slide

 44. ಋೖͷखܰ͞
  puppetϚχϑΣετɺchefΫοΫϒοΫΛఏڙ
  Ճ͑ͯ೔ຊޠΠϯετʔϧυΩϡϝϯτ
  https://github.com/STNS/STNS/blob/master/docs/install_ja.md

  View Slide

 45. ੑೳධՁ
  ଌఆ؀ڥ
  ɾMacBookAir 13inch
  ɾ1.7GHz Core i7
  ɾϝϞϦ8G
  ্ه؀ڥͰVirtualBoxVMΛCPUίΞ1ɺϝϞϦ1GByte
  Ͱىಈ

  View Slide

 46. ੑೳධՁ
  ςετσʔλΛ1000݅౤ೖ
  require "toml"
  users = Hash.new { |h,k| h[k] = Hash.new(&h.default_proc) }
  (1..1000).each do |n|
  users[:users]["user_#{n}"]["id"] = n
  users[:users]["user_#{n}"]["group_id"] = n
  end
  puts TOML::Generator.new(users).body
  $ ab -k -c 100 -n 100000 http://localhost:11104/user/name/user_1
  abΛར༻͠ɺಉ࣌઀ଓ100Ͱ10ສΞΫηε
  Total transferred: 36600000 bytes
  HTML transferred: 19000000 bytes
  Requests per second: 11543.13 [#/sec] (mean)
  Time per request: 8.663 [ms] (mean)
  Time per request: 0.087 [ms] (mean, across all concurrent requests)
  Transfer rate: 4125.77 [Kbytes/sec] received

  View Slide

 47. ߏ੒ྫ
  nginx
  stns
  nginx
  stns
  keepalived keepalived
  nginxͰSSLΛऴ୺
  ෛՙ෼ࢄͭͭ͠ɺSSLͱϕʔγοΫೝূΛ
  ར༻͠ɺηΩϡΞʹӡ༻͢Δ

  View Slide

 48. ಋೖࣄྫ

  View Slide

 49. GitHub Flow

  View Slide

 50. GitHub FlowͰϢʔβʔ؅ཧ
  thor Λར༻͠Github(GHE)͔Β
  Ϣʔβʔ৘ใɺάϧʔϓ৘ใ
  ެ։伴৘ใΛੜ੒͢Δ
  [users.pyama]
  id = 1000
  group_id =1000
  keys = ["ssh-rsa xxx”]
  [groups.muu-developer]
  id = 1000
  bundle exec thor build

  View Slide

 51. GitHub FlowͰϢʔβʔ؅ཧ
  ࡞੒͞ΕͨtomlϑΝΠϧΛϓϧϦΫΤετ
  ಉ࣌ʹdroneͰ໊લղܾͷςετΛߦ͏
  [users.pyama]
  id = 1000
  group_id =1000
  keys = ["ssh-rsa xxx”]
  [groups.muu-developer]
  id = 1000

  View Slide

 52. GitHub FlowͰϢʔβʔ؅ཧ
  มߋ಺༰ΛϨϏϡʔޙɺCapistranoͰσϓϩΠ
  [users.pyama]
  id = 1000
  group_id =1000
  keys = ["ssh-rsa
  xxx”]
  [groups.muu-

  View Slide

 53. GitHub FlowͰϢʔβʔ؅ཧ
  ɾ։ൃͱಉ͡Α͏ʹϢʔβʔ؅ཧΛߦ͏͜ͱͰ
  ख͔ܰͭਖ਼֬ʹαʔόΞΫηεݖݶΛఏڙ
  ɾGitHubΛར༻͢Δ͜ͱͰূ੻؅ཧ͕༰қʹ
  ɾCIπʔϧͱ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱͰɺಈ࡞Λอূ͢Δ

  View Slide

 54. ·ͱΊ

  View Slide

 55. ๻͕։ൃऀͩ͠࢖ͬͨ΄͏͕͍͍
  1.൥ࡶԽͨ͠Ϣʔβʔ؅ཧΛ΍Γ௚͢खஈͱͯ͠Ͳ
  ͏ͩΖ͏͔
  2.Web։ൃͷΑ͏ʹϢʔβʔ΋σϓϩΠ͢Δͱͳ͔
  ͳ͔ྑ͍

  View Slide

 56. ͦͯ͠ɺ͜Ε͔Βͷ࿩

  View Slide

 57. ࠓޙͷػೳ௥Ճ
  ɾ֎෦APIΛར༻Մೳʹ͢Δ
  ɾύεϫʔυόοΫΤϯυΛ࣮૷ʁ

  View Slide

 58. ֎෦APIར༻
  wrapper-cmd = [“original-command.rb”]
  STNS
  stns-module
  /user/name/pyama
  {
  name:pyama,
  id: 1000,
  dir:/home/pyama

  }
  original-command.rb
  run
  {
  name:pyama,
  id: 1000,
  dir:/home/pyama

  }
  STNSʹϢʔβʔ৘ใΛొ࿥͢Δඞཁ͕ͳ͘ͳΓɺ
  ֎෦γεςϜͱͷ࿈ܞ͕ߋʹՃ଎

  View Slide

 59. ύεϫʔυόοΫΤϯυΛ࣮૷ʁ
  STNS
  stns-module passwd pyama DatabaseͳͲ
  change password
  ΫϥΠΞϯταΠυ͔ΒpasswdͳͲΛར༻͠ɺ
  ύεϫʔυΛมߋՄೳʹ͢Δػೳ
  ๻͕࣮૷ʹফۃతͳͨΊɺੈ࿦ʹҕͶ͍ͨ

  View Slide

 60. ࠓͷ࣌୅ʹ͋ͬͨ
  Ϣʔβ؅ཧΛ

  View Slide

 61. ͝ਗ਼ௌ
  ༗೉͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 62. ͜͜Ͱঁੑਞ͔Β࣭໰͕
  ࡴ౸͢Δ

  View Slide