سیستم عصبی

Dfe4188814e508e0c0563dbeca053897?s=47 Ramin
October 11, 2019

سیستم عصبی

معلومات عمومی در باره سیستم عصبی
سیستم عصبی چیست؟
سیستم عصبی مرکزی و محیطی از هم چی فرق دارند؟
نیورون چیست؟
اکزون چیست؟
سیاله چیست؟

Dfe4188814e508e0c0563dbeca053897?s=128

Ramin

October 11, 2019
Tweet