Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

最近バズったトイレ空き監視を二年前からやってた話 / oratta_toilet

最近バズったトイレ空き監視を二年前からやってた話 / oratta_toilet

presented on #zohyomeetup vol.3
http://zohyo.connpass.com/event/24420/

6f36ff3943be908c5d2259f4aef09ea6?s=128

Jun Watanabe

February 19, 2016
Tweet

Transcript

 1. ࠷ۙόζͬͨ τΠϨۭ͖؂ࢹΛ ೋ೥લ͔Β΍ͬͯͨ࿩ 2016/02/19 ࡶฌMeetUp #3 Jun Watanabe @rela1470 ORATTA,

  Inc. Chief Engineer ਫଐੑΤϯδχΞ స৬ճ਺0 http://rela.red/
 2. None
 3. ࠷ۙόζͬͨ͋Ε

 4. None
 5. ฐࣾͷτΠϨ਺͸ ๏཯Λॱक͓ͯ͠Γ·͢

 6. ͋ͬͪͷ΄͏͕ Α͘Ͱ͖ͯ·͢

 7. ORATTA τΠϨ෺ޠ 2010ʙ

 8. None
 9. None
 10. τΠϨͷిؾ͕఺͘ͱ ϑϩΞͷిٿ͕఺͘

 11. None
 12. IoTͰ͸ͳ͍ ݪ࢝తͳγεςϜ

 13. ચ໘ॴͷίϯηϯτ͕ ͨ·ͨ·࿈ಈͯͨ͠ 50mͷԆ௕ίʔυ

 14. 2013೥໰୊

 15. None
 16. ORATTAΦϑΟεҠస

 17. ચ໘ॴʹ ࿈ಈίϯηϯτ ͳΜ͔ ͳ͍

 18. ͓଴ͨͤ͠·ͨ͠
 ͔͜͜Β IoTͷ࿩୊

 19. None
 20. νʔϜϥϘ͞Μ ϔϒϯζυΞ(2010೥)

 21. mbed + NaPiOn

 22. ΦϯϥΠϯIDE෇͖ ϫϯϘʔυϚΠίϯ + ਓײηϯα

 23. ചΓ੾Ε (2013೥)

 24. ࣗ෼Ͱ࡞Δ͔͠ͳ͍

 25. mbed + NaPiOn

 26. mbed಺ʹWebϖʔδ + ਓײηϯα

 27. None
 28. Ͳ΍

 29. ޡ࡞ಈଟൃ

 30. 1෼Ҏ্ಈ͖͕ͳ͔ͬͨΒ ۭ͍ͯΔͱઃఆ

 31. ಈ͔ͳ͍

 32. ͖͍͠஋Λ্͛ͨΒෆධ

 33. ͓ෲͷௐࢠ͸ 1෼Ͱ େ͖͘มΘΔ

 34. ײ஌͢Δର৅Λ ਓͰ͸ͳ͘൶ʹ

 35. None
 36. mbed಺ʹWebϖʔδ + ۙ઀ηϯα

 37. Ͳ΍

 38. ޡ࡞ಈଟൃ

 39. τΠϨͷ։͚ดΊͷৼಈͰ ηϯαͷ޲͖͕ͣΕΔ

 40. None
 41. mbed಺ʹWebϖʔδ + ϦʔυεΠον

 42. υΞΛดΊͨ࣌ʹ ࣓ੴ͕ηϯαʹ౰ͨΔΑ͏ʹ

 43. ࢼߦࡨޡͷ຤

 44. େ޷ධ!!

 45. ൒೥ޙ

 46. ϋϯάΞοϓ

 47. ࣾһ਺͕૿͑ͯ ૿চͨ͠Β׆༻͞Ε࢝Ίͨ mbed͕ΩϟύΦʔόʔ

 48. mbed͕ ࣋ͭ໾ׂΛ ݮΒ͢

 49. ηϯαʔͷ ঢ়ଶΛૹΔ͚ͩ

 50. Ӿཡ༻αʔό + mbed + ϦʔυεΠον

 51. None
 52. WebSocketαʔόͷ࣮૷ ΛͲ͏͢Δ͔

 53. ๭ࣗࣾήʔϜ νϟοταʔόͷ ιʔεΛউखʹ΋Βͬͨ

 54. None
 55. ՔಇΠϝʔδ

 56. http://toilet.oratta.net/

 57. None
 58. ໰͍߹Θͤͷൃݴ > getState ͕͋ͬͨΒ ݱঢ়ͷεςʔλεΛൃݴ >6F_man empty 30

 59. ࠓޙͷ֦ுʹ͍ͭͯ

 60. ࢼߦࡨޡͷ݁Ռ ηϯαͷ஋Λ WebsocketʹૹΔ͚ͩ ʹͳͬͨ ESP-WROOM-02Ͱ΍Γ͍ͨ

 61. None
 62. None
 63. ΈΜͳͷ͓ෲΛकΔͨΊ ࠓޙ΋ؤுΓ·͢!