Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ARC vs. GC?ARC in GC?

ARC vs. GC?ARC in GC?

Shigure Shimotori

September 16, 2017
Tweet

More Decks by Shigure Shimotori

Other Decks in Programming

Transcript

 1. iOSDC JAPAN 2017 #1349
  ARC vs. GCʁARC in GCʁ
  @S_Shimotori

  View full-size slide

 2. ͩΕʁ
  • @S_Shimotori / @S_Shimotori_pub
  • ϞϥτϦΞϜ ֶੜ
  • Swift͕޷͖ͳͷͰSwiftΛॻ͍͍ͯ·͢
  • SPMΛ΍ͬͨΓiOSΛ΍ͬͨΓ͠·͢

  View full-size slide

 3. ARC vs. GC
  ʘŲōŘŕ!!ʗ

  View full-size slide

 4. ਓྨ͸ARCͱGCΛൺֱ͕ͪ͠
  • GCΛ΍ΊͯARCʹ͠·͢ - Apple Guides and Sample Code[1]
  • ARCͱGCͷҧ͍ͬͯͳʹ - Stack Overflow[2]
  • ARC͔ΒGCʹม͑ͨ΄͏͕͍͍Μ͡Όͳ͍ͷ - Swift evolution[3]
  [1] https://developer.apple.com/library/content/releasenotes/ObjectiveC/RN-TransitioningToARC/Introduction/Introduction.html
  [2] https://stackoverflow.com/questions/7874342/what-is-the-difference-between-objective-c-automatic-reference-counting-and-garb
  [3] https://lists.swift.org/pipermail/swift-evolution/Week-of-Mon-20160208/009403.html
  4

  View full-size slide

 5. • ͋ͷJVM͕࠾༻ͨ͠ϝϞϦ؅ཧํ๏
  • ώʔϓྖҬΛෳ਺(youngྖҬͱoldྖҬͳͲ)ʹ෼͚ͯ࢖͏
  • youngྖҬ͔Βॱ൪ʹ࢖͍ͬͯ͘
  • શྖҬΛ࢖͍੾ͬͨ࣌ͷϑϧGC͕ා͍
  • JVMʹ͸ΨϕʔδίϨΫλ͕ෳ਺༻ҙ͞Ε͍ͯΔ
  • ༻్ʹ߹ͬͨΞϧΰϦζϜͷ΋ͷΛ࢖͏
  ΈΜͳେ޷͖ʮΨϕʔδίϨΫγϣϯʯ
  5
  ͦΕΛGCͬͯݴ͍͍ͬͯͷʁʁ

  View full-size slide

 6. ͜Ε͕ຊ౰ͷΨϕʔδίϨΫγϣϯʂ
  • ࣗಈͰෆཁͳΦϒδΣΫτΛ୳͠ϝϞϦΛղ์͢Δ
  • ϝϞϦղ์ͷλΠϛϯάΛߟ͑ͳͯ͘Α͍
  • ͍ͭͰʹϝϞϦྖҬΛ੔ཧ͢Δ͜ͱ΋͋Δ
  • ํ๏ͷҟͳΔ3छͷΨϕʔδίϨΫλ͕͋Δ
  • ࢀরΧ΢ϯτ
  • ϚʔΫΞϯυεΠʔϓ
  • ίϐʔGC
  • ୯ʹGCͱݺΜͩ৔߹͸τϨʔγϯάίϨΫλΛࢦ͢
  • JVMͷGC΋τϨʔγϯάίϨΫλͷҰछ(ੈ୅ผGC)
  } τϨʔγϯάίϨΫλ
  6

  View full-size slide

 7. ARC͸GCͱରཱ͢Δ͠

  GCͷҰछͰ΋͋Δ

  View full-size slide

 8. Cyclone/Rustͷ
  ॴ༗ݖϞσϧɼ
  ਅࣅͪ͠Ό͓͏

  View full-size slide

 9. ࠾༻͍ͯ͠ΔϝϞϦ؅ཧํ๏Ͱ ௒ͬ͘͟Γ Θ͚ͯΈͨ
  खಈ
  C
  ಈతࣗಈ
  (޿ٛͷGC)
  ࢀরΧ΢ϯτ
  τϨʔγϯάίϨΫλ(ڱٛͷGC)
  Swift/ObjC
  Java Ruby
  D
  ※ݴޠࣗ਎ʹGC͕ͳ͍΋ͷͰ΋ϥΠϒϥϦ͕࡞ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕͋Δɽ
  ※ओʹ࢖͍ͬͯΔํ๏ͷΈͰ෼͚ͨͷͰʮ௒ͬ͘͟ΓʯɽCyclone΋GCΛ෦෼తʹ࢖͍ͬͯΔ͠ɼJava΋੩తղੳΛ͍ͯ͠Δɽ
  OCaml
  .NET
  C++
  LISP
  Pascal
  ੩తࣗಈ
  10
  Cyclone
  Python
  Rust

  View full-size slide

 10. CycloneͱRust͸
  ϝϞϦ؅ཧͷେઌഐʂ

  View full-size slide

 11. ·ͱΊ
  • ARC͸GCͱൺֱ͞ΕΔ͠ɼGCͷҰһͰ΋͋Δ
  • ޿ٛͷGCͱڱٛͷGCͰࢦ͍ͯ͠Δ΋ͷ͕ҧ͏
  • Cyclone΋Rust΋ϝϞϦ؅ཧ໰୊ʹऔΓ૊ΜͰ͖ͨେઌഐ
  • ઌഐݴޠͷऔΓ૊Έ͕ͱͯ΋ࢀߟʹͳΔ͔΋
  13

  View full-size slide

 12. ࢀߟจݙ
  • ΨϕʔδίϨΫγϣϯͱ͸ͳΜͧ΍ɽ
  • ൧໺୎ݟʰΨϕʔδίϨΫγϣϯͷ࣮૷๏ͱධՁʱɼ(ࢀর2017-09-11)ɽ
  • ԕ౻හ෉ʮҰൠڭཆͱͯ͠ͷGarbage Collection (ίϯύΠϥԋश൪֎ฤ)ʯɼ(ࢀর2017-09-11)ɽ
  • ΑͦͷݴޠͰͷϝϞϦ؅ཧઓུ
  • Scott Oaksஶ(2015)ʰJavaύϑΥʔϚϯεʱ຀໺૱༁ɼגࣜձࣾΦϥΠϦʔɾδϟύϯɽ
  • ੨໦ๆ࿠ʰRubyιʔείʔυ׬શղઆʱɼ(ࢀর2017-09-11)ɽ
  • OCamlʰΨϕʔδίϨΫγϣϯ – OCamlʱɼ(ࢀর2017-09-11)ɽ
  • MicrosoftʰGarbage Collectionʱɼ(ࢀর2017-09-11)ɽ
  • Jeffrey Richterஶ(2013)ʰϓϩάϥϛϯά .NET Framework ୈ4൛ʱ౻ݪ༤հ༁ɼ೔ܦBPࣾɽ
  • Digital MarsʰΨϕʔδίϨΫγϣϯ - ϓϩάϥϛϯάݴޠ D (೔ຊޠ༁)ʱɼ(ࢀর2017-09-11)ɽ
  • naruseʰRuby 2.2.0 ϦϦʔεʱɼ(ࢀর2017-09-11)ɽ
  • CycloneʰCyclone: User Manualʱɼ(ࢀর2017-09-12)ɽ
  • Robert C. Seacordஶ(2014)ʰC/C++ηΩϡΞίʔσΟϯά ୈ2൛ʱՎ୅࿨ਖ਼΄͔༁ɼגࣜձࣾKADOKAWAɽ
  • Richard Reeseஶ(2013)ʰৄઆ CϙΠϯλʱ٠஑জ༁ɼגࣜձࣾΦϥΠϦʔɾδϟύϯɽ
  • Pythonʰcpython/gcmodule.c at 2ebc5ce42a8a9e047e790aefbf9a94811569b2b6 · python/cpythonʱ2ebc5ce42a8a9e047e790aefbf9a94811569b2b6/Modules/gcmodule.c>ɼ(ࢀর2017-09-13)ɽ
  • Neil SchemenauerʰGarbage Collection for Pythonʱɼ(ࢀর2017-09-13)ɽ

  View full-size slide

 13. ࢀߟจݙ
  • Swiftͷߦ͘຤΍͍͔ʹɽ
  • Appleʰswift/OwnershipManifesto.md at fa2f2bd4577e536130f9298fabfd2960a357693c · apple/swiftʱfa2f2bd4577e536130f9298fabfd2960a357693c/docs/OwnershipManifesto.md>ɼ(ࢀর2017-09-11)ɽ
  • Appleʰswift-evolution/0176-enforce-exclusive-access-to-memory.md at b9d815099453912069998b579948a3319246042b · apple/swift-evolutionʱgithub.com/apple/swift-evolution/blob/b9d815099453912069998b579948a3319246042b/proposals/0176-enforce-exclusive-access-to-memory.md>ɼ(ࢀর
  2017-09-11)ɽ
  • Appleʰ [swift-evolution] RFC: Preventing Retain Cycles (Memory Ownership Model)ʱMon-20160725/025695.html>ɼ(ࢀর2017-09-12)ɽ
  • ૉࡐ
  • TopeconHeroesʰਧ͖ग़͠ૉࡐઐ໳αΠτʮϑΩμγσβΠϯʯʱɼ(ࢀর2017-09-11)ɽ

  View full-size slide

 14. εϥΠυʹࡌͤͳ͔ͬͨ࿩͚ͩͲಡΜͩΒ໘ന͍͔΋
  • ΋ͬͱGCΛษڧ͢Δ
  • ౦ژେֶ৘ใՊֶՊʰIndex of Compiler Resumeʱɼ(ࢀর2017-09-16)ɽ
  • ాӜ ݈࣍࿕ʮϓϩάϥϛϯάݴޠ 6 ΨϕʔδίϨΫγϣϯ(2)ʯadv.pdf>ɼ(ࢀর2017-09-16)ɽ
  • ੈͷதʹ͸·ͩͨ͘͞Μͷݴޠ͕͋Δ
  • garicchiʰComponent Object Model(COM)ͱ͸Կ͔ ·ͱΊΔ – garicchi.comʱɼ(ࢀর2017-09-13)ɽ
  • தౡେҰʰGolangͷGCΛ௥͏ | SOTAʱɼ(ࢀর2017-09-11)ɽ
  • ໦ຊ༟لʰPerlͷΨʔϕοδίϨΫγϣϯ(GC)ͷಛੑʹ͍ͭͯ - PerlͳΒαϯϓϧίʔυPerlೖ໳ʱɼ(ࢀর
  2017-09-11)ɽ
  • ໦ຊ༟لʰʮϦϑΝϨϯεΧ΢ϯτࣜͷGCʯ͸ɺITքͰ͸GCͱೝࣝ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͩΖ͏͔? - Qiitaʱɼ(ࢀর
  2017-09-11)ɽ
  • ʰΨʔϕδίϨΫγϣϯ - ݴޠผGCͷ࢓૊Έ(31402)ʛteratailʱɼ(ࢀর2017-09-12)ɽ
  • SwiftͲ͏ͳΔͷ
  • খ໺ক೭ʰSwift 3ͷ։ൃͷৼΓฦΓͱSwift 4ͷܭը͕ه͞Εͨϝʔϧͷ঺հ - Qiitaʱɼ(ࢀর2017-09-12)ɽ
  • দؗେًʰSwift5ͷٞ࿦͕ελʔτ:ABIͷ҆ఆԽɺฒߦॲཧɺݴޠͷਐԽϓϩηεͷมߋ – Daiki Matsudate – Mediumʱswift5%E3%81%AE%E8%AD%B0%E8%AB%96%E3%81%8C%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88-
  abi%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96-%E4%B8%A6%E8%A1%8C%E5%87%A6%E7%90%86-
  %E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4-6b6540
  acd6e4>ɼ(ࢀর2017-09-12)ɽ

  View full-size slide