Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ハードルゼロLT発表資料

sato-s
February 27, 2023
2.6k

 ハードルゼロLT発表資料

sato-s

February 27, 2023
Tweet

Transcript

 1. ൃද͢Δਓ: sato-s
  GitͰมߋͷ͋ͬͨϑΝΠϧͷϦετ
  Λग़ؔ͢਺Λ࡞Δ͜ͱͰ޾ͤʹͳΕΔ

  View Slide

 2. ͋Δ೔ͷ͜ͱ
  ࠓ೔΋ͨ͘͞ΜϑΝΠ
  ϧΛमਖ਼ͨͧ͠ʂ


  Push͢Δલʹlinter
  Ͱauto-correct※͠ͱ
  ͔ͳ͖Ό
  ※auto-correct


  Linterͷϧʔϧʹैͬͯɺίʔυͷॻ͖ํΛ௚ͯ͘͠ΕΔػೳɻ


  RubyͳΒrubocop -AɺGoͳΒgofmtɺJSͳΒeslint —
  fi
  x ͱ͔


  View Slide

 3. मਖ਼ͨͨ͘͠͞ΜͷϑΝΠϧΛͲ͏΍ͬ
  ͯauto-correct͍ͯ͘͠ͷ͔ɻɻɻɻ

  View Slide

 4. auto-correctͷํ๏1
  ࠩ෼͕͋ͬͨϑΝΠϧͷ໊લΛࢦఆͯ͠auto-correct͢Δ

  View Slide

 5. Cons

  •௕͍

  •͍͍ͪͪϑΝΠϧ໊Λॻ͘ͷ͕໘౗

  View Slide

 6. auto-correctͷํ๏2
  ϦϙδτϦ಺ͷશϑΝΠϧΛauto-correct͢Δ
  Cons

  •͕͔͔࣌ؒΔ

  View Slide

 7. GitͰมߋͷ͋ͬͨϑΝΠϧͷϦετΛग़ؔ͢਺Ͱղܾʂ
  • ͜Μͳؔ਺Λbashrcͱ͔ʹఆ͓ٛͯ͜͠͏ʂ

  • ࠩ෼͕͋ͬͨϑΝΠϧ͚ͩͷauto-correct͕؆୯ʹʂ

  View Slide

 8. Ԡ༻ฤ
  • ࠩ෼͕͋ͬͨϑΝΠϧ͚ͩΤσΟλʔͰ։͖͍ͨ࣌΋؆୯ʂ

  • ࠩ෼͕͋ͬͨϑΝΠϧ͚ͩςετ͍ͨ࣌͠΋ʂ

  • ͞ΒʹϑΝΠϧΛݶఆ͍ͨ͠ͱ͖͸grepͱซ༻͠Α͏!

  (ςετϑΝΠϧҎ֎ʹgitͷࠩ෼͕͋Δͱ͖ͳͲ)

  View Slide

 9. ͓ΘΓ

  View Slide