Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IoTで美味しい漬け物を作りたい / make good pickles with IoT

shanonim
September 14, 2016

IoTで美味しい漬け物を作りたい / make good pickles with IoT

2016.09.14
IoT縛りの勉強会! IoTLT vol.19 @ 三菱総研
http://iotlt.connpass.com/event/37813/

shanonim

September 14, 2016
Tweet

More Decks by shanonim

Other Decks in Technology

Transcript

 1. IoTͰඒຯ͍͠௮͚෺Λ࡞Γ͍ͨ
  @shanonim

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ࣰݪ ߂ޫʢ @shanonim ʣ
  • Android

  View Slide

 3. ௮͚෺

  View Slide

 4. View Slide

 5. ௮͚෺ͷ͘͠Έ

  View Slide

 6. ʴ

  View Slide

 7. * ໺ࡊͷࡉ๔
  * ݪܗ࣭ʢ֩ͱࡉ๔࣭ʣͰग़དྷ͍ͯΔ
  * ݪܗ࣭෼཭
  * ࡉ๔นͱࡉ๔ບ͕෼཭͢Δݱ৅
  * ࡉ๔ບ͸൒ಁੑΛ࣋ͭͨΊਫΛ௨͢
  * ࡉ๔֎ͷਁಁѹ͕ࡉ๔಺ͷਁಁѹΑΓߴ͍৔߹ɺࡉ๔಺͔Βࡉ๔֎ʹɹɹɹ
  ਫ͕ग़ͯɺࡉ๔ບ෦෼͸ऩॖ͢Δʢˠࡉ๔ບ͕ࡉ๔น͔Β෼཭͢Δʣ
  * ऩॖͨ͠෦෼ʹ৯Ԙਫ͕ਐೖ͢Δ
  * ਫ͕ग़Δͱ෗ഊ͠ʹ͘͘ͳΔͨΊɺ௮͚෺͸อଘੑ͕ߴ͍
  * ͞Βʹɺ෗ഊەࣗମ΋ԘʹΑͬͯࢮ໓͢ΔͷͰ͞Βʹอଘੑ͕ߴ͍

  View Slide

 8. Ԙ͕໺ࡊʹҠͬͯ
  ਫ͕ग़ͨΒ
  ৯΂ࠒ

  View Slide

 9. ௮͚෺͋Δ͋Δ
  • ͋Μ·Γਁ͔ͬͯͳ͍ɹɹɹɹɹɹɹ
  ʢʹԘՃݮ͕଍Γͳ͍ʣ
  • ਁ͔Γ͍͗ͯ͢Δɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
  ʢʹԘਏ͍ʣ

  View Slide

 10. ͦ΋ͦ΋ਁ͔Δͱ͸ʁ
  ໺ࡊ͔Βਫ͕ग़ͯ
  ௮͚ोͷԘ͕໺ࡊʹೖΔ

  View Slide

 11. ͭ·Γ
  ௮͚ोͷԘ෼ೱ౓͸
  Լ͕Δ

  View Slide

 12. ࠷దͳԘ෼ೱ౓Λܭଌ͢Ε͹
  ࠷దͳ৯΂ࠒ͕
  Θ͔ΔͷͰ͸ʁʁ

  View Slide

 13. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ௮͚෺ͷ͘͠Έ
  • Ԙ෼ೱ౓ΛଌΔ
  • ηϯαʔΛΠϯλʔωοτʹܨ͙
  • ࠓޙͷܭը
  • ·ͱΊ

  View Slide

 14. Ԙ෼ೱ౓ΛଌΔ

  View Slide

 15. Ԙ෼ೱ౓ηϯαʔ

  View Slide

 16. View Slide

 17. ߴ͍

  View Slide

 18. View Slide

 19. ͜ΕΛങͬͯ
  ෼ղͯ͠
  ΞϨͯ͠ΞϨ͢Ε͹
  ͍͚ΔͷͰ͸ɻ

  View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. ط੡඼ΛϋοΫ͢Δway
  • ηϯαʔΛୣ͏
  • ج൫͝ͱ࢖͏

  View Slide

 24. ηϯαʔΛୣ͏

  View Slide

 25. Ԙਫʹਁ͢ηϯαʔ෦෼

  View Slide

 26. αʔϛελʢࠇ͍΍ͭʣͱج൘্Ͱ݁ઢ͞Ε͍ͯΔ
  →͖ͼ͍͠…

  View Slide

 27. ج൫͝ͱ࢖͏

  View Slide

 28. Ԙ෼ೱ౓ʹԠͨ͡LEDΛ఺౮ͤ͞Δ
  →LEDͷ྆୺ͷిѹΛܭଌ͢Ε͹ྑͦ͞͏

  View Slide

 29. Ԙ෼ೱ౓: 0.7%Ͱ఺౮͢ΔLED

  View Slide

 30. !! ϋϯμ෇͚ !!

  View Slide

 31. View Slide

 32. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ௮͚෺ͷ͘͠Έ
  • Ԙ෼ೱ౓ΛଌΔ
  • ηϯαʔΛΠϯλʔωοτʹܨ͙
  • ࠓޙͷܭը
  • ·ͱΊ

  View Slide

 33. ηϯαʔΛΠϯλʔωοτʹ
  ܨ͙

  View Slide

 34. େਖ਼ٛ ESPr Developer
  ʢESP-WROOM-02։ൃϘʔυʣ

  View Slide

 35. ܅ͷ໊͸ɺESPrɻ
  • ESP-WROOM-02 Wi-FiϞδϡʔϧͱUSBγϦΞϧ
  ม׵ICΛ౥ࡌͨ͠։ൃϘʔυ
  • ؆୯ʹWiFi઀ଓ͕Ͱ͖Δ
  • arduinoεέονΛॻ͖ࠐΜͰଈಈ࡞֬ೝͰ͖Δ

  View Slide

 36. View Slide

 37. !! ࠓ͙͢ങ͓͏ !!

  View Slide

 38. ݁ઢˍಈ࡞֬ೝ

  View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. ԿΒ͔ͷ஋͕औΕͨɻ

  View Slide

 42. ͍͍ײ͡ʹ൑ఆͯ͠
  WiFiܦ༝ͰMilkcocoaʹඈ͹͢☕

  View Slide

 43. View Slide

 44. ࠓޙͷܭը

  View Slide

 45. খܕԽ
  ʢྫྷଂݿʹೖΒͳ͍ʣ

  View Slide

 46. ࠓޙͷܭը
  • όοςϦʔۦಈʹ͍ͨ͠
  • ྫྷଂݿ಺ͰESPr࢖͑Δͷ໰୊ʢ݁࿐ରࡦͱ͔ʣ
  • MilkcocoaʹσʔλετΞͨ͠λΠϛϯάͰ௨஌
  • Slack
  • IFTTT

  View Slide

 47. ·ͱΊ
  • ESPrɺ࠷ߴɻŰƅƃ
  • ҆ՁͳσόΠεͰPersonal IoT͕ḿΔ
  • ϓϩτλΠϓ࡞੒Ͱط੡඼ϋοΫ͸ΞϦ
  • ΍Γ͗͢ΔͱౖΒΕͦ͏
  • ʮຊ౰ʹͦΕຖ೔࢖͏ͷʁʯΞΠσΟΞ
  • ௮͚෺͕޷͖͔ͩΒͦ͜ͷࣥ೦

  View Slide

 48. ༨ஊ

  View Slide

 49. ط੒඼෼ղதͷࣄނ

  View Slide

 50. Probeഁյ
  ج൘ഁյ

  View Slide

 51. ٽ͖ͳ͕Βϋϯμ෇͚ͨ݁͠Ռ
  • ௚ͬͨɻح੻ɻ
  • ϓϦϯτج൘ΛಡΉؾ߹
  • ͦ΋ͦ΋ແཧʹ෼ղ͢Δͷμϝա͗ΔͷͰؾΛ͚ͭͯ

  View Slide

 52. Happy IoTing!!

  View Slide