Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

LLVMでHalideみたいな計算グラフ+JITを作りたい

sonson
April 20, 2020

 LLVMでHalideみたいな計算グラフ+JITを作りたい

sonson

April 20, 2020
Tweet

More Decks by sonson

Other Decks in Programming

Transcript

 1. HalideͬΆ͍Կ͔Λ࡞ͬͯΈΔςετ
  Programming
  Yuichi Yoshida
  Chief engineer, DENSO IT Laboratory, Inc.
  #Θ͍Θ͍swift
  @sonson_twit
  © 2014 DENSO IT Laboratory, Inc., All rights reserved. Redistribution or public display not permitted without written permission from DENSO IT Laboratory, Inc.
  LLVMͰܭࢉάϥϑΛJITίϯύΠϧ

  View Slide

 2. αϯϓϧίʔυ
  • https://github.com/sonsongithub/llvm_jit_compile
  • https://github.com/sonsongithub/llvm-tutorial
  • Ϗϧυʹ͸llvm͕ඞཁ
  • macOSͷ৔߹ brew install llvm
  • ubuntuͷ৔߹ apt install llvm

  View Slide

 3. ܭࢉάϥϑ

  View Slide

 4. Computational Graph
  • ܭࢉΛάϥϑͱͯ͠อ࣋͢Δ
  • ී௨ͷίʔυͰ͸ɼ݁Ռ͔͠ಘΒΕͳ͍
  • ͳͥɼͦΕ͕ඞཁʁ
  • ඍ෼͍͔ͨ͠Β
  • ͳͥɼඍ෼͍ͨ͠ͷ͔ʁ

  View Slide

 5. χϡʔϥϧωοτϫʔΫ
  f1 y
  W1
  W2
  W3
  W4
  f2
  f3
  x
  ֶशɿ ͷ஋Λௐ੔͍ͯ͘͠
  ͜ͷͨΊʹ Ͱඍ෼͢Δඞཁ͕͋Δ
  ·ͨ ΋ඍ෼͢Δඞཁ͕͋Δ
  Back propagationͰݕࡧʂ
  y
  Wi
  f

  View Slide

 6. ඍ෼
  • χϡʔϥϧωοτϫʔΫΛ࣮૷͢Δ৔߹
  • ϑΥϫʔυ
  • ग़ྗΛܭࢉ͢Δ࣮૷
  • όοΫϫʔυ
  • ௐ੔͢Δͱ͖ʹܭࢉ͢Δ࣮૷
  • ࣮͸ɼϑΥϫʔυͷܭࢉͷඍ෼
  • ैདྷ͸ɼ͜ΕΒΛผʑʹ࣮૷͍ͯͨ͠
  • ࣮૷͕ඇৗʹ໘౗ɾɾɾɾඍ෼͸खܭࢉ
  • όάͷԹচ

  View Slide

 7. ࣗಈඍ෼
  • ඍ෼͸ɼ࣮͸ࣗಈతʹͰ͖Δʢࡶʹݴ͏ͱʣ
  • ਺ֶͷڭՊॻΈ͍ͯͩ͘͞
  • ੵ෼͸ͦͷݶΓͰ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 8. ී௨ʹ࣮૷͢Δͱ
  // x=10ͷͱ͖ͷdy/dwͷ஋͕ཉ͍͠
  double w = 1;
  double x = 10;
  // ͜͜Ͱଈ࣌ʹܭࢉ͞ΕΔɽ
  double y = sin(w * x);
  double temp_x = 10;
  // खͰ୅਺తʹܭࢉͨࣜ͠Λ
  // ιʔείʔυ্Ͱ࣮૷͢Δඞཁ͕͋Δ
  double dy_dw = cos(w * temp_x) * temp_x;
  std::cout << dy_dw << std::endl;

  View Slide

 9. ܭࢉάϥϑ͕ར༻Ͱ͖Ε͹
  // ܭࢉάϥϑͷ৔߹
  Param w;
  Var x,y;
  // ͜͜Ͱ͸ܭࢉ͞Εͳ͍ɽܭࢉάϥϑ͕ߏங͞ΕΔɽ
  // “define by run”ͱݺ͹ΕΔ
  y = math.sin(w * x);
  double temp_x = 10;
  // ඍ෼͸ɼܭࢉάϥϑʹج͖ͮɼࣗಈతʹܭࢉ͞ΕΔɽ
  double dy_dw = y.diff(temp_x);
  std::cout << dy_dw << std::endl;

  View Slide

 10. ฒྻԽ

  View Slide

 11. ฒྻԽͷͨΊͷख๏
  • SIMD
  sin(a)
  sin(a)
  sin(a)
  sin(a)

  View Slide

 12. ฒྻԽͷͨΊͷख๏
  • ϚϧνεϨου
  sin(a) sin(a)

  View Slide

 13. ฒྻԽͷͨΊͷख๏
  • ϚϧνεϨου+SIMD
  sin(a)
  sin(a)
  sin(a)
  sin(a)
  sin(a)
  sin(a)
  sin(a)
  sin(a)

  View Slide

 14. LLVMͷԠ༻ྫɾɾɾɾHalide
  • εϨου
  • SIMD
  • GPU
  • ͳͲͳͲɾɾɾ

  View Slide

 15. Halideͷ৔߹
  HalideͳΒɼ͜ͷίʔυͰશͯͷ؀ڥʹϙʔτͰ͖Δ
  [10]
  • εϨου
  • SIMD
  • GPU
  • ͳͲͳͲɾɾɾ

  View Slide

 16. [11]

  View Slide

 17. Halideͷίʔυ
  C++ͰίϯύΠϧՄೳ

  View Slide

 18. Halideͷ࣮ࡍ
  $DPEF
  )BMJEF'VOD
  )BMJEF%4-

  #JOBSZ
  "45
  ී௨ʹ
  ίϯύΠϧ
  Ϗϧυʹ͸
  LLVMͱ
  Halide͕ඞཁ
  ੩తʹίϯύΠϧ΋Մೳ

  View Slide

 19. Halideͷ࣮ࡍ
  $DPEF
  )BMJEF'VOD
  )BMJEF%4-

  #JOBSZ
  )BMJEF*3 --7.*3 #JOBSZ
  Halide::Func಺ͷ
  AST͔ΒIRΛੜ੒
  Halide IR͔Β
  LLVM IRΛੜ੒
  LLVMͰ
  όΠφϦΛੜ੒
  "45
  ࣮ߦ؀ڥΛηοτ

  View Slide

 20. $DPEF
  )BMJEF'VOD
  )BMJEF%4-

  Halideͷ࣮ࡍ
  #JOBSZ
  )BMJEF*3 --7.*3 #JOBSZ
  ࣮ߦ
  Halide::Func಺ͷ
  AST͔ΒIRΛੜ੒
  Halide IR͔Β
  LLVM IRΛੜ੒
  LLVMͰ
  όΠφϦΛੜ੒
  "45
  ࣮ߦ؀ڥΛηοτ
  ࠷ۙ͸͜ͷลͰ
  QPMZIFESBMPQUJNJ[BUJPOͷͨΊʹ
  ΋͏Ұஈ֊*3Λు͍ͯ࠷దԽ͢ΔΒ͍͠

  View Slide

 21. $DPEF
  )BMJEF'VOD
  )BMJEF%4-

  Halideͷ࣮ࡍ
  "45
  #JOBSZ
  )BMJEF*3 --7.*3 #JOBSZ
  ࣮ߦ
  Halide::Func಺ͷ
  AST͔ΒIRΛੜ੒
  Halide IR͔Β
  LLVM IRΛੜ੒
  LLVMͰ
  όΠφϦΛੜ੒
  "45
  ࣮ߦ؀ڥΛηοτ
  Ϗϧυʹ͸
  LLVMͱ
  Halide͕ඞཁ
  Polyhederal IR

  View Slide

 22. ܭࢉάϥϑ·ͱΊ
  • ࣗಈඍ෼
  • TensoFlow, PyTorchɾɾɾɾɾ
  • χϡʔϥϧωοτϫʔΫͷֶशʹඞਢͷٕज़
  • ฒྻԽͳͲʹ΋
  • Halide
  • ͭ·Γ
  • ܭࢉΛఆ͓͍ٛͯͯ͠ɼϥϯλΠϜͰͳΜͧ͢Δ
  • ࣗಈతʹͳΜͧ͢Δͷָ͕ʹͳΔ

  View Slide

 23. LLVMͰؔ਺Λ࡞ͬͯΈΑ͏

  View Slide

 24. llvm::JIT
  • Ͳ͏΍ΒJITʹ͸͍͔ͭ͘API/࣮૷͕͋ΔͬΆ͍
  • MCJIT
  • depracatedΒ͍͠ɾɾɾ
  • Ͱ΋γϯϓϧͰݟ௨͕͍͍͠
  • ORC JIT
  • KaleidoscopeJIT.hʹ࣮૷͞Ε͍ͯΔ΋ͷ
  • ·ͩ͜ͷลɾɾɾશવௐࠪͰ͖ͯͳ͍
  • http://llvm.1065342.n5.nabble.com/llvm-dev-
  Questions-about-moving-from-MCJIT-to-Orc-JIT-
  td129151.html

  View Slide

 25. ࠓ೔ͷྲྀΕ
  • LLVM API for C++ͰίʔυΛॻ͘
  • IRBuilder
  • ίʔυΛ֬ೝɼLLVM IRΛు͘ɼ
  • MCJIT API
  • ExecutionEngine
  • ίϯύΠϧ
  • C++ͷؔ਺ͷϙΠϯλΛήοτ͢Δ

  View Slide

 26. LLVM IRΛίʔυ͔Β࡞Δ
  LLVMͷAPIͰLLVM IRΛ૊ΈཱͯΔ
  --7.͕؅ཧ͢Δ$POUFYU

  View Slide

 27. LLVM IRΛίʔυ͔Β࡞Δ
  LLVMͷAPIͰLLVM IRΛ૊ΈཱͯΔ
  --7.͕؅ཧ͢Δ$POUFYU
  .PEVMF

  View Slide

 28. LLVM IRΛίʔυ͔Β࡞Δ
  LLVMͷAPIͰLLVM IRΛ૊ΈཱͯΔ
  --7.͕؅ཧ͢Δ$POUFYU
  .PEVMF
  'VODUJPO 'VODUJPO

  View Slide

 29. LLVM IRΛίʔυ͔Β࡞Δ
  LLVMͷAPIͰLLVM IRΛ૊ΈཱͯΔ
  --7.͕؅ཧ͢Δ$POUFYU
  .PEVMF
  'VODUJPO
  #MPDL FOUSZ

  'VODUJPO
  #MPDL UIFO

  SFUVSO

  View Slide

 30. ଍͠ࢉ
  • add.cpp
  • ೋ߲ԋࢉ͸API͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔͷͰͦΕΛ࢖͏
  • CreateFAddͳͲ

  View Slide

 31. ؔ਺ݺͼग़͠
  • call.cpp
  • ͷcosΛݺͼग़͢
  • ࣗ෼ͰϩʔΧϧͰ࣮૷ͨؔ͠਺Λݺͼग़͢
  • Cͷ໊લ
  • C++ͷmangled name
  • खॱ
  • ؔ਺ΛϞδϡʔϧʹ௥Ճ
  • module͔Βؔ਺Λऔಘ
  • ݺͼग़͢

  View Slide

 32. ϙΠϯλ
  • pointer.cpp
  • ౰વϙΠϯλ΋ॲཧͰ͖Δ
  • StoreͱLoadͰ஋Λॻ͖ࠐΊΔ

  View Slide

 33. ؔ਺Λ࣮ߦ͢Δ
  // Get pointer to a function which is built by EngineBuilder.
  // ؔ਺ͷϙΠϯλͰड͚Δ
  auto f = reinterpret_cast(
  engineBuilder->getFunctionAddress(name);
  if (f == NULL) {
  cout << "error" << endl;
  return 1;
  }
  // Execution
  // a + b
  double a = 10;
  cout << f(&a) << endl;

  View Slide

 34. ܭࢉάϥϑ
  • graph.cpp
  • ೋม਺ݻఆͷγϯϓϧͳྫ
  • ΫϥεͱԋࢉࢠͰߏจ໦Λ࡞Δ
  • VarΫϥεͱVarΫϥεΛ଍ͯ͠ɼExpressionΛɾɾɾ
  • LLVM Tutorial KaleidoscopeϕʔεͰ։ൃ

  View Slide

 35. ܭࢉάϥϑ
  • graph.cpp
  • ೋม਺ݻఆͷγϯϓϧͳྫ
  • ΫϥεͱԋࢉࢠͰߏจ໦Λ࡞Δ
  • VarΫϥεͱVarΫϥεΛ଍ͯ͠ɼExpressionΛɾɾɾ
  • LLVM Tutorial KaleidoscopeϕʔεͰ։ൃ
  • ՝୊
  • C++ͷϙΠϯλͰड͚ΔgetFunctionAddress
  • Ҿ਺ͱ໭Γ஋Λࣗ༝ʹઃܭͰ͖ͳ͍

  View Slide

 36. ࢀߟจݙ
  • ͖ͭͶ͞ΜͰ΋Θ͔ΔLLVM
  • llvm.org
  • LLVM Tutorial, C++൛Λಡ΋͏
  • swift.org
  • SwiftݴޠαΠτ
  • https://halide-lang.org
  • ݁ہɾɾɾίʔυಡΉͷ͕खͬऔΓૣ͠ɾɾɾɾɾ
  • Halideͷͬ͟ͱͨ͠આ໌ɾɾɾFixStars͕೤৺ʹ׆ಈ͍ͯ͠Δɼ͢͹Β͍͠
  • https://www.slideshare.net/fixstars/halide-82788728
  • https://qiita.com/fukushima1981/items/fa3537234e19baffc761
  • Polyhedral Model
  • εέδϡʔϧ໰୊Λઢܗ୅਺ʹؼண͠ɼ੔਺ܭը໰୊Ͱղ͘Έ͍ͨͳ
  • ·ͩɼΑʔ͔ΘΒ͔Μ
  • Darkroomͱ͍͏ٕज़ͷத਎ͬΆ͍
  • https://www.slideshare.net/fixstars/prelude-to-halidepublic-108059122

  View Slide