$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

フロントエンドエンジニアが伝えたい最近の事情

sota ohara
July 14, 2018
17k

 フロントエンドエンジニアが伝えたい最近の事情

2018-07-14 PHPカンファレンス関西

sota ohara

July 14, 2018
Tweet

Transcript

 1. ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ͕఻͍͑ͨ࠷ۙͷࣄ৘
  Mercari, Inc.
  Software Engineer
  Sota Ohara
  PHP Conference Kansai 2018

  View Slide

 2. about me
  Sota Ohara / sottar
  Mercari, Inc.
  Software Engineer
  Web, JavaScript, React
  Sell, mercari NOW, CSTool
  @sottar_
  sottar

  View Slide

 3. ϑϩϯτΤϯυͷಈ޲ɺ௥͍ͬͯ·͔͢

  View Slide

 4. ͔ͭͯͷϑϩϯτΤϯυ

  View Slide


 5. View Slide

 6. ࠷ۙͷϑϩϯτΤϯυ

  View Slide

 7. View Slide

 8. • JavaScript ࣗମͷ࿩͠
  • ϑϩϯτΤϯυपΓͷ৭ʑͳτϨϯυͷ࿩͠
  • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞͱ͏·͘ڠۀ͢Δํ๏
  ࠓ೔͸͜͏ݴͬͨ࿩͠Λ͠·͢

  View Slide

 9. JavaScript ʹۤखҙࣝ͋Δ

  View Slide

 10. ͍Ζ͍Ζ᠘͕࢓ֻ͚ΒΕ͍ͯΔ
  DBMMCBDL஍ࠈͱ͔
  ಈతͳܕม׵ͷڍಈ͕Θ͔Γʹ͍͘ͱ͔
  VOEFpOFEͱOVMMͱ͔
  ͳͷ͔ͳͷ͔ͱ͔
  &$."4DSJQUͬͯͳΜͰ͔͢ͱ͔
  ม਺ͷר্͖͛ͱ͔ UIJT͕Α͘Θ͔Βͳ͍ͱ͔
  QSPUPUZQFͬͯͳʹͱ͔

  View Slide

 11. JavaScript ͷ᠘̍
  var hoge = ‘global’;
  function foo() {
  console.log(hoge); // global? local?
  if (true) {
  var hoge = ‘local’;
  console.log(hoge); // global? local?
  }
  }
  foo();

  View Slide

 12. JavaScript ͷ᠘̍
  var hoge = ‘global’;
  function foo() {
  console.log(hoge); // undefined
  if (true) {
  var hoge = ‘local’;
  console.log(hoge); // local
  }
  }
  foo();

  View Slide

 13. JavaScript ͷ᠘̍
  var hoge = ‘global’;
  function foo() {
  var hoge;
  console.log(hoge); // -> undefined
  if (true) {
  var hoge = ‘local’;
  console.log(hoge); // -> local
  }
  }
  foo();
  ࣮ࡍͷΤϯδϯͰ͸͜͏͍͏ղऍʹͳΔ
  ม਺ͷר্͖͛

  View Slide

 14. JavaScript ͷ᠘̎
  var Person = function(name){
  this.name = name;
  };
  Person.prototype.sayName = function(){
  console.log(this.name); // sottar?
  var hoge = function() {
  console.log(this.name); // sottar?
  }();
  };
  var sottar = new Person(‘sottar’)
  sottar.sayName();

  View Slide

 15. JavaScript ͷ᠘̎
  var Person = function(name){
  this.name = name;
  };
  Person.prototype.sayName = function(){
  console.log(this.name); // sottar
  var hoge = function() {
  console.log(this.name); // undefined
  }();
  };
  var sottar = new Person(‘sottar’)
  sottar.sayName();

  View Slide

 16. JavaScript ͷ᠘̎
  var Person = function(name){
  this.name = name;
  };
  Person.prototype.sayName = function(){
  console.log(this.name); // this -> Person
  var name = function() {
  console.log(this.name); // this -> Global Object
  }();
  };
  var sottar = new Person(‘sottar’)
  sottar.sayName();
  UIJTͷࢦ͍ͯ͠Δ΋ͷ͕ҟͳΔ

  View Slide

 17. JavaScript ͷ᠘̏
  '' == false;
  '' === false;
  9 + '1';
  9 - '1';
  null == undefined
  0.1 + 0.2 == 0.3;
  . . .

  View Slide

 18. JavaScript ͷ᠘̏
  '' == false; // true
  '' === false; // false
  9 + '1'; // '91'
  9 - '1'; // 8
  null == undefined // true
  0.1 + 0.2 == 0.3; // false
  . . .

  View Slide

 19. IUUQTUXJUUFSDPNDEFTJPTUBUVTQIPUP

  View Slide

 20. ͜͏͍ͬͨ᠘Λճආ͢ΔͨΊͷ؀ڥ͸੔͍ͭͭ͋Δ

  View Slide

 21. JavaScript ͷ᠘̍
  var hoge = ‘global’;
  function foo() {
  console.log(hoge); // undefined
  if (true) {
  var hoge = ‘local’;
  console.log(hoge); // local
  }
  }
  foo(); ม਺ͷר্͖͛໰୊

  View Slide

 22. ES2015 ͷ let ͔ const Λ࢖͏

  View Slide

 23. JavaScript ͷ᠘̍
  const hoge = ‘global’;
  function foo() {
  console.log(hoge); // global
  if (true) {
  const hoge = ‘local’;
  console.log(hoge); // local
  }
  }
  foo();


  View Slide

 24. JavaScript ͷ᠘̎
  var Person = function(name){
  this.name = name;
  };
  Person.prototype.sayName = function(){
  console.log(this.name); // sottar
  var name = function() {
  console.log(this.name); // undefined
  }();
  };
  var sottar = new Person(‘sottar’)
  sottar.sayName();
  UIJTͷࢀরมΘΔ໰୊

  View Slide

 25. ES2015 ͷΞϩʔؔ਺Λ࢖͏

  View Slide

 26. JavaScript ͷ᠘̎
  var Person = function(name){
  this.name = name;
  };
  Person.prototype.sayName = function(){
  console.log(this.name); // sottar
  var hoge = () => {
  console.log(this.name); // sottar
  };
  hoge();
  };
  var sottar = new Person(‘sottar’)
  sottar.sayName();
  UIJTͷର৅͕มߋ͞Εͳ͍


  View Slide

 27. JavaScript ͷ᠘̏
  '' == false; // true
  '' === false; // false
  9 + '1'; // '91'
  9 - '1'; // 8
  null == undefined // true
  0.1 + 0.2 == 0.3; // false
  . . .
  ܕม׵Α͘Θ͔Βͳ͍໰୊

  View Slide

 28. ܕΛಋೖ͢Δ

  View Slide

 29. FlowType or TypeScript

  View Slide

 30. • ͲͪΒ΋ JavaScript ͷੈքʹܕΛ΋ͨΒ͢΋ͷ
  • FlowType ͸ Facebook੡ɺTypeScript ͸ Microsoft ੡
  • React ͸ FlowType ΛಋೖɺAngular ͸ TypeScript Λಋೖ
  • Flowtype ͸ϓϩδΣΫτͷ్த͔Β΋ಋೖՄೳ
  FlowType or TypeScript

  View Slide

 31. TypeScript ͷྫ
  IUUQTXXXUZQFTDSJQUMBOHPSHQMBZJOEFYIUNM

  View Slide

 32. FlowType ͷྫ
  IUUQTqPXPSHUSZ

  View Slide

 33. • ίʔϧόοΫ஍ࠈ => Promise, Async / Await
  • class ߏจ
  • Template literal, Spread operator, Destructuring assignment,
  import / export, Symbol
  ଞʹ΋͍Ζ͍Ζศརʹͳ͖͍ͬͯͯ·͢

  View Slide

 34. class Λ࢖͏ͱ
  var Person = function(name){
  this.name = name;
  };
  Person.prototype.sayName = function(){
  console.log(this.name);
  var name = function() {
  console.log(this.name);
  }();
  };
  var sottar = new Person(‘sottar’)
  sottar.sayName();

  View Slide

 35. class Λ࢖͏ͱ
  class Person {
  constructor(name){
  This.name = name;
  }
  sayName = () => {
  console.log(this.name);
  var name = () => {
  console.log(this.name);
  };
  name();
  }
  }
  const sottar = new Person(‘sottar’)
  sottar.sayName();

  View Slide

 36. JavaScript ΋ਐԽ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 37. • JavaScriptࣗମͷ࿩͠
  • ϑϩϯτΤϯυपΓͷ৭ʑͳτϨϯυͷ࿩͠
  • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞͱ͏·͘ڠۀ͢Δํ๏
  ࠓ೔͸͜͏ݴͬͨ࿩͠Λ͠·͢

  View Slide

 38. SPA, SSR, BFF

  View Slide

 39. • Single Page Application ͷུ
  • ୯ҰϖʔδͰߏ੒͞ΕΔWebΞϓϦέʔγϣϯ
  • ϖʔδભҠΛߦΘͣʹ JavaScript Ͱ DOM Λૢ࡞ͯ͠ϖʔδΛ੾Γସ͑Δ
  • Routing ͸ϑϩϯτଆͰߦͬͯɺదٓɺඞཁͳ৘ใΛAPIͰऔಘɾૹ৴͢Δ
  SPAͱ͸

  View Slide

 40. ैདྷͷΞϓϦέʔγϣϯ
  #SPXTFS 4FSWFS
  ᶃΠϕϯτൃੜ
  ʢྫ͑͹ϖʔδભҠʣ
  ᶄ)551ϦΫΤετ
  ᶅ3PVUJOH )5.-ੜ੒
  ᶆ)5.-

  View Slide

 41. SPA
  #SPXTFS
  ᶅ"KBY
  ᶆσʔλऔಘ
  ᶇKTPO
  +4
  ᶈը໘Λߋ৽
  4FSWFS
  ᶄ3PVUJOH
  ᶃΠϕϯτൃੜ
  ʢྫ͑͹ϖʔδભҠʣ
  ʢඞཁʹԠͯ͡σʔλΛऔಘʣ

  View Slide

 42. • ߴ଎ͳϖʔδભҠ
  • UXͷ޲্
  • ։ൃɾӡ༻ίετ͕௿͍*
  SPA (Pros)

  View Slide

 43. • ֶशίετߴ͍
  • ॳճΞΫηε࣌ʹύϑΥʔϚϯε͕ѱ͍
  • SEO ͕ෆ҆ఆ
  • OGPλά͕࢖͑ͳ͍
  SPA (Cons)

  View Slide

 44. ॳճΞΫηε࣌
  #SPXTFS
  4FSWFS
  1BHF3FRVFTU
  ۭͷ)5.-ฦ͢
  3FOEFSJOH
  ॳճදࣔʹ͕͔͔࣌ؒΔʂʂ
  ෳ਺ϖʔδ෼ͷڊେͳKTΛ
  ಡΈࠐΜͰ࣮ߦ͢Δ
  ඞཁʹԠͯ͡"1*ୟ͘

  View Slide

 45. SEO ͕ෆ҆ఆɺOGPλά͕࢖͑ͳ͍

  View Slide

 46. Ϋϩʔϥʔ͕ JavaScript Λղੳͯ͘͠Εͳ͍ͱ
  ۭͷϖʔδͩͱೝࣝ͞ΕΔ

  View Slide

 47. • SEO ͕ෆ҆ఆ
  • جຊతʹ͸ google ͷΫϩʔϥʔ͸ JavaScript Λ࣮ߦͯ͘͠ΕΔ͕…
  SPA (Cons)

  View Slide

 48. • OGPλά͕࢖͑ͳ͍
  • Twitter ΍ facebook ͸ JavaScript Λղੳͯ͘͠Εͳ͍
  SPA (Cons)

  View Slide

 49. SSR

  View Slide

 50. • Server Side Rendering ͷུ
  • Client ଆ ͰϨϯμϦϯά͢Δ͜ͱΛ Client Side Rendering ͱݺͿ
  • ͦΕʹରͯ͠ Server ଆ Ͱ΋ϨϯμϦϯά͢Δ͜ͱΛ Server Side
  Rendering ͱݺͿ
  • ॳճͷΞΫηεͷ͚࣌ͩ Server ଆͰ Rendering Λߦ͏
  SSRͱ͸

  View Slide

 51. #SPXTFS 4FSWFS
  "1*%#
  DPNQPOFOUT
  3FOEFSJOH
  3FOEFSJOH
  3FOEFSJOHޙͷ)5.-
  1BHF3FRVFTU
  ॳճΞΫηε࣌ʢSSRʣ
  ॳճΞΫηεҎ߱͸41"ͱͯ͠
  ΫϥΠΞϯτଆͰϨϯμϦϯάΛߦ͏
  ϑϩϯτͱαʔόʔͰಉ͡
  ϩδοΫͰ3FOEFSJOHΛߦ͏

  View Slide

 52. • ✅ ॳճϨϯμϦϯά࣌ͷύϑΥʔϚϯε͕ѱ͍
  • ✅ SEO ͕ෆ҆ఆ
  • ✅ OGPλά͕࢖͑ͳ͍
  Server Side Rendering

  View Slide

 53. BFF

  View Slide

 54. • Backends for Frontends ͷུ
  BFFͱ͸
  #SPXTFS
  #BDLFOET
  GPS
  'SPOUFOET
  %BUBCBTF
  "1*
  "1*
  %BUBCBTF
  "1*

  View Slide

 55. ͳͥBFF͕ඞཁͳͷ͔

  View Slide

 56. • ैདྷͷ web ΞϓϦέʔγϣϯ
  • HTMLςϯϓϨʔτͰදࣔ
  • ߋ৽͸ form ܥ
  • SPAతͳ web ΞϓϦέʔγϣϯ
  • ϖʔδ͝ͱʹඞཁͳ৘ใΛ Ajax Ͱऔಘ͢Δ
  • ಈ͖΋ Ajax Λ࢖ͬͯΠϯλϥΫςΟϒʹ
  • 1ϖʔδදࣔ͢ΔͷʹԿճ΋APIΛ౤͛Δͷ͸ύϑΥʔϚϯε্Α͘ͳ͍
  • υϝΠϯ୯ҐͰ͸ͳ͘ϖʔδ΍ඞཁͳ৘ใ୯ҐͰΤϯυϙΠϯτΛ࡞Γ͍ͨ
  BFF͕ඞཁͳཧ༝

  View Slide

 57. • ϖʔδΛͭ͘Δ৔ॴͱσʔλΛ؅ཧ͢Δ৔ॴΛ෼͚͍ͨ
  • σʔλΛ؅ཧ͢Δͱ͜Ζ͸αʔόʔαΠυͰ؅ཧʢRESTͳͲʣ
  • ϖʔδΛ࡞Δͱ͜Ζ͸ϑϩϯτΤϯυͰ؅ཧʢϖʔδ͝ͱʹඞཁͳ৘ใʣ
  BFF͕ඞཁͳཧ༝

  View Slide

 58. BFFͱ͸
  #SPXTFS
  %BUBCBTF
  "1*
  "1*
  %BUBCBTF
  #BDLFOET
  GPS
  'SPOUFOET
  "1*
  ϖʔδΛߏங͢Δ σʔλͷૢ࡞ɾ؅ཧ
  'SPOUFOE 4FSWFSTJEF

  View Slide

 59. ૄ݁߹ʹͳͬͯ੹຿Λ෼ׂͰ͖Δ


  View Slide

 60. • JavaScriptࣗମͷ࿩͠
  • ϑϩϯτΤϯυपΓͷ৭ʑͳτϨϯυͷ࿩͠
  • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞͱ͏·͘ڠۀ͢Δํ๏
  ࠓ೔͸͜͏ݴͬͨ࿩͠Λ͠·͢

  View Slide

 61. • ϑϩϯτΤϯυ͔Β΋࢖͍΍͍͢APIઃܭΛߦ͍͍ͨ
  • APIͷΤϯυϙΠϯτͱฦͬͯ͘ΔJSONͷத਎͕ܾ·ͬͪΌ͑͹
  ͋ͱ͸෼ۀͰ͖Δ
  • ͭ·ΓઌʹAPIΛϑϩϯτΤϯυɺαʔόʔαΠυ྆ํͷࢹ఺Λ
  ࣋ͬͯఆٛ͢Δඞཁ͕͋Δ
  • Protocol Buffers, API blueprint, excel …
  ͏·͘ڠۀ͢Δʹ͸

  View Slide

 62. IUUQTTXBHHFSJP

  View Slide

 63. • The world’s most popular framework for APIs.ʢެࣜʣ
  • YAML or JSON Ͱ؅ཧՄೳ
  • REST API ͷઃܭ͔ΒυΩϡϝϯτԽɺςετɺσϓϩΠ·Ͱߦ
  ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • APIఆٛ
  • Blueprint (ϞοΫ)
  • Codegen
  Swagger ͱ͸

  View Slide

 64. • Swagger Editor
  • to design, define and document RESTful APIs in the Swagger
  Specification.
  • Swagger Codegen
  • to build server stubs and client SDKs directly from a Swagger defined
  RESTful API
  • Swagger UI
  • meant for consumption by JavaScript web projects that include module
  bundlers, such as Webpack, Browserify, and Rollup
  Swagger ͱ͸

  View Slide

 65. • Swagger Editor
  • to design, define and document RESTful APIs in the Swagger
  Specification.
  • Swagger Codegen
  • to build server stubs and client SDKs directly from a Swagger defined
  RESTful API
  • Swagger UI
  • meant for consumption by JavaScript web projects that include module
  bundlers, such as Webpack, Browserify, and Rollup
  Swagger ͱ͸

  View Slide

 66. Swagger Editor
  IUUQTFEJUPSTXBHHFSJP

  View Slide

 67. Swagger Editor
  "1*ͷϕʔε63-

  View Slide

 68. Swagger Editor
  εΩʔϚ

  View Slide

 69. Swagger Editor
  "1*ͷύεɾ)551ϝιου

  View Slide

 70. Swagger Editor
  CPEZͷఆٛ
  NPEFMΛࢀর͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δ

  View Slide

 71. Swagger Editor
  Ϩεϙϯε

  View Slide

 72. ϞοΫαʔόʔ΋࡞ΕΔ

  View Slide

 73. Swagger Editor

  View Slide

 74. • JavaScript ͸ES2015Ͱ͔ͳΓਐԽ͠ɺ᠘΋ݮͬͨ
  • ͓ޓ͍ؾ࣋ͪΑ͘։ൃ͢ΔͨΊʹɺ࠷௿ݶͰ΋͓ޓ͍ͷ͜ͱΛ஌ͬ
  ͓ͯ͘͜ͱ͸େ੾
  ·ͱΊ

  View Slide

 75. Thank you

  View Slide