$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

2ヶ月半でサービスをリリースした話し

sota ohara
February 26, 2018

 2ヶ月半でサービスをリリースした話し

sota ohara

February 26, 2018
Tweet

More Decks by sota ohara

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2ϲ݄൒ͰαʔϏεΛϦϦʔεͨ͠࿩͠
  גࣜձࣾϝϧΧϦ
  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  େݪᆴଠ

  View Slide

 2. about me
  େݪ ᆴଠ / sottar
  גࣜձࣾϝϧΧϦ
  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  ϝϧΧϦNOW, CSTool
  sottar_
  sottar

  View Slide

 3. ϝϧΧϦͷ։ൃͬͯͲΜͳΠϝʔδ
  ͕͋Γ·͔͢

  View Slide

 4. • ਓ͕ͲΜͲΜٵ͍ࠐ·ΕͯΔ
  • Α͘ωοτ্Ͱݟ͔͚Δ
  • ͦ΋ͦ΋ frontend ͷਓ͍ͬͯͨΜͩ
  • frontend ͷਓ͸ͳʹ΍ͬͯΔͷʁ
  • ਓ਺͕େ͖͘ͳ͖ͬͯͯେاۀԽ͖͍ͯͯ͠Δʁ
  • ϝϧΧϦΞϓϦҎ֎ʹԿ΍ͬͯΔͷʁ
  Α͘ฉ͘ϝϧΧϦͷΠϝʔδ

  View Slide

 5. • ਓ͕ͲΜͲΜٵ͍ࠐ·ΕͯΔ
  • Α͘ωοτ্Ͱݟ͔͚Δ
  • ͦ΋ͦ΋ frontend ͷਓ͍ͬͯͨΜͩ
  • frontend ͷਓ͸ͳʹ΍ͬͯΔͷʁ
  • ਓ਺͕େ͖͘ͳ͖ͬͯͯେاۀԽ͖͍ͯͯ͠Δʁ
  • ϝϧΧϦΞϓϦҎ֎ʹԿ΍ͬͯΔͷʁ
  Α͘ฉ͘ϝϧΧϦͷΠϝʔδ

  View Slide

 6. ϝϧΧϦNOWͷ৔߹

  View Slide

 7. ϝϧΧϦNOW
  https://www.mercari.com/jp/mercari-now/

  View Slide

 8. • ๭ ԫ৭͍ΞϓϦ ͱͷઓ͍
  • ϦϦʔε೔͸ܾ·͍ͬͯΔ
  • ࢓༷͕ͬ͘͟Γͱ͔ܾ͠·͍ͬͯͳ͍ঢ়گͰ

  ໿2ϲ݄൒ͰϦϦʔε͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  ͜͏͍͏ঢ়گԼͰελʔτ

  View Slide

 9. • ๭ ԫ৭͍ΞϓϦ ͱͷઓ͍
  • ϦϦʔε೔͸ܾ·͍ͬͯΔ
  • ࢓༷͕ͬ͘͟Γͱ͔ܾ͠·͍ͬͯͳ͍ঢ়گ͔Β

  ໿2ϲ݄൒ͰϦϦʔε͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  ͜͏͍͏ঢ়گԼͰελʔτ

  View Slide

 10. • ๭ ԫ৭͍ΞϓϦ ͱͷઓ͍
  • ϦϦʔε೔͸ܾ·͍ͬͯΔ
  • ࢓༷͕ͬ͘͟Γͱ͔ܾ͠·͍ͬͯͳ͍ঢ়گ͔Β

  ໿2ϲ݄൒ͰϦϦʔε͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  ͜͏͍͏ঢ়گԼͰελʔτ
  ͦͷ೔ʹϦϦʔε͢ΔͨΊʹͲ͏͢Δ͔Λߟ͑ͳ͕Β

  ࢓༷ܾΊɺ։ൃΛߦ͏ඞཁ͕͋ͬͨ

  View Slide

 11. 2ϲ݄൒ͰϦϦʔε͢ΔͨΊʹ

  औΓ૊Μͩ͜ͱ

  View Slide

 12. • ࣾ಺ͰॳΊͯ ϝϧΧϦ, ι΢κ΢ ͔Βϝϯόʔ͕ू
  ΊΒΕͨ
  • ϦϦʔε͢ΔͨΊʹඞཁͳਓ͕ձࣾશମ͔ΒूΊΒΕͨ
  • ΩοΫΦϑ౰࣌͸5ਓͩͬͨϝϯόʔ΋࠷ऴతʹ͸25ਓ΄Ͳʹ
  • ϝϧΧϦͰͷ஌ݟͱι΢κ΢Ͱͷ஌ݟΛڞ༗Ͱ͖ͨ
  • ॳର໘ͷਓ͕ଟ͔ͬͨ
  • ΄΅ຖ೔νʔϜϏϧσΟϯάΛߦ͍਌ަΛਂΊͨ
  2ϲ݄൒ͰϦϦʔε͢ΔͨΊʹ

  View Slide

 13. • ΤϯδχΞ΋࢓༷ࡦఆ͔ΒࢀՃ
  • ؒʹ߹ΘͤΔͨΊʹ։ൃ޻਺Λߟ͑ͳ͕Βࡉ͔͍࢓༷ΛܾΊΔ
  • ࣗ෼͕ಘҙͳ͜ͱ͔͠͠ͳ͍
  • ਓख͕଍Γͳ͍ͱ͖΍ࠔͬͨ࣌͸ಘҙͳਓʹ͓ئ͍͢Δ
  • ࣮ࡍʹ్த͔Βι΢κ΢ͷʮιϦϡʔγϣϯνʔϜʯͱ͍͏ԣ
  அతʹϓϩδΣΫτվળΛߦ͏νʔϜ͕ࢀՃ
  2ϲ݄൒ͰϦϦʔε͢ΔͨΊʹ

  View Slide

 14. • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ͸ 2ਓ
  • NOWͷ webview ෦෼ɺࣾ಺޲͚πʔϧ (web)ͳͲΛ2ਓͰ࡞੒
  • PR ͷϨϏϡʔ͸جຊతʹಉ͡νʔϜͷϑϩϯτΤϯυΤϯδ
  χΞͱ૬ޓʹߦ͏
  • ॏཁͳ PR (ελοΫΛܾΊΔͱ͖ͳͲ) ΍ઃܭʹ͍ͭͯ͸νʔ
  ϜԣஅͷϑϩϯτΤϯυνʔϜʹ΋ґཔ͢Δ
  • 2ਓͱ΋஌ݟͷ͋ΔελοΫ͔ͭ webview, web Λಉ͡ελοΫ
  Ͱ࡞Δ͜ͱͰϨϏϡʔͷ଎౓Λ্͛Δ
  2ϲ݄൒ͰϦϦʔε͢ΔͨΊʹ

  View Slide

 15. ·ͱΊ

  View Slide

 16. • ΄΅ຖ೔ͷνʔϜϏϧσΟϯάϥϯν
  • ΤϯδχΞ΋࢓༷ࡦఆ͔ΒࢀՃ
  • ࣗ෼͕ʮಘҙͳ͜ͱʯ͔͠͠ͳ͍
  • νʔϜ಺ͰPRͷϨϏϡʔΛճ͢
  औΓ૊Μͩ͜ͱ

  View Slide

 17. • ୹͍։ൃظؒͰͰ͖Δ͜ͱΛऔࣺબ୒͢Δඞཁ
  • ͗Γ͗ΓͷεϐʔυײͰͷ࢓༷ࡦఆ΍։ൃ
  ϝϧΧϦ͸·ͩ·ͩελʔτΞοϓͩͬͨ
  http://mercan.mercari.com/entry/2018/01/10/120000

  View Slide

 18. Ұॹʹಇ͘஥ؒืू͍ͯ͠·͢ʂ
  sottar_
  https://www.wantedly.com/projects/171425

  View Slide