$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

CSS Variable をもっと活用する / Kyoto.js 18

spring_raining
February 03, 2023

CSS Variable をもっと活用する / Kyoto.js 18

Presentation at Kyoto.js 18, Feb. 3, 2023

* Pokémon Cards Holographic effect in CSS
- https://poke-holo.simey.me/
- Breakdown: https://www.joshdance.com/100/day50/
* デモ
- https://codepen.io/spring-raining/pen/PoBxmNG

spring_raining

February 03, 2023
Tweet

More Decks by spring_raining

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CSS Variable Λ΋ͬͱ׆༻͢Δ
  2023/02/03 Kyoto.js 18
  @spring-raining

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • HN: @spring-raining / ͸Δ͞Ί


  • ؔ੢ग़਎ 2019೥ब৬ͯ͠౦ژ΁ 2022೥໊ݹ԰ʹҾӽ͠

  View Slide

 3. Kyoto.js͕


  ։࠵͞Εͳ͔ͬͨ3೥ؒ


  ͍Ζ͍Ζͳ͜ͱ͕͋ͬͨ

  View Slide

 4. ϑϩϯτΤϯυͷਐԽ

  View Slide

 5. View Slide

 6. Ͱ͸CSSͷਐԽ͸ʁ

  View Slide

 7. ɹɹɹɹɹɹɹͷొ৔ͰมΘͬͨʁ
  • Tailwind CSS͕ීٴͨ͜͠ͱͰɺ͔֬ʹCSSʹରͯ͜͠Ε·Ͱͱ͸ҟ
  ͳΔߟ͑ํ͕Ͱ͖ͨ (utility-
  fi
  rst)


  • ͨͩɺCSSࣗମ͕มΘͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍


  • CSSࣗମͷมԽͱ͍͑͹ʁ

  View Slide

 8. CSS Variable

  View Slide

 9. CSS VariableͷՄೳੑ
  • ීஈCSS Variable͸ͲͷΑ͏ʹ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ


  • ͋Γ͕ͪͳ࢖͍ํˠ


  • ࢲ͸·ͩ·ͩCSS Variable͸े෼׆༻͞Ε͍ͯͳ͍Α͏ʹࢥ͍·͢

  View Slide

 10. ࠷େͷಛ௃


  CSS Variable͸


  ಺༰Λಈతʹม͑ΒΕΔ

  View Slide

 11. ׆༻ྫΛ2ͭ঺հ

  View Slide

 12. ׆༻ྫ1


  Pointer eventͱͷ࿈ܞ

  View Slide

 13. Pokémon Cards Holographic e
  ff
  ect in CSS
  • https://poke-holo.simey.me/


  • Breakdown: https://www.joshdance.com/100/day50/


  • Pure CSSͰτϨʔσΟϯάΧʔυͷϗϩάϥϜΛදݱ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 14. ϗϩάϥϜͷ࢓૊Έ
  • Ұ௨Γ༡ΜͰ΋Βͬͨͱ͜ΖͰ…


  • ҰମͲͷΑ͏ʹ੍ޚ͍ͯ͠Δͷ͔ʁ

  View Slide

 15. มΘ͍ͬͯΔͷ͸


  ͜ͷ෦෼͚ͩ

  View Slide

 16. ͬ͘͟Γͱͨ͠ॲཧͷྲྀΕ
  pointermove event
  Svelte/motion ͷ


  SpringετΞʹΑΔ
  Πʔδϯά
  --pointer-x/y
  --rotate-x/y


  --translate-x/y
  ϗϩάϥϜͷݟͨ໨
  Λ੍ޚ͢ΔελΠϧ
  ΧʔυͷҐஔɾճస
  Λ੍ޚ͢ΔελΠϧ

  View Slide

 17. ͬ͘͟Γͱͨ͠ॲཧͷྲྀΕ
  pointermove event
  Svelte/motion ͷ


  SpringετΞʹΑΔ
  Πʔδϯά
  --pointer-x/y
  --rotate-x/y


  --translate-x/y
  ϗϩάϥϜͷݟͨ໨
  Λ੍ޚ͢ΔελΠϧ
  ΧʔυͷҐஔɾճస
  Λ੍ޚ͢ΔελΠϧ
  JS CSS

  View Slide

 18. ैདྷͷCSS-in-JSͷߟ͑ํ
  pointermove event
  Svelte/motion ͷ


  SpringετΞʹΑΔ
  Πʔδϯά
  ϗϩάϥϜͷݟͨ໨
  Λ੍ޚ͢ΔελΠϧ
  ΧʔυͷҐஔɾճస
  Λ੍ޚ͢ΔελΠϧ
  JavaScriptΛ࢖ͬͯ


  ৭ʑ͕Μ͹Δ
  CSSΛఘΊͯ

  WebGLͰ࣮૷

  View Slide

 19. ैདྷͷCSS-in-JSͷߟ͑ํ
  pointermove event
  Svelte/motion ͷ


  SpringετΞʹΑΔ
  Πʔδϯά
  ϗϩάϥϜͷݟͨ໨
  Λ੍ޚ͢ΔελΠϧ
  ΧʔυͷҐஔɾճస
  Λ੍ޚ͢ΔελΠϧ
  JavaScriptΛ࢖ͬͯ


  ৭ʑ͕Μ͹Δ
  CSSΛఘΊͯ

  WebGLͰ࣮૷
  JS CSS

  View Slide

 20. JS/CSSؒͷڥքͱͯ͠ͷCSS Variable
  • CSS Variableͷ಺༰ΛखͰॻ͘ʮఆ਺ʯͱͯ͠ͷ࢖͍ํ͸ɺͦΕ͸ͦ
  ΕͰϝϦοτ͕͋Δ͚ͲͦΕ͚ͩͰ͸ͳ͍


  • JSͷ೚ҙͷ৘ใΛCSSͷੈքʹ࣋ͪࠐΉʮม਺ʯͱͯ͠ͷ໾ׂ


  • ͔͠΋ɺCSS Variable͸஋Λม͑Δͱଈ࠲ʹ൓ө͞ΕΔϦΞΫςΟ
  ϒͳม਺

  View Slide

 21. JSͷ஋ΛCSSʹ࣋ͪࠐΉϝϦοτ
  • σόοά͕༰қʹͳΔ


  • CSS͸εςʔτϨε; ஋Λม͑Ε͹೚ҙͷঢ়ଶΛ࠶ݱͰ͖Δ


  • खܰʹύϑΥʔϚϯεͷྑ͍Ξχϝʔγϣϯ͕࣮૷Ͱ͖Δ


  • CSSࣗମ͸ݶΒΕͨؔ਺͚ͩΛ࢖͏ͷͰɺύϑΥʔϚϯεʹ͍ͭͯ
  ߟྀ͢Δ͜ͱ͕গͳ͍

  View Slide

 22. Ͳͷ৘ใΛCSSʹ࣋ͪࠐΉ͔ʁ
  • ʮcalc()ͰܭࢉͰ͖Δ͔Ͳ͏͔ʯ͕Ұͭͷ໨҆


  • ࡾ֯ؔ਺ (sin(), atan2()) ͳͲͷ௥ՃʹΑΓɺܭࢉͰ͖Δ஋͸૿͑ͯ
  ͍Δ

  View Slide

 23. ׆༻ྫ2


  ύϥϥοΫεεΫϩʔϧ

  View Slide

 24. ύϥϥοΫεεΫϩʔϧ
  • ͜͜Ͱݴ͏ύϥϥοΫεεΫϩʔϧͱ͸ɺεΫϩʔϧͨ͠େ͖͞ʹԠ
  ͯ͡ཁૉ͕มܗ͢Δԋग़ͷ͜ͱ


  • https://www.apple.com/jp/iphone-14-pro/ తͳ


  • εΫϩʔϧҐஔΛͦͷ··CSSʹ࣋ͪࠐΊ͹ྑ͍ͷͰ͸ʁ

  View Slide

 25. εΫϩʔϧҐஔ͚ͩΛCSSʹ࣋ͪࠐΉ
  • ୯७ʹεΫϩʔϧҐஔ͕มΘͬͨΒCSS VariableΛॻ͖׵͑ΔJS
  const cb = () => {
  document.body.style.setProperty('--scroll-position', window.scrollY);
  };
  document.addEventListener('scroll', () => {
  requestAnimationFrame(cb);
  });

  View Slide

 26. σϞ


  https://codepen.io/spring-raining/
  pen/PoBxmNG

  View Slide

 27. CSS VariableΛ࢖ͬͨ


  ελΠϧͷকདྷ

  View Slide

 28. CSS Painting API
  • CSS Houdiniͱݺ͹ΕΔAPIͷҰͭ


  • JSͰ࣮૷ͨ͠Paint workoutͱݺ͹ΕΔඳըϓϩάϥϜΛCSS͔Βར༻
  ͢ΔͨΊͷAPI

  View Slide

 29. CSS Painting API
  registerPaint(
  'boxbg',
  class {
  static get contextOptions() {
  return { alpha: true };
  }
  static get inputProperties() {
  return ['--boxColor'];
  }
  paint(ctx, size, props) {
  ctx.fillStyle = props.get('--boxColor');
  ctx.fillRect(0, 0, size.width, size.height);
  }
  }
  );
  li {
  background-image: paint(boxbg);
  --boxColor: blue;
  }

  View Slide

 30. ͭ·ΓͲ͏͍͏͜ͱʁ
  DOM Events
  ϦονͳCSSදݱ
  JavaScriptͰ


  ࠷௿ݶͷ࣮૷
  Paint WorkletͰ

  ΑΓߴ౓ͳඳը
  CSS Variables
  paint()

  View Slide

 31. ͭ·ΓͲ͏͍͏͜ͱʁ
  DOM Events
  ϦονͳCSSදݱ
  JavaScriptͰ


  ࠷௿ݶͷ࣮૷
  Paint WorkletͰ

  ΑΓߴ౓ͳඳը
  CSS Variables
  paint()
  JS CSS
  JS

  View Slide

 32. ·ͱΊ
  • Pure CSSͷදݱྗ͸࣮֬ʹ্͕͍ͬͯΔ


  • CSS Variable͸JSͱCSSΛͭͳ͙ڮ౉͠


  • CSSݏ͍ͳਓ΋Ͱ͖Ε͹৮ͬͯ΄͍͠ ָ͍͠Αʂ

  View Slide

 33. Appendix


  ະདྷͷCSS


  ͜͏ͳ͍ͬͯͯ΄͍͠

  View Slide

 34. ཁ๬1: @keyframes ΁ͷϚοϐϯά
  • CSS Animation͸جຊతʹ࣌ؒ (duration) Ͱ੍ޚ͢Δ࢓૊Έ


  • Web Animations API΋ pause() ΍ reverse() ఔ౓͔͠ͳ͍


  • Ξχϝʔγϣϯͷ࣌ؒͷਐߦΛCSS VariableͰ੍ޚͰ͖ΔͱҰؾʹ׆
  ༻ൣғ͕޿͕Γͦ͏

  View Slide

 35. ཁ๬2: CSS Variableͷ஋ʹ΋ͱͮ͘৚݅෼ذ
  • ৚݅ʹԠͯ͡ϓϩύςΟΛग़͠෼͚ΔΠϝʔδ


  • display: if-else(var(--condition), block, none);


  • ৭ʑࢼ͚ͨ͠Ͳࢥ͍͔ͭͳ͔ͬͨ…


  • ͍͍Ҋ͕͋Ε͹ڭ͍͑ͯͩ͘͞

  View Slide