Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

A/Bテストをやるときに
気をつけていること

Shingo Tomioka
October 17, 2018
1.2k

 A/Bテストをやるときに
気をつけていること

Shingo Tomioka

October 17, 2018
Tweet

Transcript

 1. ©2018 Wantedly, Inc. A/BςετΛ΍Δͱ͖ʹ
 ؾΛ͚͍ͭͯΔ͜ͱ 17.Oct.2018 - Shingo Tomioka S-DEV

  TALKS #4
 2. ©2018 Wantedly, Inc. w ෋Ԭਅޛ !NFFB@U w ΤϯδχΞBU8BOUFEMZ *OD

  w 8BOUFEMZ7JTJUͷ։ൃɾάϩʔε ࣗݾ঺հ
 3. ©2018 Wantedly, Inc. ઃܭɾ४උஈ֊

 4. ©2018 Wantedly, Inc. w ෳ਺ม͑ΔͱɺԿ͕ͲΕ͘Β͍ޮ͍ͨͷ͔Θ͔Γʹ͘͘ͳΔ w ྫɿϘλϯͷ഑ஔͱจݴ ม͑Δ఺͸ͳΔ΂͘Ұͭʹ͢Δ BUY ߪೖ

  A B
 5. ©2018 Wantedly, Inc. w ༗ҙ͕ࠩग़ΔͷʹඞཁͳظؒΛࣄલʹݟੵ΋Δ w ࠓͷϢʔβʔ਺ͩͱ༗ҙ͕ࠩग़Δͷʹϲ݄͔͔Δ͔΋͠Εͳ͍ w Q஋͕Լ͕ͬͨλΠϛϯάͰ੾Γ্͛ͨ͘ͳΔͷΛ๷͙ ࣄલʹظؒΛܾΊΔ

  p஋
 6. ©2018 Wantedly, Inc. w ͪΌΜͱ࣮૷ͨͭ͠΋ΓͰ΋ɺऔΕ͍ͯͳ͔ͬͨΓ͢Δ w ։ൃ؀ڥͱຊ൪؀ڥͷҧ͍ w ಛఆͷ৚݅Λ࣋ͭϢʔβʔͷͱ͖औΕ͍ͯͳ͍ ‎

  σϓϩΠͨ͠ΒͳΔ΂͘ૣ֬͘ೝ͢Δ w ਺ࣈ͕ࢥͬͨΑΓগͳ͘ͳ͍͔ σϓϩΠͨ͠ΒͳΔ΂͘ૣ͘ɺϩά͕ͪΌΜͱऔΕ͍ͯΔ͔֬ೝ͢Δ
 7. ©2018 Wantedly, Inc. ܭଌɾධՁஈ֊

 8. ©2018 Wantedly, Inc. w ΫΤϦ͕ؒҧ͍ͬͯΔ͜ͱ͸Α͋͘Δ w ΫΤϦ͕ؒҧ͍ͬͯͯ΋ɺͦΕͬΆ͍਺ࣈ͕ग़ͯ͠·͏ w ਺ࣈ͕ग़Δͱɺ͙͢ղऍʹ૸Γͨ͘ͳΔ ‎

  ਺ࣈ͕௚ײͱେ͖͘཭Εͯͳ͍͔֬ೝ͢Δ ‎ ՄೳͳΒ ෳ਺ͷܭΓ͔ͨͰݕࢉ͢Δ w ྫɿϑϩϯτଆͷϩάͱɺαʔόʔ΁ͷϦΫΤετϩά ΫΤϦͷνΣοΫ͸৻ॏʹ
 9. ©2018 Wantedly, Inc. w ฏۉ஋͸֎Ε஋ͷӨڹΛड͚΍͍͢ w ྫɿӾཡ਺͕৳ͼͨͱࢥͬͨΒɺਓͷϢʔβʔ͕
 େྔʹӾཡ͍͚ͯͨͩͩͬͨ͠ ‎ ෼෍ΛݟΕ͹શମతͳ܏޲Λ


  ೺ѲͰ͖Δ ฏۉ஋Ͱ͸ͳ͘෼෍ΛݟΔ A B A B 8.0 7.3
 10. ©2018 Wantedly, Inc. w ໨৽͍͠6*΍ίϯςϯπ͸୹ظతʹΫϦοΫ͕૿͑΍͍͢ ‎ ςετ։࢝ޙ͙͢ͷσʔλΛࣺͯΔ ‎ ৽نϢʔβʔʹ͠΅ͬͯݟͯΈΔ New

  Button ޮՌʹؾΛ͚ͭΔ
 11. ©2018 Wantedly, Inc. w ϖʔδ಺ͷίϯςϯπ͸ΫϦοΫ਺Λୣ͍߹͏ w ྫɿαΠυόʔͷݟͨ໨Λվળͨ͠ΒɺϝΠϯΧϥϜͷΫϦοΫ਺͕མͪͨ w ςετର৅Ͱͳ͍਺ࣈ͕࣮͸མ͍ͪͯΔ͔΋ ‎

  Өڹͷ͋Γͦ͏ͳଞͷࢦඪ΋֬ೝ͢Δ ଞͷࢦඪ͕ѱ͘ͳ͍ͬͯͳ͍͔֬ೝ͢Δ
 12. ©2018 Wantedly, Inc. w ࣗ෼ͷԾઆʹ߹க͢ΔσʔλΛॏࢹ͠ɺ߹Θͳ͍σʔλΛܰࢹͯ͠ ͠·͏܏޲ w "#ςετΛ΍Δͱ͖͸ɺԿ͔͕Α͘ͳΔͱظ଴͍ͯ͠Δ w Α͘ͳͬͨ਺ࣈʹ஫໨ͯ͠ɺѱ͘ͳͬͨ਺ࣈΛܰࢹ͕ͪ͠

  ‎ όΠΞε͕͋Δ͜ͱΛҙ͓͚ࣝͯͩ͘͠Ͱ΋ྫྷ੩ʹ൑அͰ͖Δ ֬ূόΠΞεʹؾΛ͚ͭΔ
 13. ©2018 Wantedly, Inc. w ΍͍ͬͯΔͷΛ๨Εͯςετ͕ͣͬͱ૸͍ͬͯΔঢ়ଶ w ظؒͷ௕͍ςετ΍ϓϩδΣΫτͷมΘΓ໨͸ಛʹ஫ҙ ‎ ऴྃ༧ఆ೔ʹϦϚΠϯμʔΛηοτ͓ͯ͘͠ ‎

  ఆظతʹաڈͷJTTVF΍ϩάΛ֬ೝ͢Δ ग़ͬ͠ͺͳ͠ʹ͠ͳ͍
 14. ©2018 Wantedly, Inc. Enjoy A/B testing!