Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

7年間開発を続けるサービスを支える
負債返済日の取り組み

 7年間開発を続けるサービスを支える
負債返済日の取り組み

Rails Developers Meetup 2018 Day 4 Nouvelle Vague (https://techplay.jp/event/702297) で話したスライドです。

Shingo Tomioka

December 08, 2018
Tweet

More Decks by Shingo Tomioka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ©2018 Wantedly, Inc. • ෋Ԭ ਅޛʢShingo Tomiokaʣ • ɹ @meea_t

  • Wantedly, Inc. 2017೥৽ଔೖࣾ • Wantedly Visit ͷ Web
 ϑϩϯτΤϯυɾόοΫΤϯυΛ։ൃ ࣗݾ঺հ
 2. ©2018 Wantedly, Inc. • ίʔυϕʔεͷ݈શੑΛอͪɺ։ൃͷੜ࢈ੑΛ ҡ͍͖͍࣋ͯͨ͠ • ීஈͷ։ൃத͸αʔϏεͷKPI͕ॏཁͳͷͰɺ KPIʹ௚݁͠ͳ͍λεΫ͸༏ઌ౓͕௿͘ͳͬͯ ͠·͏

  • ීஈ͸খνʔϜ୯ҐͰ։ൃ͍ͯ͠Δ͚Ͳɺશ ମͱͯ͠ҰͭͷαʔϏεɾҰͭͷϦϙδτϦ Λҡ͍࣋ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δ ௕͘αʔϏεΛ։ൃ͚͍ͭͮͯͨ͘͠Ίʹ
 3. ©2018 Wantedly, Inc. • ෛ࠴ฦࡁܥ • ੜ࢈ੑ޲্ܥ • Τϥʔͷ੔ཧɾόάϑΟοΫε •

  ύϑΥʔϚϯεվળ • ύοέʔδͷΞοϓσʔτ • πʔϧͷಋೖ • υΩϡϝϯτ੔උ • etc. ΍Δ͜ͱ
 4. ©2018 Wantedly, Inc. • ͜͜ΛͳΜͱ͔͍ͨ͠ͱ͍͏ͷ͸ɺීஈͷ։ ൃΛ͍ͯ͠Δͱ͖ʹײ͡Δ • ͕ͦͷͱ͖͸࣌ؒΛ͔͚ΒΕͳ͍͜ͱ͕ଟ͍ • Issue

  ʹϝϞ͓͍ͯͯ͠ɺ͋ͱͰ΍ΔͱܾΊͯ ͓͘͜ͱͰɺͦͷॠؒ͸։ൃʹूத͚ͭͮ͠ ΒΕΔ લ΋ͬͯ issue Λཱͯͯ΍Γ͍ͨ͜ͱΛॻ͍͓ͯ͘
 5. ©2018 Wantedly, Inc. • config/routes.rb ͷத਎͕2300ߦ • (annotate ʹΑΔίϝϯτΛআ͍ͯ) •

  ಉ͡Ϧιʔε͕ଟ਺ͷ namespace ഑Լʹଘࡏ • users • admin/users • enterprise/users • api/v1/users • api/v2/users • … config/routes.rb ϑΝΠϧΛ෼ׂ
 6. ©2018 Wantedly, Inc. • νʔϜશһͰಉ͡೔ʹऔΓ૊Ή͜ͱͰ • ΈΜͳ΍ͬͯΔͷͰɺଞͷਓʹฉ͖͍ͨ͜ͱ͕͋ͬ ͨͱ͖ؾ݉Ͷͳ͘ฉ͚Δ • ීஈͷ։ൃதͩͱअຐ͢Δͷ͸ਃ͠༁ͳ͍ͱ͍͏ؾ࣋ͪʹͳΔ

  • ͜ͷ೔ʹ͍Ζ͍Ζ͍͔ͬͨ͡ΒɺͳΜ͔յΕΔ͔΋ ͱ͍͏ͷ͕ڞ༗͞ΕͯΔ • ීஈͷ։ൃதʹ΍Ζ͏ͱ͢Δͱɺ΋ͬͱ͘͢͝৻ॏʹਐΊΔඞཁ͕ ͋Δ • ʮ͋ͷਓෛ࠴͸͍Ζ͍Ζฦͯ͠Δ͚Ͳɺ੒Ռग़ͯ͠ ͳ͍ʯΈ͍ͨʹͳΒͳ͍ ෛ࠴ฦࡁ೔ͷ͍͍ͱ͜Ζ
 7. ©2018 Wantedly, Inc. • Gem ͸ʢݱঢ়ʣશ෦΍Δͷ͸ఘΊ͍ͯΔ • ඞཁʹͳͬͨͱ͖ʹ΍Δ • ηΩϡϦςΟΞοϓσʔτ͸औΓࠐΉ

  • npm ύοέʔδ͸࠷৽ʹ௥ै͍͖͍ͯͨ͠… • ಛʹ React पΓͱ͔ • ࠷ۙϑϩϯτΤϯυपΓͷج൫Λ੔͑Δઐ೚ͷ
 ϝϯόʔ͕Ͱ͖ͨͷͰظ଴ʂ ύοέʔδͷΞοϓσʔτ
 8. ©2018 Wantedly, Inc. • 1೥൒લʹ 4.1 => 5.0 ʹ্͛ͨ •

  4ܥʹ্͛ͨͷ͸2014೥ • ґଘ gem ͷΞοϓσʔτͳͲࡉ͔͍࡞ۀ͸
 ਺ਓͰࣄલʹ • ਓख͕ඞཁͳ࡞ۀ͸νʔϜશһͰ͕ͬͱ΍ͬͨ • Breaking changesɺdeprecation warning ରԠ • ςετΛͻͨ͢Β௨ΔΑ͏ʹ͍ͯ͘͠ • etc. Rails ΞοϓάϨʔυ