Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

7年間開発を続けるサービスを支える
負債返済日の取り組み

 7年間開発を続けるサービスを支える
負債返済日の取り組み

Rails Developers Meetup 2018 Day 4 Nouvelle Vague (https://techplay.jp/event/702297) で話したスライドです。

Shingo Tomioka

December 08, 2018
Tweet

More Decks by Shingo Tomioka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ©2018 Wantedly, Inc.
  7೥ؒ։ൃΛଓ͚ΔαʔϏεΛࢧ͑Δ

  ෛ࠴ฦࡁ೔ͷऔΓ૊Έ
  Rails Developers Meetup 2018 Day 4 Nouvelle Vague
  8.Dec.2018 - Shingo Tomioka

  View Slide

 2. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ෋Ԭ ਅޛʢShingo Tomiokaʣ
  • ɹ @meea_t
  • Wantedly, Inc. 2017೥৽ଔೖࣾ
  • Wantedly Visit ͷ Web

  ϑϩϯτΤϯυɾόοΫΤϯυΛ։ൃ
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. Wantedly Visit Ŗ ͸ͨΒ͘Λ໘ന͘

  View Slide

 4. ։ൃνʔϜߏ੒
  • ΤϯδχΞ͸ Web 12ਓɾΞϓϦ5ਓ͘Β͍
  • 3~5ਓ͘Β͍ͰҰͭͷػೳΛ։ൃ͢ΔখνʔϜ
  ͕͍͔ͭ͋͘Δ
  VISIT

  View Slide

 5. ΞʔΩςΫνϟ
  • WebɾόοΫΤϯυ͸ϞϊϦγοΫ Rails + α
  • ࠷ۙ͸ϚΠΫϩαʔϏεԽ΋ਐΊ͍ͯΔ͕ɺϝ
  ΠϯͷαʔϏε͸ͣͬͱϝϯςφϯε͍ͯ͘͠
  ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 6. ϝΠϯϨϙδτϦͷίʔυྔʢߦ਺ʣ
  0K
  200K
  400K
  600K
  800K
  1,000K
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  View Slide

 7. ΞʔΩςΫνϟ΍૊৫ͷྺ࢙ʹ͍ͭͯͷ͘Θ͍͠࿩͸…
  https://speakerdeck.com/kawasy/wantedly-niokeru-purodakuto-ji-shu-zu-zhi-7nian-jian-falsejin-hua

  View Slide

 8. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ίʔυϕʔεͷ݈શੑΛอͪɺ։ൃͷੜ࢈ੑΛ
  ҡ͍͖͍࣋ͯͨ͠
  • ීஈͷ։ൃத͸αʔϏεͷKPI͕ॏཁͳͷͰɺ
  KPIʹ௚݁͠ͳ͍λεΫ͸༏ઌ౓͕௿͘ͳͬͯ
  ͠·͏
  • ීஈ͸খνʔϜ୯ҐͰ։ൃ͍ͯ͠Δ͚Ͳɺશ
  ମͱͯ͠ҰͭͷαʔϏεɾҰͭͷϦϙδτϦ
  Λҡ͍࣋ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δ
  ௕͘αʔϏεΛ։ൃ͚͍ͭͮͯͨ͘͠Ίʹ

  View Slide

 9. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ීஈ͸༏ઌ౓্͕͕Βͳ͍λεΫʹूதͯ͠
  औΓ૊Ήઐ༻ͷ೔
  • 1.5ϲ݄ʹ1ճ͘Β͍։࠵
  • νʔϜશһͰऔΓ૊Ή
  ňෛ࠴ฦࡁ೔ʯ

  View Slide

 10. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ෛ࠴ฦࡁܥ
  • ੜ࢈ੑ޲্ܥ
  • Τϥʔͷ੔ཧɾόάϑΟοΫε
  • ύϑΥʔϚϯεվળ
  • ύοέʔδͷΞοϓσʔτ
  • πʔϧͷಋೖ
  • υΩϡϝϯτ੔උ
  • etc.
  ΍Δ͜ͱ

  View Slide

 11. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ʮෛ࠴ฦࡁ೔ʯͱݺΜͰ͍Δ͕ɺऔΓ૊Ήͷ͸
  ٕज़తෛ࠴͚ͩʹݶΒͳ͍
  • ʮ͋Ε΍Γ͍ͨɾ΍ͬͨํ͕͍͍͚ͲͰ͖ͳ͍ʯ
  ͱ͍͏৺ཧతෛ࠴Λฦ͢೔Ͱ΋͋Δ
  ňෛ࠴ฦࡁ೔ʯ

  View Slide

 12. લ΋ͬͯ issue Λཱͯͯ΍Γ͍ͨ͜ͱΛॻ͍͓ͯ͘
  • 1ճͷෛ࠴ฦࡁ೔͕ऴΘͬͨλΠϛϯάͰ࣍ճ͕

  εέδϡʔϦϯά͞Εɺissue ཱ͕ͯΒΕΔ

  View Slide

 13. લ΋ͬͯ issue Λཱͯͯ΍Γ͍ͨ͜ͱΛॻ͍͓ͯ͘

  View Slide

 14. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ͜͜ΛͳΜͱ͔͍ͨ͠ͱ͍͏ͷ͸ɺීஈͷ։
  ൃΛ͍ͯ͠Δͱ͖ʹײ͡Δ
  • ͕ͦͷͱ͖͸࣌ؒΛ͔͚ΒΕͳ͍͜ͱ͕ଟ͍
  • Issue ʹϝϞ͓͍ͯͯ͠ɺ͋ͱͰ΍ΔͱܾΊͯ
  ͓͘͜ͱͰɺͦͷॠؒ͸։ൃʹूத͚ͭͮ͠
  ΒΕΔ
  લ΋ͬͯ issue Λཱͯͯ΍Γ͍ͨ͜ͱΛॻ͍͓ͯ͘

  View Slide

 15. ©2018 Wantedly, Inc.
  • 10:00 ू·ͬͯλεΫΛ੔ཧׂͯ͠ΓৼΓ
  • 10:30~18:30 ֤ࣗλεΫʹऔΓ૊Ή
  • 18:30 ੒Ռൃදɾ;Γ͔͑Γ
  1೔ͷྲྀΕ

  View Slide

 16. ©2018 Wantedly, Inc.
  λεΫͷׂΓৼΓ

  View Slide

 17. ©2018 Wantedly, Inc.
  λεΫͷׂΓৼΓ
  • γʔτʹॻ͖ग़ͯ͠༏ઌ౓Λ͚ͭͯΞαΠϯ
  • ͜͜ʹਐḿʢstatus: WIP/DONE ΍ PRͷϦϯΫʣ
  ΋ॻ͖ࠐ·Ε͍ͯ͘
  • ϋοΧιϯײ

  View Slide

 18. ©2018 Wantedly, Inc.
  ࠷ۙ΍ͬͨྫΛ͍͔ͭ͘঺հ

  View Slide

 19. ໘౗͚ͩͲ΍Βͳ͖Ό͍͚ͳ͍΍ͭ

  View Slide

 20. Facebook API Λ࢖͍ଓ͚ΔͨΊʹΞϓϦϨϏϡʔΛૹΔ

  View Slide

 21. ෛ࠴ฦࡁܥ

  View Slide

 22. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ϦΫΤετϩάΛݩʹɺ࢖ΘΕ͍ͯͳ͍Τϯ
  υϙΠϯτΛྻڍ
  • 2ਓͰ1೔Ͱ໿100ݸͷϖʔδΛ࡟আ
  • શମͷ7%Λ࡟ݮ
  ࢖ΘΕ͍ͯͳ͍ϖʔδͷ࡟আ

  View Slide

 23. ࡞ۀͷ༷ࢠ

  View Slide

 24. ੜ࢈ੑ޲্ܥ

  View Slide

 25. ©2018 Wantedly, Inc.
  • config/routes.rb ͷத਎͕2300ߦ
  • (annotate ʹΑΔίϝϯτΛআ͍ͯ)
  • ಉ͡Ϧιʔε͕ଟ਺ͷ namespace ഑Լʹଘࡏ
  • users
  • admin/users
  • enterprise/users
  • api/v1/users
  • api/v2/users
  • …
  config/routes.rb ϑΝΠϧΛ෼ׂ

  View Slide

 26. config/routes.rb ϑΝΠϧΛ෼ׂ

  View Slide

 27. config/routes.rb ϑΝΠϧΛ෼ׂ

  View Slide

 28. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ઐ༻ͷ೔Λઃ͚Δ͜ͱͰɺͦΕҎ֎ͷ೔͸

  αʔϏεΛ৳͹ͨ͢Ίͷ։ൃʹूதͰ͖Δ
  • ͕ܾ࣌ؒ·͍ͬͯΔ͜ͱͰूதྗ্͕͕Γɺ

  ੒Ռ͕ग़΍͍͢
  ෛ࠴ฦࡁ೔ͷ͍͍ͱ͜Ζ

  View Slide

 29. ©2018 Wantedly, Inc.
  • νʔϜશһͰಉ͡೔ʹऔΓ૊Ή͜ͱͰ
  • ΈΜͳ΍ͬͯΔͷͰɺଞͷਓʹฉ͖͍ͨ͜ͱ͕͋ͬ
  ͨͱ͖ؾ݉Ͷͳ͘ฉ͚Δ
  • ීஈͷ։ൃதͩͱअຐ͢Δͷ͸ਃ͠༁ͳ͍ͱ͍͏ؾ࣋ͪʹͳΔ
  • ͜ͷ೔ʹ͍Ζ͍Ζ͍͔ͬͨ͡ΒɺͳΜ͔յΕΔ͔΋
  ͱ͍͏ͷ͕ڞ༗͞ΕͯΔ
  • ීஈͷ։ൃதʹ΍Ζ͏ͱ͢Δͱɺ΋ͬͱ͘͢͝৻ॏʹਐΊΔඞཁ͕
  ͋Δ
  • ʮ͋ͷਓෛ࠴͸͍Ζ͍Ζฦͯ͠Δ͚Ͳɺ੒Ռग़ͯ͠
  ͳ͍ʯΈ͍ͨʹͳΒͳ͍
  ෛ࠴ฦࡁ೔ͷ͍͍ͱ͜Ζ

  View Slide

 30. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ීஈผʑʹ։ൃ͍ͯ͠ΔνʔϜͷԣͷίϛϡχ
  έʔγϣϯͷػձʹͳΔ
  • ීஈࣗ෼͕৮Βͳ͍ൣғ΋ؚΊɺίʔυϕʔε
  શମΛϝϯςφϯε͍ͯ͘͠ҙ͕ࣝੜ·ΕΔ
  ෛ࠴ฦࡁ೔ͷ͍͍ͱ͜Ζ

  View Slide

 31. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ύοέʔδͷΞοϓσʔτ
  • ෛ࠴ฦࡁ೔ͷதͰ΋༏ઌ౓͕௿͘ͳΓ͕ͪ
  • ෛ୲ΛݮΒͨ͢Ίʹ Dependabot Λಋೖͯ͠
  ि࣍౰൪੍ʹ͢Δ΋ఆணͤͣ
  ͏·͘Ͱ͖͍ͯͳ͍ͱ͜Ζ

  View Slide

 32. ©2018 Wantedly, Inc.
  • Gem ͸ʢݱঢ়ʣશ෦΍Δͷ͸ఘΊ͍ͯΔ
  • ඞཁʹͳͬͨͱ͖ʹ΍Δ
  • ηΩϡϦςΟΞοϓσʔτ͸औΓࠐΉ
  • npm ύοέʔδ͸࠷৽ʹ௥ै͍͖͍ͯͨ͠…
  • ಛʹ React पΓͱ͔
  • ࠷ۙϑϩϯτΤϯυपΓͷج൫Λ੔͑Δઐ೚ͷ

  ϝϯόʔ͕Ͱ͖ͨͷͰظ଴ʂ
  ύοέʔδͷΞοϓσʔτ

  View Slide

 33. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ࡉ੾ΕʹͰ͖ΔͳΒࡉ੾Εʹ
  • ཻ౓͕େ͖͘ɺ͔ͭॏཁͳ΋ͷ͸ϓϩδΣΫτ
  ͱͯ͠εέδϡʔϧʹ૊ΈࠐΜͰ΍Δ
  • େ͖ͳ໰୊͸ͦ΋ͦ΋Կ͕໰୊ͳͷ͔΍໰୊ͷ
  ن໛Λௐ΂Δͱ͜Ζ͔Β࢝ΊΔඞཁ͕͋Δ
  • ͦͷ࡞ۀΛෛ࠴ฦࡁ೔ʹ΍Δ͜ͱ΋͋Δ
  1೔Ͱ΍Γ͖Εͳ͍λεΫ͕Ͱ͖ͳ͍ʁ

  View Slide

 34. ©2018 Wantedly, Inc.
  • 1೥൒લʹ 4.1 => 5.0 ʹ্͛ͨ
  • 4ܥʹ্͛ͨͷ͸2014೥
  • ґଘ gem ͷΞοϓσʔτͳͲࡉ͔͍࡞ۀ͸

  ਺ਓͰࣄલʹ
  • ਓख͕ඞཁͳ࡞ۀ͸νʔϜશһͰ͕ͬͱ΍ͬͨ
  • Breaking changesɺdeprecation warning ରԠ
  • ςετΛͻͨ͢Β௨ΔΑ͏ʹ͍ͯ͘͠
  • etc.
  Rails ΞοϓάϨʔυ

  View Slide

 35. ؾ߹͍Ͱ৐Γ੾ͬͨ…͕ɺ

  View Slide

 36. ©2018 Wantedly, Inc.
  • 50ਓ೔͘Β͍͔͔ͬͨ
  • ૝ఆͷഒҎ্
  • ϝδϟʔόʔδϣϯΛ্͛Δͷ͸ɺ͕ͬͱ΍Δ
  ʹ͸͠ΜͲ͍ίʔυྔʹ
  • ࠓ͸ෛ࠴ฦࡁ೔ʹͰ͖ΔλεΫΛͪΐͪ͜ΐ͜
  ਐΊ͍ͯΔ
  ૝ఆҎ্ʹେมͩͬͨ

  View Slide

 37. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ௕͘αʔϏεΛ։ൃ͠ଓ͚Δʹ͸ɺίʔυϕʔ
  εͷ݈શੑͱ։ൃͷੜ࢈ੑΛอ͍ͬͯ͘͜ͱ͕
  ඞཁ
  • ͱ͸͍͑KPI΋େࣄͳͷͰɺීஈ͸ͳ͔ͳ͔࣌ؒ
  ͕औΕͳ͍
  • ʮෛ࠴ฦࡁ೔ʯͱ͍͏ઐ༻ͷ೔Λઃ͚ͯɺूத
  తʹऔΓ૊ΉΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
  ·ͱΊ

  View Slide

 38. ©2018 Wantedly, Inc.
  • ઐ༻ͷ೔Λઃ͚Δ͜ͱͰɺͦΕҎ֎ͷ೔͸

  αʔϏεΛ৳͹ͨ͢Ίͷ։ൃʹूதͰ͖Δ
  • νʔϜશһͰಉ͡೔ʹऔΓ૊Ή͜ͱͰɺίϛϡ
  χέʔγϣϯ΋औΓ΍͍͢͠ɺ৘ใ΍஌ݟ΋ڞ
  ༗͠΍͍͢
  • ීஈ͸ผʑʹ։ൃ͍ͯ͠Δϝϯόʔ΋ɺνʔϜ
  ͰҰͭͷαʔϏεΛҡ͍࣋ͯ͘͠ͱ͍͏ҙ͕ࣝ
  ੜ·ΕΔ
  ·ͱΊ

  View Slide

 39. એ఻
  Wantedly ͰϛʔτΞοϓ͕࡞ΕΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ʂษڧձͱ͔ʹ࢖ͬͯͶʂ
  www.wantedly.com/meetups

  View Slide