Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

techconf2019_sudo.pdf

sudokohey
February 27, 2019

 techconf2019_sudo.pdf

sudokohey

February 27, 2019
Tweet

More Decks by sudokohey

Other Decks in Design

Transcript

 1. Cookpad Inc.
  Feb 27th, 2019
  ਢ౻ߞฏ
  ৽نαʔϏε։ൃ෦
  ྉཧͷֶशମݧΛ

  σβΠϯ͢Δ

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  2
  ໊લɿਢ౻ߞฏ
  ॴଐɿ৽نαʔϏε։ൃ෦
  ݞॻɿσβΠφʔɺΤϯδχΞɺϓϩσϡʔαʔ…etc
  ɹɹɹσβΠφʔ౷ׅϚωʔδϟʔ

  View full-size slide

 3. ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  3
  • ৽نαʔϏεͱͯ͠ϦϦʔεͨ͠ΞϓϦʹ͍ͭͯ
  • ͲͷΑ͏ͳࢥߟͰ։ൃΛਐΊ͔ͨ

  View full-size slide

 4. http://tabedori.jp
  4

  View full-size slide

 5. Ϣʔβʔͷྉཧͷ࿹Λ
  ্ୡͤ͞Δ
  5

  View full-size slide

 6. าΈ
  6
  • 2018ॳ०ɿϓϩδΣΫτΛελʔτ
  • 5݄຤ɿ೰Έͳ͕Ββ൛ΞϓϦΛϦϦʔε
  • 8݄຤ɿ೰Έͳ͕ΒຊϦϦʔε
  • 2019ݱࡏɿ೰Έͳ͕ΒϦχϡʔΞϧத

  View full-size slide

 7. ͱʹ͔͘೉͍͠
  7

  View full-size slide

 8. Կ͕ͦΜͳʹ೉͍͠ͷ͔
  8
  • ্ୡͷఆ͕ٛ೉͍͠
  • ఆٛͰ͖ͳ͍ͷͰɺԿΛֶͿ΂͖͔͕Θ͔Βͳ͍

  View full-size slide

 9. For beginners?
  9
  • ࿩Λฉ͍ͯΈΔͱɺΈΜͳҙ֎ͱͰ͖ͯΔ

  View full-size slide

 10. 11
  ΋ͬͱྉཧΛ͸͡Ίͨ͹͔Γͷࠒʹ஌Γ͔ͨͬͨͰ͢Ͷ
  CZྉཧΛ࢝Ίͯ൒೥

  View full-size slide

 11. Ͳ͏ͳΓ͍ͨʁ
  12

  View full-size slide

 12. Ϩγϐͱ͔ݟͳ͍Ͱ΋ɺ
  ͋Δ΋ͷͰύύͬͱͭ͘ΕΔ
  Α͏ʹͳΓ͍ͨʂ
  13

  View full-size slide

 13. ύύͬͱ ≠࣌୹ɾ؆୯
  14

  View full-size slide

 14. ύύͬͱ ≒ ରԠྗ
  15

  View full-size slide

 15. ৯΂ํఏҊػೳ
  17
  • ఆ൪ϝχϡʔΛఏҊ͢ΔػೳΛͭͬͨ͘
  • ʮಲ೑ʯͰݕࡧ
  • ͠ΌͿ͠ΌͿɺੜᇙম͖ɺͱΜ͔ͭ…etc

  View full-size slide

 16. ීஈͷ͝͸Μ༻ʹνϡʔχϯά
  18
  • ʮͳ͢ʯͰݕࡧ
  • ຯḩᖱΊɺ༲͛ͼͨ͠ɺম͖ͳ͢…etc

  View full-size slide

 17. ؾ͖ͮ
  19
  • ຖ೔ͷ͝͸Μ໊ͬͯલ͕ͳ͍Α͏ͳ΋ͷΛͨ΂ͯΔ
  • ͦͷͱ͖͋Δ΋ͷͰύοͱͭͬͨ͘Α͏ͳ΋ͷ

  View full-size slide

 18. ٧·Δͱ͜Ζɺखݩͷ৯ࡐΛ
  Ͳ͏͓͍ͨ͘͠΂Δ͔
  20

  View full-size slide

 19. ͍ΖΜͳ੍໿ͷதͰ΋ɺ
  ࣗ෼Ͱίϯτϩʔϧ͍ͯ͠Δ
  ࣮ײΛಘΒΕΔͱຬ଍౓ߴ͍
  21

  View full-size slide

 20. ೰Ή
  22
  • Ұੜݒ໋ϨγϐΛ୳͠ٻΊΔඞཁ͕͋ΔΜͩΖ͏͔ʁ
  • ΋͸΍ϨγϐʹͨͲΓண͔ͤΑ͏ͱͯ͠Δ͜ͱ͕φϯηϯεʁ

  View full-size slide

 21. ຊ౰ʹղ͘΂͖͸
  23

  View full-size slide

 22. Ͳ͏͢Ε͹Ϣʔβʔͷྉཧͷ࿹
  Λ্ୡͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ʁ
  24

  View full-size slide

 23. ͋Δ΋ͷͰύύͬͱͭ͘ΕΔ
  Ϩϕϧʹ࠷୹Ͱ౸ୡ͢Δʹ͸ʁ
  25

  View full-size slide

 24. Ͳ͏΍ͬͯʁ
  26

  View full-size slide

 25. ͋Δ΋ͷͰύύͬͱͷ࣮ଶ͸૯߹ྗ
  27
  • ങ͍෺ͷεΩϧ
  • ݙཱͷܭը
  • ৯ࡐ΍ௐཧʹର͢Δ஌ࣝ
  • ৔਺Λ౿ΜͰܦݧ஋Λ্͛Δ

  View full-size slide

 26. ϑΥʔΧεΛߜΔ
  28
  • ങ͍෺ͷεΩϧ
  • ݙཱͷܭը
  • ৯ࡐ΍ௐཧʹର͢Δ஌ࣝ
  • ৔਺Λ౿ΜͰܦݧ஋Λ্͛Δ

  View full-size slide

 27. ৔਺Λ౿Ή͜ͱͰ஁͑ΒΕ͍ͯ͘΋ͷ
  29
  • ൃ૝͢Δྗ
  • ۩ݱԽ͢Δྗ

  View full-size slide

 28. ৔਺Λ౿Ή͜ͱͰ஁͑ΒΕ͍ͯ͘΋ͷ
  30
  • ൃ૝͢Δྗ
  • ݕࡧʹཔ͍ͬͯΔ
  • ۩ݱԽ͢Δྗ
  • Ϩγϐʹཔ͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 29. ͜ΓΌ͏·͘ͳΒΜʂ

  View full-size slide

 30. ൃ૝ྗͱ۩ݱԽྗ
  32

  View full-size slide

 31. ൃ૝ྗͬͯԿʁ
  34
  • ૑࡞ྉཧΈ͍ͨͳ৽͍͠ຯ͕࡞Γ͍ͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • ϚχΞοΫͳૉࡐΛ࢖͍͜ͳ͍ͨ͠Θ͚Ͱ΋ͳ͍


  View full-size slide

 32. ඞཁे෼Ͱ͍͍
  35
  • قઅͷ৯ࡐΛ࢖ͬͯ
  • ؆୯Ͱ͓͍ͯ͘͠
  • ӫཆ΋͋Γͦ͏ͳ
  • ͦΕͰ̍ϲ݄ճͤΕ͹͍͍

  View full-size slide

 33. ޒ๏ͷද
  36
  •ত࿨ॳظʹՈఉྉཧͷݚڀՈʹΑͬͯߟҊ
  •ݙཱΛܾΊΔͱ͖ͷศརπʔϧ

  View full-size slide

 34. 38
  ܲͷͯΓ΍͖

  View full-size slide

 35. 39
  ܲͷͯΓ΍͖
  ֯ࣽ

  View full-size slide

 36. 40
  ܲͷͯΓ΍͖
  ֯ࣽ
  ΞδϑϥΠ

  View full-size slide

 37. 41
  ܲͷͯΓ΍͖
  ֯ࣽ
  ΞδϑϥΠ
  ͿΓͷͯΓ΍͖

  View full-size slide

 38. ඞཁे෼ͷϨϕϧΛઃఆ
  42
  • ͜Ε͕ຒΊΒΕΕ͹ݙཱͮ͘Γʹ೰·ͳ͍
  • ීஈങͬͯΔ৯ࡐͰɺͻͱ௨ΓදΛຒΊΒΕΔϨϕϧΛ໨ࢦ͢

  View full-size slide

 39. ҙ֎ͱຒΊΒΕͳ͍
  44

  View full-size slide

 40. ͳͥຒΊΒΕͳ͍ʁ
  45
  • ͦ΋ͦ΋ൃ૝͕ҧ͏
  • ͋Δ৯ࡐΛࣽΑ͏͔ʁম͜͏͔ʁͱ͔ߟ͑ͳ͍
  • ྉཧΛϨγϐ୯ҐͰ֮͑ͯΔ

  View full-size slide

 41. ྉཧΛϨγϐ୯ҐͰ֮͑Δͷ͸ඇޮ཰
  46
  • هԱʹ͸ݶք͕͋Δ
  • ׬શʹ֮͑Δ·Ͱ܁Γฦ͢ʹ͸͕͔͔࣌ؒΔ
  • Ϩγϐʹඞཁͳ΋ͷ͕͍ͭ΋ἧ͍ͬͯΔͱ͸ݶΒͳ͍

  View full-size slide

 42. Ͳ͏͢Ε͹ʁ
  47

  View full-size slide

 43. ྉཧΛ෼ղͯ͠ଊ͑Δ
  48
  ৯ࡐ ✕ ຯ෇͚ ✕ ௐཧ๏

  View full-size slide

 44. ύύͬͱͰ͖Δਓͷࢥߟ
  49
  • ͜ͷ̏ͭͷεϩοτΛࣗ༝ʹ૊Έସ͍͑ͯΔ

  View full-size slide

 45. ಲ೑ɹ✕ɹੜᇙে༉ɹ✕ɹম͘
  51

  View full-size slide

 46. ͝΅͏ɹ✕ɹੜᇙে༉ɹ✕ɹম͘
  52

  View full-size slide

 47. ͝΅͏ɹ✕ɹԘͱΦϦʔϒΦΠϧɹ✕ɹম͘
  53

  View full-size slide

 48. ʹΜ͡Μɹ✕ɹԘͱΦϦʔϒΦΠϧɹ✕ɹম͘
  54

  View full-size slide

 49. ϒϩοίϦʔɹ✕ɹʹΜʹ͘ΦΠϧɹ✕ɹম͘
  55

  View full-size slide

 50. ෼ղͯ͠ల։͢Δ
  56
  • ൃ૝͕޿͕Δ
  • 3ͭͷεϩοτͷ಺2ͭΛݻఆͯ͠ɺͪΐͬͱͣͭมԽͤ͞Δ

  View full-size slide

 51. ۩ݱԽྗͬͯԿʁ
  58
  • ൃ૝͢Δ͜ͱͱɺ࣮ࡍʹͰ͖Δ͔͸ผ໰୊
  • ͜Εͦ͜৔਺

  View full-size slide

 52. େ࿮ͷௐཧ޻ఔ͸ڞ௨͍ͯ͠Δ
  59
  • ੾Δ
  • Լ͝͠Β͑
  • ՐΛ௨͢
  • ຯΛ͚ͭΔ
  • ࢓্͛Δ

  View full-size slide

 53. খ͘͞ύλʔϯԽ֮ͯ͑͠Δ
  60
  • ֤޻ఔͷ੒Ռ෺ͱͯ͠ग़ͯ͘Δ΋ͷ
  • ԼΏͰͨ͠େࠜ
  • ʹΜʹ͘ͷ߳ΓΛҠͨ͠ΦΠϧ
  • ౾෗ΛͭͿͯ͠ຯ෇͚ͨ͠΋ͷ

  View full-size slide

 54. ۩ݱԽ͠΍͍͢
  61
  • খ͍͞ͷͰ֮͑΍͍͢
  • ҰͭҰͭ͸ෳࡶ͡Όͳ͍
  • ҰͭҰͭ͸؆୯ͳͷͰࣦഊ͠ͳ͍

  View full-size slide

 55. ΧʔυΛ࣮ͭͬͯ͘ݧ
  62

  View full-size slide

 56. ࣮ࡍʹྉཧͯ͠ΈΔ
  63
  • ͦͷ࣌͋Δ৯ࡐͱΧʔυͷ૊Έ߹ΘͤͰྉཧΛൃ૝͢Δ
  • Ϩγϐ͸ݟͳ͍

  View full-size slide

 57. ҙ֎ͱͰ͖Δʂ
  65

  View full-size slide

 58. ͜Ε͕Ͱ͖Δͱ
  66

  View full-size slide

 59. ϨύʔτϦʔ͸
  ࣮࣭ແݶ
  67

  View full-size slide

 60. ͋Δ΋ͷͰ
  ύύͬͱͰ͖Δ
  68

  View full-size slide

 61. ·ͩ·ͩཧ૝ʹԕ͍
  74
  • ֶशΞϓϦͱͯ͠ͷϢχʔΫͳ΢Ϧ͕ऑ͍
  • श׳Խͷ࢓૊Έͮ͘Γ

  View full-size slide

 62. ͦͷ΁ΜΛڧԽͯ͠
  ઈࢍϦχϡʔΞϧதʂ

  View full-size slide

 63. ϓϩδΣΫτʹࢀՃͯ͠
  ͘ΕΔ஥ؒืूதʂ

  View full-size slide

 64. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  78

  View full-size slide