Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HTTP/2 Deep Dive: Priority & Server Push

HTTP/2 Deep Dive: Priority & Server Push

Moto Ishizawa

May 21, 2015
Tweet

More Decks by Moto Ishizawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. HTTP/2 Deep Dive:
  Priority & Server Push
  Moto Ishizawa
  @summerwind

  View full-size slide

 2. Moto Ishizawa
  @summerwind

  View full-size slide

 3. ͜ͷࢿྉͷτϐοΫ
  • HTTP/2 ͷ Priority ʹ͍ͭͯ
  • Priority ͷ࢓૊Έ
  • ࣮૷ʹ͓͚Δ Priority ͷαϙʔτঢ়گ
  • Priority ͕༗ޮͳ৔߹ͷετϦʔϜͷ࣮ࡍͷಈ͖
  • HTTP/2 ͷ Server Push ʹ͍ͭͯ
  • Server Push ͷ࢓૊Έ
  • ࣮૷ʹ͓͚Δ Server Push ͷαϙʔτঢ়گ
  • Preload Λ༻͍ͨ Server Push
  • Server Push ͱ Priority ͷؔ܎

  View full-size slide

 4. HTTP/2 Priority
  • ϦΫΤετͷ༏ઌ౓ΛࢦఆͰ͖Δ࢓૊Έ
  • ΫϥΠΞϯτ͕αʔόʔʹରͯ͠ࢦఆ͢Δ
  • αʔόʔ͸ඞͣ͠΋ै͏ඞཁ͸ͳ͍ (͋͘·Ͱώϯτ)
  • ॏΈ෇͚͚ͩͰͳ͘ɺετϦʔϜͷґଘؔ܎΋ࢦఆͰ͖Δ
  • HEADERS ϑϨʔϜͰ৽͍͠ετϦʔϜͷ༏ઌ౓ΛࢦఆՄೳ
  • PRIORITY ϑϨʔϜͰطଘͷετϦʔϜͷ༏ઌ౓ΛมߋՄೳ
  Client Server
  HEADERS #1
  (Priority 16)
  HEADERS #1
  HEADERS #3
  HEADERS #3
  (Priority 256)
  DATA #3
  DATA #3
  DATA #1
  DATA #3

  View full-size slide

 5. HTTP/2 Priority Tree
  0
  3
  128
  5
  64
  7
  16
  9
  16
  ετϦʔϜID
  ॏΈ
  ґଘؔ܎

  View full-size slide

 6. HTTP/2 Priority Tree
  0
  3
  128
  5
  64
  7
  16
  9
  16
  σϑΥϧτͷॏΈ͸ 16
  σϑΥϧτͰ͸ετϦʔϜID 0 ʹґଘ͢Δ

  View full-size slide

 7. HTTP/2 Priority Tree
  0
  3
  128
  5
  64
  7
  16
  9
  16
  Ϧιʔε͸ɺ༏ઌ౓͸ॏΈͷ૬ରతͳൺ཰Ͱܾఆ͞ΕΔɻ
  ετϦʔϜID 3 ͸શϦιʔεͷ 2/3 ׂ͕Γ౰ͯΒΕΔɻ

  View full-size slide

 8. HTTP/2 Priority Tree
  0
  3
  128
  5
  64
  7
  16
  9
  16
  ଞͷετϦʔϜʹґଘ͢ΔετϦʔϜͷϦιʔε͸ɺґଘઌετϦʔϜͷϦιʔεʹج͍ͮͯܭࢉ͞ΕΔɻ
  ετϦʔϜID 7 ͸ɺετϦʔϜID 3 ͷϦιʔεͷ 1/2 (Ϧιʔεશମͷ 1/3) ׂ͕Γ౰ͯΒΕΔɻ

  View full-size slide

 9. ࣮૷ʹ͓͚Δ Priority ͷαϙʔτঢ়گ
  αʔόʔ
  ࣮૷ όʔδϣϯ αϙʔτ
  nghttp2 1.0.0 ͋Γ
  H2O 1.2.0 ͋Γ
  Apache Traffic Server 5.3.0 ͳ͠
  ϒϥ΢β
  ࣮૷ όʔδϣϯ αϙʔτ
  Firefox 38.0.1 ͋Γ
  Chrome 43.0.2357.65 ͋Γ (ॏΈ෇͚ͷΈ)
  Edge 0.11.10074.0 ͳ͠

  View full-size slide

 10. Priority ͷݕূ
  • ݕূ༻ͷϖʔδΛ֤ϒϥ΢βͰಡΈࠐΉ
  • αʔόʔ͸ nghttpx 1.0.0 Λ࢖༻
  • ݕূ༻ϖʔδͷ࢓༷
  • head ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ CSS × 3
  • head ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ JavaScript × 3
  • body ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ JavaScript × 3
  • body ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ը૾ × 3
  • ϦιʔεͷαΠζ͸શͯ 100 KB
  Test
  Test
  View full-size slide

 11. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  1. ϦΫΤετલ
  0
  3 7
  201 1
  1
  11
  1
  5
  101
  ༏ઌ౓πϦʔ͕ॳظԽ͞ΕΔɻ

  ༏ઌ౓͸શͯ PRIORITY ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 12. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  2. HTML ΁ͷϦΫΤετ
  0
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  11
  1
  5
  101
  HTML ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 13. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  3. CSS ΁ͷϦΫΤετ
  0
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  19
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  5
  101
  CSS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 14. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  4. head ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετ
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  5
  101
  head ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 15. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  5. ը૾΁ͷϦΫΤετ
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  5
  101
  ը૾΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 16. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  6. body ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετ
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101
  body ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 17. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 18. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 19. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 20. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 21. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 22. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 23. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 24. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 25. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 26. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 27. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 28. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 29. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  9
  25
  7. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  3 7
  201 1
  1
  32
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  23
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  27
  22
  29
  22
  31
  22
  35
  32
  37
  32
  33
  32
  5
  101

  View full-size slide

 30. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree ͷߟ࡯
  • ࠷ॳʹ PRIORITY ϑϨʔϜͰ໦ͷେ࿮͕ߏ੒͞ΕΔ
  • CSS ΍ JSɺը૾ͷछྨ͝ͱʹॏΈ෇͚Λ͏·͘΍͍ͬͯΔ
  • సૹͷॱং
  • ͓͓ΑͦɺCSSɺhead ཁૉ಺ JSɺbody ཁૉ಺ JSɺը૾ ͷॱʹͳ͍ͬͯΔ
  • Firefox ͕ҙਤͨ͠௨Γʹసૹ͞Ε͍ͯΔͱࢥΘΕΔ

  View full-size slide

 31. Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  1. HTML ΁ͷϦΫΤετ
  0
  1
  256
  HTML ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 32. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  2. CSS ΁ͷϦΫΤετ
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  CSS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 33. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. head ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετ
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  head ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 34. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  4. body ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετ
  0
  1
  256
  15
  183
  17
  183
  19
  183
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  body ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 35. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  5. ը૾΁ͷϦΫΤετ
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  ը૾΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 36. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 37. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 38. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 39. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 40. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 41. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 42. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 43. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 44. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 45. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 46. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 47. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 48. 5
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  3
  220 220
  7
  220
  9
  183
  11
  183
  13
  183
  21
  110
  23
  110
  25
  110
  15
  183
  17
  183
  19
  183

  View full-size slide

 49. Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree ͷߟ࡯
  • શͯͷετϦʔϜ͕ ID 0 ʹґଘ͢Δߏ੒
  • Firefox ͱൺֱ͢Δͱγϯϓϧͳ༏ઌ౓ͷׂΓ౰ͯ
  • ׂΓ౰ͯΒΕΔϦιʔεͷׂ߹ͷ͕ࠩগͳ͍
  • CSS : JS : ը૾ = 10 : 8 : 5
  • େ͖ͳը૾Ϧιʔε͕૿͑ΔͱɺCSS ΍ JS ͷసૹ્͕֐͞ΕΔՄೳੑ͕͋Γͦ͏
  • ը૾ͷॏΈΛ΋ͬͱখͯ͘͞͠΋Α͍ͷ͔΋͠Εͳ͍

  View full-size slide

 50. Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  1. HTML ΁ͷϦΫΤετ
  0
  1
  16

  View full-size slide

 51. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  2. ֤ϦιʔεͷϦΫΤετ
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16
  CSSɺhead ཁૉ಺ͷ JSɺը૾ɺbody ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ
  ༏ઌ౓͸શͯະࢦఆͷͨΊɺσϑΥϧτͷॏΈͰ͋Δ 16 ׂ͕Γ౰ͯΒΕΔɻ

  View full-size slide

 52. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 53. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 54. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 55. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 56. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 57. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 58. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 59. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 60. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 61. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 62. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 63. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 64. 5
  Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree
  3. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  16
  15
  16
  17
  16
  19
  16
  3
  16 16
  7
  16
  9
  16
  11
  16
  13
  16
  21
  16
  23
  16
  25
  16

  View full-size slide

 65. Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree ͷߟ࡯
  • Firefox ΍ Chrome ͱ͸ҟͳΓ༏ઌ౓͸ະࢦఆ
  • શͯͷετϦʔϜʹσϑΥϧτͷॏΈ 16 ׂ͕Γ౰ͯΒΕΔ
  • ༏ઌ౓͕ະࢦఆͷͨΊɺαΠζͷখ͞ͳϦιʔε͔Βసૹ͕׬ྃ͢Δ
  • େ͖ͳը૾Ϧιʔε͕૿͑ΔͱɺCSS ΍ JS ͷసૹ͕େ્͖͘֐͞ΕΔՄೳੑ͕͋Γͦ͏
  • ਖ਼ࣜ൛Ͱͷ༏ઌ౓ͷ࣮૷ʹظ଴

  View full-size slide

 66. HTTP/2 Server Push
  • ͋ΔϦιʔεʹඥͮ͘ϦιʔεΛϦΫΤετͳ͠ʹૹΔ
  • ໊લͷ௨Γαʔόʔଆ͕ϓογϡ͢Δ࢓૊Έ
  • ࠷ॳʹ PUSH_PROMISE ϑϨʔϜͰ௨஌͕͘Δ
  • ΫϥΠΞϯτ͸ RST_STREAM ϑϨʔϜͰڋ൱Ͱ͖Δ
  Client Server
  HEADERS #1
  PUSH_PROMISE #1
  (Promised Stream #3)
  HEADERS #3
  HEADERS #1
  DATA #3
  DATA #1
  DATA #3
  DATA #1

  View full-size slide

 67. ࣮૷ʹ͓͚Δ Server Push ͷαϙʔτঢ়گ
  αʔόʔ
  ࣮૷ όʔδϣϯ αϙʔτ
  nghttp2 1.0.0 ͋Γ (Preload)
  H2O 1.2.0 ͋Γ (Preload)
  Apache Traffic Server 5.3.0 ͳ͠
  ϒϥ΢β
  ࣮૷ όʔδϣϯ αϙʔτ
  Firefox 38.0.1 ͋Γ
  Chrome 43.0.2357.65 ͋Γ
  Edge 0.11.10074.0 ͋Γ

  View full-size slide

 68. Preload ʹΑΔ Server Push
  Link: ; rel=preload
  Link: ; rel=preload
  nghttp2 ΍ H2O ͸ Preload ࢓༷ʹج͍ͮͨ Server Push Λαϙʔτ͍ͯ͠Δɻ
  ͜ΕΒͷαʔόʔΛ Reverse Proxy ͱͯ͠࢖༻͍ͯ͠Δ৔߹ɺΦϦδϯαʔόʔͷϨεϙϯεʹ
  ҎԼͷΑ͏ͳ Link ϔομʔΛ෇༩͓ͯ͘͜͠ͱͰɺϔομʔʹࢦఆͨ͠ϦιʔεΛ Proxy ͕ࣗಈ
  औಘ্ͨ͠ͰɺServer Push ͱͯ͠ɺͦͷϦιʔεΛΫϥΠΞϯτʹૹ৴͢Δɻ
  ※ nghttp2 ʹ෇ଐͷ nghttpx ͸ɺΦϦδϯαʔόʔ͕ฦ͢Ϩεϙϯεͷεςʔλε͕ 200 Ͱͳ͍ͱ Server Push ͕ൃಈ͠ͳ͍
  ɹͳͲɺ͍͔ͭ͘৚͕݅͋ΔͷͰ஫ҙ͕ඞཁɻ

  View full-size slide

 69. Server Push Λ૊Έ߹Θͤͨ Priority ͷݕূ
  • ࣮ࢪํ๏͸ Priority ͷݕূ࣌ͱಉ͡
  • αʔόʔϓογϡ͸ Preload ํࣜΛ࢖༻
  • ݕূ༻ϖʔδͷ࢓༷ΛҰ෦มߋ
  • head ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ CSS × 3
  • head ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ JavaScript × 3
  • body ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ JavaScript × 3
  • body ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ը૾ × 3
  • ֤Ϧιʔεͷ࠷ॳͷ1ݸ໨͸ϓογϡ͢Δ
  Test
  Test
  View full-size slide

 70. 0
  Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  9
  1. HTML ΁ͷϦΫΤετ
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  11
  1
  5
  101

  View full-size slide

 71. 0
  Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  9
  2. ϓογϡετϦʔϜͷ։࢝
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  11
  1
  5
  101
  2
  16
  4
  16
  6
  16
  8
  16
  ϓογϡετϦʔϜͷετϦʔϜ ID ͸ۮ਺ʹͳΔɻ
  PUSH_PROMISE ϑϨʔϜ͕ૹ৴͞ΕͨετϦʔϜʹґଘ͢Δɻ

  View full-size slide

 72. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  9
  3. ϓογϡετϦʔϜͷ༏ઌ౓มߋ
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  11
  1
  5
  101
  2
  2
  4
  2
  6
  2
  8
  2
  0
  PRIORITY ϑϨʔϜʹΑΓґଘઌͱॏΈ͕มߋʹɻ
  ετϦʔϜͷσʔλ͸·ͩసૹதɻ

  View full-size slide

 73. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  9
  4. ϓογϡετϦʔϜͷड৴
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  11
  1
  5
  101
  2
  2
  4
  2
  6
  2
  8
  2
  0

  View full-size slide

 74. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  9
  4. ϓογϡετϦʔϜͷड৴
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  11
  1
  5
  101
  2
  2
  4
  2
  6
  2
  8
  2
  0

  View full-size slide

 75. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  9
  4. ϓογϡετϦʔϜͷड৴
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  11
  1
  5
  101
  2
  2
  4
  2
  6
  2
  8
  2
  0

  View full-size slide

 76. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  9
  4. ϓογϡετϦʔϜͷड৴
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  11
  1
  5
  101
  2
  2
  4
  2
  6
  2
  8
  2
  0

  View full-size slide

 77. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  9
  4. ϓογϡετϦʔϜͷड৴
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  11
  1
  5
  101
  2
  2
  4
  2
  6
  2
  8
  2
  0

  View full-size slide

 78. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  9
  5. ֤Ϧιʔε΁ͷϦΫΤετ
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  23
  22
  25
  22
  29
  32
  27
  32
  5
  101
  2
  2
  4
  2
  6
  2
  8
  2
  0

  View full-size slide

 79. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  9
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  3 7
  201 1
  1
  13
  32
  19
  32
  21
  32
  17
  32
  15
  32
  11
  1
  23
  22
  25
  22
  29
  32
  27
  32
  5
  101
  2
  2
  4
  2
  6
  2
  8
  2
  0

  View full-size slide

 80. Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  1. HTML ΁ͷϦΫΤετ
  0
  1
  256

  View full-size slide

 81. 4
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  2. ϓογϡετϦʔϜͷ։࢝
  0
  1
  256
  2
  16 16
  6
  16
  8
  16
  ϓογϡετϦʔϜͷετϦʔϜ ID ͸ۮ਺ʹͳΔɻ
  PUSH_PROMISE ϑϨʔϜ͕ૹ৴͞ΕͨετϦʔϜʹґଘ͢Δɻ

  View full-size slide

 82. 4
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  3. ϓογϡετϦʔϜͷड৴
  0
  1
  256
  2
  16 16
  6
  16
  8
  16

  View full-size slide

 83. 4
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  3. ϓογϡετϦʔϜͷड৴
  0
  1
  256
  2
  16 16
  6
  16
  8
  16

  View full-size slide

 84. 4
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  3. ϓογϡετϦʔϜͷड৴
  0
  1
  256
  2
  16 16
  6
  16
  8
  16

  View full-size slide

 85. 4
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  3. ϓογϡετϦʔϜͷड৴
  0
  1
  256
  2
  16 16
  6
  16
  8
  16

  View full-size slide

 86. 4
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  3. ϓογϡετϦʔϜͷड৴
  0
  1
  256
  2
  16 16
  6
  16
  8
  16

  View full-size slide

 87. 4
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  5. ֤Ϧιʔε΁ͷϦΫΤετ
  0
  1
  256
  7
  183
  9
  183
  13
  110
  2
  16 16
  6
  16
  8
  16
  3
  220
  5
  220
  15
  110
  11
  183
  17
  183

  View full-size slide

 88. 4
  Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ)
  6. Ϩεϙϯεͷड৴
  0
  1
  256
  7
  183
  9
  183
  13
  110
  2
  16 16
  6
  16
  8
  16
  3
  220
  5
  220
  15
  110
  11
  183
  17
  183

  View full-size slide

 89. Server Push ͷߟ࡯
  • Firefox ͸ϓογϡετϦʔϜͷ༏ઌ౓Λௐ੔͢Δ
  • CSS ͷసૹʹӨڹ͕ͳ͍Α͏ʹɺґଘઌͱॏΈͷ྆ํΛมߋ
  • ༏ઌ౓͸ϒϥ΢β΍ϓογϡ͢ΔϦιʔεͷ਺ͳͲʹΑͬͯมԽ͢Δ
  • ࠓճ͸ݻఆαΠζͷΈͷݕূͩͬͨͷͰɺେ͖͍ը૾ͷϓογϡͳͲͷݕূ΋ඞཁ
  • ͓ͦΒ͘ϕετϓϥΫςΟε͸ଘࡏ͠ͳ͍ͷͰɺຖճ͖ͪΜͱͨ͠ݕূ͕ඞཁ͔΋
  • ͱΓ͋͑ͣ Server Push Λ࢖͍͍ͨʁ
  • ༏ઌ౓ͷ௿͍Ϧιʔε͚ͩΛগͳ͍਺Ͱϓογϡ͢Ε͹େ͖ͳ໰୊ʹ͸ͳΒͳͦ͞͏
  • ྫ͑͹ΠϯϥΠϯʹ͍ͯͨ͠ը૾ͱ͔

  View full-size slide

 90. ͓ͬ͠ΌΔ௨ΓͰͨ͠…

  View full-size slide

 91. ·ͱΊ
  • HTTP/2 ͷύϑΥʔϚϯεΛཧղ͢Δʹ͸ɺPriority ʹର͢Δཧղ͕ॏཁ
  • Priority ͷѻ͍͸ɺαʔόʔ΍ΫϥΠΞϯτ͝ͱʹҟͳΔ
  • ґଘؔ܎΍ॏΈ͚ͩͰͳ͘ɺϑΝΠϧαΠζ΍ϦΫΤετॱংͷߟྀ΋ඞཁ
  • ࣮ࡍʹαʔόʔͱΫϥΠΞϯτΛ૊Έ߹Θͤͯܭଌͯ͠ͳ͍ͱ෼͔Βͳ͍ࣄ΋ଟ͍
  • Server Push Λ࢖͏৔߹΋ɺPriority Λߟྀ͢Δඞཁ͕͋Δ
  • ϓογϡͷ΍ΓํʹΑͬͯ͸ɺϨϯμϦϯά͕஗͘ͳΔέʔε΋͋Γ͑ͦ͏
  • Priority ΋ؚΊ͖ͯͪΜͱܭଌ͠ɺධՁ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 92. Thank you :-)

  View full-size slide