Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HTTP/2 Deep Dive: Priority & Server Push

HTTP/2 Deep Dive: Priority & Server Push

Moto Ishizawa

May 21, 2015
Tweet

More Decks by Moto Ishizawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͜ͷࢿྉͷτϐοΫ • HTTP/2 ͷ Priority ʹ͍ͭͯ • Priority ͷ࢓૊Έ •

  ࣮૷ʹ͓͚Δ Priority ͷαϙʔτঢ়گ • Priority ͕༗ޮͳ৔߹ͷετϦʔϜͷ࣮ࡍͷಈ͖ • HTTP/2 ͷ Server Push ʹ͍ͭͯ • Server Push ͷ࢓૊Έ • ࣮૷ʹ͓͚Δ Server Push ͷαϙʔτঢ়گ • Preload Λ༻͍ͨ Server Push • Server Push ͱ Priority ͷؔ܎
 2. HTTP/2 Priority • ϦΫΤετͷ༏ઌ౓ΛࢦఆͰ͖Δ࢓૊Έ • ΫϥΠΞϯτ͕αʔόʔʹରͯ͠ࢦఆ͢Δ • αʔόʔ͸ඞͣ͠΋ै͏ඞཁ͸ͳ͍ (͋͘·Ͱώϯτ) •

  ॏΈ෇͚͚ͩͰͳ͘ɺετϦʔϜͷґଘؔ܎΋ࢦఆͰ͖Δ • HEADERS ϑϨʔϜͰ৽͍͠ετϦʔϜͷ༏ઌ౓ΛࢦఆՄೳ • PRIORITY ϑϨʔϜͰطଘͷετϦʔϜͷ༏ઌ౓ΛมߋՄೳ Client Server HEADERS #1 (Priority 16) HEADERS #1 HEADERS #3 HEADERS #3 (Priority 256) DATA #3 DATA #3 DATA #1 DATA #3
 3. HTTP/2 Priority Tree 0 3 128 5 64 7 16

  9 16 ετϦʔϜID ॏΈ ґଘؔ܎
 4. HTTP/2 Priority Tree 0 3 128 5 64 7 16

  9 16 σϑΥϧτͷॏΈ͸ 16 σϑΥϧτͰ͸ετϦʔϜID 0 ʹґଘ͢Δ
 5. HTTP/2 Priority Tree 0 3 128 5 64 7 16

  9 16 Ϧιʔε͸ɺ༏ઌ౓͸ॏΈͷ૬ରతͳൺ཰Ͱܾఆ͞ΕΔɻ ετϦʔϜID 3 ͸શϦιʔεͷ 2/3 ׂ͕Γ౰ͯΒΕΔɻ
 6. HTTP/2 Priority Tree 0 3 128 5 64 7 16

  9 16 ଞͷετϦʔϜʹґଘ͢ΔετϦʔϜͷϦιʔε͸ɺґଘઌετϦʔϜͷϦιʔεʹج͍ͮͯܭࢉ͞ΕΔɻ ετϦʔϜID 7 ͸ɺετϦʔϜID 3 ͷϦιʔεͷ 1/2 (Ϧιʔεશମͷ 1/3) ׂ͕Γ౰ͯΒΕΔɻ
 7. ࣮૷ʹ͓͚Δ Priority ͷαϙʔτঢ়گ αʔόʔ ࣮૷ όʔδϣϯ αϙʔτ nghttp2 1.0.0 ͋Γ

  H2O 1.2.0 ͋Γ Apache Traffic Server 5.3.0 ͳ͠ ϒϥ΢β ࣮૷ όʔδϣϯ αϙʔτ Firefox 38.0.1 ͋Γ Chrome 43.0.2357.65 ͋Γ (ॏΈ෇͚ͷΈ) Edge 0.11.10074.0 ͳ͠
 8. Priority ͷݕূ • ݕূ༻ͷϖʔδΛ֤ϒϥ΢βͰಡΈࠐΉ • αʔόʔ͸ nghttpx 1.0.0 Λ࢖༻ •

  ݕূ༻ϖʔδͷ࢓༷ • head ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ CSS × 3 • head ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ JavaScript × 3 • body ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ JavaScript × 3 • body ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ը૾ × 3 • ϦιʔεͷαΠζ͸શͯ 100 KB <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Test</title> <link href="tests/1.css" rel="stylesheet"> <link href="tests/2.css" rel="stylesheet"> <link href="tests/3.css" rel="stylesheet"> <script src="tests/1.js"></script> <script src="tests/2.js"></script> <script src="tests/3.js"></script> </head> <body> <h1>Test</h1> <img src=“tests/1.jpg” alt="1"> <img src=“tests/2.jpg“ alt="2"> <img src=“tests/3.jpg” alt="3"> <script src="tests/4.js"></script> <script src="tests/5.js"></script> <script src="tests/6.js"></script> </body> </html>
 9. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 1. ϦΫΤετલ 0 3 7

  201 1 1 11 1 5 101 ༏ઌ౓πϦʔ͕ॳظԽ͞ΕΔɻ
 ༏ઌ౓͸શͯ PRIORITY ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
 10. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 2. HTML ΁ͷϦΫΤετ 0 3

  7 201 1 1 13 32 11 1 5 101 HTML ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
 11. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 3. CSS ΁ͷϦΫΤετ 0 3

  7 201 1 1 13 32 19 32 17 32 15 32 11 1 5 101 CSS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
 12. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 4. head ཁૉ಺ͷ JS

  ΁ͷϦΫΤετ 0 3 7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 5 101 head ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
 13. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 5. ը૾΁ͷϦΫΤετ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 5 101 ը૾΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
 14. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 6. body ཁૉ಺ͷ JS

  ΁ͷϦΫΤετ 0 3 7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101 body ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
 15. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 16. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 17. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 18. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 19. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 20. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 21. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 22. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 23. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 24. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 25. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 26. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 27. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 9 25 7. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 3

  7 201 1 1 32 13 32 19 32 21 32 23 32 17 32 15 32 11 1 27 22 29 22 31 22 35 32 37 32 33 32 5 101
 28. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree ͷߟ࡯ • ࠷ॳʹ PRIORITY ϑϨʔϜͰ໦ͷେ࿮͕ߏ੒͞ΕΔ •

  CSS ΍ JSɺը૾ͷछྨ͝ͱʹॏΈ෇͚Λ͏·͘΍͍ͬͯΔ • సૹͷॱং • ͓͓ΑͦɺCSSɺhead ཁૉ಺ JSɺbody ཁૉ಺ JSɺը૾ ͷॱʹͳ͍ͬͯΔ • Firefox ͕ҙਤͨ͠௨Γʹసૹ͞Ε͍ͯΔͱࢥΘΕΔ
 29. Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 1. HTML ΁ͷϦΫΤετ 0 1 256

  HTML ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
 30. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 2. CSS ΁ͷϦΫΤετ 0 1

  256 3 220 220 7 220 CSS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
 31. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. head ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετ

  0 1 256 3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 head ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
 32. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 4. body ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετ

  0 1 256 15 183 17 183 19 183 3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 body ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ
 33. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 5. ը૾΁ͷϦΫΤετ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 ը૾΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸ HEADERS ϑϨʔϜͰࢦఆ͞ΕΔɻ 15 183 17 183 19 183
 34. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 35. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 36. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 37. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 38. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 39. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 40. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 41. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 42. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 43. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 44. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 45. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 46. 5 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 6. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 256

  3 220 220 7 220 9 183 11 183 13 183 21 110 23 110 25 110 15 183 17 183 19 183
 47. Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree ͷߟ࡯ • શͯͷετϦʔϜ͕ ID 0 ʹґଘ͢Δߏ੒

  • Firefox ͱൺֱ͢Δͱγϯϓϧͳ༏ઌ౓ͷׂΓ౰ͯ • ׂΓ౰ͯΒΕΔϦιʔεͷׂ߹ͷ͕ࠩগͳ͍ • CSS : JS : ը૾ = 10 : 8 : 5 • େ͖ͳը૾Ϧιʔε͕૿͑ΔͱɺCSS ΍ JS ͷసૹ્͕֐͞ΕΔՄೳੑ͕͋Γͦ͏ • ը૾ͷॏΈΛ΋ͬͱখͯ͘͞͠΋Α͍ͷ͔΋͠Εͳ͍
 48. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 2. ֤ϦιʔεͷϦΫΤετ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16 CSSɺhead ཁૉ಺ͷ JSɺը૾ɺbody ཁૉ಺ͷ JS ΁ͷϦΫΤετͷετϦʔϜɻ ༏ઌ౓͸શͯະࢦఆͷͨΊɺσϑΥϧτͷॏΈͰ͋Δ 16 ׂ͕Γ౰ͯΒΕΔɻ
 49. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 50. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 51. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 52. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 53. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 54. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 55. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 56. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 57. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 58. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 59. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 60. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 61. 5 Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree 3. Ϩεϙϯεͷड৴ 0 1 16

  15 16 17 16 19 16 3 16 16 7 16 9 16 11 16 13 16 21 16 23 16 25 16
 62. Edge ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree ͷߟ࡯ • Firefox ΍ Chrome ͱ͸ҟͳΓ༏ઌ౓͸ະࢦఆ

  • શͯͷετϦʔϜʹσϑΥϧτͷॏΈ 16 ׂ͕Γ౰ͯΒΕΔ • ༏ઌ౓͕ະࢦఆͷͨΊɺαΠζͷখ͞ͳϦιʔε͔Βసૹ͕׬ྃ͢Δ • େ͖ͳը૾Ϧιʔε͕૿͑ΔͱɺCSS ΍ JS ͷసૹ͕େ્͖͘֐͞ΕΔՄೳੑ͕͋Γͦ͏ • ਖ਼ࣜ൛Ͱͷ༏ઌ౓ͷ࣮૷ʹظ଴
 63. HTTP/2 Server Push • ͋ΔϦιʔεʹඥͮ͘ϦιʔεΛϦΫΤετͳ͠ʹૹΔ • ໊લͷ௨Γαʔόʔଆ͕ϓογϡ͢Δ࢓૊Έ • ࠷ॳʹ PUSH_PROMISE

  ϑϨʔϜͰ௨஌͕͘Δ • ΫϥΠΞϯτ͸ RST_STREAM ϑϨʔϜͰڋ൱Ͱ͖Δ Client Server HEADERS #1 PUSH_PROMISE #1 (Promised Stream #3) HEADERS #3 HEADERS #1 DATA #3 DATA #1 DATA #3 DATA #1
 64. ࣮૷ʹ͓͚Δ Server Push ͷαϙʔτঢ়گ αʔόʔ ࣮૷ όʔδϣϯ αϙʔτ nghttp2 1.0.0

  ͋Γ (Preload) H2O 1.2.0 ͋Γ (Preload) Apache Traffic Server 5.3.0 ͳ͠ ϒϥ΢β ࣮૷ όʔδϣϯ αϙʔτ Firefox 38.0.1 ͋Γ Chrome 43.0.2357.65 ͋Γ Edge 0.11.10074.0 ͋Γ
 65. Preload ʹΑΔ Server Push Link: </css/style.css>; rel=preload Link: </js/track.js>; rel=preload

  nghttp2 ΍ H2O ͸ Preload ࢓༷ʹج͍ͮͨ Server Push Λαϙʔτ͍ͯ͠Δɻ ͜ΕΒͷαʔόʔΛ Reverse Proxy ͱͯ͠࢖༻͍ͯ͠Δ৔߹ɺΦϦδϯαʔόʔͷϨεϙϯεʹ ҎԼͷΑ͏ͳ Link ϔομʔΛ෇༩͓ͯ͘͜͠ͱͰɺϔομʔʹࢦఆͨ͠ϦιʔεΛ Proxy ͕ࣗಈ औಘ্ͨ͠ͰɺServer Push ͱͯ͠ɺͦͷϦιʔεΛΫϥΠΞϯτʹૹ৴͢Δɻ ※ nghttp2 ʹ෇ଐͷ nghttpx ͸ɺΦϦδϯαʔόʔ͕ฦ͢Ϩεϙϯεͷεςʔλε͕ 200 Ͱͳ͍ͱ Server Push ͕ൃಈ͠ͳ͍ ɹͳͲɺ͍͔ͭ͘৚͕݅͋ΔͷͰ஫ҙ͕ඞཁɻ
 66. Server Push Λ૊Έ߹Θͤͨ Priority ͷݕূ • ࣮ࢪํ๏͸ Priority ͷݕূ࣌ͱಉ͡ •

  αʔόʔϓογϡ͸ Preload ํࣜΛ࢖༻ • ݕূ༻ϖʔδͷ࢓༷ΛҰ෦มߋ • head ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ CSS × 3 • head ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ JavaScript × 3 • body ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ JavaScript × 3 • body ཁૉ಺ʹ഑ஔͨ͠ը૾ × 3 • ֤Ϧιʔεͷ࠷ॳͷ1ݸ໨͸ϓογϡ͢Δ <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Test</title> <link href="tests/1.css" rel="stylesheet"> <link href="tests/2.css" rel="stylesheet"> <link href="tests/3.css" rel="stylesheet"> <script src="tests/1.js"></script> <script src="tests/2.js"></script> <script src="tests/3.js"></script> </head> <body> <h1>Test</h1> <img src=“tests/1.jpg” alt="1"> <img src=“tests/2.jpg” alt="2"> <img src=“tests/3.jpg” alt="3"> <script src="tests/4.js"></script> <script src="tests/5.js"></script> <script src="tests/6.js"></script> </body> </html>
 67. 0 Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ) 9 1.

  HTML ΁ͷϦΫΤετ 3 7 201 1 1 13 32 11 1 5 101
 68. 0 Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ) 9 2.

  ϓογϡετϦʔϜͷ։࢝ 3 7 201 1 1 13 32 11 1 5 101 2 16 4 16 6 16 8 16 ϓογϡετϦʔϜͷετϦʔϜ ID ͸ۮ਺ʹͳΔɻ PUSH_PROMISE ϑϨʔϜ͕ૹ৴͞ΕͨετϦʔϜʹґଘ͢Δɻ
 69. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ) 9 3. ϓογϡετϦʔϜͷ༏ઌ౓มߋ

  3 7 201 1 1 13 32 11 1 5 101 2 2 4 2 6 2 8 2 0 PRIORITY ϑϨʔϜʹΑΓґଘઌͱॏΈ͕มߋʹɻ ετϦʔϜͷσʔλ͸·ͩసૹதɻ
 70. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ) 9 5. ֤Ϧιʔε΁ͷϦΫΤετ

  3 7 201 1 1 13 32 19 32 21 32 17 32 15 32 11 1 23 22 25 22 29 32 27 32 5 101 2 2 4 2 6 2 8 2 0
 71. Firefox ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ) 9 6. Ϩεϙϯεͷड৴

  3 7 201 1 1 13 32 19 32 21 32 17 32 15 32 11 1 23 22 25 22 29 32 27 32 5 101 2 2 4 2 6 2 8 2 0
 72. 4 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ) 2. ϓογϡετϦʔϜͷ։࢝

  0 1 256 2 16 16 6 16 8 16 ϓογϡετϦʔϜͷετϦʔϜ ID ͸ۮ਺ʹͳΔɻ PUSH_PROMISE ϑϨʔϜ͕ૹ৴͞ΕͨετϦʔϜʹґଘ͢Δɻ
 73. 4 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ) 5. ֤Ϧιʔε΁ͷϦΫΤετ

  0 1 256 7 183 9 183 13 110 2 16 16 6 16 8 16 3 220 5 220 15 110 11 183 17 183
 74. 4 Chrome ͕ੜ੒͢Δ Priority Tree (Server Push ͋Γ) 6. Ϩεϙϯεͷड৴

  0 1 256 7 183 9 183 13 110 2 16 16 6 16 8 16 3 220 5 220 15 110 11 183 17 183
 75. Server Push ͷߟ࡯ • Firefox ͸ϓογϡετϦʔϜͷ༏ઌ౓Λௐ੔͢Δ • CSS ͷసૹʹӨڹ͕ͳ͍Α͏ʹɺґଘઌͱॏΈͷ྆ํΛมߋ •

  ༏ઌ౓͸ϒϥ΢β΍ϓογϡ͢ΔϦιʔεͷ਺ͳͲʹΑͬͯมԽ͢Δ • ࠓճ͸ݻఆαΠζͷΈͷݕূͩͬͨͷͰɺେ͖͍ը૾ͷϓογϡͳͲͷݕূ΋ඞཁ • ͓ͦΒ͘ϕετϓϥΫςΟε͸ଘࡏ͠ͳ͍ͷͰɺຖճ͖ͪΜͱͨ͠ݕূ͕ඞཁ͔΋ • ͱΓ͋͑ͣ Server Push Λ࢖͍͍ͨʁ • ༏ઌ౓ͷ௿͍Ϧιʔε͚ͩΛগͳ͍਺Ͱϓογϡ͢Ε͹େ͖ͳ໰୊ʹ͸ͳΒͳͦ͞͏ • ྫ͑͹ΠϯϥΠϯʹ͍ͯͨ͠ը૾ͱ͔
 76. ·ͱΊ • HTTP/2 ͷύϑΥʔϚϯεΛཧղ͢Δʹ͸ɺPriority ʹର͢Δཧղ͕ॏཁ • Priority ͷѻ͍͸ɺαʔόʔ΍ΫϥΠΞϯτ͝ͱʹҟͳΔ • ґଘؔ܎΍ॏΈ͚ͩͰͳ͘ɺϑΝΠϧαΠζ΍ϦΫΤετॱংͷߟྀ΋ඞཁ

  • ࣮ࡍʹαʔόʔͱΫϥΠΞϯτΛ૊Έ߹Θͤͯܭଌͯ͠ͳ͍ͱ෼͔Βͳ͍ࣄ΋ଟ͍ • Server Push Λ࢖͏৔߹΋ɺPriority Λߟྀ͢Δඞཁ͕͋Δ • ϓογϡͷ΍ΓํʹΑͬͯ͸ɺϨϯμϦϯά͕஗͘ͳΔέʔε΋͋Γ͑ͦ͏ • Priority ΋ؚΊ͖ͯͪΜͱܭଌ͠ɺධՁ͢Δඞཁ͕͋Δ