Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ゆるWeb勉強会@札幌 #1

ゆるWeb勉強会@札幌 #1

ゆるWeb勉強会@札幌 第一回の挨拶スライド。

Kihara, Takuya

August 28, 2018
Tweet

More Decks by Kihara, Takuya

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΏΔWebษڧձ@ࡳຈ
  #1
  2018/08/28
  @tacck

  View Slide

 2. ͝ѫࡰ
  • ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢!

  View Slide

 3. ΏΔWebษڧձ #ͱ͸
  • Webʹؔ͢Δ։ൃΛ΍͍ͬͯͯɺؾʹͳΔ͜
  ͱ΍஌Γ͍ͨ͜ͱΛɺΏΔͬͱΈΜͳͰڞ༗
  ͍ͨ͠ɻ

  View Slide

 4. ༷ʑͳٕज़ɾ஌͕ࣝඞཁ!
  • ϑϩϯτΤϯυ
  • όοΫΤϯυ
  • Πϯϑϥ
  • ։ൃ؀ڥ΍ຊ൪؀ڥͷ࡞Γํ

  View Slide

 5. ৭Μͳਓ͕͍ͨͪΔ!
  • WebʹڵຯΛ࣋ͪ࢝Ίͨਓ
  • ษڧΛͯ͠ϓϩάϥϜΛ֮͑ͯΒΕ͖ͯͨਓ
  • ٸʹۀ຿Ͱඞཁʹͳͬͨਓ
  • ࢓ࣄͰ࢖͏Ҏ֎ʹ΋৽͍͜͠ͱΛ஌Γ͍ͨਓ

  View Slide

 6. ౰ͨΓલͷ֬ೝΛ͍ͨ͠!
  • ࣗ෼ʹͱͬͯͷ౰ͨΓલ͸ɺຊ౰ʹ౰ͨΓલ?
  • ଞͷਓʹฉ͍ͯΈ͍ͨ
  • ଞͷਓʹ஌ͬͯཉ͍͠

  View Slide

 7. ͦ͏͍͏͜ͱΛ
  ΈΜͳͰΏΔͬͱ࿩͢৔ॴ

  View Slide

 8. ࠓ೔ͷεέδϡʔϧ
  • ѫࡰ ←ΠϚίί
  • Ұݴࣗݾ঺հ
  • ʮVS Live ShareΛ࢖ͬͨ1ରଟͷϥΠϒίʔ
  σΟϯάʯ / tacck
  • ʮϑϩϯτΤϯυٕज़Λ࢖ͬͨ؆୯ Java ΢Σ
  ϒΞϓϦέʔγϣϯ։ൃʯ / ͻΖ·͠Ό͞Μ
  • ΈΜͳͰΘ͍Θ͍

  View Slide

 9. Ұ͚͓ͭͩ໿ଋ

  View Slide

 10. ࣭໰Λ͠Α͏!
  • ॳΊʹ࣭໰Λ͢Δਓ͸Ғ͍!
  • ଞͷਓ΋࣭໰͠΍͘͢ͳΔ
  • ૉ๿ͳ࣭໰Λ͢Δ͢Δਓ͸Ғ͍!
  • ࣭໰ͷϋʔυϧΛԼ͛Δ
  • ؔ܎ͳ͍࣭໰Λ͢Δ͢Δਓ͸Ғ͍!
  • ࿩͕޿͕Δ
  https://togetter.com/li/1116798

  View Slide

 11. ͱ͍͏Θ͚Ͱɺ
  ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢!!

  View Slide