Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ある若手インフラエンジニアの現状確認 #wakateinfra

taichi nakashima
February 20, 2015
23k

ある若手インフラエンジニアの現状確認 #wakateinfra

taichi nakashima

February 20, 2015
Tweet

Transcript

 1. https://www.flickr.com/photos/55630656@N04/12562500555
  A Wakate Infra Engineer
  Past, Current & Future
  ͋ΔएखΠϯϑϥΤϯδχΞͷݱঢ়֬ೝ

  View full-size slide

 2. Thanks @hfm
  ࣗ෼ͷݱঢ়ࠓޙͲ͏͢Δ͔Λߟ͑௚͢ྑ͍ػձʹͳΓ·ͨ͠

  View full-size slide

 3. I’m Taichi Nakashima
  @deeeet tcnksm
  https://www.flickr.com/photos/unforgiven/9278027165

  View full-size slide

 4. Current
  Past Future

  View full-size slide

 5. Current
  Past Future

  View full-size slide

 6. 2011
  ࣗવݴޠॲཧ Ի੠ର࿩ϩϘοτ
  2013 2014 2015
  ϞόΠϧ޲͚"1*։ൃ ࣾ಺1BB4ͷ։ൃӡ༻
  Bachelor Master App Infra

  View full-size slide

 7. 2011
  ࣗવݴޠॲཧ Ի੠ର࿩ϩϘοτ
  2013 2014 2015
  ϞόΠϧ޲͚"1*։ൃ ࣾ಺1BB4ͷ։ൃӡ༻
  Bachelor Master App Infra
  6/*9ͱͷग़ձ͍
  ݚڀΛޮ཰ʹਐΊΔͨΊͷ$-*πʔϧΛͨ͘͞Μॻ͍ͨɽ
  ޙഐ͕؆୯ʹҾ͖ܧ͛Δ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱΛҙࣝͨ͠ɽ

  View full-size slide

 8. 2011
  ࣗવݴޠॲཧ Ի੠ର࿩ϩϘοτ
  2013 2014 2015
  ϞόΠϧ޲͚"1*։ൃ ࣾ಺1BB4ͷ։ൃӡ༻
  Bachelor Master App Infra
  جૅ
  ࠷৽ͷ৘ใͷ௥͍ํɼจষͷॻ͖ํɼ
  ϓϨθϯςʔγϣϯͷ࢓ํ

  View full-size slide

 9. 2011
  ࣗવݴޠॲཧ Ի੠ର࿩ϩϘοτ
  2013 2014 2015
  ϞόΠϧ޲͚"1*։ൃ ࣾ಺1BB4ͷ։ൃӡ༻
  Bachelor Master App Infra
  Research Web Service
  ݚڀ͔ΒαʔϏε։ൃ΁
  ࠷৽ͷٕज़ཧ࿦Λ௥͍ͳ͕Βͷ։ൃ͸ָ͔ͬͨ͠ɽ
  ͕ɼ΋ͬͱϢʔβʹ͍ۙͱ͜ΖͰ։ൃ͔ͨͬͨ͠ɽ
  ʢ͸ͯϒ΍)/͔Β8FCۀք΁ͷಌΕ΋͋ͬͨʣ

  View full-size slide

 10. 2011
  ࣗવݴޠॲཧ Ի੠ର࿩ϩϘοτ
  2013 2014 2015
  ϞόΠϧ޲͚"1*։ൃ ࣾ಺1BB4ͷ։ൃӡ༻
  Bachelor Master App Infra
  టष͍ݱ৔Λ஌Δ
  ਓखʹΑΔԹ͔Έͷ͋ΔσϓϩΠ
  ։ൃ؀ڥߏஙʹ೔ʜൿ఻ͷιʔε
  ͸ͯϒ΍)/Ͱݟͯͨੈքͱҧ͏ʂ

  View full-size slide

 11. 2011
  ࣗવݴޠॲཧ Ի੠ର࿩ϩϘοτ
  2013 2014 2015
  ϞόΠϧ޲͚"1*։ൃ ࣾ಺1BB4ͷ։ൃӡ༻
  Bachelor Master App Infra
  %FWFMPQFS1SPEVDUJWJUZ
  ࣗಈԽɼ։ൃ؀ڥͷվળɼ$IBU0QT
  (JUͷϑϩʔͷվળFUD
  ։ൃ؀ڥͷվળ

  View full-size slide

 12. ࢧԉܥ͕޷͖
  DG3FCVJME"GUFSTIPX31(*T4PGUXBSF&OHJOFFSJOHIUUQSFCVJMEGNB

  View full-size slide

 13. 2011
  ࣗવݴޠॲཧ Ի੠ର࿩ϩϘοτ
  2013 2014 2015
  ϞόΠϧ޲͚"1*։ൃ ࣾ಺1BB4ͷ։ൃӡ༻
  Bachelor Master App Infra
  ͸͡Ί͸7BHSBOUͷਐԽܥͱͯ͠Έͯͨ
  1BB4΍$PSF04ͷΑ͏ͳΠϯϑϥͷ࠷લઢΛ஌Δ
  ʢ۷Ε͹۷Δ΄ͲͲͬ΀Γਁ͔Γ࢝Ίͨʣ
  %PDLFS

  View full-size slide

 14. 2011
  ࣗવݴޠॲཧ Ի੠ର࿩ϩϘοτ
  2013 2014 2015
  ϞόΠϧ޲͚"1*։ൃ ࣾ಺1BB4ͷ։ൃӡ༻
  Bachelor Master App Infra
  ͸ͯϒͰݟͯͨਓͨͪͱަྲྀ͍ͨ͠ʂ
  ͱʹ͔ͨ͘͘͞ΜϒϩάΛॻ͍ͯՌ׶ʹൃදͨ͠
  ࣾ಺͔Βࣾ֎΁

  View full-size slide

 15. !:"1$ʢ΄΅஌Γ߹͍ͳ͠ʜʣ

  View full-size slide

 16. !%PDLFSNFFUVQ

  View full-size slide

 17. 2011
  ࣗવݴޠॲཧ Ի੠ର࿩ϩϘοτ
  2013 2014 2015
  ϞόΠϧ޲͚"1*։ൃ ࣾ಺1BB4ͷ։ൃӡ༻
  Bachelor Master App Infra
  ΞϓϦ͔ΒΠϯϑϥ΁
  ڀۃͷ%FWFMPQFS1SPEVDUJWJUZ
  ௨Γա͗ͳ͍ͱࣗಈԽͰ͖ͳ͍ͷͰ͸ͳ͘ɼ
  ॳΊ͔ΒࣗಈԽ͞Ε͍ͯΔͷ͕๬·͍͠ɽ

  View full-size slide

 18. 2011
  ࣗવݴޠॲཧ Ի੠ର࿩ϩϘοτ
  2013 2014 2015
  ϞόΠϧ޲͚"1*։ൃ ࣾ಺1BB4ͷ։ൃӡ༻
  Bachelor Master App Infra
  େن໛Πϯϑϥ
  ࠓ·Ͱѻͬͨ͜ͱͷͳ͍αʔόʔͷ਺
  ෼ࢄγεςϜͷ೉͠͞େม͞
  ͢΂ͯΛࣗಈԽ͠ͳ͍ͱ΍ͬͯΒΕͳ͍ʹ࠷ߴ

  View full-size slide

 19. Current
  Past Future

  View full-size slide

 20. 1JWPUBMʹΑΔ044ͷ1BB4

  View full-size slide

 21. ن໛͕େ͖͘ͳͬͨاۀͰͳͥ1BB4͕ඞཁ͔Λ୺తʹදͨ͠άϥϑ
  DG1MBZ4UBUJPO%FWFMPQJOH"QQMJDBUJPOTPO$PSF04IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W.I#T36F3EH
  Կ΋ߟ͑ΒΕͯͳ͍Ϋιπʔϧ
  ͕ྔ࢈͞ΕΔ

  View full-size slide

 22. $MPVE'PVOESZWFSTJPOͰ͸(PMBOH͕ϝΠϯݴޠ
  FH 3PVUJOH .FTTBHJOH $-*UPPM

  View full-size slide

 23. ฐ͔ࣾΒ΋044ͷ(PMBOHπʔϧΛެ։͠͸͡Ίͨʢ͍͔͓ͭ͘ख఻͍ʣ

  View full-size slide

 24. DevOps
  1BB4γεςϜΛ։ൃ͠ͳ͕Βӡ༻΋΍Δ
  ӡ༻͸શ͘࢖͑ͳ͍ϨϕϧͳͷͰ೔ʑ஁࿉தʜ

  View full-size slide

 25. DevOps?
  ӡ༻͸ܦݧʁ͸Ϋιͩͱࢥ͏ͷͰͲ͏ʹ͔͢Δ΂͖
  ݸਓͷεΩϧʹԠͨ͡ے೑ӡ༻ʹݏѱײΛײ͡Δʜ
  44)ͨ͘͠ͳ͍

  View full-size slide

 26. ݱঢ়͸࢓ࣄͰ͸͕ͬͭΓ࢖͍͑ͯͳ͍
  ͕ɼকདྷతʹ$MPVE'PVOESZ಺Ͱͷαϙʔτͷߏ૝͸͋Δ
  ʢ·ͨ$IFGͷΠϯϑϥ$*ͷ؀ڥʹ͸࢖͓͏ͱ͍ͯ͠Δʣ

  View full-size slide

 27. Think about 2 Usabilities
  αʔϏεʢ1BB4ʣΛར༻͢ΔϢʔβʢ։ൃऀʣʹର͢Δ࢖͍΍͢͞
  αʔϏεʢ1BB4ʣΛϝϯς͢Δ։ൃऀʹର͢Δ࢖͍΍͢͞ʢ໌೔ࣗ෼͕ࢮΜͰ΋࢖͑Δʣ

  View full-size slide

 28. ࣗ෼ͷϒϩάʢ͋ΔҙຯϓϩμΫγϣϯʣ
  5FSSBGPSN$PSF04PO%JHJUBM0DFBOͰӡ༻͢Δͱ͍͏ҟৗͳ͜ͱΛ͍ͯ͠Δɽ
  ৽ٕज़Λ࣮ࡍʹࢼ͢ྑ͍࣮ݧ৔ʹͳ͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 29. (PMBOHͰ$-*΍ύοέʔδΛ࡞ͬͯΔ

  View full-size slide

 30. New Tech driven Study
  ৽͍͠΋ͷ޷͖
  Θ͔Βͳ͍ͱ͜ΖΛͲΜͲΜֶΜͰ͍͘ελΠϧ

  View full-size slide

 31. Work Home
  ͜ΕͲ͏ʹ͔ͳΒΜͷ͔ʁ
  ͜Ε࢖͑ΔͷͰ͸ʁ

  View full-size slide

 32. Work Home
  ͜ΕͲ͏ʹ͔ͳΒΜͷ͔ʁ
  ͜Ε࢖͑ΔͷͰ͸ʁ
  ৽ٕज़ͷಋೖʁ
  ձࣾͰࢼ࣌ؒ͢͸͋·Γͳ͍ʜ
  ͱʹ͔͙͘͢ϓϩμΫγϣϯͰʂ͸͋·Γ͠ͳ͍ํͩͱࢥ͏
  ໰୊ΛղܾͰ͖Δ͔ʁຊ౰ʹΈΜͳ͕ͪΌΜͱ࢖͑Δ͔ʁΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 33. Current
  Past Future

  View full-size slide

 34. No SSH
  44)ͰαʔόʔʹೖΒͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͳΒࣗಈԽʹࣦഊ͍ͯ͠Δ
  DGIUUQTXCMJOLTDPNOPUFTBXTUJQTJXJTIJELOPXOCFGPSFJTUBSUFEɹ

  View full-size slide

 35. ΋͠αʔόʔʹϩάΠϯͰ͖ͳ͍ͱͨ͠ΒͲ͏΍ͬͯΠϯϑϥΛ
  σβΠϯ͠·͔͢ʁ
  — Kelsey Hightower (CoreOSLinux)

  DGIUUQHPUBMLTBQQTQPUDPNHJUIVCDPNLFMTFZIJHIUPXFSDGHNHNUDBNQTMJEFTDPSFPTLVCFSOFUFTTMJEF

  View full-size slide

 36. PaaS generation
  σϓϩΠͱ͍͑͹1BB4͔͠஌Βͳ͍एऀ͕ݱΕΔʢࣗ෼͕ͦ͏ͩͬͨʣ
  ແྉͰ࢖͑Δ)FSPLVΛ࢖Θͳ͍Θ͚͕ͳ͍։ൃऀʹ߹ΘͤͨΠϯϑϥߏங

  View full-size slide

 37. X as a Service
  ਐΉ෼ۀԽઐ໳ԽʢFH NPOJUPSJOHBTBTFSWJDFʣ
  αʔϏεΛ૊Έ߹ΘͤΔΠϯϑϥߏங

  View full-size slide

 38. DGIUUQCMPHHMJEFOPUFDPNCMPHNPOJUPSJOHTZTUFNWFSTJPOEFD

  View full-size slide

 39. On-premises ?
  ๊͑ΔαʔϏε͕ଟ͍ͱѹ౗తʹ͍҆
  ͍ͣΕ͸҆͘ͳΔ͸ͣɼҠߦՄೳͰ͋Δ͜ͱ*BB4ʹґଘ͠ͳ͍͜ͱ

  View full-size slide

 40. Container ?
  ͔ͤͬ͘ͳͷͰ஍ʹ଍ͷண͍ͯͳ͍ɼໝ૝ͷ࿩Λ͠·͢

  View full-size slide

 41. Physical (Machine) Physical (Machine) Physical (Machine)
  HostOS HostOS HostOS
  Container Container
  Container
  Container
  Scheduler
  Provisioning
  ΞϓϦέʔγϣϯίϯςφ༻
  %PDLFSpMFҎ্$IFG"OTJCMFҎԼ
  ʢྑ͍$POpHUPPMͱ͸Կ͔ʹ͍ͭͯޠΒͳ͍ະདྷʣ
  DC as a Computer
  Deployment
  ୭Ͱ΋Ͱ͖Δ౷ҰతͳίϯςφσϓϩΠ
  ʢPSσϓϩΠͱ͍͏ݴ༿͢Βͳ͍ະདྷʣ
  FH .FTPT
  ʢݸʑͷϚγϯΛҙࣝ͠ͳ͍ະདྷʣ
  Secure OS
  ࣗಈΞοϓσʔτϩʔϧόοΫՄೳ
  ηΩϡϦςΟΛҙࣝ͠ͳ͍ະདྷ

  clustered
  Networking
  Ϛϧν%$ɾϋΠϒϦουΫϥ΢υ
  ʢ*1Λؾʹ͠ͳ͍ະདྷʣ
  Monitoring
  ࣗಈεέʔϧ͢Δ
  .FUSJDTΛਓ͕ؒಡ·ͳ͍ະདྷ

  Scheduler
  KVS
  Service C
  Service D
  Service A
  Service A

  View full-size slide

 42. DataCenter OS
  Microservices
  Service A
  Service A Service B Service C
  Service D
  TFSWJDF͸ڊେͳ%$04্ͷ
  ϓϩηεͱͯ͠ಈ͘
  TFSWJDF͸Կ͔ʹ
  ύοέʔδϯάͯ͠σϓϩΠ͢Δ
  Service A Service A Service C
  Service D

  View full-size slide

 43. DGIUUQTNFTPTQIFSFDPNEFNPOTUSBUJOHUIFEBUBDFOUFSPQFSBUJOHTZTUFNɹ

  View full-size slide

 44. ΠϯϑϥετϥΫνϟӡ༻ͷ৽͍͠ੈք͸ر๬ʹ͋;Ε͍ͯ·͢ɽ
  ͦΕ͸ɼҰ෦͸ίϯςφͰɼҰ෦͸෼ࢄγεςϜͱ͍͏ख๏Ͱ͢ɽ
  ͜Ε͸ؒҧ͍ͳ͘ΠϯϑϥετϥΫνϟӡ༻ͷ৽͍͠ํ๏Ͱ͋Γɼ
  ͜ͷ৽͍͠ํ๏͸اۀ͕ݱࡏͷ΍Γํͱରൺ͠ͳ͕Βɼ
  কདྷͲͷΑ͏ʹ͢Δ͔ͱ͍͏͜ͱʹࠜຊతʹӨڹ͠·͢ɽ
  — Alex Polvi (CEO @CoreOSLinux)

  DGIUUQTKQMJOVYDPNOFXTMJOVYDPNFYDMVTJWFMDPɹ

  View full-size slide

 45. Distributed DevOps
  ๻Β͸Өڹड͚ΔΜ͡Όͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔

  View full-size slide