Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AWS parking lot shutter hack project

teitei_tk
February 09, 2017
3.4k

AWS parking lot shutter hack project

teitei_tk

February 09, 2017
Tweet

Transcript

 1. AWSΛ࢖ͬͨறྠ৔γϟο λʔHACKϓϩδΣΫτ 2017/02/08 @teitei_tk

 2. ࠓ·Ͱ΍͍ͬͯͨ͜ͱ • Slackͷͱ͋ΔνϟϯωϧͰಛఆͷݴ༿Λ ᄁ͘ͱ1Fறྠ৔ͷγϟολʔ͕։͘ • ศར • ָͪΜ • UX࠷ߴ

 3. ͕ɺ

 4. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓ_ ʼ αʔϏεऴྃͷ͓஌Βͤ ʻ ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Yʉ

 5. αʔϏεऴྃͷ͓஌Βͤ • ࢖༻͍ͯͨ͠DBaaSͷڍಈ͕ෆ҆ఆ • ৐Γ׵͑ઌͷݕ౼ɺઃܭɾ࣮૷ʹख͕ճΒ ͳ͍

 6. AWSΛར༻ͯ͠ ΋͏Ұ౓͋ͷମݧΛ

 7. ͱΓ͋͑ͣ ໊৐ΓΛ্͛ͨ

 8. • AWSͷମܥతͳֶशΛ͍ͨ͠ • ೖࣾͨ͠͹͔ΓͩͬͨͷͰإΛ֮͑ͯ΋Β͏ • ΍͍ͬͯ͘ͱ͍͏ؾ࣋ͪ

 9. ΍͍ͬͯͧ͘

 10. چ ߏ੒ਤ Post Get Every Sec

 11. ͜ΕΛϕʔεʹ͢Δ

 12. ৽ ߏ੒ਤ 1. Open Request 2. Update Shutter Status 3.

  Request Check & Open Door 4. Finish Message
 13. RaspberryPi(Client) • ຖඵAPI Gateway΁γϟολʔͷΦʔϓϯϦΫΤ ετ͕དྷ͍ͯͳ͍͔Λ֬ೝ • ΦʔϓϯϦΫΤετ͕དྷ͍ͯͨΒαʔϘ(։Ϙλ ϯ)Λ࣮ߦ

 14. AWS(Server) • API Gateway & Lambda • ྲྀߦΓʁͷServerless Architecture @

  Python • ϑϨʔϜϫʔΫ͸࢖Θͳ͍ • SQS • ΦʔϓϯϦΫΤετ͕དྷͨΒQueueΛEnQueue
 15. API Gateway • ֤HTTP Methodຖʹ໾ׂΛ෼ࢄ • GET • γϟολʔͷঢ়ଶ؅ཧ •

  PUT • γϟολʔͷΦʔϓϯ • POST • γϟολʔ͕։͖ऴΘͬͨࡍͷ௨஌
 16. ·͋Α͋͘Δ ΠϕϯτυϦϰϯͳઃܭ

 17. ηΩϡϦςΟΠϯγσϯτ • URL࿙ΕͰੜ͡Δ֎෦ͷਓؒʹΑΔ։ด • SlackͰ͔͠ϦΫΤετ͸དྷͳ͍૝ఆͰ͸ɺURL͕ ࿙ΕͨΒ౪೉͞Ε͔Ͷͳ͍ɻ • ϩʔυόΠΫ͸1୆XXສ͢Δ෺΋͋Δ༷ͳͷͰׂΓ ͱ͋Γ͑Δ࿩

 18. ରԠࡦ • API GatewayͷCustom Authorize༻ͷFunction Λ࡞੒ • Request Headerʹೝূ༻ͷTokenΛࡌͤͯೝূ Λߦ͏

 19. ग़དྷΔͧʂʂʂ

 20. None
 21. աͪͱጻչͱݴ͍༁ͱ • ·͋PythonͳΒ༨༟Ͱ͠ΐͱ͍͏Ṗͷຫ৺ • ؁͑Ͱͨ͠ɻ • ઃܭϛεʹΑΔRollback • ࠷ॳ͸DynamoͰ͍͜͏ͱ͍ͯͨ͠

 22. ར༻ऀͷํʑ΋͏͠͹ Β͓͘଴ͪΛ͹ :pray:

 23. ·ͱΊ • Ψοͱ୹࣌ؒͰ࡞Δ΂͖ͩͬͨ • ੵΈॏͳΔݴ͍༁ɺ৳ͼΔೲظɺ๨Ε͍ͯ͘ίʔ υ • αʔόʔϨεΞʔΩςΫνϟ͸ศར • αʔόͷӡ༻Λ͋·Γؾʹ͔͚ͣʹྑ͍

  • ͪΐͬͱͨ͠λεΫΛ੾Γग़͢ʹ͸΍͸Γྑ͍