Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AWS parking lot shutter hack project

teitei_tk
February 09, 2017
3.5k

AWS parking lot shutter hack project

teitei_tk

February 09, 2017
Tweet

Transcript

 1. AWSΛ࢖ͬͨறྠ৔γϟο
  λʔHACKϓϩδΣΫτ
  2017/02/08 @teitei_tk

  View full-size slide

 2. ࠓ·Ͱ΍͍ͬͯͨ͜ͱ
  • Slackͷͱ͋ΔνϟϯωϧͰಛఆͷݴ༿Λ
  ᄁ͘ͱ1Fறྠ৔ͷγϟολʔ͕։͘
  • ศར
  • ָͪΜ
  • UX࠷ߴ

  View full-size slide

 3. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓ_
  ʼ αʔϏεऴྃͷ͓஌Βͤ ʻ
  ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Yʉ

  View full-size slide

 4. αʔϏεऴྃͷ͓஌Βͤ
  • ࢖༻͍ͯͨ͠DBaaSͷڍಈ͕ෆ҆ఆ
  • ৐Γ׵͑ઌͷݕ౼ɺઃܭɾ࣮૷ʹख͕ճΒ
  ͳ͍

  View full-size slide

 5. AWSΛར༻ͯ͠
  ΋͏Ұ౓͋ͷମݧΛ

  View full-size slide

 6. ͱΓ͋͑ͣ
  ໊৐ΓΛ্͛ͨ

  View full-size slide

 7. • AWSͷମܥతͳֶशΛ͍ͨ͠
  • ೖࣾͨ͠͹͔ΓͩͬͨͷͰإΛ֮͑ͯ΋Β͏
  • ΍͍ͬͯ͘ͱ͍͏ؾ࣋ͪ

  View full-size slide

 8. ΍͍ͬͯͧ͘

  View full-size slide

 9. چ ߏ੒ਤ
  Post
  Get
  Every Sec

  View full-size slide

 10. ͜ΕΛϕʔεʹ͢Δ

  View full-size slide

 11. ৽ ߏ੒ਤ
  1. Open Request
  2. Update
  Shutter Status
  3. Request Check
  &
  Open Door
  4. Finish Message

  View full-size slide

 12. RaspberryPi(Client)
  • ຖඵAPI Gateway΁γϟολʔͷΦʔϓϯϦΫΤ
  ετ͕དྷ͍ͯͳ͍͔Λ֬ೝ
  • ΦʔϓϯϦΫΤετ͕དྷ͍ͯͨΒαʔϘ(։Ϙλ
  ϯ)Λ࣮ߦ

  View full-size slide

 13. AWS(Server)
  • API Gateway & Lambda
  • ྲྀߦΓʁͷServerless Architecture @ Python
  • ϑϨʔϜϫʔΫ͸࢖Θͳ͍
  • SQS
  • ΦʔϓϯϦΫΤετ͕དྷͨΒQueueΛEnQueue

  View full-size slide

 14. API Gateway
  • ֤HTTP Methodຖʹ໾ׂΛ෼ࢄ
  • GET
  • γϟολʔͷঢ়ଶ؅ཧ
  • PUT
  • γϟολʔͷΦʔϓϯ
  • POST
  • γϟολʔ͕։͖ऴΘͬͨࡍͷ௨஌

  View full-size slide

 15. ·͋Α͋͘Δ
  ΠϕϯτυϦϰϯͳઃܭ

  View full-size slide

 16. ηΩϡϦςΟΠϯγσϯτ
  • URL࿙ΕͰੜ͡Δ֎෦ͷਓؒʹΑΔ։ด
  • SlackͰ͔͠ϦΫΤετ͸དྷͳ͍૝ఆͰ͸ɺURL͕
  ࿙ΕͨΒ౪೉͞Ε͔Ͷͳ͍ɻ
  • ϩʔυόΠΫ͸1୆XXສ͢Δ෺΋͋Δ༷ͳͷͰׂΓ
  ͱ͋Γ͑Δ࿩

  View full-size slide

 17. ରԠࡦ
  • API GatewayͷCustom Authorize༻ͷFunction
  Λ࡞੒
  • Request Headerʹೝূ༻ͷTokenΛࡌͤͯೝূ
  Λߦ͏

  View full-size slide

 18. ग़དྷΔͧʂʂʂ

  View full-size slide

 19. աͪͱጻչͱݴ͍༁ͱ
  • ·͋PythonͳΒ༨༟Ͱ͠ΐͱ͍͏Ṗͷຫ৺
  • ؁͑Ͱͨ͠ɻ
  • ઃܭϛεʹΑΔRollback
  • ࠷ॳ͸DynamoͰ͍͜͏ͱ͍ͯͨ͠

  View full-size slide

 20. ར༻ऀͷํʑ΋͏͠͹
  Β͓͘଴ͪΛ͹ :pray:

  View full-size slide

 21. ·ͱΊ
  • Ψοͱ୹࣌ؒͰ࡞Δ΂͖ͩͬͨ
  • ੵΈॏͳΔݴ͍༁ɺ৳ͼΔೲظɺ๨Ε͍ͯ͘ίʔ
  υ
  • αʔόʔϨεΞʔΩςΫνϟ͸ศར
  • αʔόͷӡ༻Λ͋·Γؾʹ͔͚ͣʹྑ͍
  • ͪΐͬͱͨ͠λεΫΛ੾Γग़͢ʹ͸΍͸Γྑ͍

  View full-size slide