Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

recommend parallel career

teitei_tk
February 03, 2018

recommend parallel career

teitei_tk

February 03, 2018
Tweet

More Decks by teitei_tk

Other Decks in Business

Transcript

 1. స৬׆ಈͷ͢ʍΊ @teitei_tk

 2. None
 3. ͜ͷઌੜ͖࢒Δɺ͋Δ͍͸ ύϥϨϧΩϟϦΞͷ͢ʍΊ @teitei_tk

 4. ҰԠએݴ͓ͯ͘͠ ͜ͷൃද͸Ұݸਓͷҙ ݟͰ͋Γɺࢲ͕ॴଐ͢ ΔձࣾͷҙݟͰ͸͋Γ ·ͤΜɻ

 5. ͓લ͸୭ͩ • ΠϯλʔωοτͰ@teitei_tk͍͏ ໊લͰ׆ಈ͍ͯ͠Δ֓೦ɻ • ͍͍ͩͨӈͷΞόλʔͰ׆ಈͯ͠ ͍·͢ɻ • freeeͱ͍͏ձࣾͰαϥϦʔϚϯ Λ͍ͯ͠·͢ɻ

  • কདྷ࡞Γ͍ͨ΋ͷ͸σΟετϐΞ ͳࣾձɻ • ࠷ۙڵຯ͕͋Δͷ͸҉߸௨՟
 6. ࠓ೔஻Δ͜ͱ

 7. స৬ͷ͢ʍΊ

 8. ͱࢥ͍·͕ͨ͠ɺ

 9. ύϥϨϧΩϟϦΞͱ͍͏ ํ਑ʹ͍ͭͯ஻ͬͯΈΔɻ

 10. స৬ͨ͜͠ͱ͋Δਓͬ ͯͲΕ͙Β͍ډ·͔͢ʁ

 11. స৬͸ίετ͕ߴ͍ɻ • ۀքྺ7೥͙Β͍ܭ5ճ͙Β͍స৬Λͨ͠ɻ • ͙Β͍ͱ͍͏ͷ͸ɺ΋͸΍໌֬ʹ֮͑ͯͳ͍ ͙Β͍స৬͸ͨ͠ɻ • ৬຿ܦྺॻʹ͚ͭΒΕΔ1ࣾͱ͍͏ཤྺ • ࠷ۙ͸ͦ͏͍͏ࣄΛؾʹ͢Δձࣾ͸গͳ͍͕ɺ

  స৬׆ಈதʹ͸ฉ͔Ε·ͨ͠
 12. ͱ͸͍͑४උ͸େࣄ • ࣗ෼ͷੜࡴ༩ୣݖΛଞਓʹ౉͞ͳ͍ɻ • ࣗ෼ͷਓੜ͸ࣗ෼Ͱίϯτϩʔϧ͢ Δɻ • ͜ΕΒ͔Βಀ͛Δ(eg. • ଍ݩΛݟΒΕͯେྔͷ࢒ۀɺ

  ۀ຿ • ͍҆௞ۚͰͷಇ͖ • ্࢘ɾҒ͍ਓ͔ΒͷϞϥϋϥɾ ηΫϋϥ
 13. Ͱ΋Ͳ͏ͨ͠Βస৬ग़ དྷΔͷʁ

 14. ͏ͪͷEngineerϦΫϧʔ λʔʹฉ͍ͯΈ·ͨ͠ɻ

 15. ͏ͪͷࣾͷϦΫϧʔλʔ͸ੌ͍(ࣗຫ) • Wantedly Award 2016େ৆ • https://www.wantedly.com/companies/freee/ post_articles/43430 • ૑ۀ͔Β5೥Ͱ100ਓҎ্ͷΤϯδχΞΛ࠾༻ʂfreee

  ͷ։ൃ૊৫ͮ͘Γͷશ๴ • https://seleck.cc/1093? utm_content=buffercf555&utm_medium=social&utm _source=facebook.com&utm_campaign=buffer
 16. Ͳ͏΍ͬͨΒϦΫϧʔλʔͷ ໨ʹͱ·Δͷ͔ฉ͍ͯΈͨɻ • ·ͣ͸SNS • TwitterɾGithub͸΄΅ݟ͍ͯΔͱͷ͜ͱɻ • Github͸Repositories͔ΒؾʹͳΔ΋ͷΛࣾ ͷΤϯδχΞʹฉ͍ͨΓ͍ͯ͠Δɻ

 17. Ͳ͏΍ͬͨΒϦΫϧʔλʔͷ ໨ʹͱ·Δͷ͔ฉ͍ͯΈͨɻ • ࣍ʹΞ΢τϓοτ • Qiita΍Blogɺొஃཤྺ΍LTࢿྉͳͲɻ

 18. ͭ·Γ͸Ξ΢τϓοτΛग़ͤ ͹໨ʹཹ·ΔՄೳੑ͸্͕Δɻ

 19. ԿΛ΍Ε͹͍͍ʁ • ޷͖ͳ͜ͱΛΞ΢τϓοτ͍͚ͯ͠͹Α͍ͷ͔΋ɻ • ࢥ͍͔ͭͳ͚Ε͹ࣗ෼ͷϙʔτϑΥϦΦαΠτΛ ࡞Δͱ͔ɻ

 20. ͱ͍͏Θ͚Ͱ࡞ͬͨɻ https://medium.com/@teitei_tk/create- portfolio-site-on-firebase-715677dd74eb

 21. ࠓͷձࣾͰຬ଍͍ͯ͠Δ ͔Βɺಛʹ໰୊͸ແ͍ɻ

 22. Ͱ΋ଞͷ͜ͱ΍ͬͯΈ ͍ͨͳʙ

 23. ੈ͸େ෭ۀղې࣌୅ • ਖ਼ࣾһͷ෭ۀޙԡ͠ɹ੓෎ࢦ਑ɺಇ͖ํվֵͰ ༰ೝʹస׵ • https://www.nikkei.com/article/ DGXLASFS25H1D_V21C16A2MM8000/

 24. ෭ۀઐ໳ͷձࣾ΋͋Γ·͢ɻ • AnyTech • https://www.anytech.io/ • ࣗ෼ͷҎલͷಉ྅͕ઃཱ͠ ͨϑϦʔϥϯεͰͷ࢓ࣄΛ ड͚ΒΕΔձࣾɻ •

  ͍ΖΜͳձࣾͷਓͱ࢓ࣄ͕ ग़དྷΔɻ
 25. ࣄ຿ॲཧ͕໘౗ • ฐࣾͷαʔϏε࢖͑͹ָͰ͢Αʂʂʂʂʂʢએ ఻

 26. ࣗ෼͕ग़ͨ݁͠࿦

 27. None
 28. None
 29. None
 30. None
 31. None