$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

recommend parallel career

teitei_tk
February 03, 2018

recommend parallel career

teitei_tk

February 03, 2018
Tweet

More Decks by teitei_tk

Other Decks in Business

Transcript

  1. స৬׆ಈͷ͢ʍΊ
    @teitei_tk

    View Slide

  2. View Slide

  3. ͜ͷઌੜ͖࢒Δɺ͋Δ͍͸
    ύϥϨϧΩϟϦΞͷ͢ʍΊ
    @teitei_tk

    View Slide

  4. ҰԠએݴ͓ͯ͘͠
    ͜ͷൃද͸Ұݸਓͷҙ
    ݟͰ͋Γɺࢲ͕ॴଐ͢
    ΔձࣾͷҙݟͰ͸͋Γ
    ·ͤΜɻ

    View Slide

  5. ͓લ͸୭ͩ
    • ΠϯλʔωοτͰ@teitei_tk͍͏
    ໊લͰ׆ಈ͍ͯ͠Δ֓೦ɻ
    • ͍͍ͩͨӈͷΞόλʔͰ׆ಈͯ͠
    ͍·͢ɻ
    • freeeͱ͍͏ձࣾͰαϥϦʔϚϯ
    Λ͍ͯ͠·͢ɻ
    • কདྷ࡞Γ͍ͨ΋ͷ͸σΟετϐΞ
    ͳࣾձɻ
    • ࠷ۙڵຯ͕͋Δͷ͸҉߸௨՟

    View Slide

  6. ࠓ೔஻Δ͜ͱ

    View Slide

  7. స৬ͷ͢ʍΊ

    View Slide

  8. ͱࢥ͍·͕ͨ͠ɺ

    View Slide

  9. ύϥϨϧΩϟϦΞͱ͍͏
    ํ਑ʹ͍ͭͯ஻ͬͯΈΔɻ

    View Slide

  10. స৬ͨ͜͠ͱ͋Δਓͬ
    ͯͲΕ͙Β͍ډ·͔͢ʁ

    View Slide

  11. స৬͸ίετ͕ߴ͍ɻ
    • ۀքྺ7೥͙Β͍ܭ5ճ͙Β͍స৬Λͨ͠ɻ
    • ͙Β͍ͱ͍͏ͷ͸ɺ΋͸΍໌֬ʹ֮͑ͯͳ͍
    ͙Β͍స৬͸ͨ͠ɻ
    • ৬຿ܦྺॻʹ͚ͭΒΕΔ1ࣾͱ͍͏ཤྺ
    • ࠷ۙ͸ͦ͏͍͏ࣄΛؾʹ͢Δձࣾ͸গͳ͍͕ɺ
    స৬׆ಈதʹ͸ฉ͔Ε·ͨ͠

    View Slide

  12. ͱ͸͍͑४උ͸େࣄ
    • ࣗ෼ͷੜࡴ༩ୣݖΛଞਓʹ౉͞ͳ͍ɻ
    • ࣗ෼ͷਓੜ͸ࣗ෼Ͱίϯτϩʔϧ͢
    Δɻ
    • ͜ΕΒ͔Βಀ͛Δ(eg.
    • ଍ݩΛݟΒΕͯେྔͷ࢒ۀɺ
    ۀ຿
    • ͍҆௞ۚͰͷಇ͖
    • ্࢘ɾҒ͍ਓ͔ΒͷϞϥϋϥɾ
    ηΫϋϥ

    View Slide

  13. Ͱ΋Ͳ͏ͨ͠Βస৬ग़
    དྷΔͷʁ

    View Slide

  14. ͏ͪͷEngineerϦΫϧʔ
    λʔʹฉ͍ͯΈ·ͨ͠ɻ

    View Slide

  15. ͏ͪͷࣾͷϦΫϧʔλʔ͸ੌ͍(ࣗຫ)
    • Wantedly Award 2016େ৆
    • https://www.wantedly.com/companies/freee/
    post_articles/43430
    • ૑ۀ͔Β5೥Ͱ100ਓҎ্ͷΤϯδχΞΛ࠾༻ʂfreee
    ͷ։ൃ૊৫ͮ͘Γͷશ๴
    • https://seleck.cc/1093?
    utm_content=buffercf555&utm_medium=social&utm
    _source=facebook.com&utm_campaign=buffer

    View Slide

  16. Ͳ͏΍ͬͨΒϦΫϧʔλʔͷ
    ໨ʹͱ·Δͷ͔ฉ͍ͯΈͨɻ
    • ·ͣ͸SNS
    • TwitterɾGithub͸΄΅ݟ͍ͯΔͱͷ͜ͱɻ
    • Github͸Repositories͔ΒؾʹͳΔ΋ͷΛࣾ
    ͷΤϯδχΞʹฉ͍ͨΓ͍ͯ͠Δɻ

    View Slide

  17. Ͳ͏΍ͬͨΒϦΫϧʔλʔͷ
    ໨ʹͱ·Δͷ͔ฉ͍ͯΈͨɻ
    • ࣍ʹΞ΢τϓοτ
    • Qiita΍Blogɺొஃཤྺ΍LTࢿྉͳͲɻ

    View Slide

  18. ͭ·Γ͸Ξ΢τϓοτΛग़ͤ
    ͹໨ʹཹ·ΔՄೳੑ͸্͕Δɻ

    View Slide

  19. ԿΛ΍Ε͹͍͍ʁ
    • ޷͖ͳ͜ͱΛΞ΢τϓοτ͍͚ͯ͠͹Α͍ͷ͔΋ɻ
    • ࢥ͍͔ͭͳ͚Ε͹ࣗ෼ͷϙʔτϑΥϦΦαΠτΛ
    ࡞Δͱ͔ɻ

    View Slide

  20. ͱ͍͏Θ͚Ͱ࡞ͬͨɻ
    https://medium.com/@teitei_tk/create-
    portfolio-site-on-firebase-715677dd74eb

    View Slide

  21. ࠓͷձࣾͰຬ଍͍ͯ͠Δ
    ͔Βɺಛʹ໰୊͸ແ͍ɻ

    View Slide

  22. Ͱ΋ଞͷ͜ͱ΍ͬͯΈ
    ͍ͨͳʙ

    View Slide

  23. ੈ͸େ෭ۀղې࣌୅
    • ਖ਼ࣾһͷ෭ۀޙԡ͠ɹ੓෎ࢦ਑ɺಇ͖ํվֵͰ
    ༰ೝʹస׵
    • https://www.nikkei.com/article/
    DGXLASFS25H1D_V21C16A2MM8000/

    View Slide

  24. ෭ۀઐ໳ͷձࣾ΋͋Γ·͢ɻ
    • AnyTech
    • https://www.anytech.io/
    • ࣗ෼ͷҎલͷಉ྅͕ઃཱ͠
    ͨϑϦʔϥϯεͰͷ࢓ࣄΛ
    ड͚ΒΕΔձࣾɻ
    • ͍ΖΜͳձࣾͷਓͱ࢓ࣄ͕
    ग़དྷΔɻ

    View Slide

  25. ࣄ຿ॲཧ͕໘౗
    • ฐࣾͷαʔϏε࢖͑͹ָͰ͢Αʂʂʂʂʂʢએ

    View Slide

  26. ࣗ෼͕ग़ͨ݁͠࿦

    View Slide

  27. View Slide

  28. View Slide

  29. View Slide

  30. View Slide

  31. View Slide