Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

自作バイナリエディタを用いたバイナリ解析

20c5ddcad23304aed77ce8c3aa020562?s=47 @tkmru
March 05, 2016

 自作バイナリエディタを用いたバイナリ解析

セキュリティ・キャンプ・フォーラム 2016/03/04

20c5ddcad23304aed77ce8c3aa020562?s=128

@tkmru

March 05, 2016
Tweet

Transcript

 1. ࣗ࡞όΠφϦΤσΟλΛ ༻͍ͨόΠφϦղੳ ˏtkmru ͚ͨ·Δ 2016-03-04 Fri Security Camp Forum

 2. ୭ʁ • ໊લ: ͚ͨ·Δ (@tkmru) • ॴଐ: ๭େֶ ৘ใཧ޻ֶ෦ •

  CTFνʔϜ: TomoriNao
 3. ༑རಸॹ(SECCON 2015 Intercollege)

 4. None
 5. ຊ୊͸༑རಸॹͰͳ͘ ʮࣗ࡞όΠφϦΤσΟλΛ ༻͍ͨόΠφϦղੳʯ

 6. όΠφϦΤσΟλͱ͸ • ͲΜͳϑΝΠϧͰ΋16ਐ਺Ͱදࣔ͢Δ • ͋΍͍͠ϑΝΠϧΛ࠷ॳʹͿͪࠐΉιϑτ

 7. BZ http://www.forest.impress.co.jp/library/img/review/10014/html/bz1.jpg.html

 8. Stirling http://1.bp.blogspot.com/-O5txkaVlhRg/US3i8jFWvjI/AAAAAAAAdTA/uaDiY_RHDMc/s1600/02.png

 9. ໨grep • όΠφϦΤσΟλ্ͰΑ͘ߦΘΕΔղੳٕ๏ • ໨ࢹͰॏཁͦ͏ͳσʔλΛݟ͚ͭΔߦҝ • Ή͔͍ͣ͠

 10. ʮҰൠతʹ໨grep͸όΠφϦΤ σΟλʹ౥ࡌ͞Ε͍ͯΔϏοτϚο ϓϏϡʔΛۦ࢖͠ɺ ஁͑ΒΕͨ ؟ྗɺݚ͗੅·͞Εͨ໺ੜͷצ ʹΑͬͯൃش͞ΕΔೳྗͰ͋Γɺ ஁࿅ͷ౓߹͍ʹΑͬͯେ͖͘ݸਓ ͕ࠩੜ͡ΔೳྗͰ͋Δɻʯ https://gist.github.com/yoggy/4116843

 11. ϓϩʹ͔͠Ͱ͖ͳ͍

 12. طଘͷόΠφϦΤσΟλ΁ͷෆຬ • mac޲͚ʹ͸σϑΝΫτελϯμʔυͱ͍͑ Δ΋ͷ͕ͳ͍ • ϓϩͰ͸ͳ͍ਓ͕໨grep͢Δͱݟམͱ͕͠ൃ ੜ͢Δ → ΫϩεϓϥοτϑΥʔϜͰղੳΛࣗಈԽͯ͠ ͘ΕΔόΠφϦΤσΟλ͕΄͍͠

 13. ͦ͜Ͱࣗ࡞όΠφϦΤσΟλ

 14. biwx(ͼ͎ͬ͘͢)

 15. ࡐྉ • Python • wxPython - C++ͷGUIϥΠϒϥϦ ʮwxWidgetsʯͷϥούʔ binary editor

  + wxPython = biwx
 16. ಛ௃ • ΫϩεϓϥοτϑΥʔϜ • Φʔϓϯιʔε • ϑΝΠϧͷγάωΠνϟΛ৭෼͚ • ৄࡉ৘ใΛදࣔ(γάωΠνϟͷ৔ॴɺPDFͷύʔε) •

  ࣗಈղੳػೳ
 17. ࣗಈղੳػೳ • ૊Έࠐ·ΕͨϑΝΠϧͷ੾Γग़͠ • όΠφϦͷ୯७ͳ੾Γग़͠ • PDFͷࣗಈύʔε

 18. σϞ1 SECCON CTF 2015 Steganography 1 MrFusion.gpjb

 19. MrFusion.gpjb • Α͘෼͔Βͳ͍ϑΝΠϧ͕༩͑ΒΕΔ • ͳ͔ʹෳ਺ͷը૾ϑΝΠϧ͕Ӆ͞Ε͍ͯΔ • औΓग़ͯ͠ॱ൪ʹಡΊ͹౴͕͑෼͔Δ

 20. flag SECCON{OCT 21 2015 0728}

 21. σϞ2 malicious PDFͷղੳ

 22. malicious PDFͷղੳ • PDFʹ͸JavaScriptίʔυΛຒΊࠐΊΔ • Adobe ReaderͰ JavaScript ࣮ߦݖݶ͕༗ޮ ʹͳ͍ͬͯΕ͹࣮ߦ͞ΕΔ

 23. ࠓޙͷల๬ • ࣗಈղੳػೳͷ֦ॆ • γΣϧίʔυͷղੳ • ղੳऀ͕Ѫ༻͢Δπʔϧʹҭ͍͖͍ͯͯͨ

 24. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠