Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ラズパイマガジン 寄稿ネタDEMO

ラズパイマガジン 寄稿ネタDEMO

2019/10/15 Tue IoT縛りの勉強会! IoTLT vol.56 @SCSK
使ったデバイス
・オムロンの環境センサ評価ボード2JCIE-EV01-RP1
・Raspberry Pi Zero WH

Tomoyuki Sugita

October 15, 2019
Tweet

More Decks by Tomoyuki Sugita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϥζύΠϚΨδϯ
  دߘωλDEMO
  2019/10/15 Tue
  IoTറΓͷษڧձ! IoTLT vol.56 @SCSK
  Isaax ਿా஌ࢸ

  View Slide

 2. ਿ ా ஌ ࢸ
  T O M O Y U K I S U G I TA
  @ t o m o t o m o b i l e
  ܦྺ
  • ֶੜىۀ
  • ΫοΫϏζ։ൃϚωʔδϟʔ
  • IPO௚ޙʹస৬
  • IoT։ൃࢧԉαʔϏεisaax(ΞΠβοΫε)

  ͷBizDev
  • औక໾ Chief Product Officer
  ͦͷଞ
  • CoderDojoޒ൓ా ൃىਓ
  • JAWS-UG IoTࢧ෦ӡӦϝϯόʔ
  • ͓ञ͕޷͖

  View Slide

 3. ಡ ΜͰ Δ ਓ ʁ
  ϥζύΠϚΨδϯ 2019೥10݄߸
  https://www.amazon.co.jp/dp/
  4296103881
  ൃߦɿ೔ܦBP ¥2,343
  ಛूهࣄΛدߘ͠·ͨ͠ʂ

  View Slide

 4. 2 0 1 9 ೥ 8 ݄ ʹ ൃ ച ͠ ͨ ͹ ͔ Γ

  View Slide

 5. هࣄʹԿॻ͍ͯΔͷʁ
  w ΦϜϩϯηϯαධՁϘʔυͬͯͳʔʹ
  w ެࣜ$ݴޠϥΠϒϥϦͷ࢖͍ํ
  w ϘʔυΛ࢖ͬͨ1ZUIPOΞϓϦέʔγϣϯͷ࡞Γํ
  w TVCQSPDFTTϞδϡʔϧ
  w "NCJFOU
  w JTBBYΛ࢖࣮ͬͯӡ༻

  View Slide

 6. هࣄʹԿॻ͍ͯΔͷʁ
  ಺༰ཧղͨ͠Β
  *P5νϣοτσΩϧ
  ͱݴ͑ΔϨϕϧͷ͜ͱ͕ॻ͍ͯ͋ΔΑ

  View Slide

 7. ԿͰͦΜͳ͜ͱͯ͠Δͷʁ

  View Slide

 8. IoTΤϯδχΞཆ੒Ωοτ

  View Slide

 9. IoTΤϯδχΞཆ੒Ωοτ
  isaaxษڧձ ։ൃϓϥοτϑΥʔϜ
  ϝσΟΞ

  View Slide

 10. IoTʹ΋ͬͱ΋ͬͱ
  ڵຯΛ࣋ͬͯཉ͍͠ʂ

  View Slide

 11. https://ambidata.io/ch/channel.html?id=12674
  ౔༵ͷ୆෩ͷͱ͖ʢ͓લ΋͔…
  Min 967hPa
  Start 980hPa

  View Slide

 12. DEMO
  ϦϙδτϦ https://github.com/isaaxug/omron-env

  View Slide

 13. ධՁϘʔυͱRaspberry Piͷ૊Έཱͯ

  View Slide

 14. σϞಈը
  σϞಈը
  https://twitter.com/tomotomobile/status/1184368213129191424

  View Slide

 15. View Slide

 16. ؤுͬͨͱ͜Ζ
  # ίϚϯυͷඪ४ग़ྗΛड͚औΔ
  proc = subprocess.run(
  ["./bin/2jcieev01-baro"],
  stdout = subprocess.PIPE,
  stderr = subprocess.PIPE
  )
  out = proc.stdout.decode("utf8").strip()
  # ඪ४ग़ྗͷจࣈྻΛ෼ׂͯ͠ؾѹͱؾԹͷσʔλΛऔಘ͢Δ
  # ['100154.6','32.840','a463d4','665d03','return code: 0']
  data = list(map(lambda str: str.strip(), out.split(',')))
  https://github.com/isaaxug/omron-env/blob/master/demo.py#L23-L33

  View Slide

 17. ;Γ͔͑Γ
  w λΠϜκʔϯΛ+45ʹ͢Δͷ๨Εͯͨɻ
  w ઈରѹηϯαͷԹ౓σʔλΛ࢖ͬͯ͠·ͬͨͷͰɺਖ਼
  ͍͠Թ౓͡Όͳ͍ͬΆ͍ɻԹ࣪౓ηϯαʔͷ஋Λ࢖͑
  ͹Α͔ͬͨɻ
  w $ݴޠ෼͔Βͳͯ͘΋Կͱ͔ͳͬͨɻ
  w ΤϯδχΞ͔Βʮ࣮ʹ-JOVYͬΆ͍࢖͍ํͩͶʯͱ๙
  ΊΒΕͨʂ

  View Slide

 18. ଞ ʹ ΋ ໘ ന ͍ ه ࣄ ͕ ͍ ͬ ͺ ͍ ʂ
  ϥζύΠϚΨδϯ 2019೥10݄߸
  https://www.amazon.co.jp/dp/
  4296103881
  ൃߦɿ೔ܦBP ¥2,343
  ങͬͯͶʂ
  ʢ·Θ͠ऀʣ

  View Slide

 19. ɾɾɾͪͳΈʹʂ

  View Slide

 20. Ωοτ1ϲ݄໨ͷ಺༰
  ͜Ε͑͞΍Ε͹ಉ͜͡ͱ͕ग़དྷ·͢ʂ

  View Slide

 21. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 22. Appendix

  View Slide

 23. ࢀߟURL
  2JCIE-EV01-RP1ʢνοϓϫϯετοϓʣ
  https://www.chip1stop.com/product/detail?
  partId=OMRO-0151418&mpn=2JCIE-EV01-RP1
  ʮཆ੒Ωοτʯ
  https://www.google.com/search?
  q=%E9%A4%8A%E6%88%90%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88

  View Slide