Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WordPressとサーバーとお金の話

 WordPressとサーバーとお金の話

WordCamp Kansai 2016
2016.07.09@大阪大学豊中キャンパス 大阪大学会館
レンサバ、AWS、AMIMOTOのそれぞれでサーバー費用がいくら掛かるか紹介

9c5189b33ab575b7f8b155f7f7a0fa60?s=128

Tomoyuki Sugita

July 09, 2016
Tweet

Transcript

 1. WordPressͱαʔόʔͱ ͓ۚͷ࿩ WordCamp Kansai 2016 2016.07.09@େࡕେֶ๛தΩϟϯύε େࡕେֶձؗ ΫοΫϏζגࣜձࣾ ਿా஌ࢸ

 2. ਿా஌ࢸ
 !UPNPUPNPCJMF ΫοΫϏζגࣜձࣾ ։ൃ෦Ϛωʔδϟ ϓϩδΣΫτϚωδϝϯτ 81$BNQBJHO.BOBHFS࡞ऀ ࣗݾ঺հ

 3. ࠓ೔͸ WordPressʹ·ͭΘΔ

 4. ͓ۚͷ࿩Λ͠·͢ʂ

 5. ৭ʑܦݧ͠·ͨ͠ • Ϩϯλϧαʔόʔ • ݸਓͰ΋ձࣾͰ΋ར༻ • AWS (AMIMOTO) • ݸਓͰར༻

  • AWS (ࣗࣾͰߏங) • ձࣾͰར༻
 6. ஫ҙ఺ ͜Ε͔Β঺հ͢Δͷ͸ ͋͘·ͰࣄྫͰ͋Γ ಉ͡࢖͍ํ͔ͨ͠Βͱ͍ͬͯ ಉ͡ྉۚʹͳΔͱ͸ݶΓ·ͤΜɻ αʔόʔͷ͝ར༻͸ܭըతʹɻ

 7. ஫ҙ఺ ಛʹஅΓ͕ແ͍ͱ͖Ձ֨͸੫ࠐͰ͢ɻ Ձ֨͸2016೥7݄2೔ݱࡏͷՁ֨Ͱ͢ɻ ͕࣌ؒมΘΕ͹஋ஈ΋͔ΘΔɻ ঺հ͞ΕͯͨՁ֨ͱҧ͏ΜͰ͚͢Ͳ ͱ͔ݴΘΕͯ΋ࠔΓ·͢ɻ

 8. ΞδΣϯμ • Ϩϯλϧαʔόʔ • AWS (AMIMOTO) • AWS (ࣗࣾͰߏங) •

  ·ͱΊ
 9. Ϩϯαόͷ͓ۚ • ֹ݄ݻఆྉۚͰར༻Մೳ • ਺ඦԁʙ਺ઍԁ

 10. ୅දతͳϨϯαό • ϩϦϙοϓ 250ԁ(੫ൈ)ʙ • XSERVER 1,000ԁ(੫ൈ)ʙ • Zenlogic 890ԁ(੫ൈ)ʙ

  • ͘͞Β 515ԁʙ ৄࡉΛ஌Γ͚ͨΕ͹ άάο͍ͯͩ͘͞ʂ
 11. ΫοΫϏζͷ৔߹

 12. ݡ࣍ϊਓࣄ ࣾ௕ϒϩά http://blog.cookbiz.co.jp/

 13. cook+biz։ൃऀϒϩά WEBͱ͔Androidͱ͔ http://tech.cookbiz.co.jp/

 14. ΫοΫϏζגࣜձࣾɾ࠾༻৘ใ PHPΤϯδχΞͱӦۀ৬Λืूதʂʂ http://recruit.cookbiz.co.jp/

 15. ଞ2ͭ ӡӦͯ͠ͳ͍͚Ͳஔ͍ͯΔ͚ͩ

 16. ޾͔ෆ޾͔ όζΔ͜ͱͷͳ͍WordPressαΠτୡ

 17. ·ͱΊͯͲʔΜʂ ϚϧνυϝΠϯઃఆͰ5WPʴ1੩తαΠτ 1,286ԁ ÷ 6 = 215ԁ/݄

 18. ͍҆ʂ

 19. ΞδΣϯμ • Ϩϯλϧαʔόʔ • AWS (AMIMOTO) • AWS (ࣗࣾͰߏங) •

  ·ͱΊ
 20. AMIMOTOͷ͓ۚ • ར༻࣌ؒ୯Ґͷैྔ՝ۚ • ΢ΣϒαΠτ͸24࣌ؒՔಇʹ΄΅ݻఆ • ΠϯελϯεͷαΠζΛ্͛Δͱߴ͘ͳΔ • ҝସ૬৔ʹΑͬͯएׯมΘΔ

 21. AWSʹWPΠϯετʔϧͯ͘͠ΕΔ΍ͭ

 22. ৭ʑੌ͍Μ͚ͩͲ ࠓ೔͸ۚͷ࿩Λ͠ʹདྷͨͷͰ ػೳͷઆ໌͸͠·ͤΜ

 23. σϒνοϓε (DeveloperͷҝͷTipsू) ݸਓͰӡӦͯ͠Δϒϩά http://develtips.com/

 24. AWSྉۚ$18.14 + AMIMOTOྉۚ$3.72 = $21.86 ࣮ࡍʹઌ݄੥ٻ͞ΕֹͨۚͰ͢

 25. $21.86!!! (≒2,241ԁ)

 26. ୅දతͳϨϯαόͱൺ΂ͯ • ϩϦϙοϓ 250ԁ(੫ൈ)ʙ • XSERVER 1,000ԁ(੫ൈ)ʙ • Zenlogic 890ԁ(੫ൈ)ʙ

  • ͘͞Β 515ԁʙ • AMIMOTO 2,241ԁʢσϒνοϓεͷ৔߹ʣ
 27. ͕͔ͩ͠͠

 28. None
 29. AWSଠͬෲʂʂ ΠϕϯτʹࢀՃͨ͠ΓΞϯέʔτʹ౴͑ͨΒ Ϋʔϙϯ΋Β͑ͨɻ

 30. ݁Ռ͜͏ͳͬͨʂ • ϩϦϙοϓ 250ԁ(੫ൈ)ʙ • XSERVER 1,000ԁ(੫ൈ)ʙ • Zenlogic 890ԁ(੫ൈ)ʙ

  • ͘͞Β 515ԁʙ • AMIMOTO 0ԁ ※3ϲ݄ؒ +"84%":4ࢀՃ͢Δͷʹ ԟ෮ສԁͷަ௨අ ͔͔ͬͯΔ͜ͱ͸ؾʹ͠ͳ͍
 31. ΞδΣϯμ • Ϩϯλϧαʔόʔ • AWS (AMIMOTO) • AWS (ࣗࣾͰߏங) •

  ·ͱΊ
 32. AWSͷ͓ۚ • ར༻࣌ؒ୯Ґͷैྔ՝ۚ • τϥϑΟοΫྔ͕૿͑Δͱߴ͘ͳΔ • ΠϯελϯεͷαΠζΛ্͛Δͱߴ͘ͳΔ • ϦβʔϒυΠϯελϯεΛ࢖͑͹҆͘ͳΔ •

  ҝସ૬৔ʹΑͬͯएׯมΘΔ
 33. ΫοΫϏζͷ৔߹

 34. ΫοΫϏζ૯ݚ ҿ৯ਓࡐͷϓϩʹΑΔ”৯”ͷΩϡϨʔγϣϯαΠτ http://cookbiz.jp/soken/

 35. Foodion ϛγϡϥϯ੕෇͖γΣϑʹݶఆͨ͠ΠϯλϏϡʔαΠτ https://foodion.net/

 36. ࣮ࡍͷֹۚΛग़ͪ͠Ό͏ͷ͸ྲྀੴʹ
 ࣾ಺Ͱͷཱ৔͕ةͳ͘ͳΔͷͰ
 AWSͷݟੵΓπʔϧͰܭࢉֹͨۚ͠Λ঺հ

 37. ΫοΫϏζ૯ݚ ͜ͷαΠτͷӡ༻ʹ͍͘Β͔͔Δ͔ݟੵΔ

 38. Ϗδωεཁ݅ͷ֬ೝ • cookbiz.jp - ϝΠϯαʔϏε • cookbiz.jp/soken/ - Φ΢ϯυϝσΟΞ -

  υϝΠϯύϫʔΛ্͛ΔͨΊʹαϒσΟϨΫ τϦӡ༻͕ඞਢ
 39. ͜ͷ෦෼ͷݟੵΓΛ ͯ͠ΈΔΑ

 40. S3ͩͱ͔CloudFrontͩͱ͔ ٕज़తͳποίϛ͸NGͰ

 41. $190.06 / ݄ EC2 + RDSɺ࠷ॳͷ1೥ؒ͸ׂҾ͋Γ τϥϑΟοΫ͸ߟྀ͠ͳ͍

 42. &$ͱ3%4Λ ϦβʔϒυΠϯελϯε ʹมߋͯ͠ΈΔ ʢ೥ؒલ෷͍ͳ͠ʣ

 43. $120.45 / ݄ EC2 + RDSɺ࠷ॳͷ1೥ؒ͸ׂҾ͋Γ,τϥϑΟοΫ͸ߟྀ͠ͳ͍ Πϯελϯε͸શͯϦβʔϒυΠϯελϯεΛར༻

 44. ͓஋ஈ·ͱΊ • ͦͦ͜͜τϥϑΟοΫͷू·ΔαΠτΛAWS Ͱߏங͢Δͱ$190/݄ʙ • ϦβʔϒυΠϯελϯεʹ͢Ε͹ɺ$120/݄ʙ ݟੵॻ͸ͪ͜ΒͰݟΕ·͢ IUUQHPPHM'9F'#S IUUQHPPHM$9,

 45. ΞδΣϯμ • Ϩϯλϧαʔόʔ • AWS (AMIMOTO) • AWS (ࣗࣾͰߏங) •

  ·ͱΊ
 46. αʔϏεӡӦඅΛߟ͑·͠ΐ͏ • αΠτ͸࡞Δ࣌ͷ͓ۚ͹͔Γߟ͕͑ͪͰ͕͢ɺ ӡӦ͢Δ͓ۚ΋ܭࢉ͠·͠ΐ͏ • αʔόʔબͼͰ10ഒҎ্ͷֹۚͷ͕ࠩ͋Δ • αʔόʔͷ͓ۚҎ֎ʹɺӡӦ͢Δਓͷਓ݅අ ʢίϯςϯπΛ࡞ΔਓɺαΠτΛϝϯςφϯε͢Δਓʣ ͕ඞཁͳ͜ͱ΋͓๨Εͳ͘ʂ

 47. Thank you!!!

 48. Appendix

 49. ϨϯλϧαʔόʔͷՁ֨ද • XSERVER • https://www.xserver.ne.jp/price/price_x10.php • ϩϦϙοϓ • https://lolipop.jp/service/about/ •

  Zenlogic • https://zenlogic.jp/rentalserver/price.html • ͘͞ΒͷϨϯλϧαʔό • http://www.sakura.ne.jp/plans.html
 50. AWSؔ࿈ͷࢀߟURL(1) • WordPress Powered by AMIMOTO (Apache HTTPD PHP7) •

  https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B01B3ZE1NC • Amazon Web Services Simple Monthly Calculator • http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html?lng=ja_JP • ݟੵ΋Γྫɿ
 http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html? lng=ja_JP#r=NRT&key=calc-A9C94081-6EE2-4D13-90B7-09B1656D7953 • ݟੵ΋Γྫ(ϦβʔϒυΠϯελϯε)ɿ
 http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html? lng=ja_JP#r=NRT&key=calc-9448E470-B950-42B4-9BD0-F3305B253DF7
 51. AWSؔ࿈ͷࢀߟURL(2) • Amazon EC2 ϦβʔϒυΠϯελϯε • https://aws.amazon.com/jp/ec2/purchasing-options/reserved- instances/ • Amazon

  RDS ϦβʔϒυΠϯελϯε • https://aws.amazon.com/jp/rds/reserved-instances/ • ʲAWSൃදʳAWS MarketplaceͷϓϩμΫτΛ೥ؒՁ֨ͰߪೖͰ͖Δ ৽͍͠ߪೖΦϓγϣϯΛ௥Ճ • http://aws.typepad.com/aws_japan/2014/07/marketplace-annual- pricing.html