Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WordPressとサーバーとお金の話

 WordPressとサーバーとお金の話

WordCamp Kansai 2016
[email protected]大阪大学豊中キャンパス 大阪大学会館
レンサバ、AWS、AMIMOTOのそれぞれでサーバー費用がいくら掛かるか紹介

Tomoyuki Sugita

July 09, 2016
Tweet

More Decks by Tomoyuki Sugita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WordPressͱαʔόʔͱ
  ͓ۚͷ࿩
  WordCamp Kansai 2016
  [email protected]େࡕେֶ๛தΩϟϯύε େࡕେֶձؗ
  ΫοΫϏζגࣜձࣾ
  ਿా஌ࢸ

  View Slide

 2. ਿా஌ࢸ

  !UPNPUPNPCJMF
  ΫοΫϏζגࣜձࣾ
  ։ൃ෦Ϛωʔδϟ
  ϓϩδΣΫτϚωδϝϯτ
  81$BNQBJHO.BOBHFS࡞ऀ
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ࠓ೔͸
  WordPressʹ·ͭΘΔ

  View Slide

 4. ͓ۚͷ࿩Λ͠·͢ʂ

  View Slide

 5. ৭ʑܦݧ͠·ͨ͠
  • Ϩϯλϧαʔόʔ
  • ݸਓͰ΋ձࣾͰ΋ར༻
  • AWS (AMIMOTO)
  • ݸਓͰར༻
  • AWS (ࣗࣾͰߏங)
  • ձࣾͰར༻

  View Slide

 6. ஫ҙ఺
  ͜Ε͔Β঺հ͢Δͷ͸
  ͋͘·ͰࣄྫͰ͋Γ
  ಉ͡࢖͍ํ͔ͨ͠Βͱ͍ͬͯ
  ಉ͡ྉۚʹͳΔͱ͸ݶΓ·ͤΜɻ
  αʔόʔͷ͝ར༻͸ܭըతʹɻ

  View Slide

 7. ஫ҙ఺
  ಛʹஅΓ͕ແ͍ͱ͖Ձ֨͸੫ࠐͰ͢ɻ
  Ձ֨͸2016೥7݄2೔ݱࡏͷՁ֨Ͱ͢ɻ
  ͕࣌ؒมΘΕ͹஋ஈ΋͔ΘΔɻ
  ঺հ͞ΕͯͨՁ֨ͱҧ͏ΜͰ͚͢Ͳ
  ͱ͔ݴΘΕͯ΋ࠔΓ·͢ɻ

  View Slide

 8. ΞδΣϯμ
  • Ϩϯλϧαʔόʔ
  • AWS (AMIMOTO)
  • AWS (ࣗࣾͰߏங)
  • ·ͱΊ

  View Slide

 9. Ϩϯαόͷ͓ۚ
  • ֹ݄ݻఆྉۚͰར༻Մೳ
  • ਺ඦԁʙ਺ઍԁ

  View Slide

 10. ୅දతͳϨϯαό
  • ϩϦϙοϓ 250ԁ(੫ൈ)ʙ
  • XSERVER 1,000ԁ(੫ൈ)ʙ
  • Zenlogic 890ԁ(੫ൈ)ʙ
  • ͘͞Β 515ԁʙ
  ৄࡉΛ஌Γ͚ͨΕ͹
  άάο͍ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 11. ΫοΫϏζͷ৔߹

  View Slide

 12. ݡ࣍ϊਓࣄ
  ࣾ௕ϒϩά
  http://blog.cookbiz.co.jp/

  View Slide

 13. cook+biz։ൃऀϒϩά
  WEBͱ͔Androidͱ͔
  http://tech.cookbiz.co.jp/

  View Slide

 14. ΫοΫϏζגࣜձࣾɾ࠾༻৘ใ
  PHPΤϯδχΞͱӦۀ৬Λืूதʂʂ
  http://recruit.cookbiz.co.jp/

  View Slide

 15. ଞ2ͭ
  ӡӦͯ͠ͳ͍͚Ͳஔ͍ͯΔ͚ͩ

  View Slide

 16. ޾͔ෆ޾͔
  όζΔ͜ͱͷͳ͍WordPressαΠτୡ

  View Slide

 17. ·ͱΊͯͲʔΜʂ
  ϚϧνυϝΠϯઃఆͰ5WPʴ1੩తαΠτ
  1,286ԁ ÷ 6 = 215ԁ/݄

  View Slide

 18. ͍҆ʂ

  View Slide

 19. ΞδΣϯμ
  • Ϩϯλϧαʔόʔ
  • AWS (AMIMOTO)
  • AWS (ࣗࣾͰߏங)
  • ·ͱΊ

  View Slide

 20. AMIMOTOͷ͓ۚ
  • ར༻࣌ؒ୯Ґͷैྔ՝ۚ
  • ΢ΣϒαΠτ͸24࣌ؒՔಇʹ΄΅ݻఆ
  • ΠϯελϯεͷαΠζΛ্͛Δͱߴ͘ͳΔ
  • ҝସ૬৔ʹΑͬͯएׯมΘΔ

  View Slide

 21. AWSʹWPΠϯετʔϧͯ͘͠ΕΔ΍ͭ

  View Slide

 22. ৭ʑੌ͍Μ͚ͩͲ
  ࠓ೔͸ۚͷ࿩Λ͠ʹདྷͨͷͰ
  ػೳͷઆ໌͸͠·ͤΜ

  View Slide

 23. σϒνοϓε (DeveloperͷҝͷTipsू)
  ݸਓͰӡӦͯ͠Δϒϩά
  http://develtips.com/

  View Slide

 24. AWSྉۚ$18.14 + AMIMOTOྉۚ$3.72
  = $21.86
  ࣮ࡍʹઌ݄੥ٻ͞ΕֹͨۚͰ͢

  View Slide

 25. $21.86!!!
  (≒2,241ԁ)

  View Slide

 26. ୅දతͳϨϯαόͱൺ΂ͯ
  • ϩϦϙοϓ 250ԁ(੫ൈ)ʙ
  • XSERVER 1,000ԁ(੫ൈ)ʙ
  • Zenlogic 890ԁ(੫ൈ)ʙ
  • ͘͞Β 515ԁʙ
  • AMIMOTO 2,241ԁʢσϒνοϓεͷ৔߹ʣ

  View Slide

 27. ͕͔ͩ͠͠

  View Slide

 28. View Slide

 29. AWSଠͬෲʂʂ
  ΠϕϯτʹࢀՃͨ͠ΓΞϯέʔτʹ౴͑ͨΒ
  Ϋʔϙϯ΋Β͑ͨɻ

  View Slide

 30. ݁Ռ͜͏ͳͬͨʂ
  • ϩϦϙοϓ 250ԁ(੫ൈ)ʙ
  • XSERVER 1,000ԁ(੫ൈ)ʙ
  • Zenlogic 890ԁ(੫ൈ)ʙ
  • ͘͞Β 515ԁʙ
  • AMIMOTO 0ԁ ※3ϲ݄ؒ
  +"84%":4ࢀՃ͢Δͷʹ
  ԟ෮ສԁͷަ௨අ
  ͔͔ͬͯΔ͜ͱ͸ؾʹ͠ͳ͍

  View Slide

 31. ΞδΣϯμ
  • Ϩϯλϧαʔόʔ
  • AWS (AMIMOTO)
  • AWS (ࣗࣾͰߏங)
  • ·ͱΊ

  View Slide

 32. AWSͷ͓ۚ
  • ར༻࣌ؒ୯Ґͷैྔ՝ۚ
  • τϥϑΟοΫྔ͕૿͑Δͱߴ͘ͳΔ
  • ΠϯελϯεͷαΠζΛ্͛Δͱߴ͘ͳΔ
  • ϦβʔϒυΠϯελϯεΛ࢖͑͹҆͘ͳΔ
  • ҝସ૬৔ʹΑͬͯएׯมΘΔ

  View Slide

 33. ΫοΫϏζͷ৔߹

  View Slide

 34. ΫοΫϏζ૯ݚ
  ҿ৯ਓࡐͷϓϩʹΑΔ”৯”ͷΩϡϨʔγϣϯαΠτ
  http://cookbiz.jp/soken/

  View Slide

 35. Foodion
  ϛγϡϥϯ੕෇͖γΣϑʹݶఆͨ͠ΠϯλϏϡʔαΠτ
  https://foodion.net/

  View Slide

 36. ࣮ࡍͷֹۚΛग़ͪ͠Ό͏ͷ͸ྲྀੴʹ

  ࣾ಺Ͱͷཱ৔͕ةͳ͘ͳΔͷͰ

  AWSͷݟੵΓπʔϧͰܭࢉֹͨۚ͠Λ঺հ

  View Slide

 37. ΫοΫϏζ૯ݚ
  ͜ͷαΠτͷӡ༻ʹ͍͘Β͔͔Δ͔ݟੵΔ

  View Slide

 38. Ϗδωεཁ݅ͷ֬ೝ
  • cookbiz.jp
  - ϝΠϯαʔϏε
  • cookbiz.jp/soken/
  - Φ΢ϯυϝσΟΞ
  - υϝΠϯύϫʔΛ্͛ΔͨΊʹαϒσΟϨΫ
  τϦӡ༻͕ඞਢ

  View Slide

 39. ͜ͷ෦෼ͷݟੵΓΛ
  ͯ͠ΈΔΑ

  View Slide

 40. S3ͩͱ͔CloudFrontͩͱ͔
  ٕज़తͳποίϛ͸NGͰ

  View Slide

 41. $190.06 / ݄
  EC2 + RDSɺ࠷ॳͷ1೥ؒ͸ׂҾ͋Γ
  τϥϑΟοΫ͸ߟྀ͠ͳ͍

  View Slide

 42. &$ͱ3%4Λ
  ϦβʔϒυΠϯελϯε
  ʹมߋͯ͠ΈΔ
  ʢ೥ؒલ෷͍ͳ͠ʣ

  View Slide

 43. $120.45 / ݄
  EC2 + RDSɺ࠷ॳͷ1೥ؒ͸ׂҾ͋Γ,τϥϑΟοΫ͸ߟྀ͠ͳ͍
  Πϯελϯε͸શͯϦβʔϒυΠϯελϯεΛར༻

  View Slide

 44. ͓஋ஈ·ͱΊ
  • ͦͦ͜͜τϥϑΟοΫͷू·ΔαΠτΛAWS
  Ͱߏங͢Δͱ$190/݄ʙ
  • ϦβʔϒυΠϯελϯεʹ͢Ε͹ɺ$120/݄ʙ
  ݟੵॻ͸ͪ͜ΒͰݟΕ·͢
  IUUQHPPHM'9F'#S
  IUUQHPPHM$9,

  View Slide

 45. ΞδΣϯμ
  • Ϩϯλϧαʔόʔ
  • AWS (AMIMOTO)
  • AWS (ࣗࣾͰߏங)
  • ·ͱΊ

  View Slide

 46. αʔϏεӡӦඅΛߟ͑·͠ΐ͏
  • αΠτ͸࡞Δ࣌ͷ͓ۚ͹͔Γߟ͕͑ͪͰ͕͢ɺ
  ӡӦ͢Δ͓ۚ΋ܭࢉ͠·͠ΐ͏
  • αʔόʔબͼͰ10ഒҎ্ͷֹۚͷ͕ࠩ͋Δ
  • αʔόʔͷ͓ۚҎ֎ʹɺӡӦ͢Δਓͷਓ݅අ
  ʢίϯςϯπΛ࡞ΔਓɺαΠτΛϝϯςφϯε͢Δਓʣ
  ͕ඞཁͳ͜ͱ΋͓๨Εͳ͘ʂ

  View Slide

 47. Thank you!!!

  View Slide

 48. Appendix

  View Slide

 49. ϨϯλϧαʔόʔͷՁ֨ද
  • XSERVER
  • https://www.xserver.ne.jp/price/price_x10.php
  • ϩϦϙοϓ
  • https://lolipop.jp/service/about/
  • Zenlogic
  • https://zenlogic.jp/rentalserver/price.html
  • ͘͞ΒͷϨϯλϧαʔό
  • http://www.sakura.ne.jp/plans.html

  View Slide

 50. AWSؔ࿈ͷࢀߟURL(1)
  • WordPress Powered by AMIMOTO (Apache HTTPD PHP7)
  • https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B01B3ZE1NC
  • Amazon Web Services Simple Monthly Calculator
  • http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html?lng=ja_JP
  • ݟੵ΋Γྫɿ

  http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html?
  lng=ja_JP#r=NRT&key=calc-A9C94081-6EE2-4D13-90B7-09B1656D7953
  • ݟੵ΋Γྫ(ϦβʔϒυΠϯελϯε)ɿ

  http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html?
  lng=ja_JP#r=NRT&key=calc-9448E470-B950-42B4-9BD0-F3305B253DF7

  View Slide

 51. AWSؔ࿈ͷࢀߟURL(2)
  • Amazon EC2 ϦβʔϒυΠϯελϯε
  • https://aws.amazon.com/jp/ec2/purchasing-options/reserved-
  instances/
  • Amazon RDS ϦβʔϒυΠϯελϯε
  • https://aws.amazon.com/jp/rds/reserved-instances/
  • ʲAWSൃදʳAWS MarketplaceͷϓϩμΫτΛ೥ؒՁ֨ͰߪೖͰ͖Δ
  ৽͍͠ߪೖΦϓγϣϯΛ௥Ճ
  • http://aws.typepad.com/aws_japan/2014/07/marketplace-annual-
  pricing.html

  View Slide