Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CPUとは何か / What's a CPU

CPUとは何か / What's a CPU

PHPカンファレンス北海道 2019のLT資料です。
動画:
https://youtu.be/XT2HZvOjZRs

参考:
CPUの創りかた
https://www.amazon.co.jp/dp/4839909865

HASEGAWA Tomoki

September 21, 2019
Tweet

More Decks by HASEGAWA Tomoki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ௕୩઒ஐر $16ͱ͸Կ͔

 2. ௕୩઒ஐر !UPN[PI

 3. ϥΠϑϫʔΫ ςοΫΧϯϑΝϨϯεӡӦࢀՃ 8FCJ04ΞϓϦ։ൃ Ϗʔϧ $16 ϨτϩήʔϜػ ిࢠ޻࡞ 


  αοΧʔ؍ઓ 
 ϨϯλϧΧʔτϨʔε ʜ σδλϧαʔΧεגࣜձࣾ ෭ஂ௕$50 !UPN[PI
 4. 8FC%FWFMPQNFOUXJUI 8&"3&)*3*/( IUUQXXXEHDJSDVTDPN ౦ژදࢀಓ

 5. ೥݄೔ʢ೔ʣʙ೔ʢՐ ɾॕʣ εϙϯαʔืूதʂʂ 
 ։࠵ܾఆ

 6. ࠓ೔ͷςʔϚ

 7. ௕୩઒ஐر $16ͱ͸Կ͔

 8. ௕୩઒ஐر $16ͱ͸Կ͔ ʘͭͷࢹ఺͔Βݟͨ$16ʗ

 9. ୊ࡐ$16

 10. ୊ࡐ$16 5%

 11. ॻ੶$16ͷ૑Γ͔ͨ

 12. ॻ੶$16ͷ૑Γ͔ͨ ʘ໊ஶʗ

 13. Ͱ͸ૣ଎ʜ

 14. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥ ࢹ఺ ͱͯ͠ͷ$16

 15. Έͳ͞Μ͓ೃછΈ

 16. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16 wϚγϯޠϓϩάϥϜͷ࣮ߦ؀ڥ

 17. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16 wϚγϯޠϓϩάϥϜͷ࣮ߦ؀ڥ wVTSCJOQIQϚγϯޠϓϩάϥϜ

 18. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16 wϚγϯޠϓϩάϥϜͷ࣮ߦ؀ڥ wVTSCJOQIQϚγϯޠϓϩάϥϜ w$ݴޠ‎χʔϞχοΫ‎Ϛγϯޠ ίϯύΠϧ Ξηϯϒϧ

 19. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠$16 Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

 20. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠$16 wϓϩάϥϜΛ࣮ߦͯ͘͠ΕΔଘࡏ Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

 21. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠$16 wϓϩάϥϜΛ࣮ߦͯ͘͠ΕΔଘࡏ Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ wࣗ෼ͷ࢖͏ػೳͷΈͷཧղͰ0,
 ʢ͢΂ͯͷ໋ྩɾ࢓༷Λ஌Δඞཁ͸ແ͍ʣ

 22. $16ͱ͸Կ͔ ̘̥̪

 23. ΤϛϡϨʔτର৅ ࢹ఺ ͱͯ͠ͷ$16

 24. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠ͷ$16 wΤϛϡϨʔλͷ$16෦෼

 25. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠ͷ$16 w$16ͷ;Δ·͍Λιϑτ΢ΣΞͱͯ͠ ࣮૷ wΤϛϡϨʔλͷ$16෦෼

 26. 1)1Ͱ࣮૷ͯ͠ΈΔ

 27. 5%ͷϚγϯޠ Y

 28. 5%ͷϚγϯޠ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  

   Y
 29. 5%ͷϚγϯޠ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  

   Y "%%" *N
 30. 5%ͷϚγϯޠ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  

   Y "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢ "%%" *N
 31. 5%ͷϚγϯޠ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  

   Y "" "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢ "%%" *N
 32. public function executeInstruction() {

 33. public function executeInstruction() { $byte = $this->ram[$this->pc];

 34. public function executeInstruction() { $byte = $this->ram[$this->pc]; 0QDPEF 

   *Nʢ0QFSBOE  
 35. $opcode = $byte >> 4; $im = $byte & 0b00001111;

  public function executeInstruction() { $byte = $this->ram[$this->pc]; 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  
 36. $opcode = $byte >> 4; $im = $byte & 0b00001111;

  public function executeInstruction() { switch ($opcode){ case 0b0000: // ADD A, Im $this->a += $im; break; case 0b0001: } $byte = $this->ram[$this->pc];
 37. $opcode = $byte >> 4; $im = $byte & 0b00001111;

  public function executeInstruction() { switch ($opcode){ case 0b0000: // ADD A, Im $this->a += $im; break; case 0b0001: } $this->pc++; } $byte = $this->ram[$this->pc];
 38. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠$16 Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

 39. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠$16 Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ wର৅$16༻ʹॻ͔Εͨ
 શͯͷϓϩάϥϜΛಈ࡞ͤ͞Δଘࡏ

 40. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠$16 w$16࢓༷ͷ׬શͳཧղ Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ wର৅$16༻ʹॻ͔Εͨ
 શͯͷϓϩάϥϜΛಈ࡞ͤ͞Δଘࡏ

 41. $16ͱ͸Կ͔ ̘̥̪

 42. ిؾճ࿏ ࢹ఺ ͱͯ͠ͷ$16

 43. $16Λϋʔυ΢ΣΞͱ࣮ͯ͠૷
 ͢Δ৔߹ͷߟ͑ํ

 44. None
 45. 5%ͷ$16໋ྩ

 46. Կ͔ͱԿ͔Λ଍ͯ͠
 Ͳ͔͜ʹసૹ͢Δ 5%ͷ$16໋ྩ

 47. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ
 48. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ
 49. */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$ Ϩδελ

  Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 50. */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$ Ϩδελ

  Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 51. */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$ Ϩδελ

  Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 52. */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$ Ϩδελ

  Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE   ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 53. */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE   ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 54. */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 55. */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 56. */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 57. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ
 58. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ͦΕΛͲ͏ܾΊΔʁ
 59. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ͦΕΛͲ͏ܾΊΔʁ ͦΕ໋͕ͦ͜ྩͳͷͩʂ
 60. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ͦΕΛͲ͏ܾΊΔʁ ͦΕ໋͕ͦ͜ྩͳͷͩʂ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  
 61. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  
 62. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065

  ϙʔτ 1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  
 63. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065

  ϙʔτ 1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  
 64. ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ
 65. ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ΫϩοΫ
 66. ిؾճ࿏ͱͯ͠$16 Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

 67. ిؾճ࿏ͱͯ͠$16 wΫϩοΫʹैͬͯঢ়ଶભҠ͢Δճ࿏ͱͯ͠ $16໋ྩΛදݱͨ͠ଘࡏ Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

 68. ిؾճ࿏ͱͯ͠$16 wΫϩοΫʹैͬͯঢ়ଶભҠ͢Δճ࿏ͱͯ͠ $16໋ྩΛදݱͨ͠ଘࡏ Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ w࢓༷ͱ෺ཧͷύζϧΛղ͍ͯ$16࢓༷Λ ࡞Δ

 69. $16ͱ͸Կ͔ ̘̥̪

 70. ·ͱΊ

 71. ·ͱΊ w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ
 ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ

 72. ·ͱΊ w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ
 ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ wΤϛϡϨʔλ͸೉͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍Ͷʂ

 73. ·ͱΊ w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ
 ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ wΤϛϡϨʔλ͸೉͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍Ͷʂ w$16ࣗ࡞΋໘ന͍Αʂ

 74. ·ͱΊ w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ
 ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ wΤϛϡϨʔλ͸೉͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍Ͷʂ w$16ࣗ࡞΋໘ന͍Αʂ w΍ͬͯΈΑ͏ʂ

 75. None
 76. ͖͍࣋ͬͯͯΔͷͰ ࠙਌ձͱ͔Ͱ੠͔͚͍ͯͩ͘͞

 77. ͓ΘΓ !UPN[PI

 78. ༨ஊ

 79. 8IBUNBLFXJUI1)1

 80. None
 81. None
 82. None
 83. None
 84. None
 85. 5%ͷϓϩάϥϜ

 86. ϚγϯޠͰॻ͔ΕͨϓϩάϥϜ

 87. ϚγϯޠͰॻ͔ΕͨϓϩάϥϜ YG   

 88. Y .07" "ϨδελʹΛసૹ Y "%%" "ϨδελʹΛ଍͢

  Y .07# " #Ϩδελʹ"Ϩδελͷ ஋Λసૹ Y 065# #Ϩδελͷ஋Λ*0
 ϙʔτʹग़ྗ Y G +.1Y Yʹδϟϯϓ ϚγϯޠͰॻ͔ΕͨϓϩάϥϜ
 89. $16ͷ૑Γ͔ͨ ʘ໊ஶʗ

 90. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ

 91. 5%ͷ໋ྩ͸શͯ
 ଍͠ࢉసૹ

 92. 5%ͷϚγϯޠ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  

   Y "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢ "%%" *N
 93. 5%ͷϚγϯޠ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  

   Y "" "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢ "%%" *N
 94. 5%ͷϚγϯޠ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  

   Y "Ϩδελʹ#Ϩδελͷ஋Λ
 సૹ͢Δ .07" #
 95. 5%ͷϚγϯޠ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  

   Y "# "Ϩδελʹ#Ϩδελͷ஋Λ
 సૹ͢Δ .07" #
 96. 5%ͷ໋ྩηοτ

 97. Ϛγϯޠ ໋ྩ ʢχʔϞχοΫʣ ಈ࡞ 0QDPEF ʢਐʣ 0QDPEF ʢਐʣ "%%" *N

  "Ϩδελʹ*NΛ଍͢ C Y .07" # #Ϩδελͷ஋Λ"Ϩδελʹసૹ͢Δ C Y */" *0ϙʔτ͔Β"Ϩδελʹ஋ΛಡΈࠐΉ C Y .07" *N "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λసૹ͢Δ C Y +.1*N *Nʹδϟϯϓ͢Δ C YG
 98. Ϛγϯޠ ໋ྩ ʢχʔϞχοΫʣ ಈ࡞ 0QDPEF ʢਐʣ 0QDPEF ʢਐʣ "%%" *N

  "Ϩδελʹ*NΛ଍͢ C Y .07" # #Ϩδελͷ஋Λ"Ϩδελʹసૹ͢Δ C Y */" *0ϙʔτ͔Β"Ϩδελʹ஋ΛಡΈࠐΉ C Y .07" *N "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λసૹ͢Δ C Y +.1*N *Nʹδϟϯϓ͢Δ C YG શ໋ྩ
 99. $16ͷΤϛϡϨʔλ࣮૷
 ʙॳظԽฤʙ

 100. class Cpu { public function __construct() { $this->ram = array_fill(0,

  0b1111, 0); $this->pc = $this->a = $this->b = 0; } private $ram; private $pc; private $a; private $b; $16ͷΫϥεఆٛͱॳظԽ
 101. ͓ΘΓ !UPN[PI