Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

コンテナに挫折したあなたへ / A Letter to Uncontainerized Apps

84907687e50c8ac2a09b02e0d1b36ab1?s=47 Tori
PRO
March 11, 2017

コンテナに挫折したあなたへ / A Letter to Uncontainerized Apps

おコンテナが自分たちのアプリやワークフロー、運用にフィットしないのはなんでなのか?

Presented at JAWS DAYS 2017.

84907687e50c8ac2a09b02e0d1b36ab1?s=128

Tori
PRO

March 11, 2017
Tweet

Transcript

 1. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮƘ؟׾ƄƌůƗƌƥ Yasuhiro HARA Mar 11, 2017

 2. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls AGENDA ▶︎ Docker෇ǗȗǪǮ෇ ▶︎ ɛƜƗƉǗȗǪǮƘ؟׾ƆƸƛŸ ▶︎

  ؟׾ƄƗűƌƮƘ
 3. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ۙڒƛǘȜȏ ůźƶƮƗűƔ

 4. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Docker ƛƀƕƿ֒ű̌ƄƫƄƴų

 5. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Docker୦ŵƓƫƆŸ෇ ǗȗǪǮƕVMƛ౐ű https://www.docker.com/what-container

 6. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Docker୦ŵƓƫƆŸ෇ ǗȗǪǮonAWS https://www.docker.com/what-container } { EC2

  { Docker Τϯδϯ { Docker ίϯςφ
 7. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls $ ps aux USER PID ...

  COMMAND root 3123 ... /agent root 16293 ... puma 3.6.0 (tcp://0.0.0.0:80) [app] ... Docker୦ŵƓƫƆŸ෇ ǗȗǪǮƛȱƕу $ docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND ... 533c36714f42 my-rails-app:latest "bundle exec rails s ..." ... 5d48c82b7faa amazon/amazon-ecs-agent:latest "/agent" ... # ps aux USER PID ... COMMAND root 1 ... puma 3.6.0 (tcp://0.0.0.0:80) [app] root 18 ... sh ... Docker Container Docker Engine Host OS $ ps aux USER PID ... COMMAND root 3123 ... /agent root 16293 ... puma 3.6.0 (tcp://0.0.0.0:80) [app] ... $ docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND ... 533c36714f42 my-rails-app:latest "bundle exec rails s ..." ... 5d48c82b7faa amazon/amazon-ecs-agent:latest "/agent" ... # ps aux USER PID ... COMMAND root 1 ... puma 3.6.0 (tcp://0.0.0.0:80) [app] root 18 ... sh ... Docker Container Docker Engine Host OS
 8. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls AMI (Amazon ϚγϯΠϝʔδ) Amazon EC2 Πϯελϯε

  RUN Docker୦ŵƓƫƆŸ෇ ţLjȅȜǜŤƕţǗȗǪǮŤ RUN Ɨ Docker LjȅȜǜ Docker ǗȗǪǮ
 9. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Docker୦ŵƓƫƆŸ෇ ǗȗǪǮƿ̿ŸƆ Docker Hub / Docker

  Registry $ docker pull nginx:latest Ɨ $ docker run nginx:latest
 10. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls $ cat Dockerfile $ cat Dockerfile

  FROM ubuntu:16.04 RUN \ apt-get update && \ apt-get install -y nginx EXPOSE 80 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"] Docker୦ŵƓƫƆŸ෇ LjȅȜǜƿʊƸ $ cat Dockerfile FROM ubuntu:16.04 RUN \ apt-get update && \ apt-get install -y nginx EXPOSE 80 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"] $ docker build -t my-awesome-nginx . ... ... $ cat Dockerfile FROM ubuntu:16.04 RUN \ apt-get update && \ apt-get install -y nginx EXPOSE 80 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"] $ docker build -t my-awesome-nginx . ... ... $ docker run -p 80:80 my-awesome-nginx ...
 11. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Docker୦ŵƓƫƆŸ෇ DOCKER ƿʎųࢪࣇ ▶︎ ǪǝǬƄƌdžȜǪLJǹDžǓǬƿƊƛƫƫǫǻȑLjƔźƸȁȜǣǷȎǪLJ ▶︎

  džǻȎҩ଻ࢷЭƛҥ਱"MAICPDGJC ŹǴȜǜȋȗভࢪƔźƸǬȐȜǙǷȎǪLJ ▶︎ ɤƛǻȑǟǝŸƶ൭ԽƘ೴ആƂƹƌҩ଻ࢷЭ ▶︎ LjȅȜǜ˪ۍƛহʛ֕ ▶︎ ӒƗűǎȜǴȜǼǧǭƔ൭ఽƘdžǻȎǕȜǛȋȗƿ௲̿ƔźƸʟ٭֕ ▶︎ ऩܵҴڠ֕ ▶︎ ൭ఽƗǫȎǴȎȜǙLjǓȏƥƛ୨θ֕
 12. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Docker୦ŵƓƫƆŸ෇ DOCKER ƿʎųࢪࣇʐŵƝҜ˦ƘƀǀƗƀƕŹ Ruby 2.1

  App Ruby 2.3 App Java 8 App EC2 Host Java 7 App
 13. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls "Build, Ship, and Run Any App,

  Anywhere" https://www.docker.com Docker୦ŵƓƫƆŸ෇ DOCKER ƛௐ́
 14. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ɛƜƗƉǗȗǪǮƘ؟׾ƆƸƛŸ

 15. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ƗƉǗȗǪǮӐ˥Ƙ؟׾ƆƸƛŸ "ƗǀŸǗȗǪǮųƎƘƜǹLJǧǬƄƗűƵƚ"

 16. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǹLJǧǬƄƗűׂƅŹƆƸͳϮƜʈƗƛŸ ȆǤȗƗdžǻȎǕȜǛȋȗ್ࣲƛ ǽǝǬǻȍǓǪLJǝƘ߁ƐƓűƗű Web

 17. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls

 18. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ▶︎ ǟǧǬdžǧǻઈ͎̿ƛƌƮƘҫ୭ࣶƗǹǍȜȂǧǬƿʎűřǻȑǜNjǓǬƘډƄż̲ƼƐƌ್ࣲ ਾŹୟƆƸڪ೐ƕǗǝǬŹۋӑ͎ƂƹƓűƸ ▶︎ -1ƥƛʓґ೑ʜƿڞऺ͎Ƅřҩ଻ࢷЭ೐Ɣƛ१݁֕ƿۋш͎ƂƹƓűƸ ▶︎

  ȆǤȗƗǓȍNJǭǻȍǧǬǹǍȜȄȥƥƛǫǻȑLjƘౖƄƓŷƷřǙȜǴȜভࢪƱǛǝǪȄভࢪ ŹȧୟƔůƸ ▶︎ ್ࣲࢷЭƕۙࣘࢷЭƛԎࣙƿۋӑೠƘƄřdžǜȎǪLJƿۋш͎ƆƸ৻ৼࣶǫǻȑLjŹΏ੧ ▶︎ ǨȜȏřdžȜǑǪǓǥȇř್ࣲǻȍǓǪLJǝƿшԤƘрۅƆƸƀƕƗżǝǕȜȏdžǧǻƔźƸ 12-Factor AppƘŷžƸ"ટű"džǻȎǕȜǛȋȗƛҥ਱ https://12factor.net/ja see also https://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-seminar-2017-docker-on-aws
 19. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ƔřƖųƆƹƝűűƛŸ ǥȜȄʇ̛ƕǫȎǴȎȜ džǻȎǕȜǛȋȗ ోࣄ Ljȗǹȍݙ঵ ƿڞऺƘƄřʈŹݸžƓűƸƛŸƿƜƐźƷƂƈƸ

  ǗȗǪǮƘ ౖƄƌ
 20. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ƔřƖųƆƹƝűűƛŸ ǥȜȄʇ̛ƕǫȎǴȎȜ džǻȎǕȜǛȋȗ ోࣄ Ljȗǹȍݙ঵ ƿڞऺƘƄřʈŹݸžƓűƸƛŸƿƜƐźƷƂƈƸ

  ǗȗǪǮƘ ౖƄƌ džǻȎઈʇƛ஋ƱోࣄƘƑűƓƜ ̫ƕ12-Factor AppƔ஘ڞƂƹƓűƸƛƔ ɟڒƜȵƘǫȎǴȎȜƕLjȗǹȍƛ஋ƿƄƫƆ
 21. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛǫȎǴȎȜȆǫȏ

 22. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮŹࣳМƆƸ̣ƛǫȎǴȎȜȆǫȏ ҩ଻ࢷЭ ǷȏǭնƛdžȜǪLJǹDžǓǬƛভࢪƱ ҩ೶ƛǫǻȑLj̅ࢪŹ džǻȎǕȜǛȋȗƁƕƘʊƷఢƫƹƓűƸƀƕŹхżř ţȆǫȏŤ͎ƂƹƌƯƛŹůƫƷƗűࢃׄ

  ţǫǻȑLjƜۙࣘࢷЭƔgit pullʂʯΈ͍ͨͳਓ΋ ͍ͨΓͯ͠ɺ ׂͱ΍ΜͪΌͯ͠Δײ͡
 23. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛǫȎǴȎȜȆǫȏ Registry ǗȗǪǮভࢪǨȜȏ ҩ଻ࢷЭ džȜǪLJǹDžǓǬਧźМƛȐǜǝǬȎř

  ǗȗǪǮƛҩ଻ƿভࢪƆƸǨȜȏŹࣳМƄř ǫǻȑLjƱȎȎȜǝƛȫ࣍Ƙţ˪఻୭கȆǫȏŤŹ ࣁƫƹƌ
 24. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛǫȎǴȎȜȆǫȏ ݔୟ Registry 1. build 2.

  ship 2. ship 3. run Docker LjȅȜǜ ҥ਱Ƙ߁Ɛƌ ҩ଻ƿؙु "ҩ଻ҥ਱" ǗȗǪǮভࢪǨȜȏ ҩ଻ࢷЭ
 25. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛǫȎǴȎȜȆǫȏ ҩ଻ҥ਱ Registry 2. ship "ҩ଻ҥ਱"

  ǗȗǪǮভࢪǨȜȏ ҩ଻ࢷЭ ƀƹƗǀƋ෇
 26. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛǫȎǴȎȜȆǫȏ ҩ଻ҥ਱ ▶︎ ௰ƶƈƌű"MAICPLjȅȜǜ ▶︎ ऺʡƄƌű!.3ȅȆȎʎࣄಊ

  ▶︎ ࢷЭрٵƘƵƸdžǻȎǕȜǛȋȗƛ୸ҥʱ ▶︎ ȂNJȗǬƆƸǫLJȐǓǬȎ ▶︎ ˨್ƆƸȁȜǬ ▶︎ ǗȗǪǮƛȱƔ௰ƶƈƸǻȑǟǝƛҩ଻ǗȂȗǭřƗƖƗƖ ƖǀƗǗȗǪǮভࢪǨȜȏƿ ʎƐƓƯƨƩΝƅ ƀƛҥ਱ƕDockerLjȅȜǜŹ ůƹƝҞ˦ƘΝƅǗȗǪǮƿʈԽƔƯ ௲̿ƔźƸ
 27. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛǫȎǴȎȜȆǫȏ ǗȗǪǮভࢪǨȜȏਯƛǫǻȑLjȆǫȏ Docker njȗǜȗ ΤʔδΣϯτత Կ͔

  ȊȜǚȜŸƶƛ APIǗȜȏƿ ΃žɥžƸ ȂDZȜǜȇȜࣶƗʈŸ 1. "࣮ߦఆٛ"Λ࣮ߦʂ 3. ࢲͳʹ͔࢓ࣄ͋Γ·͢ʁ 2. ͸ʔ͍଴ͬͯͯͶ 4. ͜ͷ࣮ߦఆٛΑΖ͘͠ 5. ͜ͷΠϝʔδ͖࣋ͬͯͯ 6. docker pull 7. ͜Μͳײ͡Ͱ run ͯ͠ 8. runʂ ǿǝǬ Q. Ͳ͏Αʁ 9. ΦοέʔͰ͢ A. ॲཧதͰ͢ʔ 10. Ͳ͏Αʁ 11. ૸ͬͯ·ʔ͢ 0. "࣮ߦఆٛ"Λొ࿥ʂ
 28. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ

 29. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮŹࣳМƆƸ̣ƛLjȗǹȍȆǫȏ Java App A Java App

  B Rails App A Nginx Name: Java A Name: Java B Name: Rails A ϗετ
 30. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮŹࣳМƆƸ̣ƛLjȗǹȍȆǫȏ Java App A Java App

  B Rails App A Nginx Name: Java A Name: Java B Name: Rails A Auto-Scaled :D Rails App A Nginx Name: Rails A ϗετ
 31. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ Rails App A Nginx Java

  App A Java App B Name: Instance Name: Instance ϗετ
 32. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ Rails App A Nginx Auto-Scaled

  :D Rails App A Nginx Java App A Java App B Name: Instance Name: Instance ϗετ
 33. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ϗετ ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ Rails App A Nginx

  Rails App A Nginx Java App A Name: Instance Name: Instance Out of Memory :x
 34. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ϗετ Restarted :D ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ Rails App

  A Nginx Rails App A Nginx Java App A Java App B Name: Instance Name: Instance
 35. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ ǓȍǝǣȜ Cluster-Name: Some Project ෳ਺ͷϗετͷू߹

 36. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ ǓȍǝǣȜ Cluster-Name: Some Project ෳ਺ͷϗετͷू߹

  Auto-Scaled :D Auto-Scaled :D
 37. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ ǓȍǝǣȜ Cluster-Name: Some Project ෳ਺ͷϗετͷू߹

  New Service :D
 38. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ ǓȍǝǣȜ Cluster-Name: Some Project ෳ਺ͷϗετͷू߹

 39. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ ǓȍǝǣȜ Cluster-Name: Some Project ෳ਺ͷϗετͷू߹

  New Service :D
 40. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ ǓȍǝǣȜ Cluster-Name: Some Project ෳ਺ͷϗετͷू߹

  New Service :D ǓȍǝǣȜ˦ʇƛ ȎǡȜǝɆ৙࢜Ź ƿ௳ŵƌඵ
 41. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ ǓȍǝǣȜ Cluster-Name: Some Project ෳ਺ͷϗετͷू߹

  New Instance :D
 42. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ ǓȍǝǣȜ Cluster-Name: Some Project ෳ਺ͷϗετͷू߹

  New Service :D
 43. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǗȗǪǮڪɨƛLjȗǹȍȆǫȏ ǓȍǝǣȜ Cluster-Name: Some Project ෳ਺ͷϗετͷू߹

  ҩ଻ҥ਱ƔǗȗǪǮŹքୟƗCPUƱȅȆȎƿ ڞुƆƸƀƕƘƵƷř ţɆ৙࢜ŤƕűųȅǬȎǓǝƔ ȎǡȜǝƛǝǕȜȎȗǔŹΏ੧ƘƗƐƌ
 44. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Questions?

 45. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ڪ೐ŹʉƐƌƶৼźƛȅȆۆźƔ஋Ɔ

 46. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǥȜȄʇ̛ǫȎǴȎȜ ▶︎ ǻȑǜNjǓǬƘډƄż̲ƼƐƌ್ࣲਾŹୟƆƸڪ೐ƕǗǝǬƿۋӑ͎ƆƸ ▶︎ ȑȜǏȏ್ࣲࢷЭƛݙ঵ŹҞ˦ƘƯƄżƜřƨƩ ઈ͎̿ƂƹƓűƸ

  ▶︎ ൰ƛƵųƘ೉ű׮ഭۆƿȃǝƗżҩ଻ƄƗűƕ̿ŸƗűdžǻȎǕȜǛȋȗƜřш؃ƛМΙʓґȍLjǺȍȎƱȃǭȏNJNjdžƛۅډŹǥȜȄȅȗ ǴȜŸƶօ౞ƂƹřƖǀƖǀ೨ੳ͎ƄƓűż ▶︎ ৻ৼࣶǫǻȑLjٵ̐řٵڪ೐ͣʂƔƛǫǻȑLj ƿ଻ŵƸʇ̛ƘƆƸ ▶︎ ৻ৼࣶƘǫǻȑLjƿ଻ųƌƮƘƜřǫǻȑLjŹઈ͎̿ƂƹƓűƸƀƕƕřǫǻȑLjƘύ഻ŹůƐƌƕźƘҜփƄƓשƈƸƀƕŹಈୟ ▶︎ ǗȜǭƿۆűƌۙɛŹۙࣘࢷЭƛǫǻȑLjƫƔ߲ż೑ƼƸ ▶︎ ǗȗǪǮƛ൭űȁȜǣǷȎǪLJƿࣁŸƆƕřքࡔࣶƘǗȜǭǽȜǝƥƛǥNjǧǓLjȗŸƶǫǻȑLjƫƔƛڪ೐ŹटਘƂƹƸ ▶︎ ್ࣲࢷЭƛǗȗǪǮŹƊƛƫƫۙࣘƔ̿żƄřƊųƗƸƵųƘdžǻȎǕȜǛȋȗƿʊƐƓűƸƜƇƗƛƔ ▶︎ LjȗǹȍnjȗǜǯdžƜǫǻȑLjƊƹઈʇƿ؇զƆƸƛƔƜƗżřʢഺ֕൭żઈ͎̿ƂƹƌǫǻȑLjڊ߆ƛݙ঵Ƙӊ֍ƆƸƦź ▶︎ ǫǻȑLjŹэٯƄƌƕźřрƗƯƛƿǫǻȑLjƄƓƄƫƐƌƕźƘƘƖųƱƐƓȎǴȜǬƆƸŸƕŸdžǻȎǕȜǛȋȗnjȗǜǯdžƕ͡ ̰ƄƓટűǵLjǻȍLjȗƿʊƸ ▶︎ űű"MAICPLjȅȜǜƛʊƷڊƿȟਊƘ਽ŵƓůſƓƯűűŸƯřLjȅȜǜʊƐƎưƐƓƯűűŸƯ ▶︎ Ɩƹƍž̵̰ƄƓƯύ഻ƜքƇ௲źƸ"ύ഻ƿ௲ƀƂƗűƌƮƛǥNjǧǓʇ̛ƱȏȜȏƿքୟɪȥƘƁƎưƁƎưƱƸ"ƀƕƵƷƯř"ύ഻Ź ࣲࣁƄƌƕźƘۋटƛȎȜǭǣLjȄƔʤބࡱƛdžǻȎǕȜǛȋȗƿǫǻȑLjƔźƸ"ƀƕƛڊŹٵ˒ʫಈୟƔƜƗŸƺųŸƕ
 47. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǥȜȄʇ̛ǫȎǴȎȜ ▶︎ ǷȏǭřȎȎȜǝřҩ଻ŹڞऺƘ̐ആƂƹƌǝǪȜǜƕƄƓ̿ż ▶︎ " ȂLjǔȐȜǛȋȗƜҩ଻ǹNjȜǞƔƜƗżȎȎȜǝƕҩ଻ƛ೐ƘґϺƆƸǝǪȜǜƕؤŵƸƦź

 48. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ▶︎ ǗȜǭǽȜǝŹǴȜǜȋȗভࢪǛǝǪȄƛভࢪȦƘůƸ ▶︎ ȑǔƜݢࠑ̰̌ƘΡż ▶︎ džǻȎǕȜǛȋȗƛ؜̿рۅƜͳ̡ƕƄƓࢷЭрٵƔࠀƆ

  ▶︎ ǫǻȑLj˝ƛࢷЭƘʓґƄƌ୸ҥʱƕǫǻȑLjƛǗȗǪǑǝǬƿΝƅ"୸ҥ"ƕƄƓভࢪƆƸƕնƔǶLjLJƐƓƗƸ ▶︎ CE0?GJQƛ୸ҥǹDžLjȏƔűųƕƀƺƛ"ۙࣘƍƐƌƶƀƛǫȜǣǽȜǝ"ƛۆźڊƜࡽҥƛǛȜȗƔƑƶżƗƸƪƵ ▶︎ ǴǧǓnjȗǭǙȜǷǝʓґǙȜǷǝř" ƕŸǑȇǧǛȉǝǬȐȜǜƕŸ ƿҴڠƘ̑ƷۊŵƶƹƸƵųƘҩ୎ƂƹƓűƸ ▶︎ ۙࣘ" عৼ˝ƿрŵƵųƕƄƌڪƘǷȏǭŸƶƱƷइƆƛƜ஗ƐƓűƸ ▶︎ ఻Ԣƛ0?GJQƛ୸ҥǹDžLjȏƛŷʊ߆Ƙչųƕř" عৼ˝рۅƛƌƮƘǗȜǭǽȜǝȎȁǜǬȎ Ƙрۅƿ̲ŵƸքୟŹࣲࣁƄƓƄƫų ▶︎ ţȎȎȜǝŤǝǪȜǜƔ" عৼ˝ƛࢷЭрٵƿۆźهŵřţҩ଻ŤǝǪȜǜƔdžǻȎǕȜǛȋȗƿ௰ƶƈƸƛŹۓƫƄűƕƜ֒űƫƈǀŸ ▶︎ ǿǝǬȂǛȗƘʈŸƿەմƄƗű ▶︎ ţǿǝǬƛ'.ƜƀƹƔ̿űƓűƸƜƇඵŤƬƌűƗƛƕŸřǿǝǬƘࡽҥƛǫLJȐǓǬȎǹDžLjȏŹਧűƓůƸƜƇඵƕŸ ▶︎ ǫLJǝǓƘǹDžLjȏƿΡź̌ƂƗű ▶︎ ݹƛȎǓnjǝǬŹ۪ƌƕźƘƊƛǹDžLjȏŹґϺƆƸƀƕƿەմƄƗű ▶︎ ୟƜǝǕȜȏdžNJǬƔźƸƵųƘʊƶƹƓűƸƕűųƀƕ ▶︎ ʓґȍLjǺȍȎŹǵǧǕȜǜভࢪǨȜȏƗƖƿʎƐƓLjȗǝǬȜȏƔźƸƵųƘƗƐƓűƸCE SLBJCP džǻȎǕȜǛȋȗ
 49. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ▶︎ ್ࣲࢷЭƕۙࣘࢷЭƛԎࣙŹӒƗű ▶︎ CE್ࣲࢷЭƜ1/*GRCƍžƖۙࣘƜ.MQREPC1/*ƬƌűƗԎࣙƜdžǏȗ ▶︎ ௲̿ఽԽŹఽű

  ▶︎ ௲̿ڪƘȆȎȆȎ̅ࢪƿƱƸƵųƗƛƜ౞žƌű" ƛȂLjǔȐȜǛȋȗƕŸƜƊƯƊƯ௲̿̅ࢪƔƜƗűQCCǥȜȄʇ̛ඹǫȎǴȎȜ ▶︎ ǛǔǮȏ1'%2#0+ƕŸ ƿ΃ž΂ƐƓƎưǀƕǔȐȜǝǹȏƘ৮ɅƔźƸ ▶︎ ઈఄƛݮ੧ƿȁȜǬƿ఻ƅƓ˨್ƆƸ džǻȎǕȜǛȋȗ
 50. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ోࣄ ▶︎ ǗȗǪǮƛҩ଻ভࢪŹƔźƓűƸ ▶︎ ǨȜȏƜѝźƗƯƛƿʎŵƝűűƕ֒ų ▶︎

  51ȊȜǚȜƛМΙřȂǝǣȜDzȜǭਯƛভࢪǗǝǬƿױƐƓƔƯ#!1ɪуƛ౛؀੕ƿ਽ŵƸƌƮƘƜƊƹई֊ƛࢪࣇŹքୟ ▶︎ ভࢪǣǝǓƯҩ೶Ƙ௰ƶƈƸ"MAICPLjȅȜǜƕΝƅƯƛƿʎƐƓ଻ų ▶︎ ǗȜǭǽȜǝř୸ҥʱƗƖŹ˦ƓΝƅƍŹřǗȗǪǮƿ௰ƶƈƸڪƛǗȂȗǭƍž౐ųࣶƗ ▶︎ džǻȎǕȜǛȋȗҩ଻Ź@SLBJCCVCAP?GJQQƔř" ȂLjǔȐǛȜǛȋȗŹ@SLBJCCVCAP?GJQB@KGEP?RCƬƌűƗ ▶︎ ȅǬȎǓǝƛ΀ഁƿ଻ųnjȜǜNjȗǬƯǗȗǪǮƔƱƹƸƕűƺűƺҊƄűCE"?R?BME +?AICPCJ ▶︎ ȑǔ΀ഁ ▶︎ ǗȗǪǮƛկ̫Ɯ௰ƐƓűƸǻȑǟǝƛݢࠑ̰̌ƿƖƀŸƘǝǬȎȜȃȗǔƆƸƕƀƺƫƔ ▶︎ Ɗƛ˝ƛௐ́Ɯ̘ƛdžǻȎǕȜǛȋȗ?UQJMEQ $JSCLRBƘ௉ƼƈƸ ▶︎ ƖƀƔǗȗǪǮŹ̿űƓűƸŸƼŸƶƗűƀƕƿ̣لƘోࣄ୸୯ƆƸƀƕƿ୹ҴƆƸ ▶︎ ƖƀƔ̿żŸƼŸƶƗűƀƕƿ୹ҴƔźƸ ▶︎ ƖƀƔƯ̿ŸƈƸ ▶︎ ೷ҰࣲࣁڪƛռڔƘୟƆƸȎȜǭǣLjȄƿटਘƔźƸ ▶︎ ƼȜű
 51. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ోࣄ ▶︎ !'!"ඵ৻ৼࣶǫȎǴȎȜඵƱƶƗűƛǤȅǠǧǣLj ▶︎ !.3ȅȆȎƛ̫ƷզƓƕŸƿƎưǀƕƱƐƓř׆ƫƄƱŸƗǗȗǪǮƿ̿ŸƆ ▶︎

  ƀƀƛ̫ƷզƓƿƎưǀƕƱƹƓƗűƕǗȗǪǮƛ̙ࣄƘƵƸǗǝǬ̹࢜Źۋш͎ƔźƗű ▶︎ ƊƯƊƯΝƅǿǝǬƔ̿űƓűƸǗȗǪǮƂǀƌƎƘƕƐƓయֳ ▶︎ "MAICPnjȗǜȗƛǻȑǟǝઈʇƯः୤Ӈ௃ǗȗǪǮভࢪǨȜȏƛnjȜǜNjȗǬŹȟਊƘ̿űƓűƸМΙƜƊƹƯः୤ƄƌڊŹƬǀƗԬƈ ▶︎ %MJ?LEƔۆŸƹƌdžǻȎƛƵųƘͣȟƛǴLjǮȎƔ̿ʊƆƸdžǻȎǕȜǛȋȗƔƯřǗȗǪǮ͎ƄƓǫǻȑLjƆƸ ▶︎ SGJB 1FGN 0SLƿɤƛdžǻȎǕȜǛȋȗƕ˪఻୭கȆǫȏ Ɣ଻ŵƸƀƕƘƵƸోࣄǗǝǬƛʃ߾ ▶︎ ҢٰதɇŹ௲źƸƛƔůǀƫƷ߲żƜ୬ƹƗű
 52. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Thank you :D