Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHP Paas Sqaleを支える技術2016

PHP Paas Sqaleを支える技術2016

@PHPカンファレンス福岡 2016
http://phpcon.fukuoka.jp/

KONDO Uchio

May 21, 2016
Tweet

More Decks by KONDO Uchio

Other Decks in Technology

Transcript

 1. d͖Έ͚ͩͷ͍͖͞ΐ͏ͷ1)1Λͭ͘Ζ͏ʂd GMO Pepabo, Inc. Uchio Kondo 2016/05/21 PHPΧϯϑΝϨϯε෱Ԭ2016!!1 1)11BB4ʮ4RBMFʯ
 Λࢧ͑Δίϯςφ

  ͳͲ ٕज़
 2. NF

 3. None
 4. ۙ౻͏͓ͪ !VE[VSB(.0ϖύϘॴଐ ٕज़ج൫νʔϜ ෱Ԭࢧࣾۈ຿ 'VLVPLBSC 

  3BJMT(JSMT'VLVPLB૯߹ࡶ༻ίʔν·ͱΊ
 5. ஶ࡞Ͱ͢

 6. ੴΛ౤͛ͳ͍Ͱʂ

 7. '"2 2ॳΊͯຊ֨తʹ৮ͬͨϓϩάϥϛϯάݴޠ ͸ʁ "1)1Ͱ͢ʂ

 8. None
 9. ൃදͷલʹ

 10. 1)1

 11. 4RBMFͰఏڙ։࢝͠·͢ʂ ˞ ЌϦϦʔεͱ͍͏͜ͱͰΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ

 12. ʂʂʂʂʂʂʂʂʂʂʂ

 13. None
 14. ؓ࿩ٳ୊

 15. 4RBMFͱ͸

 16. None
 17. 4RBMF ͍ΘΏΔɺ1BB4 4'51(JUʹΑΔσϓϩΠ 3VCZͱ1)1ʹରԠ͍ͯ͠Δ

 18. ٕज़ͷৄࡉ͸ !IJCPNB͞ΜʹΑΔൃදࢿྉ͕͋Γ·͢ 1BB4ͷ࡞Γํ4RBMFͷ৔߹ IUUQXXXTMJEFTIBSFOFUIJCPNBTRBMFQBBT

 19. Ҏ্Ͱ͢

 20. ͑ͬʜʜ

 21. ͋Ε͔Β೥

 22. ͋ͷαʔϏε͸ࠓ

 23. ۙگใࠂ

 24. ࠷ۙ΍͍ͬͯΔ͜ͱ ๭*BB4͔Β/ZBIʹҠઃ͍ͯ͠Δ ͍ͭͰͱ͍͏͔ɺγεςϜ࡮৽΋݉Ͷ͍ͯΔ ࢥͬͨҎ্ʹಈ͍ͯΔɻηΩϡϦςΟͰෆ҆ͳ ͱ͜΋ͭͿͭͭ͠ؾ࣋ͪʹͳ͍ͬͯΔ

 25. /ZBIͬͪʁ ࣾͷϓϥΠϕʔτɾΫϥ΢υ ൃදࢿྉଟ਺ɻ!UONU͞ΜͷεϥΠυͳͲ IUUQTTQFBLFSEFDLDPNUONUQFQBCPT QSJWBUFDMPVEOZBIBGUFSUIBU

 26. 1)1ͷ௥Ճ ͦͯ͠΁ 1)1ͷ࿩ͳͷͰޙ΄Ͳ·ͱΊͯɻ

 27. ͦͷ΄͔ ϛυϧ΢ΣΞ΍04ͷΞοϓάϨʙυݕূத $FOU04 ,FSOFM -9$ 

  ͳͲͳͲʜʜ
 28. -9$

 29. ίϯςφٕज़

 30. ίϯςφ ͬͯͦ΋ͦ΋Կͳͷ

 31. ྑ͍ࢿྉ͕͋Γ·͢ -JOVYίϯςφͷجૅ !ίϯςφܕԾ૝Խͷ৘ใަ׵ձJO෱Ԭ IUUQTTQFBLFSEFDLDPNUFOGPSXBSEUI DUTUVEZ

 32. Ҏ্Ͱ͢

 33. ͑ͬʜʜ

 34. ΋͏ͪΐͬͱʜ 4RBMFͰ͸͜͜·Ͱड़΂͖ͯͨ-9$Λ͔ͭͬ ͯɺʮϢʔβίϯςφʯΛ্ཱ͍ͪ͛ͯ·͢ɻ ஫ҙ఺ͱͯ͠ɺҎલͷόʔδϣϯΛར༻ͯͨ͠Γ͢Δ ͷͰɺ΍΍ݹ͍࿩Λ͍ͯ͠Δ͔΋ʜʜ

 35. ίϯςφͷཧղͷલఏͱͯ͠ -JOVYίϯςφ͸ɺ୯Ұͷػೳͱ࣮ͯ͠૷͞Ε ͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ DHSPVQ -JOVYOBNFTQBDF ϑΝΠϧγεςϜͷִ཭

  DISPPU RVPUB  $BQBCJMJUJFT
 36. ͻͱͭͻͱͭ͸ খ͞ͳɺγϯϓϧͳػೳ

 37. DHSPVQ $POUSPM(SPVQͷҙ ϗετͷ༷ʑͳ෺ཧϦιʔεʹର͢Δ੍ݶΛ͢ Δ $16ɺϝϞϦɺ#MPDL*0

 38. DHSPVQͷྺ࢙ DHSPVQ͸೥݄ʹ(PPHMFͷΤϯδχ ΞʹΑͬͯ࠷ॳͷύον͕౤ߘ͞ΕɼΧʔ ωϧͰ࠷ॳͷϚʔδ͕ͳ͞ΕͨػೳͰ͢ɻ ೥ʹϦϦʔε͞Εͨ3FE)BU&OUFSQSJTF -JOVYʹ͜ͷػೳ͕౥ࡌ͞Εʜ SFGTIUUQHJIZPKQBENJOTFSJBM[email protected]

 39. -JOVYOBNFTQBDF 04Λ࢖͏ͨΊͷ༷ʑͳϦιʔεΛִ཭͢Δ ͋ΔϓϩηεͷOBNFTQBDFΛɺ΄͔ͷϓϩη ε͔Βݟ͑ͳ͘Ͱ͖Δ Ϛ΢ϯτϙΠϯτɺ*1$ɺϢʔβʔɺωοτϫʔ Ϋ

 40. ϑΝΠϧγεςϜपΓͷִ཭ DISPPU ϑΝΠϧγεςϜͷΛมߋɺݟ͑Δ৔ॴΛม͑Δ RVPUB [email protected] 

  ϑΝΠϧγεςϜͷར༻཰ΛϓϩδΣΫτ͝ͱʹ੍ݶɺϨ ϙʔτͰ͖Δ
 41. -JOVYDBQBCJMJUJFT εʔύʔϢʔβͷݖݶΛ෼ׂ͠ɺڐՄΛ༩͑ͨΓ ېࢭͨ͠ΓͰ͖Δ ྫ$"[email protected]:[email protected]*.& γεςϜΫϩοΫͷมߋΛڐՄ͢Δ$BQBCJMJUZ ͜ΕΛୣ͑͹ɺϗετͷ࣌ؒมߋ͕Ͱ͖ͳ͍

   ୣΘΕͨϓϩηεͰEBUFTίϚϯυΛଧͬͯΈΑ͏ %PDLFSͳͲͰࢼͯ͠Έ·͠ΐ͏
 42. ͜ΕΒΛ૊Έ߹ΘͤΔͱʜ

 43. ͔͋ͨ΋ʮԾ૝؀ڥʯͷ
 Α͏ʹѻ͑Δ

 44. ':*Ծ૝؀ڥͬͯԿͩ ࣮ଶ͸ɺ 04Ϧιʔεͷִ཭ OBNFTQBDF DISPPU ʴ
 ੍ݶ DHSPVQ

  DBQBCJMJUJFT  ͔͠͠ɺϢʔβ͔ΒݟΔͱɺ͍͍ͩͨಠཱͨ͠ 04ͷΑ͏ʹѻ͑ͨΓ͢ΔͷͰɺ෼͔Γ΍͢͞༏ ઌͰҰछͷʮԾ૝؀ڥʯͱݺΜͩΓ͢Δ
 45. ۩ମతͳ -9$ͷ࢖͍ํ

 46. ϑΝΠϧγεςϜͷ෼཭ڞ༗ ΄ͱΜͲSFBEPOMZͰCJOENPVOU͠ͳ͓ͯ͠ ͍Δ ϢʔβྖҬΛݶఆ͢ΔʢRVPUB͢Δʣ SFBEPOMZͳͱ͜Ζ͸ڞ༻ ڞ༻ͳͷͰɺมߋ͕શίϯςφʹ͙͢ʹ൓ө͢

  Δɻ1)1όΠφϦͷ௥Ճ͕΍Γ΍͍͢
 47. ར༻͢Δ$16 ίϯςφ࡞੒࣌ʹܾΊ͏͍ͪͯ͠Δɻ ࠓͷͱ͜Ҡઃ౳͸खಈʜʜ ͳΊΒ͔ʹ͍ͨ͠Ͱ͢Ͷ

 48. GPSLCPNCରࡦ ಠࣗύονΛར༻ NJ[[Z͞ΜͷεϥΠυ IUUQCJUMZ7:(D ։ൃͷຊےʹ͋ΔDHSPVQͷઃఆ߲໨ʹ͍ͨ͠ ʢͷͪ΄Ͳʣ

 49. Φʔόʔϔου͸͋Δʁ

 50. ؆୯ͳϕϯν έʔε DISPPUͷΈɺ$16ɺ(#NFN  έʔε -9$Ͱ$16ɺ(#NFNར༻ 

  ωοτϫʔΫͷ෼཭͸ͤͣ ͦͷଞͷ৚݅͸ಉ͡ IUUQE QIQGQN 1)1 $FOU04 1)1͸QSJOUl)FMMPzఔ౓ͷॲཧ "# XJUILFFQBMJWF
 51. None
 52. ߟ࡯ ΞʔΩςΫνϟͷҧ͍
 ʢDISPPUͷΈ͔ɺ-9$Λܦ༝͢Δ͔ʣ
 ʹΑΔΦʔόʔϔου͸֬ೝͰ͖ͳ͍ɻ গͳ͘ͱ΋΄ͱΜͲͷ৔߹ଞͷϘτϧωοΫ͕
 ઌʹདྷΔͱݴ͑ΔͩΖ͏ ωοτϫʔΫϑΝΠϧγεςϜͷ෼཭Λ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͕

  ޮ͍͍ͯΔՄೳੑ͕͋Δ
 53. 1BB4͸Ͳ͏΍ͬͯಈ͘ ͱݴ͏࿩

 54. ͳʹ͸ͱ΋͋ΕίϯςφΛ࡞Δ ίϯςφΛ࡞ΔͱҎԼͷ΋ͷ͕࡞ΒΕΔ ίϯςφͷSPPUGT 4'51HJUͷϑΝΠϧγεςϜʢσϓϩΠ༻ʣ %/4Ϩίʔυ 

  Ϣʔβͷ࢖͏%#
 55. ͱ͜ΖͰ 4RBMFࣗମͷ8FCΞϓϦέʔγϣϯ͸ 3⚪CZ⚪O3⚪JMT Ͱ͢

 56. None
 57. 3FTRVF 3BJMTͷ༗໊ͳδϣϒΩϡʔϓϥάΠϯ جຊతʹɺίϯςφͷϓϩϏδϣχϯάͷॲཧ ͸ɺδϣϒΩϡʔͰඇಉظԽ͞Ε͍ͯΔ ͔ͭɺϗετؒ͸3FEJTͷδϣϒΩϡʔͷΈͰ ͭͳ͕͍ͬͯͯɺεέʔϧ͠΍͍͢

 58. ͍͘ΒͰ΋ ಉ͡ϩʔϧΛ௥ՃՄೳ CVJMEʜ VTFSTʜ HJUʜ

 59. ίϯςφͷSPPUGTΛͲ͏࡞Δʁ $IFGXJUIDISPPUͰͬ͘͞Γͱ ͜͜΋Φʔόʔϔουগͳ͘ ϑΝΠϧγεςϜͷ؅ཧʹಛԽͨ͠ϨγϐΛॻ͘ αʔϏε؅ཧͱ͔͸͓͍ͱ͘ 

  SPPUͱͳΔɺجຊతͳϑΝΠϧγεςϜΛ࡞Δ ˠͦͷޙɺϢʔβ͕͍͡ΕΔσΟϨΫτϦҎԼΛ࡞Δ
 ʢIPNFTRBMFͳͲʣ
 60. HJUQVTIͳͲͰσϓϩΠΛ͢Δ SFDFJWFIPPL͕ىಈ͢Δ ΍ͬͺΓ3VCZ  ͦ͜ͰσϓϩΠϓϩηε͕૸Δ 3BJMTͳΒ 

  CVOEMFJOTUBMMBTTFUQSFDPNQJMFSTZOD 1)1͸୯ʹSTZOD DPNQPTFSͳͲ͸EFQMPZޙͷIPPLΛఆٛͰ͖ΔͷͰͦ͜Ͱ
 61. Ϗϧυδϣϒ͸3BJMTΞϓϦͷதʹ 3VCZͰ؆୯ͳ%4-Λ࡞͓ͬͯΓɺ
 ௥Ճ͕ 3VCZJTUʹ͸ ؆୯ʹݟ͑Δ ͦͷؾʹͳΕ͹ରԠݴޠΛ૿΍ͤΔ͔΋ ͪ͜Β΋͋ͱͰʜ

 62. 1)1ରԠͷ࿩

 63. 3VCZͷ৽όʔδϣϯରԠ όΠφϦ௥Ճ SCFOWલఏ  Ϗϧυ༻ͷεΫϦϓτ͕࡞ΒΕ͓ͯΓɺखॱ΋ ཱ͍֬ͯ͠Δɻ ൺֱత؆୯ʹରԠͰ͖Δɻ

   ίϛολ΋ձࣾʹࡏ੶͠ɺॆ࣮ͨ͠αϙʔτɻ
 64. 1)1ͷ৽όʔδϣϯରԠ ʢखه͸ͦ͜Ͱ్੾Ε͍ͯΔʣ HJUIVCͷJTTVF

 65. Ϗϧυखॱ͕ࣦΘΕ͍ͯΔ

 66. Ͳ͏΍ͬͯࢲ͸ 1)1όΠφϦΛ௥Ճ͔ͨ͠ʁ

 67. ߟݹֶతௐࠪۀ *TTVFʹඍົʹ࢒͍ͬͯͨͷͰɺͦ͜Ͱશ๴Λ ௫Ή 3VCZͱಉ༷QIQFOWϕʔεΒ͍͠ Ϗϧυͯ͠UH[ͰݻΊΔɺجຊ͸γϯϓϧʹ΍ͬͯͦ͏ EFpOJUJPO͸ɺ͍·͸ࣦΘΕͨαʔόʹʜ

   ʜʜ
 68. ϏϧυΦϓγϣϯͷௐࠪ طଘͷόΠφϦ ͷQIQJOGP ͔Βऔಘ σϑΥϧτͷϏϧυͱΦϓγϣϯͱൺֱ TRMJUFରԠͷ֦ுͳ͘Ͷʁʢ͔͠΋͔Βʣ

   ௐ΂ͯɺ4RBMFͷαϙʔτର৅͔Βམͱ͢ɻ
 69. 1&"3ύοέʔδ ϚχϡΞϧʹ͋Δ΍ͭΛҰ௨ΓೖΕΔ IUUQTTRBMFKQTVQQPSUNBOVBMQIQ όʔδϣϯ͸ࢥ͍੾ͬͯ৽͘͢͠Δ QFBSίϚϯυࣗମ͸Ϣʔβ͞Μ͕ୟ͚ΔΜͰ 

  ͬͪ͜΋εΫϦϓτԽ
 70. NFNDBDIFE֦ு 1)1ͩͱQFDMͷ΍ͭ͡ΌͩΊΆʜʜ HJUIVC͔Βऔͬͯ͘ΔͱϏϧυͰ͖ͨɻͦΕΛ ࢖͏

 71. ͳΜ͔͔ΒQIQGQNͷઃఆมΘͬͨʁ :FUBOPUIFS͏⚪Β͞Μʹಥܸͨ͠

 72. None
 73. ͱ͍͏͜ͱͰݕূՄೳͳ
 ঢ়ଶʹ࣋ͬͯߦͬͨ

 74. ͯ͞ɺͲ͏ͩΖ͏ʜʜ

 75. None
 76. 8PSE1SFTT͕ಈ͍ͨ

 77. ओཁͳ1)1ΞϓϦέʔγϣϯͷಈ࡞ͱ
 ֦ுͳͲΛςετͯ͠ϦϦʔεɻ

 78. 50%0 ࣮͸͍·ͩʹ͜ͷ๻ͷखॱΛεΫϦϓτԽࣗಈ ԽͰ͖͍ͯͳ͍ʜʜ ͜ͷखॱɺࣦ͏Θ͚ʹ͸͍͔ͳ͍ ୀ৬༧ఆ͸ͳ͍ͷͰΏͬ͘Γ΍Ζ͏ʜʜ

 79. ͜Ε͔Β΍Γ͍ͨ͜ͱ

 80. ϐΧϐΧͷVTFSTΛͭ͘Δ VTFSTϢʔβఏڙαʔόʢϖύϘ༻ޠʁʣ $FOU04 LFSOFM ߟ͍͑ͯΔͷ͸ 

  -9$
 81. ͳͥϐΧϐΧʹ͍͔ͨ͠ -9$ͷόʔδϣϯ΋Χʔωϧͷόʔδϣϯ΋ݹ ͗ͯ͢MYDBUUBDI͕ಈ͔ͳ͍ LFSOFM͕ݹ͍ˠQJEOBNFTQBDFͳ͍͔Βʂ MYD͕ݹ͍ˠOBNFTQBDFͷݶఆ͕Ͱ͖ͳ͍

 82. ͳͥ  OFUOT΋࢖͍ͮΒ͍ $FOU04ͷJQSPVUF͸OFUOTରԠͯ͠ͳ͍ʜʜ ϐϯϙΠϯτͰ࢖ͬͯΑΓηΩϡΞʹ͍ͨ͠

 83. ͳͥ  LFSOFMҎ߱Ͱɺίϯςφ୯ҐͰϓϩηε਺ ͷ੍ݶ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ ͜Ε͸ɺGPSLCPNCύονͷ୅ΘΓͷػೳͱͯ͠࢖͑Δɻ IUUQHJIZPKQBENJOTFSJBM [email protected]

   ݱࡏଞʹ΋༷ʑͳύον͕౰͍ͨͬͯͯɺಈ͖ ͕औΓͮΒ͘ɺຊےͷϏϧυΛ࢖͍͍ͨɻ
 84. ରԠݴޠͷ௥Ճ OPEFHPMBOHΛಈ͔ͤΔͱ͔͍͍ͬ͜ গͳ͘ͱ΋ࣾ಺Ͱ࢖͍ग़͕͋Δ

 85. )VCPUΛ ಈ͔͍ͨͧ͠ʂ

 86. ௥ՃͷΊͲ͸ཱͬͯΔ ݴޠ༻$IFGͷΫοΫϒοΫΛ௥Ճ ݴޠ༻ϏϧυखॱΛ3VCZ%4-Ͱ௥Ճ ͦͷଞɺඍົʹઃఆΛ௥Ճ ͋ͱ͸ؾ߹Ͱݕূ 

  Կ͔͕ى͜Γͦ͏
 87. ͜Μͳײ͡ʜʜ

 88. աڈʹ௥Ճͨ͜͠ͱ͸ͳ͍ɻ ΍Δͧʂ

 89. Ҏ্ɺ΍Γ͍ͨͰ͢ ΍Δͱ͸ݴͬͯͳ͍ ʜ

 90. ·ͱΊ

 91. ϩϦϙοϓʂϨϯλϧαʔόʔΛ ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ʂʂ ৄࡉ͸ϒʔεͰʂʂ̍

 92. 4RBMF΋࢖ͬͯͶ

 93. ίϯςφͱ͔1)1ʹ ؔ৺ͷ͋ΔਓΛืू͍ͯ͠·͢

 94. ը૾ͳͲͷιʔε ը૾ɺϩΰ౳͸(.0ϖύϘΛ࢝Ίɺ֤ࣾɾஂ ମ͕ݖརΛॴ༗͢Δ৔߹͕͋Γ·͢ɻҾ༻ͷൣ ғ಺Ͱͷར༻Λ͍ͯ͠·͢ɻ λΠτϧ$$ IUUQTQJYBCBZDPNKB&#&#&&" &#$&#"&"&#

  &#&#&&"&#$ &#&%&#$&&## &"&&"&#"&"