Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

サインアップフロー改修のデザインプロセス

 サインアップフロー改修のデザインプロセス

Androidエンジニアデザイン部 #1

Ryo Sakaguchi

March 28, 2018
Tweet

More Decks by Ryo Sakaguchi

Other Decks in Design

Transcript

 1. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  αΠϯΞοϓϑϩʔվमͷ
  σβΠϯϓϩηε
  σβΠφʔͱ΍͍ͬͯ͘΍Γ͔ͨ
  AndroidΤϯδχΞσβΠϯ෦ #1
  @wakwak3125 from Wantedly People

  View full-size slide

 2. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  2
  About me
  Ryo Sakaguchi
  @wakwak3125
  • Wantedly, Inc (2017/2~)
  • Wantedly People͍ͬͯ͏ΞϓϦ࡞ͬͯ·͢
  • Kotlin޷͖
  • Kotlin޷͖
  • UI/UXߟ͑Δͷ޷͖(ಘҙͩͱ͸ݴ͍ͬͯͳ͍)
  • ௼ΓͱΪλʔͱεϊʔϘʔυ͕޷͖

  View full-size slide

 3. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  3
  Wantedly People?
  ໊ࢗΛ؅ཧ͢ΔΞϓϦ
  ਓ຺Λϙʔλϒϧʹ࣋ͪา͜͏
  • ͺͺͬͱෳ਺ຕҰׅऔΓࠐΈ
  • ͙͢ʹσʔλԽ͞ΕΔ
  • ಡΈऔ໊ͬͨࢗʹؔ࿈͢Δ࿩୊͕Έ͔ͭΔ
  • WantedlyϢʔβʔͷ໊ࢗΛऔΓࠐΜͩΒͦͷ৘ใ
  ΋෇༩͞ΕΔ
  • OCR + Machine Learning

  View full-size slide

 4. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  4
  αΠϯΞοϓϑϩʔվमͷσβΠϯϓϩηε
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  ΞϓϦͷαΠϯΞοϓϑϩʔվमͷϓϩηε͕ϝΠϯ
  • վળϓϩηε
  • ͏·͍ͬͨ͘ࢪࡦ
  • ͏·͍͔͘ͳ͔ͬͨࢪࡦ
  • ·ͱΊ

  View full-size slide

 5. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  5
  վળϓϩηε

  View full-size slide

 6. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  6
  վળϓϩηε
  ମݧΛߟ͑Δ σβΠϯ ࣮૷ ݕূ
  ؆ུԽͨ͠΋ͷ

  View full-size slide

 7. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  7
  ମݧΛߟ͑Δ σβΠϯ ࣮૷ ݕূ
  վળϓϩηε ࣗ෼ʢΤϯδχΞʣͷ୲౰ྖҬ

  View full-size slide

 8. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  8
  վળϓϩηε
  ମݧΛߟ͑Δ σβΠϯ ࣮૷ ݕূ
  σβΠφʔͷ୲౰ྖҬ

  View full-size slide

 9. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  9
  վળϓϩηε

  جຊతʹίΞͳ෦෼Ҏ֎͸ڞ௨ྖҬ

  View full-size slide

 10. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  10
  վળϓϩηε

  HOW?

  View full-size slide

 11. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  11
  վળϓϩηε
  ମݧΛߟ͑Δ
  ڞ௨ʹཧղͰ͖Δ΋ͷͱͯ͠ɺUIFlowΛ࡞Δ
  • ςΩετϕʔεͷUIFlow͕͋Ε͹ίϛϡχέʔ
  γϣϯ͠΍͍͢
  • ࣗ෼͸guiflowͱ͍͏πʔϧΛ࢖ͬͨ
  • ৄࡉ·Ͱ݁ߏ٧ΊΔ
  • Τϥʔൃੜ࣌ͷڍಈ΍ϑΥʔϧόοΫઌؚΉ
  • ͦΕΛݩʹɺσβΠφʔ͕ϥϑͳϓϩτλΠϓΛ
  ࡞Δ
  • νʔϜʹڞ༗ͯ͠ݕূ
  • Αͦ͞͏ͳΒσβΠϯϓϩηεʹਐΉ
  HOW?

  View full-size slide

 12. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  12
  վળϓϩηε
  σβΠϯ
  σβΠφʔ͕ΧοίΠΠཧ૝Λ࡞ͬͯ͘ΕΔ
  • ·ͣ͸׬શʹཧ૝ϕʔεͰ࠷ߴʹΧοίΠΠ΋ͷ
  Λ࡞ͬͯ΋Β͏
  • Sketch -> Zeplin
  • ͔ͦ͜Βௐ੔͍ͯ͘͠
  • ͜Ε͸ͻͱͦΕͧΕ΍Γํ͕͋Δ͔΋͠Εͳ͍
  • ઐ໳ྖҬͰ͸ͳ͍ͷͰ͝ΊΜͳ͍͞
  HOW?

  View full-size slide

 13. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  13
  վળϓϩηε
  ࣮૷
  มߋʹ଱͑͏Δ͍͍ײ͡ͷઃܭͰ΍ͬͨ
  • ৽نొ࿥ͷը໘ભҠ͸ΦʔτϚτϯΛ׆༻͍ͯ͠
  ͍ײ͡ʹͨ͠ɻ
  • มߋͱςετ͕͠қ͍ͷͰ࢓༷มߋʹ଱͑ΕΔ
  • A/Bςετ΋΍ͬͨ
  • ϓογϡ௨஌ͷࢪࡦ΋ಉ࣌ʹߦͬͨͷͰɺαʔόʔ
  αΠυͷ؆୯ͳ࣮૷΋ߦͬͨɻ
  • ظ೔ͱ͔Ͱݫͦ͠͏ͳͱ͜Ζʹؔͯ͠͸దٓ૬ஊ
  ͯ͠࡟ͬͨΓ
  HOW?

  View full-size slide

 14. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  14
  վળϓϩηε
  ݕূ
  σβΠφʔ΋ࢀՃ͠΍͘͢ɺՄࢹԽΛॏࢹ
  • Wantedly͸͍Ζ͍ΖͳϩάΛBigQueryʹͨΊ͍ͯ
  Δ
  • ͦͷϩάΛDOMOͱ͍͏BIπʔϧͰՄࢹԽ͢Δ
  • ࠓճ͸αΠϯΞοϓϑϩʔͷϑΝωϧΛࣗલͰ
  ΫΤϦॻ͍ͯɺDOMOʹ൓өͨ͠
  • جຊతʹσβΠϯ͸ఆੑతͳ΋ͷͱଊ͑ΒΕ͍ͯ
  ΔͷͰɺΤϯδχΞ͕͖ͪΜͱ਺஋Խͯ͠ՄࢹԽ
  ͢Δ͜ͱͰɺఆྔతʹଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  • ͜͜Ͱྑ͘ͳ͍ݸॴΛݟ͚ͭͯ࣍ʹ׆͔͢
  HOW?
  ʴ

  View full-size slide

 15. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  15
  վળϓϩηε

  ͱ͍͏ϓϩηεΛ͙Δ͙Δճ͢

  View full-size slide

 16. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  16
  ͏·͍ͬͨ͘ࢪࡦ

  View full-size slide

 17. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  17
  ͏·͍ͬͨ͘ࢪࡦ
  ը໘਺͸ۃྗݮΒ͢
  1ը໘ຖʹ20%͸཭୤

  View full-size slide

 18. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  18
  αΠϯΞοϓΛඞਢʹ͠ͳ͍
  αʔϏεʹΑΔ

  ࣗ෼ͷαʔϏε͸Ͳ͏͔ͰܾΊͯ΄͍͠
  ͏·͍ͬͨ͘ࢪࡦ

  View full-size slide

 19. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  19
  ίΞͳମݧΛؚΊΔ
  Wantedly People͸໊ࢗࡱӨମݧ͕Ұ൪ڻ͖ͱײಈ
  Λ༩͑ΒΕΔͷͰɺ໊ࢗࡱӨ͚ͩͰ৽نొ࿥Ͱ͖
  ΔΑ͏ʹͨ͠
  ͏·͍ͬͨ͘ࢪࡦ

  View full-size slide

 20. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  20
  ͏·͍͔͘ͳ͔ͬͨࢪࡦ

  View full-size slide

 21. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  21
  ͏·͍͔͘ͳ͔ͬͨࢪࡦ
  ௕Ίͷ΢ΥʔΫεϧʔ
  LottieΛ࢖͔͍͍ͬͯͬ͜΍ͭΛ࡞͚ͬͨͲ
  ͦ͜Ͱ͏·͘ັྗΛ఻͑ΒΕͳ͔ͬͨɻ
  ମݧͯ͠΋ΒΘͳ͍ͱܧଓ཰΋ొ࿥཰΋ѱ͍

  View full-size slide

 22. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  22
  ͏·͍͔͘ͳ͔ͬͨࢪࡦ
  ೖྗ߲໨Λࡉ͔͘ը໘ʹ෼͚ͨ
  ը໘਺ͷ૿ՃʹΑΓɺ཭୤͕ଟ͘ͳͬͯ͠·ͬͨ

  View full-size slide

 23. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  23
  ͏·͍͔͘ͳ͔ͬͨࢪࡦ
  αΠϯΞοϓํ๏Λબ͹ͤͨ
  Facebook/Wantedly/Email
  ͜ΕΛબ୒͢Δஈ֊ͰϢʔβʔ͸཭୤

  View full-size slide

 24. 2018.3.28 | ©2018 wakwak3125
  24
  αΠϯΞοϓϑϩʔվमͷσβΠϯϓϩηε
  ·ͱΊ
  • ମݧΛ࡞Δɾߟ͑Δͷ͸σΟϨΫλʔ΍σβΠφʔ
  ͚ͩͷ࢓ࣄ͡Όͳ͍
  • ͦͷ্ͰΤϯδχΞͱͯ͠ͷڧΈΛ׆͔ͯ͠ڞಉ
  ࡞ۀ͍͖͍ͯͨ͠
  • αΠϯΞοϓʹؔͯ͠͸αʔϏε͝ͱʹཁ͕݅͋
  Δͱ͜ΖͳͷͰɺ࣌ؒΛ͔͚ͯͬ͘͡Γվળͯ͠
  ͍͘ͷ͕๬·͍͠

  View full-size slide